Обръщение към членовете на Българското дружество по белодробни болести

Ако премълчавам думите,

които не бива да изричам,

ставам жертва на онези,

които съм изпуснал.

Коста Костов

 

 

Уважаеми колеги,

 

Българското дружество по белодробни болести (БДББ) е в процес на упадък и разединение. Последното е толкова сериозно, че доведе до двукратна невъзможност за постигане на кворум за Общо събрание, необходим за вземане на решения и легитимиране на дружеството. За да си осигури удобен кворум на предстоящото Общо събрание, УС на БДББ прекрати членството на голяма част от колегите с аргумента, че са закъснели да заплатят членския си внос – абсолютен прецедент в дружествената история. Управителният съвет (УС) на БДББ допусна и формално нарушения на Устава на БДББ, като удължи мандата си с 6 месеца, без да се допита до Общото събрание. Появата на две фондации и едно сдружение е пряко следствие от неумелото боравене с ръководните инструменти. В дружествения живот се поддържа дух на конфронтация, вместо открит и откровен дебат за патологичните процеси и пътищата за преодоляване на разногласията. Ръководство, което допуска това, трябва да понесе своята отговорност. По-внимателно взиране в дейността на УС на БДББ в последните години показва, че ръководството е застинало в безплодно самодоволство. Ръководено безидейно и на парче, дружеството постепенно губи влияние в обществото. Липсата на промени и реални действия за осъвременяване на програмата за обучение на специализантите в съответствие със съвременните изисквания ще доведе до маргинализиране на специалността и нейното постепенно оттегляне в доболничната помощ. По необходимост, поради липса на съвременно обучени специалисти, ще ни бъдат отнети основни дейности, особено в областта на интервенционалната медицина. През последните три мандата не е иницииран нито един национален експертен документ, изработен от екип на дружеството. Това говори за липса на програмна политика, воля и визия. В сайта на БДББ се вижда, че последните програмни документи, изработени от експертни екипи на БДББ, приключват през 2012 година с редактираното издание на „Кратки препоръки за диагностика и лечение на ХОББ” (първа версия от 2010 г.). Преди това са препоръките за „Лечение и контрол на белодробен тромбемболизъм” (2005 г.), серия от препоръки за контрол и поведение при латентна и клинична туберкулоза, препоръките „Пневмония, придобита в обществото” (2007 г.), препоръки за бронхиална астма (2008 г.). От 2012 г. се изредиха двама председатели и три мандата, но липсват нови експертни документи или редакции на старите, а в сайта на БДББ се предлагат само преводни статии. Липсват и възможности за обратен контрол от дружествените членове – в сайта не е качен заключителен протокол от Общото събрание на конгрес 2016 (остават висящи съмненията за изборна манипулация), няма информация за провежданите заседания на УС и протоколи с приетите решения, за протекли дебати и изказани становища. Към дружествените членове се проявява видимо неуважение и се пренебрегват основни техни права, заложени в Устава на БДББ. Отсъствието на форум за споделяне на мнения и текуща комуникация между колегите лишава членовете на БДББ от участие в дискусии по направени предложения и взети решения. Нарушено е основно право на членовете на БДББ да имат цялата и навременна информация. Дружественият сайт изглежда плакатен, формален и ненужен.

 

УС на дружеството не изпълнява пълноценно залегналите в Устава на БДББ изисквания да се грижи за професионалната квалификация и научната подготовка на членовете си. УС на БДББ не е инициирало издаването на нито едно ръководство или учебник, а ръководството „Белодробни болести” се появи въпреки препятствията, които умишлено бяха поставени пред него. Днес „Белодробни болести” е най-търсеният специализиран продукт и очаква своето второ издание. Във времето преди и до изтичане на двата мандата на моето председателство (2008-2012 г.) бяха отпечатани монографията „Плеврата” (2006 г.), две издания на ръководството за ХОББ, Национален консенсус за ХОББ в две издания, ръководството за пациенти „ХОББ, разказана за пациента”, 16 тематични издания на списание INSPIRO (днес те са вече общо около 50!). Вече 10 години списание INSPIRO се търси и чете като основно помагало в подготовката за изпити, а липсата на визия в УС за развитие на сп. „Торакална медицина”, което стана приемник на сп. „Пневмология и фтизиатрия” по време на моя мандат като председател, инсуфициентната подкрепа и дори на моменти бойкотиране на главния редактор на списанието, доведе до неговата протяжна агония. Фактите говорят, че мотивацията и колегиалното съдружие са възможни единствено, ако има воля за постигането им.

 

БДББ загуби извоюваното преди години ниво на влияние в обществото, а УС – доверието на голяма част от гилдията. Ръководството не се ползва от единна подкрепа на членовете си. Не се допуска откровен дебат за случващото се. БДББ диша в потискаща атмосфера на недиалогичност. Няколко души, в желанието си да запазят позициите си в УС, прекъсват всеки опит за промяна, забравяйки, че УС на БДББ не е клуб на заслужили деятели на пулмологията, а мозъчен тръст за развитие на гилдията и той трябва да се зарежда периодично с нови лица. Държа да отбележа, че от м. юни 2016 г. преустанових работата си в УС и не участвам в неговите решения, поради това не нося отговорност за тях.

 

От началото на 2018 г. не съм и член на БДББ, и ще възстановя членството си ако БДББ тръгне по нов път.

 

В БДББ трябва да се възстанови единството, да се излезе от практиката да се работи на парче и под натиск на обстоятелствата. В УС не се води битка за напредък и оцеляване на специалността. Разумните, които истински милеят за дружеството, са малцинство, което не успява да се пребори за надмощие.

 

Вземането на решения без критичен, демократичен дебат е във вреда на БДББ и създава условия за нарастващи противиречия. Грозните сцени от конгрес 2016 г. бяха нагледна илюстрация на проблема. Това не бива да се допуска повече. Една значителна част от дружествените членове е разколебана и не присъства на дружествените форуми. Цели колективи на републикански структури не посещават вече събитията на БДББ.  Това е процес, който става епидемичен.

 

Време е за радикални промени!

 

Дошъл е часът за млади и свежи сили. Промяната трябва да започне от Управителния съвет. По-старото поколение трябва да се оттегли от ръководството на БДББ и да отстъпи крачка назад, за да даде възможност на по-младите да извършат промени, които ще им отворят нови хоризонти.

 

Пътят е един – избор на нов УС, с мнозинство от нови лица!

 

Желая на всички членове на БДББ воля и разум, за да превърнете предстоящия конгрес на БДББ в преломен за бъдещата съдба на дружеството. Изберете ръководство, което е амбицирано да извърши тези промени, за да изтегли БДББ от безпътицата. Не позволявайте на УС да ви натрапи своя избор, защото той е предвидим и подозирам – неподходящ. Предложете свои кандидатури от залата, бъдете дръзновени и смели. Дебатирайте, отстоявайте мнението си, борете се за него. Изберете подмладен, ентусиазиран и инакомислещ УС на БДББ, с председател, който да върне добрите времена и свободния дух. Необходими са спешни мерки за преодоляване на застоя и спасяване на специалността „Пневмология и фтизиатрия” от бавна смърт.

 

Събудете се!

 

И преди да решите, че усилията ви ще са напразни, ви припомням Имануел Кант:

 

„Аз съм песимист по разум, но оптимист по воля”.

 

 

Някои предложения към предстоящото Общо събрание на БДББ:

 

  1. Съставът на комисията по избор на нов УС да стане с предложенията на членовете в залата. Изберете колеги, на които имате пълно доверие, и не допускайте УС да ви натрапи своя избор.  Така ще бъдат избегнати манипулации с избора.
  2. Изброяването на бюлетините по избора на нов УС и председател на БДББ да става в залата на събранието, пред очите ви и под контрол на юриста на БДББ, а не в странична зала, както се случи на конгрес 2016.
  3. Промяна в Устава на БДББ, с ограничение до два поредни мандата членство в УС. Мандатното ограничение за членство в УС на БДББ не засяга председателя на УС на БДББ, който членува в УС до изтичане на мандата му.
  4. Избор на обновен Управителен съвет да стане след автоматично отпадане от него на всички, които имат повече от два поредни мандата в него.
  5. Избор на нов председател, който отговаря на горните условия за не повече от два поредни мандата в УС.
  6. Внасяне на предложение за освобождаване на дружествените членове от лично заплащане на членски внос и същият да бъде заплащан от сметката на дружеството. Така ще отпаднат всички неприятности около събиране на членски внос и неясноти по кворума, както и изключване на дружествени членове заради закъснение или неплащане на членски внос.
  7. Вземане на решение от Общото събрание за подготовка от екип на БДББ на програмен документ с промяна в методологията на обучение на специализантите по „Пневмология и фтизиатрия”, в който да е вписано задължително обучение по бронхология (I-во ниво) с получаване на финален сертификат, обучение по торакална ехография, неинвазивна вентилация и обструктивна сънна апнея. Има опитни специалисти, които могат да се ангажират с подобни обучения.
  8. Да се подложи на обсъждане отпадането на архаичното название на специалността и същата да бъде именувана „Белодробни болести”, както е навсякъде в развитите страни. Аргументите, че ще бъдат застрашени „фтизиатрите’ са неоснователни, зашото функционалните характеристики на специалността са залегнали в ‘Стандарта” на специалността, който може лесно да бъде преименуван.
  9. Решение за ежегодно обучение на млади пулмолози (под 40 г.) в чужбина, като предложенията за тях да постъпват от началниците на академични структури (клиники), по едно предложение за всяка календарна година, без задължителните условия на предварителен изпит, ако имат диплома за езикова подготовка.
  10. В сайта на БДББ да бъдат публикувани всички протоколи от заседанията на УС, както и от проведените конгреси. Така се създават възможности за обратен контрол, изгражда се архив за справки и документална история на дружеството.

 

Коста Костов

15 октомври 2018


 

Вашият коментар