Гериатрична дихателна рехабилитация

Излезе от печат монографията „Гериатрична дихателна рехабилитация“ на д-р Антоанета Димитрова. Монографията осветлява проблемите на безспорната необходимост от целенасочена двигателна активност при възрастни хора с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) с цел съхраняване на възможностите за самообслужване и забавяне на функционалния упадък.

Кинезитерапията е немедикаментозен терапевтичен подход, който играе ключова роля в цялостния алгоритъм на лечение на възрастни и стари хора с ХОББ, тъй като няма странични ефекти, а ползите при компетентното й приложение са многобройни. Акцентът е върху основните съвременни кинезитерапевтични аспекти и насоки за въздействие съобразно протичането на заболяването и предоставя подходящи тестове за обективизирането им. Представени са съвременни доказателства за значението на кинезитерапията при лечение на болни с ХОББ. Направен е синтезиран обзор на възможностите на кинезитерапията за подобряване на здравния им статус и свързаните с него промени в качеството на живот. Включва и няколко приложения с тестове, подходящи за обективизиране на функционалните възможности на болните преди провеждането на кинезитерапията и проследяване на промените в техния здравен статус в хода на лечението.

От научна и практическа гледна точка е необходимо непрекъснато прецизиране и задълбочен аналитичен подход при подбора и приложението на кинезитерапевтични средства за въздействие при болни с ХОББ. Кинезитерапевтичните програми са съществена част от терапевтичната стратегия при болни с ХОББ за повлияване, контролиране и намаляване на субективните оплаквания и оптимизиране на функционалния капацитет на пациентите с оглед превенция на инвалидизирането им.

Монографията представлява аналитичен обзор за съвременните възможности на кинезитерапията за повлияване: върху белодробната функция, диспнеята, физическия толеранс, качеството на живот и прогнозата на заболяването при болни с хронична обструктивна белодробна болест.

 

Д-р Антоанета Димитрова е главен асистент в катедрата по „Кинезитерапия и рехабилитация“ на Национална спортна академия „В. Левски“ с над 15-годишен опит в областта на гериатричната, кардиопулмоналната и неврологичната кинезитерапия.

Автор е на 1 монография и на над 30 научни публикации у нас и в чужбина. Член е на Български лекарски съюз и Българското дружество по белодробни болести. През 2009 г. успешно защитава дисертационен труд за ОНС „доктор“. През 2011 г. придобива специалност „Здравен мениджмънт” към факултет „Обществено здраве”, Медицински Университет – София.

Настоящото издание е плод на многогодишния академичен и практически труд на д-р А. Димитрова. То е първият опит у нас да се систематизират и представят от една страна патофизиологичните и клинични аспекти на заболяването, а от друга – да се анализират, обобщят и опишат съвременни чужди и собствени методи на кинезитерапията в рехабилитацията на болни с ХОББ.


 

Вашият коментар