Значение на бронхоалвеоларния лаваж за диагнозата на идиопатичните белодробни фибрози

Брой № 3(7) / септември 2009, Бял дроб и бъбреци

Significance of bronchoalveolar lavage for the diagnosis of idiopathic pulmonary fibrosis

 

Автори: S. Ohshimo, U. Costabel

Публикация в Am Journ Respir Crit Care Med 2009; 179: 1043–1047

 

Според Консенсусната класификация на ATS/ERS от 2002 г. диагноза идиопатична белодробна фиброза (ИБФ), постигната без хирургична белодробна биопсия, се приема за сигурна при съпоставими клинико-физиологични данни и типични характеристики от високоразделителна компютърна томография (HRCT). Бронхо-алвеоларният лаваж (БАЛ) и/или трансбронхиалната биопсия, един от четирите големи критерии за ИБФ в становището на ATS/ERS от 2000 г., няма такова значение в диагностичния алгоритъм от Консесусната класификация на ATS/ERS от2002 г.

Целта на представеното проучване е да се оцени допълнителната стойност на БАЛ за диагнозата на ИБФ. Проучени са общо 101 пациента със суспектна ИБФ по данни от HRCT. Окончателната диагноза е приета след допълнителни изследвания, включително патологоанатомичен анализ на БАЛ при пациенти с противоречиви данни за ИБФ. Горногранични стойности от 30% лимфоцити в БАЛ корелират с диагнозата ИБФ. При шест от всички 74 пациенти (8%) е установена лимфоцитоза ≥ 30% в БАЛ. В тези случаи окончателната диагноза е била идиопатична неспецифична интерстициална пневмония (n = 3) и външен (extrinsic) алергичен алвеолит (n = 3). Променената диагноза е валидизирана чрез хирургична биопсия в два от случаите и с допълнителни изследвания при останалите четири. Авторите обобщават, че лимфоцитозата в БАЛ е променила първоначално погрешната диагноза ИБФ при 6 от 74 пациенти.


 

Вашият коментар