Станете InSpiro автор

Добре дошли на всички  специалисти пулмолози и свързани с белодробните болести колеги от други специалности, които желаят да публикуват собствена научна продукция (статия) в сайта или в списанието. Вашите оригинални статии, описание на случаи от клиничната практика, обзорни статии по отделни теми изпращайте на e-mail: korokostov@gmail.com , като се съобразите с изискванията към оформлението на ръкописите.

 Важно за авторите

За публикуване се приемат обзорни статии, оригинални статии, описание на случаи от клиничната практика и писма (коментари) до редакторите.

Текстовете и таблиците се предават в електронен ръкопис (на носител или в електронно писмо) на български език, изработен с текстообработваща програма Word (версии 97 – 2003). Фигурите се предават във формат .pdf, .eps, .tif или .jpg. Освен вмъкнати (insert) в електронния текст, фигурите трябва да се предоставят и като отделни файлове. Обемът на статиите не трябва да надхвърля 12 стандартни страници (до 30 реда, 60-66 знака на ред, формат А4).

Под заглавието на всяка публикация се посочват имената на авторите и тяхната месторабота.

Всяка оригинална статия и описание на случай от клиничната практика (в рубрика Самородни) се придружава от резюме на български и английски в обем до 250 думи и до 6 ключови думи (keywords). За обзорни статии не се изисква резюме.

Структурата на всяка оригинална статия задължително включва следните шест раздели: увод, цел, материал и методи, резултати, обсъждане и заключение (изводи).

Библиографията съдържа до 20 литературни източници, номерирани по реда на цитирането, като имената на авторите се цитират в текста на оригинален език, а поредният номер на цитираната публикация се отбелязва с арабска цифра в горен индекс (superscript). Библиографските данни се структурират по следния начин:

  • цитат на статия: Автор (и). Заглавие на статията. Заглавие на списанието (съкратено по Index Medicus), година; том: страници (от-до).
  • цитат на книга: Автор (и). Заглавие на книгата. Издателство, местоиздаване, година на издаване.
  • цитат от сборник: Автор (и). Заглавие на главата. В (на латиница – In). Заглавие на сборника. Издателство, местоиздаване, година на издаване, страници (от-до).

Ако авторите в библиографията са до трима, се изписват с фамилията, последвана от инициалите им. Когато авторите са повече от трима, след името на третия се пише: и съавт. (на латиница – et al.).

В края на ръкописа задължително се отбелязват пълните имена на авторите, месторабота и длъжност, адрес за кореспонденция, съдържащ име на един от авторите, пощенски и електронен адрес, телефон и факс.

Оригиналните статии се рецензират преди да бъдат приети за публикация.

Приетите за публикуване статии в хартиения вариант на списанието се публикуват и в електронния му вариант в интернет.

Електронни ръкописи не се връщат на авторите.

 

Материалите могат да се изпращат и на адрес:

Гр.София 

ул.“Петър Протич“ 4

МЦ INSPIRO

проф. д-р Коста Костов – главен редактор

e-mail: korokostov@gmail.com