Околна среда: нов правен подход за подобряване на качеството на въздуха в държавите членки

Европейска комисия

Съобщение за медиите

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-47_bg.htm

 

Качеството на атмосферния въздух е влошено в много държави — членки на ЕС, въпреки задължението за правителствата да гарантират добро качество на въздуха за гражданите. Положението е толкова сериозно, че Комисията понастоящем предприема действия срещу 17 държави, в които последователно е отчитано лошо качество на въздуха.

Днес, като част от нов подход към проблема, България, Латвия и Словения са призовани незабавно да се заемат с този продължаващ проблем, който всяка година взема повече жертви отколкото пътнотранспортните произшествия.

Проблемът касае миниатюрните частици, известни като ФПЧ10, които могат да причинят дихателни проблеми, рак на белите дробове и преждевременна смърт. Лошото качество на въздуха представлява пряка заплаха за гражданите, изложени на замърсяване от фини прахови частици (ФПЧ10), и се причинява от пътното движение, промишлената дейност и отоплението на сградите. Според последните изследвания мнозинството (56 %) от европейците считат, че качеството на въздуха се е влошило през последните 10 години.

В миналото Комисията успешно е предявявала искове пред Съда срещу Италия, Португалия, Словения и Швеция поради неизпълнението от тяхна страна на задължението за гарантиране на добро качество на въздуха за гражданите. Но приетите решения на Съда се отнасяха само до неспазването на пределно допустимите стойности за качеството на въздуха в миналото, което не предоставя особен стимул за държавите членки да предприемат действия срещу превишаването им в бъдеще.

Поради това беше възприет нов подход, с който се разширява обхватът на съдебните производства. Целта понастоящем е да се насърчат държавите членки с продължаващи проблеми, свързани с качеството на въздуха, да предприемат предвидливи, бързи и ефективни действия, за да намалят до минимум периода на неспазване на правото на ЕС. Комисията е особено разтревожена от случаите, когато това неспазване продължава повече от 5 години и все още не е отстранено. Съгласно законодателството на ЕС държавите членки са длъжни да предприемат всички необходими мерки за подобряване на качеството на въздуха и да направят тази информация достъпна под формата на планове за качеството на въздуха. Неизпълнението на това задължение ще доведе до образуването на съдебно производство.

Държавите членки, превишаващи нормите за ФПЧ10, са Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Испания, Италия, Латвия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Франция, Чешката република и Швеция.

Днешните действия — технически погледнато под формата на допълнителни официални уведомителни писма — срещу България, Латвия и Словения са в съответствие с подобни мерки, предприети срещу Белгия през ноември 2012 г., и с бъдещите производства срещу всички останали държави членки, в които се наблюдават системно високи равнища на ФПЧ10 в атмосферния въздух.

 

Контекст

Съдържащите се във въздуха ФПЧ10 присъстват в замърсяващите емисии от промишлеността, автомобилите и домашното отопление. Те могат да причинят астма, сърдечносъдови проблеми, рак на белите дробове и преждевременна смърт. В Директива 2008/50/EО относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа от държавите членки се изисква да ограничат излагането на населението на тези частици. В законодателството се определят пределно допустими стойности на експозиция, включващи както средногодишна пределно допустима концентрация (40 ?g/m3), така и дневна пределно допустима концентрация (50 µg/m3), която не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти за една календарна година.

От влизането на законодателството в сила през 2005 г. пределно допустимите стойности за ФПЧ10 не са били спазени от 17 държави членки – AT, BE, BG, CZ, DE, EL, ES, FR, HU, IT, LV, PT, PL, RO, SE, SK и SL.

Пределно допустимите стойности на ФПЧ10 трябваше да бъдат спазвани от 2005 г. (или, в случая на Румъния и България, от датата на присъединяването им), въпреки че държавите членки можеха да поискат от Комисията удължаване на срока за постигане на стандартите до юни 2011 г. Това освобождаване бе поставено в зависимост от определени условия. Най-важното от тях бе, че държавите членки трябваше да представят план за качеството на въздуха, в който се установяват съответните дейности за намаляване на стойностите, извършени по време на допълнителния период, и да покажат, че са предприели всички необходими стъпки за постигане на съответствие в рамките на удължения срок.

По-рано съдебните производства срещу държавите членки, които не изпълняват изискванията за качество на въздуха, се основаваха на нарушение на член 13 от директивата, съгласно който държавите членки са длъжни да не надхвърлят пределно допустимите стойности на ФПЧ10. Новият подход обаче обхваща и член 23 от Директивата, насочен срещу неизпълнението от много държави членки на задължението да установят специфични планове за качеството на въздуха, в които следва да се определят подходящи мерки, така че периодът на превишаване да бъде възможно най-кратък.

Прилагането на законодателството на ЕС е приоритет за Комисията, особено като се има предвид, че ненужните забавяния при намаляване на вредните замърсители могат да доведат до трайни последици за човешкото здраве.

 

За повече информация:

Уебсайт относно удължаването на сроковете:

http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm

За актуална информация относно неизпълнението на задължения като цяло:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

Относно общото производство за установяване на неизпълнение на задължения вж. също MEMO/12/12

Относно пакета от решения от месец януари за откриване на производство за установяване на неизпълнение на задължения вж. MEMO/13/22

 

За контакти:
Joe Hennon (+32 2 295 35 93)
Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


 

Вашият коментар