Смисъл на броя

Клиничен случай: Проследяване резултатите от антифибротично лечение с Nintedanib при пациент с идиопатична белодробна фиброза

Използвани съкращения: ИБФ идиопатична белодробна фиброза АХ – артериална хипертония ДХП – доброкачествена хиперплазия на простатата КТ – компютърна томография ДС – диахателна система ССС – сърдечносъдова система РСД – ритмична сърдечна дейност АН – артериално налягане СЧ – сърдечна честота ФВК – форсиран витален капацитет DLCO – Diffusing Capacity Of The Lungs For Carbon / прочети повече

Криобиопсия при интерстициални белодробни болести. Съкратен обзор на препоръките на Европейската респираторна асоциация (ERS)1

Използвани съкращения: БАЛ (BAL) – бронхоалвеоларен лаваж ИББ (ILD) – интерстициална белодробна болест МДД (MDD) – мултидисциплинарна диагноза ОИП (UIP) – обикновена интерстициална пневмония ТБББ (TBLB) – трансбронхиална белодробна биопсия ТБКБ (TBLC) – трансбронхиална белодробна криобиопсия ХББ (SLB) – хирургична белодробна биопсия HRCT – компютърна томография на бял дроб с висока резолюция     Точната / прочети повече

La cosa nostra progressiva – наброски за фамилната белодробна фиброза

Използвани съкращения: ИББ – интерстициална белодробна болест ИБФ – идиопатична белодробна фиброза НСИП – неспецифична интерстициална пневмония  ОИП – обикновена интерстициална пневмония ССГ – сърфактант-свързани гени ТСГ – теломер-свързани гени ФБФ – фамилна белодробна фиброза ФВК – форсиран витален капацитет DLco – дифузионен капацитет за СО ERS – European Respiratory Society       Фамилия / прочети повече

Новости в диагностиката и лечението при прогресивна белодробна фиброза

Използвани съкращения: ИБ – итерстициални белодробни болести ПБ – прогресивна белодробна фиброза ВРКТ – високорезолютивен компютърен томограф ИБФ – идиопатична белодробна фиброза ХП – хиперсензитивен пневмонит ССБ – системна съединително-тъканна болест НСИП – неспецифична интерстициална пневмония ИИП – идиопатична интерстициална пневмония ИББ-ССкл – ИББ, асоциирана със системна склероза ФВК – форсиран витален капацитет ДКсо – / прочети повече

Диференциация на дифузни белодробни болести, манифестиращи се като алвеоларни белодробни болести

Някои използвани съкращения:   АББ – Алвеоларни белодробни болести АБО – Алвеоларен белодробен оток БАК – Бронхиолоалвеоларен карцином БАП – Белодробна алвеоларна протеиноза БАТ – Белодробна (алвеоларна) туберкулоза БО – Белодробен оток ВРКТ/HRCT – Високоразделителна компютърна томография ДАХ – Дифузна алвеоларна хеморагия ДББ – Дифузни белодробни болести ДИП – Десквамативна интерстициална пневмония ИБХ – Идиопатична / прочети повече

Диагностика в медицината на съня – поглед към бъдещето

Използвани съкращения:   ИИ – изкуствен интелект ОСА – обструктивна сънна апнея ПСГ – полисомнография ЕЕГ – електроенц ефалография ЕКГ – електрокардиография EМГ – електромиография ЕРГ – електроретинография BAI – индекс на мозъчната възраст PPG – фотоплетизмография NREM – сън без бързи очни движения REM – сън с бързи очни движения   Сънят е изключително / прочети повече

Клинична алергология – какво ново през 2022?

Съвременното здравеопазване изисква проактивен и индивидуализиран подход, съчетаващ прецизна диагностика и персонализирано лечение. Съответно, подходът към пациенти с алергични болести включва нови разработки в областта на персонализираната медицина, фенотипизиране и ендотипизиране на болестта, както и разработването и прилагането на надеждни биомаркери. Въвеждането на биологични препарати в клиничната практика увеличава необходимостта от биомаркери за по-прецизен подбор / прочети повече

Новости в респираторната медицина през 2022 г. Пулмонална хипертония – диагноза и лечение.

Използвани съкращения:     ПХ – пулмонална хипертония ЛАМ - лимфангиолейомиоматоза ИПАХ – идиопатична пулмонална артериална хипертония ХТЕББ – хронична тромбоемболична белодорбна болест БПА – балонна пулмонална ангиопластика ХТЕПХ - хронична тромбоемболична пулмонална хипертония ДСК - дясна сърдечна катетеризация сПАН – средно пулмонално артериално налягане ПСС – пулмонално съдово съпротивление ПАВН – пулмонално артериално вклинено налягане ПАХ - пулмонална артериална хипертония КпкПХ  – / прочети повече

ХОББ: Дискусия около понятията – дефиниции, диагностични критерии, таксономия

Използвани съкращения: ДП – дихателни пътища ИКС - инхалаторни кортикостероиди КТ - компютърна томография ФОВ - фиксирана обструкция на въздушния поток ХБ - хроничен бронхит   ХОББ има нарастващо глобално разпространение и е голям товар за здравеопазването на всяка държава. Болестта придоби епидемиологични размери с над 300 милиона болни по целия свят, имайки предвид обстоятелството, че близо 70 % от болните остават недиагностицирани, / прочети повече

Големите предизвикателства – лечение на астма в ранна детска възраст

„Колкото по-малка е възрастта на децата с астмата, толкова по-ограничени са насоките за поведение, с които разполагаме като клиницисти“, според Szefler1.   Въпреки забележителния напредък в разбирането ни за астмата, наличието и разработването на нови лекарства за лечение, съгласно GINA всички пациенти с лека и средно тежка астма се лекуват унифицирано до 4-та стъпка, със / прочети повече