Смисъл на броя

Смисъл на броя: Дифузни белодробни болести с мултиплени белодробни нодули

Използвани съкращения:   БАК – бронхоалвеоларен карцином БН – белодробни нодули БЛКХ – Белодробна Лангерхансова клетъчна хистиоцитоза ВГ – Вегенерова грануломатоза ВРКТ/HRCT – Високоразделителна компютърна томография ДИББ – Дифузни белодробни болести ДИП – Десквамативна интерстициална пневмония ДП – дихателни пътища ИБФ – Идиопатична белодробна фиброза КОП – криптогенна организирана пневмония ЛИП – Лимфоидна интерстициална пневмония / прочети повече

Смисъл на броя: Радиохирургия с Gamma knife – нова възможност за лечение на мозъчни метастази

Използвани съкращения:   КСР  – краниална стереотактична радиохирургия МРТ – магнитно-резонансна томография     Радиохирургията е вид лъчелечение, при което се прилага висока единична доза прецизно насочено йонизиращо лъчение в малък обем от тялото от множество некопланарно разположени кобалтови източници за постигане на „хирургичен“ резултат. Интракраниалната хирургия е алтернатива на стандартната неврохирургия, която невинаги може / прочети повече

Смисъл на броя: Накъде с (изкуствен) интелект в онкологията?

Използвани съкращения:   БК – белодробен карцином ИИ - изкуствен интелект КТ - компютърна томография МРТ - магнитно резонансна томография НДБК - недребноклетъчен белодробен карцином ПЕТ КТ - Позитронно емисионна томография MО - машинно обучение QoL - качеството на живот     В световен мащаб се запазват тенденциите за нарастване на заболеваемостта и смъртността от онкологични болести, сред които най-смъртоносен остава белодробният карцином (БК). Новодиагностицирани са приблизително 19,3 милиона / прочети повече

Смисъл на броя: Имунотерапия в лечението на белодробния карцином – факти, противоречия и предизвикателства

Използвани съкращения:   БАЛ – бронхоалвеоларен лаваж ДБК - дребноклетъчен белодробен карцином ИП - имуномедииран пневмонит НДБК - недребноклетъчен белодробен карцином НЛР - нежелани лекарствени реакции КТ - компютърна томография ALK - пренарeждане при анапластичната  лимфом киназа EGFR - епидермален растежен фактор irAE - имунно-свързани нежелани реакции     Днес ракът се възприема като социално значимо заболяване, важен глобален проблем с висока заболяемост и смъртност, който продължава да бъде значително бреме / прочети повече

Смисъл на броя: Оста PD-1L/ PD-1 в процесите на имунна супресия – имунологичен поглед

Основна терапевтична стратегия в съвременната онкология е прилагането на т.нар. „чекпойнт инхибитори“. Терапията се базира на факта, че при редица злокачествени болести туморните клетки експресират молекули, които, комуникирайки със своите партньори на повърхността на Т-клетките, водят до потискане и/или апоптоза на последните. Чекпойнт инхибиторите са моноклонални антитела, блокиращи тези молекули, което цели да „освободи“ Т-клетките / прочети повече

Смисъл на броя: Онкология от следващо поколение

Онкологичните болести заемат второ място по смъртност след сърдечносъдовите, като тенденцията за увеличение на заболеваемостта и смъртността се запазва през годините. По данни на Глобокан, през 2020 г. в света са регистрирани 19.3 млн. нови случая и 10 млн. смъртни случая вследствие на онкологична болест. Белодробният карцином остава най-смъртоносен.   В Европейския съюз 2.7 млн. / прочети повече

Клиничен случай: Проследяване резултатите от антифибротично лечение с Nintedanib при пациент с идиопатична белодробна фиброза

Използвани съкращения: ИБФ идиопатична белодробна фиброза АХ – артериална хипертония ДХП – доброкачествена хиперплазия на простатата КТ – компютърна томография ДС – диахателна система ССС – сърдечносъдова система РСД – ритмична сърдечна дейност АН – артериално налягане СЧ – сърдечна честота ФВК – форсиран витален капацитет DLCO – Diffusing Capacity Of The Lungs For Carbon / прочети повече

Криобиопсия при интерстициални белодробни болести. Съкратен обзор на препоръките на Европейската респираторна асоциация (ERS)1

Използвани съкращения: БАЛ (BAL) – бронхоалвеоларен лаваж ИББ (ILD) – интерстициална белодробна болест МДД (MDD) – мултидисциплинарна диагноза ОИП (UIP) – обикновена интерстициална пневмония ТБББ (TBLB) – трансбронхиална белодробна биопсия ТБКБ (TBLC) – трансбронхиална белодробна криобиопсия ХББ (SLB) – хирургична белодробна биопсия HRCT – компютърна томография на бял дроб с висока резолюция     Точната / прочети повече

La cosa nostra progressiva – наброски за фамилната белодробна фиброза

Използвани съкращения: ИББ – интерстициална белодробна болест ИБФ – идиопатична белодробна фиброза НСИП – неспецифична интерстициална пневмония  ОИП – обикновена интерстициална пневмония ССГ – сърфактант-свързани гени ТСГ – теломер-свързани гени ФБФ – фамилна белодробна фиброза ФВК – форсиран витален капацитет DLco – дифузионен капацитет за СО ERS – European Respiratory Society       Фамилия / прочети повече

Новости в диагностиката и лечението при прогресивна белодробна фиброза

Използвани съкращения: ИБ – итерстициални белодробни болести ПБ – прогресивна белодробна фиброза ВРКТ – високорезолютивен компютърен томограф ИБФ – идиопатична белодробна фиброза ХП – хиперсензитивен пневмонит ССБ – системна съединително-тъканна болест НСИП – неспецифична интерстициална пневмония ИИП – идиопатична интерстициална пневмония ИББ-ССкл – ИББ, асоциирана със системна склероза ФВК – форсиран витален капацитет ДКсо – / прочети повече