Ефект на infliximab при екстрапулмонална саркоидоза: резултати от рандомизирано проучване

Брой № 1 (1) / април 2008, Туберкулоза

Efficacy of Infliximab in extrapulmonary sarcoidosis: Results from a randomized trial

 

Автори: M. Judson, R. Baughman, U. Costabel, S. Flavin, K. Lo, M. Kavuru, M. Drent

Отделение по пулмология и интензивна медицина, Медицински университет, Южна Каролина, САЩ; Отделение по пулмология и алергология, Есен, Германия; Отделение по пулмология, Екип по поведение при саркоидоза, Университет на Маастрихт, Холандия. 

Публикация в Eur Respir J 2008

 

Цел на проучването е изследване на ефекта на infliximab (IgG моноклонално антитяло срещу TNFα) при лечение на екстрапулмонална саркоидоза. Проучването е проспективно, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано, сравняващо плацебо с infliximab 3 mg/kg и infliximab 5 mg/kg, прилаган за 24 седмици. Тежестта на засягане на екстрапулмоналните органи е определена чрез нова система за оценка (extrapulmonary Physician Organ Severity Tool, или ePOST) с прецизиране на броя на засегнатите органи (ePOSTadj).

Включени са 138 пациента с хронична кортикостероид-зависима саркоидоза.

Началната тежест на екстрапулмоналното органно засягане, измерено чрез ePOST, е подобна при цялата лечебна група. След 24 седмици на лечение с проучвания медикамент изходните промените в показателите от ePOST са сигнификантно подобрени в сравнение с плацебо (p < 0.01). След прецизиране на броя на екстрапулмоналните органи се наблюдава подобрение на ePOSTadj при групата с infliximab в сравнение с това при плацебо (p < 0.05). Подобрението при ePOST и ePOSTadj не е поддържано по време на последвалия 24-седмичен период на наблюдение. Авторите заключават, че приложението на infliximab може да бъде полезно в лечението на екстрапулмонална саркоидоза при пациенти, лекувани с кортикостероиди.

 


 

Вашият коментар