Асоциация на TNF-a G-308A полиморфизъм с отговора към лечение с TNF-инхибитори при саркоидоза

Association of the TNF-a G-308A polymorphism with TNF-inhibitor response in sarcoidosis

Eur Respir J 2014; 43: 1730–1739

 

Отговорът към TNF инхибитори се асоциира с TNF-a G-308A полиморфизъм при ревматоиден артрит .

  • Целта на проучването (Холандия) е да изследва асоциацията между наличието на полиморфизъм и отговора към TNF-инхибитори при пациенти с рефрактерна саркоидоза.
  • Пациенти (n111), които започнали лечение с TNF-инхибитори (76 infliximab, 35 adalimumab) били проследени минимум 1 година;
  • Главните симптоми при тези пациенти били умора (n100, 90.1%), периферна невропатия (n91, 82.0%), белодробно ангажиране (n69, 62.2%), и/или увеит (n31, 27.9%);
  • Пациентите допълнително били генотипизирани за наличието на TNF-a G-308A полиморфизъм;
  • Отговорът към лечението бил оценен чрез клинични измервания и въпросници .
  • От пациентите без A-алел вариант 93.6% (73 от 78, p,0.001) се подобрили; само 30.3% (10 от 33) от носителите на A-алел (GA и AA – генотип ) отговорили благоприятно на лечението с TNF инхибитори ;
  • Пациентите със саркоидоза без TNF-a – 308A вариант на алела (GG-генотип), имали три четвърти по-висок отговор към TNF инхибитори (adalimumab или infliximab).

Пациентът е подобрил респираторните функционални показатели след 1 година лечение с infliximab. DLco се подобри с над 10% – от 67% от предвиденото на 78%, докато ФВК се промени от 77% на 83% от предвиденото и ФЕО1 от 90% на 92% от предвиденото (фиг. 1).

 

Фиг. 1. КТ на белите дробове на  пациент преди и 1 година след лечение с infliximab

HRCT a) преди и b) след лечение с infliximab показва намаление на паренхимните лезии.


 

Вашият коментар