ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БДББ*

 

Уважаеми колеги,

На 19 декември 2016 г., на тържествен академичен съвет на Медицински университет – Варна, председателят на БДББ Диана Петкова връчи почетен знак на БДББ на ректора на МУ – Варна, Красимир Иванов в знак на благодарност и за особен принос на университета към БДББ.

Заявявам, че от месец юни 2016 не участвам в заседания на УС на БДББ и всяко решение от този момент нататък е взето без моя глас и съгласие. С това обръщение заявявам, че нямам и не искам да имам нищо общо с този позорен за БДББ акт в псевдоакадемичен стил и изразявам своя категоричен протест. В университетска болница „Св. Марина” във Варна беше нанесен тежък и болезнен удар върху университетската пулмологична клиника, изграждана с години от няколко поколения пулмолози, някои от тях – мои учители. И точно на този Университет (в лицето на ректора), вместо протест, да се връчи почетен знак на БДББ е позорно. Унизителен акт, в който са въвлечени всички членове на дружеството и знак на незачитане на онова, което е създавано години наред от пулмолозите във Варна. Това трябваше да бъде спестено на БДББ. В периода на моето председателство (2008-2012) не си позволих нито веднъж да предложа на УС подобни непремерени решения, награждаващи ВМА или който и да е от моите преки началници. Не си позволих дори да поканя някого от тях на официално събитие на БДББ, защото бях убеден в несъстоятелността на подобен акт и необходимостта от съхраняване академичната независимост и автентичност на дружеството. Изразявам своето възмущение от подобно решение, което уронва престижа на БДББ. Считам, че с този акт УС на БДББ не защити интересите на своите членове и допусна дружеството да бъде поставено в служба на лични, неакадемични интереси, без позитивен ефект върху академичната му себесъщност.

Това писмо е свидетелство за моето официално оттегляне от състава на Управителния съвет, който допуска подобни действия.

Като редови член на БДББ, ще продължа да заявявам както досега своето открито несъгласие с решения на УС, които уронват дружествения престиж и засягат академичната автентичност на БДББ.

Ето и причината за моя протест:

През 2014 г. Клиниката по белодробни болести, МБАЛ „Св. Марина“ – Варна, беше „реконструирана“ по следния начин:

1. Съкращение на легловия фонд с повече от 30 легла, свеждайки ги до 12, обслужвани от 11 лекари.

2. Закриване на сектора по клинична алергология и имунология с уволняване на двама специалисти по клинична алергология.

3. Пребазиране на всички подструктури на клиниката върху половин етаж, където понастоящем вкупом функционират стационар, отделение за инвазивно лечение и неинвазивна вентилация (бившо ИРО) и Сектор по медицина на съня и неинвазивна вентилация.

4. Практическо закриване на Сектора по интервенционална пулмология с пренасочване на контингента към Клиниката по гръдна хирургия.

5. В резултат на горепосочените промени в торакалната медицина на Университетската болница морфологичната диагностика на белодробен карцином е сигнификантно влошена с относителен дял на тъканно верифициране, ненадвишаващо 40% и стандартно стадиране в не повече от 5% от случаите.

6. Промените доведоха до относителен дял на диагностициране на ранен (операбилен) белодробен карцином 0% при изключително занижена торакална оперативна активност на Клиниката по гръдна хирургия.

Коста Костов

*Мое обръщение беше поместено на интернет-страницата и Фейсбук-профила на сп. InSpiro на 21.12.2016 г.


 

Вашият коментар