Употреба на В-тип натриуретичен пептид за стратификация на риска при екзацербация на ХОББ

Брой № 2 (2) / юни 2008, Пулмонална хипертония

Use of B-type natriuretic peptide in the risk stratification of acute exacerbations of COPD

 

Автори: Daiana Stolz, Tobias Breidthardt, Mirjam Christ-Crain, Roland Bingisser, David Miedinger, Jörg Leuppi, Beat Mueller, Michael Tamm, Christian Mueller

Отделение по вътрешни болести, Клиника по пулмология и клетъчна респирология, Университетска болница, Базел, Швейцария

Публикация в Chest 2008; 133:1088-1094

 

При пациенти с ХОББ прогнозата може отчасти да се определя чрез оценка на кардиачния стрес, индуциран от хипоксия, и оценка за пулмонална артериална хипертония.

Авторите изследват серумни нива на В-тип на натриуретичен пептид (BNP), като количествен маркер за кардиачен стрес. Популацията включва 208 пациенти, хоспитализирани в спешно отделение с екзацербация на ХОББ. Като първична крайна точка на статистическия анализ е приет показателят смъртност, проследен за двегодишен период. За вторични крайни точки са определени нужда от интензивно лечение и вътреболнична смъртност. Нивата на BNP са сигнификантно повишени по време на екзацербация в сравнение с възстановителния период (65 pg/mL срещу 45 pg/mL; p< 0.001), особено при пациенти, изискващи лечение в интензивно отделение (105 pg/mL срещу 60 pg/mL). Чрез мултивариационен Кокс-регресионен анализ се доказва прогностичната стойност на BNP за нужда от лечение в интензивно отделение (при стойности над 100 pg/mL; p = 0.008). Чрез анализ за оперативна характеристика на приемника се определя предсказващата му стойност за оценка на смъртността. Авторите заключават, че при пациенти с екзацербация на ХОББ серумните нива на BNP са независим прогностичен маркер за нуждата от интензивни грижи, но не успяват адекватно да предскажат краткосрочната и дългосрочната честота на смъртност.

 


 

Вашият коментар