Гранични стойности на NT-proBNP за стратификация на риска за белодробна емболия

Validation of N-terminal pro-brain natriuretic peptide cut-off values for risk stratification of pulmonary embolism

Eur Respir J 2014 43:1669-1677;

 

NT-proBNP е изследван при 688 нормотензивни пациенти с белодробна емболия. В проучването са обхванати пациенти от Германия, Испания и Полша.

През първите 30 дни 28 (4,1%) от пациентите са получили усложнения, свързани с белодробната емболия, и 29 (4,2%) от пациентите са починали. Усложненията са дефинирани като: първични – в тази група спадат нуждата от i.v. катехоламини, ендотрахеалната интубация и кардио­пулмоналната ресусцитация; ивторични – всички случаи на смъртност до 30 дни.

Стойността от 600 pg·mL1 се асоциира с най-голямо прогностично значение (чувствителност 86% и специфичност 50%) в сравнение със стойности от 1000, 500 или 300 pg·mL1 .

Авторите са направили оценка на риска в тристъп­ков подход (табл. 1). Първа стъпка – според опростения индекс за тежестта на белодробната емболия – sPESI ≥ 1 точка, втора стъпка – според NT-proBNP ≥ 600 pg·mL1, и трета стъпка – според ехокардиографията – данни за наличие на дяснокамерна дисфункция.

Заключения

1.NT-proBNP ≥ 600 pg·mL1 има прогностично значение, заедно със sPESI (simplified Pulmonary Embolism Severity Index) и дяснокамерна дисфункция от ЕхоКГ – тристъпков подход за оценка на риска от първични и вторични усложнения при БЕ.

2.NT-proBNP може да се използва в комбинация с клинична оценка и образни изследвания за установяване на дяснокамерна дисфункция.

 

Табл. 1Стъпков подход за оценка на риска, базиран на sPESI, NT-proBNP и ЕхоКГ


 

Вашият коментар