Сърдечносъдовата оценка – независим рисков фактор за смъртност при пациенти с ХОББ

Брой № 1 (34) / февруари 2016, Новости в респираторната медицина

Independent Risk Factors for Mortality in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary  Disease Who Undergo Comprehensive Cardiac Evaluations

Ahn Y., Lee K., Park J., et al.

Respiration, 2015; 90: 199–205.

 

Сърдечносъдовата заболеваемост е най-честата причина за смърт при пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ). Въпреки това влиянието на сърдечносъдовата оценка върху прогнозата при пациенти с ХОББ не е добре проучено.

В изследването са включени 229 пациенти с ХОББ и оценен сърдечносъдов статус чрез коронарна ангиография и ЕКГ. Пациентите са набирани в университетската болница Аджу в град Сувон в Южна Корея. Периодът обхваща януари 2000 г. до декември 2012 г. Клиничните и лабораторни параметри са получени 1 месец преди сърдечносъдовата оценка. Анамнестичните, физикални, лабораторни и образни данни са набавени от медицинска документация. Преживяемостта е изчислена от момента на сърдечносъдовата оценка. Средният период на проследяване е 6.48 години ± 4.09.

Диагнозата ХОББ е поставяне при покриване на следните два критерия и според клинична оценка от лекар: постбронходилататорно съотношение ФЕО1/ФВК < 0.70 и наличие или липса на анормална рентгенография. Интерпретацията на резултатите от коронарната ангиография е извършена от двама независими кардиолози. Коронарната болест се определя от > 50% стеноза на поне една от главите сърдечни артерии. Левостранната сърдечна недостатъчност (ЛСН) се дефинира като фракция на изтласкване ≤ 40%. Анемията се определя като стойности на хемоглобина за жени < 120г/л, а при мъжете < 130 г/л.  Събрани са подробни данни за тютюнопушене – продължителност и количес­тво. Като бивш пушач се определя пациент, преустановил пушенето в рамките на продължителност една година. Измерването на телесната маса се извършва според формулата кг/м2. Екзацербацията на ХОББ се определя като средна при влошаване на състоянието и нужда от орална кортикостероидна и антибиотична терапия. Тежка се смята екзацербация, изискваща хоспитализация.

Средната възраст на обследваните пациенти е 69.2 ± 9.2 години и 88.2% са мъже. Коронарна болест се установява при 59.4% , предсърдно мъждене при 10.5%, анемия при 31.9%. При 136 пациента с ХОББ и коронарна болест на сърцето, 73.5% (100 пациенти) са излекувани с коронарография,  при 11.8% (16 пациенти) е проведен артериокоронарен байпас, а 92.6% (126 пациенти) са получили стандартна терапия с аспирин, статин и клопидогрел. 78 пациенти са починали по време на обсервационния период. Най-честата причина за смъртност е сърдечна недостатъчност (при 16 пациенти – 20.5%). Други причини за смърт са: дихателна недостатъчност следствие на остра екзацербация на ХОББ (при 11 пациенти, 14.1%), пневмония (при 11 пациенти, 14.1%), белодробен карцином (при 6 пациенти, 7.7%), друг вид карцином (при 9 пациенти, 11.5%), септичен шок (при 3 пациенти, 3.8%), мозъчносъдова болест (при 11 пациенти, 14.1%), бъбречна недостатъчност (при 3 пациенти, 3.8%), белодробен тромбоемболизъм (при 2 пациенти, 2.6%), неизвестна причина (при 6 пациенти, 7.7%).

 

Табл.1. Основни характеристики на пациентите с ХОББ

 

Age, years 69.2 ± 9.2
Male, n 202 (88.2)
Smoking (yes/not anymore/never), % 45.8/41.4/12.8
Smoking, pack-years 45.3 ± 23.9
BMI 23.4 ± 3.2
Pulmonary function (% predicted) after
bronchodilator challenge
FVC 87.2 ± 13.8
FEV1 63.7 ± 18.6
FEV1/FVC  54.6 ± 10.9
CAD 136 (59.4)
Atrial fibrillation

24 (10.5)

Arrhythmia

33 (14.5)

Ejection fraction, % 59.3 ± 13.8
Anemia

73 (31.9)

Complete blood count
White blood cells, ×103/µl

 8.4 ± 4.1

Hemoglobin, g/dl 13.0 ± 2.0
Platelets, ×103/µl  232.6 ± 69.9
Total cholesterol, mg/dl 164.6 ± 40.65
HDL cholesterol, mg/dl

45.8 ± 14.2

Comorbidities
Diabetes mellitus

46 (20.1)

Hypertension 132 (57.6)
Left heart failure

21 (9.7)

Cerebral stroke

11 (4.9)

Acute exacerbation per year

0.55 ± 1.04

Frequent exacerbator

37 (16.2)

 

Variables are expressed as means ± SD or n (%), unless otherwise indicated. HDL = High-density lipoprotein.

 

Анализ на преживяемостта чрез криви на Kaplan-Meier установява, че при пациенти с ХОББ без данни за левостранна сърдечна недостатъчност (средна преживяемост 12.48 години ± 0.69) живеят по-дълго от пациентите с ХОББ и ЛСН (средна преживяемост 6.68 ± 1.40 години; p =0.003). Друг статистически значим анализ е, че преживяемостта на пациентите с ХОББ без анемия (средна преживяемост 13.82 ± 0.76 години) е по-дълга, отколкото тази на пациентите с ХОББ и анемия (8.29 ± 0.77 години; p < 0.001). Съпоставянето на преживяемостта на изследваната кохорта за други сърдечносъдови заболявания (липса или наличие на предсърдно мъждене или коронарна болест на сърцето) не показват статистическа значимост.

 

Фиг. 1. Криви на Kaplan-Meier за анализ на преживяемостта при пациенти с ХОББ.

 

а/ Сравнение между пациенти с ХОББ без ЛСН и с ХОББ и ЛСН.

b/ Сравнение между пациенти с ХОББ без анемия и с анемия.

с/ Сравнение между пациенти с ХОББ и коронарна болест на сърцето и ХОББ без коронарна болест на сърцето.

d/ Сравнение между пациенти с ХОББ и предсърдно мъждене и ХОББ без предсърдно мъждене

 

 

Ограничения на проучването са: кохортата е съставена от пациенти, преминали през един център, което предполага възможността за известна селективност. Не е проведена първоначална оценка на ХОББ чрез въпросници CAT тест (COPD Assessment Test); MRCDS (Medical Research Council Dyspnea Scale) или SGRQ (St. George Respiratory Questionnaire) поради ретроспективния характер на проучването.  Изследването не отчита действителното разпространение на коронарносъдовата болест сред пациентите с ХОББ.

Анализирането на преживяемостта чрез еднофакторен Cox регресионен модел отчита:  възрастта, тютюнопушенето, ЛСН, аритмията, анемията, ФВК, ФЕО1, ФЕО1/ФВК и нивата на серумен албумин като значими параметри за всички случаи на смъртност.

 

Табл. 2. Прогностични фактори за смъртност при пациенти с ХОББ

 

HR (95% CI) p
value
Age, years 1.02 (0.99 – 1.05) 0.239
Male 1.48 (0.56 – 3.93) 0.427
Smoking 1.10 (0.42 – 2.89) 0.842
BMI 0.97 (0.89 – 1.05) 0.476
Hemoglobin, g/dl 0.81 (0.72 – 0.92) 0.001
CAD 0.85 (0.53 – 1.37) 0.512
Left ventricular ejection fraction 0.98 (0.96 – 0.99) 0.002
FEV1 0.98 (0.97 – 1.00) 0.012
Harrell’s C statistics 0.728 (SE = 0.037)
SE = Standard error.

 

Многофакторният  Cox регресионен анализ посочва, че ниските нива на хемоглобин,  ниската фракция на изтласкване на лява камера и ФЕО1 са независими рискови фактори за висока смъртност при пациентите с ХОББ. Според проучването TORCH – Towards a Revolution in COPD Health – 27% от смъртността се дължи на сърдечносъдови причини. Всички изложени данни до тук предполагат необходимостта от интердисциплинарен подход спрямо пациентите с ХОББ.

 

Влезте или се регистрирайте безплатно, за да получите достъп до пълното съдържание и статиите на списанието в PDF формат.
 

Вашият коментар