Еозинофилни пневмонии

Брой № 4 (28) /декември 2014, Синдром на припокриване на астма и ХОББ - overlap syndrome

Еозинофилните пневмонии (ЕП) са разнородна група от нарушения, които се съпътстват от еозинофилни инфилтрации на въздухоносните пътища, алвеолите или интрестициума1.

ЕП могат да са първични (идиопатични ЕП) или да се проявят вторично, в резултат на употребата на някои лекарства, токсични субстанции, малигнени процеси или гъбични инфекции1. Могат да се проявят като самостоятелна болест, засягаща само белите дробове, или да има засягане и на други органи и системи, както е синдрома на Churg-Strauss и идиопатичния хипереозинофилен синдром.2

ЕП могат да се проявяват като остра или хронична пневмония или като синдром на Льофлер. В настоящия обзор ще бъдат разгледани само идиопатичните ЕП. Идиопатичната хронична пневмония има постепенно начало и симптомите са с давност над 1 месец. Тя се манифестира с постепенно засилваща се диспнея, кашлица, загуба на тегло, умора, субфебрилитет и нееднородни инфилтрати, предоминиращи в горните лобове и в периферните зони на белите дробове, като е възможно да мигрират. Идиопатичната остра пневмония се развива за по-малко от месец при млади и здрави индивиди, с прогресираща диспнея, треска, болки в гърдите и възможна дихателна недостатъчност. Отключващ момент може да бъде скоро започнало тютюнопушене. Образното изследване показва типичните „ground-glass” засенчвания и въздушни уплътнения, с двустранни плеврални изливи и интерлобуларни задебеления. Често липсва кръвна еозинофилия, но диагнозата се потвърждава от доказването на алвеоларната еозинофилия. Терапията често е кортикостероидно лечение за 2-4 седмици, без рецидив2.

Класификация на еозинофилните пневмонии в клиничната практика1,2

Еозинофилни пневмонии с неизвестен причинител (идиопатични):

 • Идиопатични еозинофилни пневмонии (ИЕП) със засягане само на белите дробове.
 • Обикновена белодробна еозинофилия (ОБЕ) – Синдром на Льофлер*.
 • Остра еозинофилна пневмония (ОЕП).
 • Хронична еозинофилна пневмония (ХЕП).
 • Идиопатична еозинофилна пневмония със засягане и на други органи и системи.
 • Churg-Strauss Синдром.
 • Идиопатичен хипереозинофилен синдром (лимфоцитарен или миелопролиферативен вариант).

Еозинофилни пневмонии с известен причинител:

 • Еозинофилна пневмония, причнинена от паразити.
 • Еозинофилна пневмония от други инфекциозни причинители.
 • Лекарство- индуцирана еозинофилна пневмония.
 • Алергична бронхо-пулмонална аспергилоза и свързани с нея синдроми (включително бронхоцентрична грануломатоза).

Други белодробни синдроми с възможна еозинофилия

 • Организираща пневмония, астма, идиопатична белодробна фиброза, лангерхансовоклетъчна хистиоцитоза, злокачествени процеси, саркоидоза, криптогенна организираща пневмония ( КОП)

Причината – еозинофилният левкоцит (Ео)

Eo са предоминиращо тъканни клетки3. Продукцията на техните прекурсори в костния мозък се регулира основно от Т- лимфоцитите, и то Th-2 фенотип. Основният интерлевкин, произвеждан от Т-лимфоцитите е IL-5. Той играе важна роля за узряването и живота на Ео. IL-3 и гранулоцито-макрофареалният колоний стимулиращ фактор (GM-CSF) са също с важна роля. Продукцията на всеки един от тези цитокини се регулира от други цитокини. IL-4, IL-13 и еотаксините също са важни за Ео, както и адхезионните молекули като съдовоклетъчна адхезионна молекула 1 (VCAM-1) и P-selectin. Нещо повече, CCR-3 (C-C chemokine receptor type 3), рецепторът за еотаксини и други хемокини изглежда са най- важните за привличането на Ео към тъканите4..

Нивото на Ео в периферната кръв е в резултат от баланса между произвеждането им в костния мозък и миграцията на Ео в тъканите. Обикновено те са 3-5 % от белите кръвни телца, в съответствие с абсолютния брой на Ео (АБЕ) от 350 до 500 /µl. Еозинифилията може да бъде лека (АБЕ до 1500/µl), умерена (АБЕ 1500-5000/µl) и тежка ( АБЕ над 5000/µl).5,6 Понякога броят на тъканните Ео може да е много по-висок, отколкото този в периферната кръв. Затова нивото на Ео в периферната кръв често не корелира с тъканни увреди, свързани с еозинофилия. Белодробната биопсия е най- меродавна за доказване на повишени тъканни Ео, но тя не се използва рутинно за доказване на болести, свързани с еозинофилия. БАЛ (бронхо-алвеоларния лаваж) се използва често за доказване на болести, свързани с еозинофилия, като увеличеният брой на Ео в БАЛ корелира с увеличения брой на Ео в тъканите. Наличието на >2% Ео е абнормно, като често е в резултат на лекарства или паразити, при СПИН или идиопатични еозинофилни пневмонии нивото на Ео може да е >5 %7.

Идиопатични еозинофилни пневмонии (без засягане на други органи и системи)

Идиопатичните еозинофилни пневмонии се класифицират клинично на 3 вида: Обикновена белодробна еозинофилия (ОБЕ) или синдром на Льофлер, Остра еозинофилна пневмония (ОЕП) и Хронична еозинофилна пневмония (ХЕП) (Табл. 1)1.

 

Табл. 1. Идиопатични еозинофилни пневмонии

Синдром на Льофлер (ОЕП)  Хронична Ео пневмония (ХЕП) Остра Ео пневмония ( ОЕП)
Етиология идиопатична, лекарства, паразити идиопатична идиопатична, тютюнопушене, лекарства
Давност на симптомите 1-2 дни няколко седмици до месеци 1-5 дни
Дихателна недостатъчност никога много рядко често
Ео в периферна кръв повишени повишени нормални
БАЛ находка Ео Ео Ео, лимфоцити и неутрофили
Рентгенова находка преходни инфилтрати периферни инфилтрати дифузни инфилтрати, линии на Kerley B
Плеврални изливи рядко рядко често
Лечение не се налага с години 2-12 седмици
Клиничен релапс рядко често рядко

 

Идиопатична хронична еозинофилна пневмония (ИХЕП)

Първите случаи на ИХЕП са описани от Кристофоридис и Молнар през 1960 г.1.

Епидемиология и рискови фактори. По-често се среща в региони с ниска честота на паразитни инфекции като Европа и Северна Америка. Предоминира при жени спрямо мъже в съотношение 2:1. Може да засегне всяка възраст, като средната възраст е 45 години, с пик през четвъртата декада, честота <6% при пациенти под 20 години. Около половината от пациентите имат предистория за атопия. В 2/3 от пациентите с атопия има анамнеза за астма, също може да има анамнеза за лекарствена алергия, носна полипоза, уртикария и/или екзема. Много малък процент от пациентите са с тютюнопушене1,2.

Клиника. Симптомите имат прогресивен характер, като често диагнозата се слага месеци след първите симптоми. Най-чести симптоми са кашлица (93%), диспнея (92%), фебрилитет (77%), загуба на тегло (75%). Загубата на тегло е с над 10 кг и може да имитира злокачествен процес. Тези симптоми са с давност обикновено повече от месец. Рядко се срещат болки в гръдния кош, артралгии, миалгии. Физикалната находка може да е нормална, но може да има свиркания или пукания. Екстрапулмоналните симптоми са изключително редки. ИХЕП може да отключи Синдром на Churg-Straus или да е част от картината на този синдром1,2.

Диагноза. Ео в периферната кръв са увеличени в над 90 % от пациентите. При повечето има повишено СУЕ и CRP, IgE е увеличен в 50 до 75% от случаите, но стойностите му са < 2000 kU/L. По-високи стойности може да са вероятни за алергична бронхо-пулмонална аспергилоза. ФИД показва нормални стойности в 1/3 от пациентите, в 1/3- обструктивен синдром и в другата 1/3 – рестриктивен. Дифузионният капацитет е понижен при половината от пациентите. Рентгенологично се наблюдават периферни инфилтрати. На високорезолютивен КТ засенчванията са често билатерални, с предоминиране в горните лобове, със съпътстващи периферни „ground-glass” засенчвания (Фиг. 1). На фона на лечение с кортикостероиди (КС) тези промени търпят обратно развитие. БАЛ находката е характерна и доказателствена с над 25% Ео (между 12% и 95%). Биопсия при ИХЕП не се налага1,2,8,9.

 

Фиг. 1. HCRT на пациент с ИХЕП: a) горни лобове, б) долни лобове

 

Лечение и прогноза. ИХЕП отговаря изключително бързо на КС лечение. Още на втория ден след започване на лечение се наблюдава подобрение в симптомите и изчезване на засенчванията на образното изследване. При половината от пациентите може да настъпи рецидив. При повечето пациенти се изисква дългосрочно лечение с КС (средно 82 седмици). Има случаи и на спонтанно отшумяване. Необходимо е дългосрочно наблюдение на пациентите, заради честите рецидиви1,2.

Идиопатична остра еозинофилна пневмония (ИОЕП)

Епидемиология и етиология. Идиопатичната остра еозинофилна пневмония за първи път влиза като диагноза в клиничната практика през 1989 г. Тя се среща при напълно здрави млади индивиди, без анамнеза за астма, с предоминиране на мъжки пол (2:1), може да протече с остра дихателна недостатъчност и да се оприличи с ARDS синдром. (виж Табл. 2). Често възниква след започване на тютюнопушене, рязко увеличаване на броя на цигарите или промяна в навиците на пушене. Някои специфични дейности, като експозиция на прах, мотоциклетизъм, строителни дейности у дома, садене на цветя в оранжерия, измиване на корабни танкове с бензин, могат да са отключващ фактор. Случаи на ИОЕП са описани при пожарникарите от Ню Йорк при спасителните операции в Световния търговски център, където те са дишали въздух, замърсен с голямо количество силикати, азбест, горивен прах1,2.

Клиника. Бързо начало, което прилича на началото на остра бактериална пневмония. Бързо появилата се диспнея е налична в 100% от пациентите. Пациентите имат суха непродуктивна кашлица (80%). Задухът от лек може да прогресира до остра дихателна недостатъчност за часове. Често има втрисане с температура до 380С, а болки в гръдния кош по типа на плеврална се наблюдават в 73% от пациентите. При половината от пациентите може да има миалгия. Тахипнея, тахикардия и крепитации има в 80 % от пациентите. В 20 % може да няма аускултаторна находка. Често тези пациенти попадат в интензивни сектори и белодробна вентилация. Симптомите са често налични до седмица, но при някои може да има и подостър ход – до 1 месец2,10,11.

 

Табл. 2. Диагностични критерии за ИХЕП2.

Диагностични критерии за идиопатична хронична еозинофилна пневмония
Дифузни алвеоларни уплътнения с въздушна бронхограма и /или „ ground-glass” засенчвания, с превалиране в периферията
БАЛ: Eoзинофилия >40%( и/или еозинофилия в периферната кръв >1,0х10 клетки/L
Респираторни симптоми над 2-4 седмици
Отсъствие на други познати причини за еозинофилна болест на белите дробове

 

Диагноза. От лабораторните изследвания при 100 % от пациентите има хипоксемия. При пациентите с тахипнея се наблюдава респираторна алкалоза. Липсва еозинофилия в периферната кръв за разлика от ХЕП. Може да има повишени нива на IgE. При плеврална пункция пунктатът е ексудат с повишен процент на Ео10. ФИД показва обструкция на малките дихателни пътища с нисък дифузионен капацитет. Рентгенографски картината на ИОЕП e като на белодробен оток, със значими засенчвания и задебелени интерлобуларни септи (линии на Kerley B) и плеврални изливи. Инфилтратите са дифузни и нямат характерното периферно разположение както при ИХЕП (Фиг. 2 и Фиг. 3).

 

Фиг. 2. Рентгенологичен образ на ИХЕП1: дифузни алвеолари инфилтрати с малки изливи.

 

Фиг.  3. КТ на гръден кош при пациент с ИОЕП; „ground-glass”засенчвания, заделени интерлобуларни септи и двустранни плеврални изливи

 

БАЛ може да постави диагнозата при тези пациенти и да я отличи от бързо развиваща се дифузна пневмония и ARDS. При пациентите с ИОЕП има повишение на Ео около 37 % до 54 % в БАЛ, докато при пациентите с ARDS има повишение на неутрофилите и ниски Ео. Биопсия не се налага, но ако се направи, се вижда дифузна инфилтрация с Ео на интерстициума и на алвеоларните пространства и картината на дифузна алвеоларна увреда (Фиг. 4)1.

 

Фиг. 4. Биопсия на бял дроп на пациент с ИОЕП

 

За диагнозата на ИОЕП се използват критериите на Phillit (Табл. 3)12.

 

Табл. 3.

Диагностични критерии на ИОЕП от Phillit и сътрудници
Остро начало с фебрилитет и белодробни прояви с давност < 1 месец
Рентгенографски билатерални дифузни инфилтрати
>25 % еозинофили в БАЛ или биопсично картина на еозинофилна пневмония
Липса на явна причина за белодробна еозинофилия вкл. лекарства, токсини и инфекции

 

Лечение и прогноза. Лечението с КС е обикновено между 2-4 седмици12. Наблюдава се бърз отговор на лечението. След започване на терапията симтомите търпят бързо обратно развитие. Рентгенологичната находка се нормализира в рамките на 1 месец2. За разлика от ИХЕП, ИОЕП не рецидивира. Все пак при някои пациенти може да се развие свръхчувствителност към цигарен дим или някои токсини, така че се препоръчва бъдещото им избягване. В литературата са съобщени само няколко случаи на смърт1,2.

Синдром на Льофлер (СЛ) (Loffler Syndrome или Обикновена белодробна еозинофилия – ОБЕ)

Описан за първи път от Льофлер през 1932 година, този синдром е преходен респираторен синдром, асоцииран с еозинофилия в периферната кръв и нееднородни, често мигриращи инфилтративни засенчвания на рентгеновата снимка1. Класическят синдром е описан за първи път при инфекция с Аscaris lumbricoides, като тя е най-честата причина за появата му13.

Етиология и епидемиология. Най-честа причина за появата му са чревни хелминтиази и тьй като те се срещат най-често при деца, съответно те боледуват по-често от възрастните. И други паразитози или токсини могат да предизвикат появата му. СЛ може също да е индуциран от лекарства, но може да е без първичен причинител, т.е. да е идиопатичен13.

Клиника. Често симптоми липсват, физикалната находка е нормална. Понякога може да наподобява астма, с която да се прави диференциална диагноза. Лабораторните изследвания показват умерена еозинофилия (5-20%). В БАЛ може да има еозинофилия, IgE може да е повишен13.

Диагноза. Рентгенологично могат да се наблюдават едностранно или двустранно инфилтрати. Повечето пациенти имат засенчвания с големина няколко сантиметра, които да се сливат помежду си. Често тези засенчвания са мигриращи. (Фиг. 5)13. БАЛ се налага рядко, но ако се направи, се наблюдава повишен брой на еозинофилите в лаважа. Хистологично се наблюдава еозинофилна инфилтрация на бронхите и блонхиолите. Ако причината е паразитоза, паразитните форми не се намират в белите дробове.

 

Фиг. 5. Рентегография на 54-годишен мъж с леко засенчване (стрелки) (А) – и миграция на сянката 20 дни по- късно (Б)

 

 

Самоограничаващите се инфилтрати и липсата на симптоми го отличава от ИОЕП и ИХЕП. Употребата на КС за лечение почти не се налага1. Обикновено пациентите са наблюдавани амбулаторно13.

Идиопатична еозинофилна пневмония със засягане и на други органи и системи

Когато към белодробната еозинофилна пневмония се добавят и екстраторакални прояви, се говори за системни еозинофилни болести. Такива са Синдромът на Churg-Strauss и Идиопатичният хипереозинофилен синдром2.

Синдром на Churg-Strauss (СЧС) или Васкулит на Churg-Strauss

Алергичен ангиит и грануломатоза са описани за първи път от Churg и Strauss през 1951 г. като некротизиращ васкулит, засягащ малките и средно големите съдове, асоцииран с еозинофилни инфилтрати и грануломи14. СЧС се характеризира с васкулит на малките съдове, дефиниран като хипереозинофилно грануломатозно възпаление, засягащо респираторния тракт и асоциирано с астма и еозинофилия. СЧС е класифициран заедно с грануломатозата на Вегенер и микроскопичния полиангиит като анти-неутрофилни цитоплазмени антитела (ANCA ) – асоцииран ангиит1.

Етиология и епидемиология. Причините са неясни. Смята се, че абнормният имунен отговор е пусков момент, но се обсъждат и генетични причини, в съчетание с фактори от околната среда. При някои пациенти синдромът стартира след лечение на астма с левкотриенови антагонисти16. Този синдром се среща рядко, най-вече между четвъртата и петата декада от живота, без предоминиране на пол.

Клиника. СЧС е много вариабилен синдром. Може да има леки до тежки и полиорганни симптоми, заплашващи живота. Най-често СЧС минава през 3 фази: риносинуит, астма, която прогресивно става кортикостероид-зависима и може да прогресира до фиксирана обструкция на въздухоносните пътища; кръвна и тъканна еозинофилия и поява на васкулит от 3 до 9 години след появата на астмата2. Описват се и три стадия на СЧС, всеки с характерни симптоми, но не винаги преминаващ през трите фази. 1) Алергична фаза – изразява се с астма, която се влошава, алергичен ринит (който не е деструктивен за разлика от Вегенеровата грануломатоза), синуит; 2) Еозинофилна фаза - наличие на хипереозинофилия в тъканите и кръвта, които причиняват най-често следните симптоми: загуба на апетит, втрисане, загуба на тегло, кашлица, кореми болки и симптомите на прогресираща астма; 3) Васкулитна фаза – протича с тежък системен васкулит, засягащ сърце, кожа, периферна нервна система, мускули, кости и гастро-интестинален тракт. Може да има и засягане на бъбреците. В зависимост кои органи са по–засегнати от васкулита може да се наблюдават обриви, ставни болки и отоци, симптоми на периферна нервна система, болки в корема, диария, гадене, повръщане, диспнея, хемоптиза, нарушения в сърдената честота, хематурия15.

Диагноза. Нивата на IgE са повишени и често корелират с активността на болестта. В 40 % от пациентите са повишени ANCA. Клиничната изява има връзка с ANCA. ANCA-позитивните пациенти по-често развиват алвеоларни хеморагии, гломерулонефрит и множествен мононеврит, докато ANCA-негативните пациенти имат по-често сърдечни увреди. ANCA обаче нямат отношение към рецидивите или прогнозата17. БАЛ типично показва високи нива на еозинофилите. ФИД показват често обструктивен синдром, като при част от пациентите се развива фиксирана бронхообструкция. Рентгенологично често се наблюдават белодробни инфилтрати, които са преходни и несиметрични (Фиг. 6)1. При 1/3 от пациентите може да има плеврални изливи, а при някои се наблюдават увеличени хилусни лимфни въз­ли17. Хистологично се наблюдават периваскуларни грануломатозни инфилтрати с еозинофили (Фиг. 7)1.

 

Фиг. 6. КТ на гръдна клетка на пациент със СЧС, с инфилтрат в лявата периферна зона1

 

Фиг. 7. Хистологичен материал след белодробна биопсия на пациент със СЧС1

 

 

Лечение. Лечението с КС значително променя хода на СЧС. Около 50 % от нелекуваните пациенти умират до 3 месеца след появата на васкулита. При пациенти, лекувани с орални КС, се докладва около 9 години средна преживяемост. Астмата се лекува с инхалаторни КС. Лечението с орални КС, заедно с бронходилататори и инхалаторни КС значимо подобрява белодробната функция и контрола на астмата. Анти-CD 20 моноклонално антитяло rituximab е показало ефект при други ANCA- асоциирани васкулити18.

Идиопатичен хипереозинофилен синдром (ИХС)

Идиопатичният хипереозинофилен синдром се характеризира с еозинофилия в периферната кръв над 1500/ µL за повече от 6 месеца, като липсват паразитни или други причини за вторична еозинофилия, както и симптоми от увредените органи в резултат на хипереозинофилията.

Етиология и епидемиология. ИХС се развива най-често между 30 и 40-годишна възраст, като предоминира мъжки пол спрямо женски в съотношение 7:1. Причините при повечето пациенти остават неизвестни, все пак могат да се посочат 2 варианта за ИХС: миелопролиферативен вариант, при който пациентите имат делеция на хромозома 4q12, с постоянно активиран протеин за синтез на тирозинкиназа (Fip1L1-PDRGF); и лимфоцитен вариант, при който има свръхпродукция на еозинофили в резултат на активираните Т-клетки с инфилтрат в лявата периферна зона1.

Клинична картина. Чести симптоми са умора, нощно изпотяване, анорексия, загуба на тегло, пруритус, кашлица и втрисане. Засягането на сърцето (с ендокардиална фиброза, рестриктивна кардиомиопатия, сърдечна недостатъчност, клапни увреди и мурална тромбоза) са най- честите усложнения на ИХС и честа причина за смърт. При 40 % от пациентите има белодробно засягане с хронична кашлица, често засилваща се през нощта. Пациентите могат да имат бронхиална хиперреактивност или астма. Дългогодишният ИХС може да доведе и до белодробна фиброза1. Тромбоемболия (по-често артериална, отколкото венозна) може да се наблюдава при 2/3 от пациентите. Миелопролиферативният вариант се среща по правило при мъже и много наподобява на хроничния миелопролиферативен синдром (хепатомегалия, спленомегалия, анемия, тромбоцитемия, повишени нива на витамин В12 и левкоцитна алкална фосфатаза, както и циркулиращи множество лимфоцитни прекурсори).2 Лимфоцитният вариант е по-често представен с кожни прояви, като сърбеж, екзема, уртикария или ангиоедема. Често са засегнати белите дробове и гастро-интестиналния тракт. При тези пациенти има опасност от прогресия към Т-клетъчни лимфоми1.

Диагноза. Лабораторните изследвания показват значителна еозинофилия, между 30-70%, като общият брой на белите кръвни клетки надхвърля 10 000/ µL. Пациентите с миелопролиферативния вариант имат повишен витамин В12, триптаза, анемия, тромбоцитопения. БАЛ е показателен с еозинофилия над 73%. На образно изследване може да се видят „ground glass” засенчвания основно в периферията, понякога плеврални изливи, лимфаденопатия1.

Лечение. То се провежда според етиологията. Миело­пролиферативният вариант отговаря много добре на тирозин-киназни инхибитори като imatinib. Тези пациенти, които са с лимфоцитния вариант на синдрома, а също и органни увреди, застрашаващи живота, се лекуват с КС. С успех са използвани и busulfan, hidroxyurea, cyclophoasphamide, azathioprine, interferon-a, cyclosporine-A, etoposide. Задължителна е консултацията с хематолог и онколог1.

Заключение

Анамнезата и физикалният преглед на пациента остават най-важни за определяне на причината за появата на еозинофилните пневмонии. Анамнеза за пътуване в някои тропически страни, отглеждане на котка, куче, е важна за изключване на паразитно-причинени пневмонии, протичащи с еозинофилия. Наличие на еозинофилия в периферната кръв е характерно за ИХЕП, Синдром на Льофлер, идиопатичен хипереозинофилен синдром, гъбични инфекции, докато при ОЕП обикновено броят на еозинофилите в кръвта е нормален. При всички има повишен брой еозинофили в тъканите (респ. белите дробове), което прави БАЛ доказателствен при тези диагнози (наличието на еозинофилия над 20 % ). КС са на избор при повечето идиопатични еозинофилни болести, но те могат да влошат паразитни и гъбични инфекции, затова изследването за такива е препоръчително. Изследването на фецес за паразити също е показано. Повишените нива на IgE не е специфичен белег. Наличието на ANCA може да е в подкрепа на СЧС. Благоприятното повлияване с КС е в подкрепа на ИОЕП и ИХЕП. Желателно е дългосрочното проследяване на пациентите с идиопатични еозинофилни пневмонии.

_____

*Синдромът на Льофлер може да е идиопатичен, но може да е и с известен причинител

 

 

Влезте или се регистрирайте безплатно, за да получите достъп до пълното съдържание и статиите на списанието в PDF формат.

Литература:

 1. Nitin Y, Bhatt M.D., James N, Allen M.D – Update on eosinophyllic lung Disease, Semin Resp Crit Care Med , 2012; 33(5):555-571
 2. Cottin V, idiopathic eosinophylic pneumonia ERS Monograph, 2011;54:118-139
 3. Blanchard C, Rothenberg ME, Biology of eosinophyl. Adv Immunol 2009;101:81-121
 4. Ponath PD, Qin S, Post TW et al., Molecular clonning and characterisationof a human eotaxin receptor expressed selectivellyon eosinophils. J Exp Med 1996; 183(6)2437-2448
 5. Gotib J. WHO-defined eosinophylic disorders: 2011 Am J Hematol 2011;86 (8)677-688
 6. Simon D, Simon HU. Eosinophyllic disorders J Allergy Clin Immunol 2007;119(6)1291-1300
 7. Allen JN Davis WB, Pacht ER. Diagnostic significance of increased broncho-alveolar lavage fluid eosinophils. Am Rev Resp Diseases 1990; 142(3)642-647
 8. Marchand E, Reyaud-Gaubert M, Lauque D, Dirieu J, Tonnel AB. Cordier JF Idiopatic chronic eosinophyllic pneumonia. A clinical and follw up study of 62 cases. Medicine ( Baltimore)1998;77 (%)299-312
 9. Jederlinic PJ,Sicillian L, Gaensler EA Chronic eosinophyllic pneumonia. Medicine ( Balitimore) 1998;67 (#) 154-162
 10. Pope- Haman AL, Davis WB, Allen ED, Christoforidis AJ, Allen JN. Acuteeosinophyllic pneumonia Medicine ( Baltimore)1996;75 (6)334-342
 11. Allen Jn, Pacht ER, Gadek JE, Davis WB Acute eosinophyllic pneumonia as a reversible cause of noninfectious respiratory failure N Engl J Med 1989;321 (9) 569-574
 12. Chin KR, Kyung HM, Nam YY, Ji EL< na RL, Man PC and Kyeongman J. Clical characteristics and corticosteroid treatment of acute eosinophyllic pneumonia, Eur Resp J 2013, 41:402-409
 13. Girish DS, Sharma MD,Loffler Syndrome, 2012, Apr, Medscape reference Drugs, Diesease&Procedures
 14. Churg J, Strauss L, Allergic granulomatosis, allergic angiitis and periarteriitis nodosa Am J Pathol 1951; 27 (2)277-301
 15. Mayo Clinic Staff, Churg- Strauss Syndrome, Jully 2013, Original Article No DS00855
 16. Wechsler ME, GarpestadE, Flier SR et al, Pulmonary infiltrates, eosinophyllia, and cardiomyopathyfollowing corticosteroid withdrawal in patients with asthma receiving zafirlucast. JAMA1998;279(6)455-457
 17. Sable-Fourtassou R, CohenP, mahr A et al, French vasculitis Study group. Antineutrophyl cytoplasmic antibodies and leucitriene receptor antagonists Ann Intern Med 2005;143(9) 632-638
 1. Cartin-ceba R, Keogh KA, Specks U, Sethi S,fervenza FC.Rituximab for the treatment of Churg Strauss Syndrome with renal involvment Nephrol Dial Transplant 2011;26 (9)2865-2871

 

Вашият коментар