Фенотипи при ХОББ

Брой № 3 (23) / септември 2013, Фенотипи при ХОББ и астма

Резюме

В 21 век вниманието на лекари и изследователи все повече е насочено към индивидуалния пациент. Конкретно при хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) се правят опити за намиране на общите характеристики на ХОББ сред големи групи болни. Целта на настоящия обзор е да покаже постигнатото в тази посока. Клиничен фенотип е понятие, което включва характеристики, описващи разликите между отделните пациенти с ХОББ и се отнасят до клинично значими състояния. В много проучвания са правени опити за определяне на отделните фенотипи при ХОББ, но и досега няма единна класификация.

Към класическите фенотипи при ХОББ – емфизематозния и бронхитния, редица автори добавят и фенотипите на острия екзацербатор, ХОББ-астма припокриване, интермедиерни патофенотипи, ХОББ при непушачи или с атопия. Създадени са клинични маркери и биомаркери за оценка на тежестта на ХОББ и обособяване на отделните фенотипни групи.

Смята се, че дефинирането на ХОББ фенотипи чрез прости и практически приложими критерии ще е важна стъпка в посока персонализиране на терапията -  подходящото лекарство, на подходящия пациент, в подходящото време.

 

 

Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е предотвратима и лечима болест, характеризираща се с ограничение на въздушния поток в дихателните пътища, което не е напълно обратимо, дори и след подходящо лечение. Ограничението на въздушния поток най-често прогресира и е свързано с възпалителна реакция в белите дробове1.

Растящата в световен мащаб смъртност от ХОББ се свързва с повишеното тютюнопушене, застаряването на населението и намалената смъртност от други заболявания2. Разходите, свързани с лечението на ХОББ  в САЩ достигат до 31.9 милиарда долара годишно. Голяма част от тях се изразходват за лечение на острите екзацербации, които са повод за чести прегледи и спешни хоспитализации1.

В 21 век вниманието на лекари и изследователи все повече е насочено към индивидуалния пациент. Правят се опити да се намерят общите характеристики на ХОББ сред големи групи болни. Целта на настоящия обзор е да покаже постигнатото в тази посока.

Фенотипизация при ХОББ

В. Celli определя „фенотипа” като „видимият, физически облик на пациентите с ХОББ: всичко, което е част от тяхната структура, функция или поведение1. Очаква се пациентите с определен фенотип и сходни клинични характеристики да имат и сходен терапевтичен отговор, поради общите биологични и физиологични механизми3. Тъй като не всеки фенотип има клинично значение, е въведено понятието „клиничен фенотип”- една или няколко характеристики, които описват разликите между отделните пациенти с ХОББ и се отнасят до клинично значими състояния (симптоми, екзацербации, отговор към терапията, прогресия на заболяването и смъртност)4.

Удобен метод за определяне на фенотипите при ХОББ е анализът по кластери (cluster analysis). Той се базира на методи за групиране на пациентите въз основа на измерими характеристики, така че те да се разделят на кластери5, 6. Практическата приложимост на кластерите в ежедневната практика е все още спорна. Според A. Agusti фенотипите могат да се определят на базата на отговора, с който човешкият организъм реагира при увреда7.

В много проучвания са правени опити за определяне на отделните фенотипи при ХОББ, но и до сега няма единна класификация8. Към момента оценката на отделния пациент с ХОББ не включва информация за генотипа и фенотипа му.

Определени фенотипи при ХОББ

M. Han и сътр. определят фенотипа на острия екзацербатор, който е вероятно най-актуалният фенотип в момента, доказан в рандомизирани клинични проучвания. Той се характеризира с остро настъпило влошаване на състоянието на пациента, което изисква промяна в терапията. След всеки епизод на екзацербация пациентите оценяват своето здравословно състояние като „по-лошо” (фиг. 1). При част от тези пациенти, които са били хоспитализирани с „дихателна недостатъчност”, смъртността на първата година достига 50%.  Характерно за тях е по-бързото снижение на стойностите на ФЕО1% . Авторите обособяват подгрупа пациенти с хроничен бронхит с експекторация, добре повлияващи се от лечение с инхибитори на 4 – фосфодиестеразата (roflumilast)1, 3, 9.

 

Фиг. 1. При пациенти с ХОББ в стабилно състояние, екзацербация може да настъпи под действието на провокиращ фактор. Възстановяването след екзацербацията никога не е пълно. Това предразполага към настъпване на рецидиви14

 

 

P-R. Burgel и сътр. провеждат проучване сред пациенти с ХОББ и определят няколко фенотипа. Фенотип 1 – млади пациенти, с тежък до много тежък стадий на ХОББ. Фенотип 2 са по-възрастни пациенти, с умерен стадий на ХОББ, умерено изразена симптоматика и съпътстващи заболявания, свързани с възрастта. Фенотип 3 са млади пациенти, със среден до тежък стадий на ХОББ, с няколко съпътстващи заболявания и умерена симптоматика. Фенотип 4 - възрастни пациенти със среден до тежък стадий на ХОББ, силно изразена симптоматика, тежки съпътстващи заболявания, включително и инфаркт на миокарда6.

Емфизематозният фенотип се свързва с обструкция на въздушните пътища, хиперинфлация и намалена дифузия на газове (DlCO)10. Чрез компютърна томография (КТ) и измерване на работния капацитет  (кардиопулмонален тест) се селектират пациенти за обем-редуциращи операции, с очаквана по-голяма преживяемост1.

V. Kim и сътр. обособяват два фенотипа сред пациентите с ХОББ: с и без хроничен бронхит.  Пациентите с бронхитния фенотип са по-млади,  пушачи, с назална симптоматика, богата хрипова находка, смущения в нощния сън поради кашлица и задух, повишен риск от екзацербации (предимно тежки)11. Те са като цяло с по-лошо здравословно състояние и по-ограничен физически капацитет12. Забележително е, че пациентите от двете групи са със сходни дихателни показатели.

M. Miravitlles и сътр. предлагат 4 различни фенотипа. Първият фенотип е с редки екзацербации (по-малко от 2 годишно), с хроничен бронхит или емфизем. ХОББ-астма overlap фенотипа са млади пушачи с астма, обструкцията е с повишена обратимост (но никога пълна), налице са съпътстващ алергичен ринит, бронхиална хиперреактивност и повишени плазмени нива на IgE. Честотата на този фенотип e 13% от всички случаи с ХОББ. Третият фенотип е чест екзацербатор с преобладаващ емфизем. Той се характеризира с повече от 2 екзацербации годишно. При него не се наблюдава хронична кашлица и продукция на храчки, но се откриват рентгенови данни за емфизем. Четвъртият фенотип е чест екзацербатор с преобладаващ бронхит. При него се наблюдават хронична кашлица и експекторация през повече от 3 месеца в две последователни години. Тези пациенти имат повишен риск от бактериална колонизация и последващи инфекции. Това обяснява честите им екзацербации8. Въз основа на това фенотипно разпределение е изградено и терапевтичното поведение в последния вариант на испанските насоки за диагноза и лечение на ХОББ.

Marsh и сътр. разглеждат фенотипните групи пропорционално на честотата на разпространението им. Астматичният фенотип е преобладаващ, среща се при повече от половината от пациентите с ХОББ. Класическият фенотип на хроничен бронхит с или без емфизем и без астма се среща при един от пет пациенти с диагностигиран ХОББ. Обратимостта при бронходилататорния тест, която е запазена марка за астмата, често се среща и при пациенти с ХОББ13.

Според Bafadhel фенотипите могат да се обособят като клинични фенотипи, свързани с намерените причинители и възпалителни клетки. Бактериално-свързани - потенциалният патоген е бактериален, необходимо е да има достатъчно високо бактериално число в храчката и положителен резултат от микробиологично изследване. Вирусно-свързани- положителен вирусологичен резултат от храчка, с или без наличието на бактерии. Еозинофилно-свързани: при наличие на еозинофили над 3% от несквамозните клетки9,14.

Извеждането на фенотипи в зависимост от пола също е крачка към индивидуализиране и персонализиране на терапията. Жените, при еднакви спирометрични показатели с мъжете, имат по-нисък разултат от въпросниците за качеството на живот, по-често проявяват реактивност на дихателните пътища и субективно усещане за по-тежка диспнея. Повечето пациентки с ХОББ, постъпили в болница, са по-млади, по-малко са пушили и имат по-малко съпътстващи заболявания и по-добра кислородна сатурация спрямо мъжете. При жените, също така, се наблюдават по-чести екзацербации1. Дефинирането на ХОББ фенотипи чрез прости и практически приложими критерии (какъвто е полът например) е важна стъпка в посока персонализиране на терапията9 .

Определянето на фенотипите според отговора на човешкият организъм при увреда прави възможно обособяването интермедиерни патофенотипи, които включват: възпаление, тромбоза, фиброза, имунен отговор, пролиферация и апоптоза/некроза. Интермедиерните патофенотипи се проявяват в различна степен при различните болести4, 7.

Фенотип, свързан с лоша прогноза, включва нисък индекс на телесната маса (BMI), прогресивна диспнея, намален двигателен капацитет. Този фенотип е показан за пулмонална рехабилитация и хранителен режим7.

Друг обсъждан фенотип е този на непушачите с ХОББ. Честотата на ХОББ при непушачи варира от 22%-25%. Възможни причини за развитие на ХОББ при тази група болни са: горене на биомаса в домакинството, професионален риск, белодробна туберкулоза, астма-overlap, замърсяване на околната среда, нисък социално-икономически статус, чести инфекции на дихателната система в детска възраст, недохранване, пасивно тютюнопушене, радиация и др. Жени с ХОББ, които са непушачки и са изложени на дим от горене на биомаса, имат сходни клинични симптоми, качество на живот и смъртност, както жени пушачки с ХОББ. Разликата е в по-тежката белодробна фиброза15.

Фенотип ХОББ-астма overlap. При пациенти с астма, които са пушачи, се обособява група със ниска обратимост при бронходилататорен тест10. Често те се интерпретират самостоятелно като астма или ХОББ, но се приема, че е възможно и паралелно протичане или преминаване от астма в ХОББ. Рискови фактори за развитието на overlap синдром са напредналата възраст, тютюнопушенето, бронхиалната хипереактивност и екзацербациите. Описано е развитието на непълна обратимост след бронходилататорен тест при пациети с дългогодишна астма (16% от астматиците развиват непълна обратимост след 21-33 години проследяване). Често те са по-възрастни мъже (>40 години), бивши или настоящи пушачи (>10 пакетогодини), имат анамнестични данни за атопия, риносинузит, ГЕРБ, честа нощна симптоматика (≥4 пъти/седмично), силно ограничена двигателна активност, чести екзацербации (3-5 годишно)16. Функционалните им показатели показват ФЕО1 < 68% от предвидената стойност, DlCO е нормален или понижен. Открива се възпаление на дихателните пътища17.

J. Garcia-Aymerich и сътр. в свое проучване сред пациенти с ХОББ обособяват 3 групи. Група 1 (средна възраст 67 год.) се характеризира с тежка обструкция (ФЕО1 38% от предвидената стойност), по-чести хоспитализации по повод ХОББ в сравнение с другите две групи, изразен емфизем, но без задебеляване на стената на бронхите. Група  2 (средна възраст 69 год.) са с умерена обструкция (ФЕО1 63% от предвидената) и група 3 (средна възраст 67 години) с ФЕО1 58% от предвидената, с обезитет, сърдечно-съдови заболявания, диабет и системно възпаление, чести хоспитализации по повод сърдечно-съдовите заболявания18. Както се вижда, в цитираното проучване пациентите са на средна възраст над 60 години, докато пациентите с ХОББ и атопия са предимно по-млади мъже, често с наднормено тегло/затлъстяване. Атопията корелира с повишената честота на респираторната симтоматика19.

Възможен фенотип е и ХОББ с болест на малките дихателни пътища. Като малки дихателни пътища (МДП) се определят тези, които са с вътрешен диаметър <2 мм. МДП допринасят в голяма степен за обструкцията при ХОББ, като в тях се наблюдава възпаление, фиброза и мукусни запушалки. При пациенти с ХОББ количеството на хистон деацетилаза 2 в МДП е понижено и това може да бъде обяснение за наблюдаваните патологични промени в тях20. В своето проучване W-D. Kim и сътр. откриват, че стената на МДП е задебелена при центрилобуларния и панлобуларния емфизем при пациенти с дефицит на α1-антитрипсин. Само при пациентите с центрилобуларен емфизем обаче степента на задебеляване корелира с тежестта на емфизема21.

Болестта на МДП може да бъде диагностицирана чрез функционални тестове: изследване на измиването на азота с многократно издишване, КТ с висока разделителна способност или ЯМР. При пациенти с ХОББ и болест на МДП се наблюдава повишена смъртност20.

D. Parr предлага съпътстващите заболявания също да се имат предвид при фенотипизирането на пациенти с ХОББ, защото имат значителен ефект върху здравословното им състояние и повишават риска от смърт3, 10.

В табл.1 е представено обобщено описание на основни фенотипи.

 

Табл. 1. Обобщено описание
на основни фенотипи.

 

Автори

Фенотипи

Celli B и сътр.1Parr D9 емфизематозен фенотип
Celli B и сътр.1 ХОББ при жени
Kim V. и сътр.10 - с хроничен бронхит- без хроничен бронхит
Han M. и сътр.7 остър екзацербатор
Miravitlles M. и сътр.6 - с редки екзацербации и/или с хроничен бронхит или емфизем- ХОББ-астма overlap фенотип- чест екзацербатор с преобладаващ емфизем

- чест екзацербатор с преобладаващ бронхит.

Burgel P-R. и сътр.8 Описва 4 фенотипа, според възрастта, тежестта на ХОББ, изразеността на симптоматиката и съпътстващите заболявания.
Marsh и сътр.12 - астматичният фенотип- хроничен бронхит с/без емфизем и без астма
Bafadhel13 - бактериално-свързани- вирусно-свързани- еозинофилно-свързани
Agusti  A. и сътр.3, 5 интермедиерни патофенотипи
Agusti  A. и сътр.5 фенотип с нисък BMI, прогресивна диспнея, намален двигателен капацитет
Salvi S и сътр.15 ХОББ при непушачи
Parr D9Gibson и сътр.16 Фенотип ХОББ-астма overlap
Fattahi F и сътр.19 ХОББ и атопия
Garcia-Aymerich J  и сътр.18 Oпределя 3 фенотипа според възрастта, ФЕО1% и съпътстващите заболявания
Stewart и сътр.20 ХОББ с болест на малките дихателни пътища.
Kim W-D. и сътр.22 ХОББ с дефицит на α1-антитрипсин:- с центрилобуларен емфизем- с  панлобуларен емфизем

 

 

В табл. 2 са представени някои от използваните клинични маркери за оценка на тежестта на ХОББ, които могат да послужат и като критерии, обособяващи отделните фенотипни групи.

 

Табл. 2. Някои от използваните клиничните маркери за оценка на тежестта на ХОББ, които могат да послужат и като критерии, обособяващи отделните фенотипни групи.

 

Название

Съдържание

Значение

BODE Индекс на телесната маса (BMI), обструкция, диспнея, двигателна активност, определена чрез шестминутния тест с ходене (6MWD) Тежест на ХОББ5, 7
Mодифицирани  BODE:m-BODEe-BODE - вместо 6MWD се използва VO2 (кислородна консумация);- BODE с включени екзацербации; Тежест на ХОББ7
ADO Възраст, диспнея, обструкция Смъртност при ХОББ5
DOSE Диспнея, ФЕО1, тютюнопушене, честота на екзацербации Екзацербации3
COPD-прогностичен индекс Качество на живот, ФЕО1, възраст, пол, BMI, екзацербации, сърдечно-съдово заболяване Смъртност, хоспитализация и честота на екзацербациите7
SAFE Качество на живот, ФЕО1, 6MWD Честотата на екзацербациите7

 

 

Биомаркери:

Биомаркер е „всяка молекула или частица (вкл. клетки, тъкани), които отразяват развитието на болесния процес” според ERS/ATS4. В табл. 3 са представени някои от използваните биомаркери за оценка на тежестта на ХОББ.

Значение на фенотипа за персонализиране на терапията

Обособяването на фенотипите при ХОББ е важно при оформяне на представата за развитието на болестта и важна стъпка в посока персонализиране на терапията – подходящото лекарство, на подходящия пациент, в подходящото време9.

Фармакологичното лечение цели да намали симптомите, да намали честотата и тежестта на екзацербациите, да подобри здравния статус и поносимостта към физическо натоварване22. Първите опити за това са изработените национални насоки за поведение при пациенти с ХОББ в Испания и Чехия.

При пациенти с дихателна недостатъчност, хиперкапния и ацидоза е подходяща неинвазивната механична вентилация, а при намалена двигателна активност – пулмонална рехабилитация и диетичен режим1. Пациенти с ХОББ и атопия се повлияват много добре от лечение с ИКС19. Терапията при пациенти с ХОББ и хроничен бронхит трябва да е насочена към мукусната продукция и отказване от тютюнопушенето. Тя ще подобри не само симтоматиката, но и качеството на живот11.

Разработват се нови форми (Extra-fine форми) на инхалаторните препарати, които са подходящи за пациенти с болест на МДП20, 21. Повишено внимание трябва да има към пациенти с богата симтоматика (особено задух), редки екзацербации и запазена белодробна функция. Често те са с повишен риск от развитие на сърдечно-съдово заболяване или неоплазма23.

Не винаги е възможно да се определи фенотипа в ранните стадии на болестта. Вероятно всеки един пациент може да прояви няколко фенотипа, поради неговата уникална биология, но изборът на най- подходящата терапия оправдава мисленето в тази посока.

 

Табл. 3. Биомаркери за оценка на тежестта на ХОББ, които могат да послужат и като критерии, обособяващи отделните фенотипни групи.

Название

Значение

CRP (С- реактивен протеин) Независим предиктивен фактор за предстоящи хоспитализации и смъртност3
СС-16 (Секреторен протеин 16 от клетки на Clara) Маркер за клетъчна токсичност3
SP-D (Surfactant protein D) Сърфактантен протеин D, свър­зан с белодробно възпаление3
micro-RNAs (Мicro ribonucleic acids) Малки едноверижни, некодиращи РНК-вериги3
IL-1b в храчка Повишен при бактериална инфекция14
IL-6, IL-8, TNF-α,  SAA (Серумен амилоид A) Маркери за системно възпаление7
Повишен брой еозинофили в храчките Белодробна хиперреактивност9

 

Табл. 4. Някои фенотипи при ХОББ и подходът за тяхното лечение1:

Фенотип

Лечение

Бронхитен Бронходилататори, инхалаторен кортикостероид
Емфизематозен Бронходилататори, обем редуцираща операция на белия дроб
Хипоксемия Кислород
Системно възпаление с BODE Инхалаторен кортикостероид, рехабилитация, диетичен режим и обем редуцираща операция на белия дроб
Чест екзацербатор Бронходилататори, инхалаторен кортикостероид, антибиотик
Съпътстващи забо­ля­вания: (сърдечно-съдови, остео­пороза, анемия, депресия) Съответна специфична терапия

 

 

 

Литература:

 1. Celli B Chronic Obstructive Pulmonary Disease Phenotypes and Their Clinical Relevance Proc Am Thorac Soc 2006; 3: 461–466
 2. Vestbo J, Hurd S, Agustı A et al. Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease GOLD Executive Summary Am J Respir Crit Care Med 2013; 187(4): 347–365
 3. Han M K, Agusti A, Calverley P et al. Chronic Obstructive Pulmonary Disease Phenotypes The Future of COPD Am J Respir Crit Care Med 2010; 182: 598–604
 4. Agusti A, Sobradillo P, Celli B Pulmonary Perspective Addressing the Complexity of Chronic Obstructive Pulmonary Disease From Phenotypes and Biomarkers to Scale-Free Networks, Systems Biology, and P4 Medicine Am J Respir Crit Care Med 2011; 183: 1129–1137
 5. Ходжев В. Фeнотипизиране на астма и ХОББ посредством кластерен анализ InSpiro 2011; 2 (14)
 6. Burgel P-R, Paillasseur J-L, Caillaud D et al Clinical COPD phenotypes: a novel approach using principal component and cluster analyses Eur Respir J 2010; 36: 531–539
 7. Agusti A, Celli B Avoiding confusion in COPD: from risk factors to phenotypes to measures of disease characterisation Eur Respir J 2011; 38: 749–751
 8. Miravitlles M, Soler-Cataluña J- J, Calle M et al.  A new approach to grading and treating COPD based on clinical phenotypes: summary of the Spanish COPD guidelines (GesEPOC) Prim Care Respir J 2013; 22(1): 117-121
 9. Hurst J Exacerbation Phenotyping in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Am J Respir Crit Care Med 2011; 184: 625–630
 10. Parr D Patient Phenotyping and Early Disease Detection in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Proc Am Thorac Soc 2011; 8: 338–349
 11. Kim V, Han M, Vance G et al. The Chronic Bronchitic Phenotype of COPD An Analysis of the COPDGene Study CHEST 2011; 140(3): 626–633
 12. Montes de Oca M, Halbert R, Lopez M et al. The chronic bronchitis phenotype in subjects with and without COPD: the PLATINO study Eur Respir J 2012; 40: 28–36
 13. Marsh S E, Travers J, Weatherall M et al Proportional classifications of COPD phenotypes Thorax 2008; 63: 761–767
 14. Bafadhel M, McKenna S, Terry S et al. Acute exacerbations of COPD: identification of biological clusters and their biomarkers. Am J Respir Crit Care Med 2011; 184: 662–670
 15. Salvi S, Barnes P Chronic obstructive pulmonary disease in non-smokers Lancet 2009; 374: 733–43
 16. Gibson P G, Simpson J L The overlap syndrome of asthma and COPD: what are its features and how important is it? Thorax 2009; 64: 728–735
 17. Louie S, Zeki A, Schivo M et al.The Asthma–Chronic Obstructive Pulmonary Disease Overlap Syndrome Expert Rev Clin Pharmacol. 2013; 6(2): 197-219
 18. Garcia-Aymerich J, Gómez F,  Benet M  et al. Identification and prospective validation of clinically relevant chronic obstructive pulmonary disease (COPD) subtypes Thorax 2011; 66: 430-437
 19. Fattahi F, ten Hacken N, Löfdahl C-G et al.  Atopy Is a Risk Factor for Respiratory Symptoms in COPD Patients Respiratory Research 2013; 14(10)
 20. Stewart J, Criner G The Small Airways in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Curr Opin Pulm Med. 2013; 19(2): 109-115
 21. Kim W-D, Ling S, Coxson H et al.  The Association Between Small Airway Obstruction and Emphysema Phenotypes in COPD  CHEST 2007; 131:1372–1378
 22. Кратки препоръки за диагностика, лечение и превенция на ХОББ- Българско дружество по белодробни болести (БДББ) 2012
 23. Hurst J Phenotype-based Care in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Am J Respir Crit Care Med 2012; 186(10):935–944

 

Влезте или се регистрирайте безплатно, за да получите достъп до пълното съдържание и статиите на списанието в PDF формат.
 

Вашият коментар