Възпалителни плеврални изливи. Плеврален емпием

Брой № 4 (4) / декември 2008, Гнойни болести на белия дроб

Общ признак на възпалителните плеврални изливи (ПИ) е възпалителният процес на плевралните листове. Повечето от плевритите възникват при гнойно-възпалителни процеси на прилежащите в съседство структури (пневмония, медиастинит, абсцес, чернодробен абсцес, субдиафрагмален абсцес, паранефрит, панкреатит и др.), както и в по-отдалечени органи и системи (остеомиелит, отит, синусит и др.). Възпалителните ПИ са с характер на ексудат. Най-честите причини за плеврални ексудати са представени в Табл. 1.

Таблица 1. Причини за ексудативни плеврални изливи.

 • пневмония
 • малигнени процеси (карцином, лимфом, мезотелиом)
 • белодробен тромбоемболизъм
 • колагенози
 • туберкулоза
 • азбестоза
 • панкреатит
 • травми на гръдния кош
 • синдром на Dresler
 • перфорация на езофага
 • радиационен плеврит
 • медикаменти
 • синдром на Meig (Мейдж)
 • саркоидоза
 • синдром на жълтите нокти (yellow nail syndrome)

 

Инфекциозни възпалителни плеврални изливи

В развитите страни инфекциите са втората по честота причина (след сърдечната недостатъчност) за ПИ. Плевралните инфекции обикновено предизвикват ексудативни изливи. Най-чести от тях са парапневмоничните плеврални изливи; счита се, че поне 40% от пациентите с пневмония развиват ПИ. Инфламаторната реакция резултира в увеличен капилярен пермеабилитет със загуба на протеин през капилярното русло. В същото време поради фибриновата депозиция и инфламаторното задебеляване на плевралната мембрана е нарушена реабсорбцията на течност и протеини през лимфните съдове. Най-честите инфекциозни причинители на плеврити са бактериите. Гъбички, вируси и паразити са доста поредки причинители на плеврални възпалителни реакции.

Парапневмонични бактериални плеврални изливи. Излив, свързан с острата фаза на пневмония (бактериална или вирусна), най-общо се обозначава с термина парапневмоничен и е най-честа причина за ексудативен плеврит. Класифицира се в три категории (степени): (1) неусложнен (свободен излив, малък, неинфектиран, резорбиращ се след антибиотична терапия); (2) усложнен (инфектиран с инфекциозен агент, често инкапсулиран, изискващ плеврален дренаж) и (3) емпием (кумулиране на гной в плевралната кухина при неадекватна терапия на усложнен излив и като негов краен стадий).

Според R. Light и съавт. (2006) като парапневмоничен се обозначава и ПИ при белодробен абсцес2.

Делът на парапневмоничните ПИ по данни на Н. Палеев и съавт. е 18-70% от всички изливи. Според R. Fraser и съавт. и A. Fein и съавт. такива изливи се наблюдават при 40% от случаите с пневмония, а според G. Baum и съавт. – в 36-57%. Те варират по тежест в диапазона между неусложнени изливи и плеврален емпием. В 10% от тях се налага торакостомия и дренаж, преди всичко при емпием или капсулиран излив. Този процент, разбира се, е доста по-висок, защото често изливът е малък и рентгенологично недоловим. Честотата би била по-висока, ако при всички случаи се провежда латерография.

По данни на R. Light и съавт. при 20 до 40% от бактериалните пневмонии се диагностицира ПИ, като делът на парапневмоничните изливи при пневмония, причинена от Klebsiella pneumoniаe, e 10%, а при Streptococcus pyogenes и Staphylococcus aureus достига до 70-95%. Пневмония, предизвикана от Haemophylus influenzae, e придружена от ПИ в 50% от случаите. Същият е процентът на изливите и при стафилококова пневмония. Според R. Light наличието на парапневмоничен ПИ повишава вероятността за фатален изход при пневмонии1,2.

При неусложнени изливи, явяващи се в първите 48-72 часа (непосредствено след краткия „сух” стадий), се формира малък по обем, сламено-жълт, прозрачен, стерилен ексудат, който се резорбира успоредно с резорбцията на пневмоничния инфилтрат. Най-често в плевралната течност преобладават неутрофилите с число над 10000/ ml. Рядко изливът е мътен или гноен. Плевралнoто pH по правило e > 7.20-7.30, плевралната глюкоза е > 3,3 mmol/l (> 60 mg/dl [R. Light, 2006]), и LDH e < 500 IU/l или под три пъти горната норма за серума (R. Light, 2006). Този първи стадий на формиране напарапневмоничен ПИ R. Light (2006) нарича ексудативен стадий2.

Ако възпалението персистира, ендотелната увреда продължава и тогава количеството на излива се увеличава. Нараства също и вероятността за инвазия и персистиране на микроорганизми в плевралната кухина. Развива се усложнен ПИ, което при неадекватно антибиотично лечение може да стане бързо (за няколко часа).

Най-важният момент при парапневмонични ПИ не е доказване на неговия ексудативен или трансудативен характер. По-важно е да се диференцират онези случаи, които могат да прогресират до усложнени изливи, които в развитието на парапневмоничните ексудати са преходен стадий към емпием. Персистирането на плевралната неутрофилия, последващото лизиране на клетките, по-нататъшното нарастване на плевралната LDH (често над 1000 IU/l) или три пъти над горната норма за серума (R. Light, 2006), спадането на нивата на глюкозата < 60 mg/dl

(R. Light, 2006) и pH под 7.20, позитивирането на бактериалните посявки и персистиращото отлагане на фибрин и колаген по плевралната повърхност води до последващи адхезии (образуване на съединителнотъканни плеврални плаки и шварти) и инкапсулати (плеврални локулати, джобове). С това на практика изливът навлиза в т.нар. фибропурулентен стадий (емпием с последваща фиброза и образуване на джобове), който може да се развие в рамките на 3 до 7 дни и това е вторият стадий на формиране на парапневмоничен ПИ според R. Light (2006) 2. Микробиологичните посевки в този стадий могат да бъдат и отрицателни поради бързата начална ерадикация на бактериите.

При развитието на емпием в плевралната кухина се акумулира гной и клинично се регистрира фебрилитет и левкоцитоза. Това се случва при персистираща бактериална контаминация на излива, водеща до нарастване на числото на неутрофилите. Плевралната течност придобива пурулентен вид с ацидоза на ексудата (плеврално рН 7.1-7.3), дължаща се на анаеробния глюкозен метаболизъм на ПМН и бактерии. Като краен продукт на глюкозния метаболизъм в плевралната кухина се натрупват СОи млечна киселина с последващо по-нататъшно спадане на рН под 7.1. Нивото на рН на ПИ се счита за най-чуствителния биохимичен индикатор за емпиемизиране на излива, зашото спада по-бързо от нивото на глюкозата. Неутрофилната фагоцитоза и бактериалният метаболизъм снижават също и нивото на плевралната глюкоза (глюколиза). С усложняването на излива стойността на последната спада под 2.2 mmol/l. С други думи, колкото е по-ниска стойността на глюкозата и рН в плевралната течност, толкова по-вероятен е бактериалният характер на възпалението. Поради клетъчната лиза във фазата на усложнен ПИ нараства и стойността на плевралната LDH, която стига над 1000 IU/l.

Ако плевралната кухина не се дренира, течността става все по-локулирана, формирането на плеврални джобове -все по-осезателно, и ПИ навлиза в последната си клинична фаза (трети стадий по R. Light, 2006) на усложнения парапневмоничен ПИ, с която завършва т.нар. фибропурулентен стадий – стадият на организиране (фиброза). Навлизането в плевралната кухина на метаболитно активни фибробласти води до образуване на фибринови съсиреци, мембрани и фибринови налепи по плевралните повърхности, секретиране на глюкозаминогликани и колаген, образуване на фибринови нишки, тъканни мостове и дебели, нееластични плеврални сраствания. Получава се т.нар. организиран емпием (trapped lung) при който е затруднено разгъването на белия дроб при дишане. По-нататък може да се стигне до образуване на бронхо-плеврална фистула, белодробен абсцес или empyema necessitates (спонтанна перфорация през гръдната стена) 1, 2.

При плеврален емпием микробиологичните култури обикновено са положителни. Стойността на плевралното рН е един от най-употребяваните клинични тестове за определяне на изливи с тенденция за плеврален дренаж (виж Табл. 2). Счита се, че стойността на рН под 7.2 e прагът за пристъпване към дренаж, а при рН под 7.1 той трябва да се извърши по спешност. Не трябва да се забравя обаче, че изливи при малигнитет, ревматоиден артрит, туберкулоза, системен лупус и уремия също могат да протекат с ниско плеврално рН. Всеки излив, при който се регистрира позитивно оцветяване по Gram, също е показан за дренаж. Всички съвременни индикации за плеврален дренаж при парапневмонични плеврални изливи са показани на Табл. 2, а на Табл. 3 са показани факторите, асоциирани с лоша прогноза на парапневмоничен ПИ.

Клиничен ход на бактериалните парапневмонични плеврални изливи1,2.

В повечето случаи клиничното протичане се припокрива с това на пневмонията. Началото е остро, с висока телесна температура (до 39°С), изразена отпадналост, потене, кашлица, нерядко с експекторация, а в малък процент от пациентите и с кръвохрак (до 4 %). При част от пациентите има торакална болка при дишане, а при някои от тях се появява и задух при покой (30-40 %). Почесто, отколкото при другите плеврити, се регистрира левкоцитоза и ускорена СУЕ над 50 mm. В урината може да се регистрира левкоцитурия, протеинурия и еритроцитурия. Наличието на анаеробна белодробна инфекция се характеризира с тенденция за хроничен ход, анемия и загуба на тегло.

 

Таблица 2. Прогностични фактори за плеврален дренаж или други инвазивни процедури при парапневмонични плеврални изливи (по D. Bouros, H. Hamm).

 • големи изливи (половина от хемиторакса)
 • инкапсулати
 • позитивно оцветяване по Gram на плеврална течност
 • позитивна микробиологична посявка на плеврална течност
 • мътен или пурулентен (гноен) излив
 • плеврално pH < 7,20

 

 

Таблица 3. Прогностични фактори асоциирани с лоша прогноза при парапневмоничен ПИ (по R.W. Light) 2.

 • плевралната течност е гной
 • позитивно оцветяване по Gram на плеврална течност
 • позитивна микробиологична посявка на плеврална течност
 • плеврално pH < 7,20
 • плеврална глюкоза < 60 mg/dl
 • инкапсулати
 • ЛДХ на ПИ е три пъти над горната граница на нормата за серума

 

Рентгенологичното изследване показва по-голяма честота на десностранни парапневмонични изливи, което съответства на по-високата честота на десностранни пневмонии. По-чести в сравнение с туберкулозните ПИ са и двустранните парапневмонични изливи. Масивни изливи, достигащи до II-ро ребро, са редки. При съмнение за усложнен парапневмоничен ПИ се изисква КТ, за да се регистрира вида, топиката и числото на инкапсулираните участъци, наречени локулации. Единичните локулации се дренират, а множествените изискват емпиемектомия и декортикация или дренаж с инстилиране на фибринолитичен агент (urokynase или streptokynase).

В последно време в практиката навлезе видеоасистираната торакална хирургия (ВАТХ), с която се извършва дренаж, съответна плеврална иригация и декортикация. Отворен дренаж се извършва при тежко увредени пациенти, които не могат да понесат торакотомия.

Като цяло, за парапневмоничните ПИ е характерна тенденцията за формиране на гнойни (неутрофилни) изливи, макар че поради по-адекватната антибиотична терапия честотата им през последните години е намалена и все по-чести са лимфоцитарните изливи. В единични случаи се наблюдават и хеморагични, а съвсем рядко – еозинофилни и холестеролови изливи.

Прогноза на бактериалните парапневмонични плеврални изливи

При изливи, които се резорбират спонтанно, прогнозата е добра и не повлияват протичането на пневмонията. Обратно, емпиемите са свързани с висока болестност и смъртност, особено при възрастни пациенти с вътреболничен емпием. Прогнозата варира според възрастта на болния, придружаващите болести и етиологичния агент и е най-добра при деца. При неадекватно лечение емпиемът се организира и плеврата се покрива с дебел фиброзен слой, който заедно с образуваните масивни адхезии снижава еластицитета на белите дробове. Този фиброзиращ стадий обикновено се развива 2-3 седмици след началото.

Наличието на локулации в парапневмоничния излив притежава определена прогностична стойност. Инкапсулираният излив винаги насочва към ексудат, но не непременно към емпием. Ултрасонографията (УСГ) и КТ на гръдния кош спомагат не само за установяване на инкапсулираната течност, но и за позициониране на дрена при емпием.

Плеврален емпием1,2

Това е едно от най-старите и тежки плеврални заболявания, за които Хипократ пише: „Ако емпиемът не пробие, настъпва смърт.” Ежегодно в САЩ и Великобритания от емпием и усложнени ПИ заболяват 65 000 болни, което води до огромни финансови разходи ($500 млн.) и 20 % смъртност. Преференциални зони за развитието му са задни и латерални паравертебрални области на плевралната кухина. Оцветяването по Gram може да не покаже положителен резултат, поради честа инфекция с анаероби, които са трудни за изолиране и идентификация. Подобно е положението и при пациенти, при които вече е проведено лечение с антибиотици. Имунокомпрометирани болни и пациенти, провеждащи терапия с глюкокортикостероиди, могат да имат нормална телесна температура и нормален брой кръвни левкоцити. Нелекуваният емпием рядко се резорбира спонтанно. Той може да дренира през гръдната стена (empyema necessitates) или в белия дроб (с бронхо-плеврална фистула).

Ранното откриване на пациенти с тенденция за усложняване на парапневмоничен ПИ спомага за извършване на ранен плеврален дренаж, който (независимо от адекватната антимикробна терапия) навреме предотвратява фибринозно септиране, капсулиране и развитие на сепсис. За съжаление различаването на неусложнени от усложнени ПИ става трудно по клинични белези, а само с анализ на плеврална течност. Нивото на плевралния протеин, клетъчният състав или процентът на неутрофилите са без особено значение. С най-голяма стойност е биохимичният анализ: ако рН е под 7,1, глюкозата

–    под 2,2 mmol/l и LDH – над 1000 IU/l, изливът е усложнен и изисква плеврален дренаж. Ако при торакоцентеза се регистрира гной, дренажът също не търпи отлагане. Ако обаче рН е над 7,30, глюкозата – над 3,3 mmol/l и LDH

–    под 1000 IU/l, изливът е неусложнен и по правило се резорбира под влияние на адекватна антимикробна химиотерапия. Наличието на емпием без пневмоничен инфилтрат може да е израз на т. нар.постпневмоничен емпием, при който пневмонията е вече резорбирана.

Микробиологичен спектър на плевралния емпием

В западните страни, поради добрия контрол върху туберкулозата и добрата антибиотична терапия, повечетo бактериални емпиеми са предизвикани не от Streptococcus pneumoniae, a oтStaphylococcus aureus, ентерални Gram-негативни бацили и анаероби. Посевките найчесто показват смесена флора от аеробни и анаеробни бактерии, а при хоспитализирани пациенти с емпием най-често преобладават Gram-негативни бактерии. Най-честите причинители на емпием са представени на

Табл. 4.

Таблица 4. Най-чести причинители за плеврален емпием (по A. Fein и съавт.) 3.

Микроорганизъми Честота (%)
1. Анаероби 30-70
2. Staphylococcus aureus 25-35
3. Gram-негативни бацили 20-30
4. Streptococcus pneumoniae 5-15
5. Негативни култури 3-30
6. Полимикробна флора 30-70

 

Повечето пневмонии при възрастни хоспитализирани пациенти, чиято имунна система е компрометирана от медикаменти или хирургични манипулации, се причиняват от групата Klebsiella-Enterobacter-Serratia; тези пневмонии твърде често се усложняват с емпием. Пневмония, причинена от Klebsiella тип І, ІІІ, ІV и V, се развива при алкохолизирани или тежко увредени пациенти, рядко е вътреболнична и по правило протича с усложнени ПИ. Емпиемът често е компликация на пневмонии, причинени от споменатата група микроорганизми, заедно с Escherichia coli и Pseudomonas aeruginosa. В повечето случаи на Pseudomonas aeruginosa-пневмония се открива аутопсионно неоткрит приживе гноен излив. Анаеробни причинители се изолират в култури от плеврална течност в 6% до 38% от случаите. Анаеробните емпиеми имат лоша гнилостна (путридна) миризма.

В литературата липсват рентгенологични критерии, насочващи към определен етиологичен причинител, но съществуват две изключения от това правило: инфекция, предизвикана от Clostridium perfringens и Bacteroides fragilis, има специфични рентгенологични признаци. Тези бактерии водят до образуване на газ в меките тъкани на гръдната стена и в плевралната кухина, при което може да се формира картината на пиопневмоторакс (виж Фиг. 1).

 

Фигура 1. ентгенограма с десностранен пиопневмоторакс при болен с лейомиом и перфорация на хранопровод (Д. Костов) 1

 

Други причини за плеврален емпием

Освен белодробни инфекции (бактериални пневмонии), при емпием може да се обсъждат и други етиологични причини. Повечето от непневмоничните емпиеми са ятрогенни, най-често компликации на хирургични интервенции (виж Табл. 5). Торакални хирургични манипулации са отговорни за около 20% от всички емпиеми. Около 5-6% се появяват след торакална травма или езофагеална перфорация (често ятрогенна). За 2% от случаите са отговорни торакоцентеза или спонтанен пневмоторакс, а около 1% са следствие на абдоминални инфекции (след холецистектомия или спленектомия).

Таблица 5. Причини за плеврален емпием (по D. Bouros, H. Hamm) 4.

  Причина

Брой

Процент (%)

1. Белодробна инфекция

177

55

2. Торакална хирургия

66

21

3. Травма

18

6

4. Езофагиална перфорация

15

5

5. Спонтанен пневмоторакс

7

2

6. Торакоцентеза

6

1

7. Субдиафрагмална инфекция

4

1

8. Сепсис

4

1

9. Други или неизвестни

22

7

  Общо

319

100

 

Фунгиални плеврални изливи. Плеврални изливи, причинени от гъбички, са казуистика (под 1%). Предразполагащи фактори са компрометиран имунитет при малигнени процеси, продължителна или високодозова терапия с глюкокортикостероиди, антитуморна химиотерапия, органна трансплантация или СПИН. Най-честите причинители са от рода Candida, като в 50% от случаите патогенът е Candida albialbicans.Изливът обикновено е с характеристика на емпием, а когато е ексудат, той е жълтеникав или мътен, с високо съдържание на LDH и ниско глюкозно ниво.

Плеврална инвазия от Aspergillus species e описана за първи път от P. Tardieu и съавт. (1964) и е възможна основно при три клинични ситуации: а) като късно усложнение на туберкулоза след торакопластика, най-често в комбинация с бронхо-плеврална фистула (80% от пациентите); въобще белодробната туберкулоза е най-важната подлежаща болест при почти 90% от пациентите; б) като хирургично пострезекционно усложнение и в) при имуносупресивни състояния от малигнитет, продължителна или високодозова глюкокортикостероидна терапия, гранулоцитопения, цитотоксични агенти или мултиплена. Пътят на проникване на Aspergillus в плевралната кухина е през бронхо-плеврална фистула или през кожно-плеврални комуникации. Изливът е ексудат или емпием с наличие на аспергилни хифи, които имат типичен вид. Диагнозата се поставя с посевки; ако последните са негативни, верификацията се осъществява с имунологични тестове, доказващи циркулиращи антитела или антигени на Aspergillus.

Емпием може да се развие при инфекции, предизвикани от Actinomyces Israeli (нормален обитател на орофарингса) и Nocardia species. Последният се усложнява с преминаване на инфекцията в гръдната стена, с деструкции на ребра и с формиране на подкожни абсцеси (empyema necessitatis). Разбира се, такива клинични манифестации се срещат все по-рядко в антибиотичната ера, а най-често са налице паренхимни белодробни абсцеси. Торакалната инфекция с Actinomyces Israeli става чрез аспирацията след стоматологични процедури или при тежък периодонтит. Алкохолизмът също е рисков фактор, защото увеличава вероятността за аспирация. Ангажиране на гръдната стена, подобно на това при актиномикоза, може да се наблюдава и при бластомикоза, криптококоза и разбира се при туберкулоза.

При инфекция с Entamоeba histolytica (амебиаза) плевропулмоналното засягане е почти винаги вторично усложнение на чернодробния абсцес и на преминаване на инфекцията през диафрагмата в плевралната кухина. Плевралната амебиаза се среща при 15-20% от пациентите с чернодробно засягане (чернодробен абсцес) и е честа в страните от третия свят. Продължителността на клиничното протичане преди диагнозата на ПИ е от 3 дни до 8 месеца. Обикновено е засенчен почти целият десен хемиторакс, с контралатерално изместване на медиастинума. Ексудатът обикновено е серофибринозен, а цветът му се движи от светло до тъмно кафяв, но понякога може да се инфектира вторично и да се развие емпием. Въобще суспектна за амебиаза е комбинация на повдигнат и фиксиран десен диафрагмен купол, десностранен ПИ, консолидация на десен долен лоб (с или без абсцес) и хепатомегалия (при изключване на субфреничен абсцес с друга етиология).

Туберкулозен емпием

Ексудативният туберкулозен плеврит има манифестна клинична картина. Симптомите в началото наподобяват клиника на пневмония. При повечето от болните началото е сравнително остро, в течение на няколко денонощия телесната температурата се покачва до 3839°С с поява на суха кашлица, болка в гръдния кош при дишане и постепенно засилващ се задух. Лабораторните изследвания показват ускорена СУЕ, хемограмата демонстрира умерена левкоцитоза (не винаги) с олевяване и лимфопения. Ако се касае за изолиран в плеврата процес, всички тези признаци изчезват при адекватна терапия в рамките на два-три месеца. Негативният кожен тест не изключва туберкулозна етиология.

При една по-малка част от болните ексудативният туберкулозен плеврит може да има ясно изразен продромален период и подостро начало с интоксикационен синдром (слабост, често потене, субфебрилитет, тахикардия, влошаване на апетита, снижена работоспособност), който е с различна продължителност – от няколко седмици до три-четири месеца. По-късно се появява гръдната болка, която по правило е слаба и може да стане повод за погрешни диагнози като радикулит, миозит, междуребрена невралгия или холецистит. Дори рентгенологичната картина може да е нормална. Провеждането на неспецифична противовъзпалителна терапия обикновено подобрява за кратко състоянието на болния, но съвсем скоро (след 5-6 дни) настъпва остро влошаване, телесната температура се покачва до 3838,5° С и се развива клинико-рентгенологична картина на ексудативен плеврит. Съвсем рядко болестта може да започне с нормална телесна температура, а болковият, интоксикационният и бронхобелодробният синдроми нарастват постепенно в течение на две-три седмици. В единични случаи туберкулозният излив може да се открие случайно при напълно безсимптомно протичане и нормална телесна температура.

В болшинството от случаите общото състояние на болните е задоволително, ако липсва предшестваща болест, снижаваща изходните функционални резерви. По правило туберкулозният излив е едностранен, рядко масивен, серозен и сламеножълт. Хеморагичните изливи са относително редки – от 4,5 % до 30 %1. Въобще се счита, че наличието на хеморагична, серозно-хеморагична и дори розовееща плеврална течност е нехарактерна находка за туберкулозен плеврит.

В началната фаза на туберкулозния излив може да се регистрира висок брой неутрофили, но процентно съдържание над 50 % е необичайно за туберкулоза. Клетъчен състав, съответстващ на плеврален емпием, се описва при не повече от 2 %. При част от пациентите (под 20 %) се регистрира еозинофилен излив (плеврални еозинофили над 10%), но не рядко той е свързан с наличие на пневмоторакс след диагностична торакоцентеза.

При 88 % от болните с туберкулозен излив не се откриват мезотелни клетки. Наличието им над 5 % е нехарактерен признак за туберкулоза, но не трябва да се забравя, че всеки инфламаторен процес на плеврата може да лимитира мезотелния състав1.

Нивото на плеврална глюкоза при туберкулозни плеврални изливи по правило е ниско, въпреки че според R. Light при повечето пациенти то е над 3,3 mmol/l 2,4. Този показател по принцип не може да бъде диагностичен критерий, тъй като подобни (по-ниски от плазмените) глюкозни плеврални нива се регистрират и при парапневмонични, малигнени и ревматоидни изливи. Общият белтък в плевралната течност по правило е висок и е над 30 g/l. По данни на A. Fein и съавт. при 77% от пациентите с туберкулозни изливи той е над 50 g/l с левкоцитно число между 2000-80004.

Най-висока диагностична стойност от биологичните маркери се отдава на следните шест параметъра:

(1) плеврална аденозин-деаминаза (ADA), (2) плеврален интерферон-гама (IFN-γ), (3) плеврален интерлевкин-12p40 (IL-12p40), (4) интерлевкин-18 (IL-18), (5) имуносупресивен кисел протеин (IAP) и (6) разтворими интерлевкин-2-рецептори (sIL-2Rs).

Верификацията на M. tuberculosis изисква комбинирано микробиологично изследване на храчка, бронхо-алвеоларен лаваж (или бронхиален секрет), биоптат и плеврална течност. Съвременният набор от методи включва:

(1) позитивна намазка за киселинно-устойчиви бактерии (КУБ) или т.нар. оцветяване по Ziehl-Neelsen, (2) позитивна култура върху специализирани среди и (3) позитивна реакция на полимеразните вериги (PCR) за M. tuberculosis.

 

Таблица 6. Диагностична стойност на различни методи при туберкулозни плеврални изливи (по A. Diacon и съавт.) .

Метод

Сензитивност (%)

Специфичност (%)

1. Бронхо-алвеоларен лаваж

7

100

2. Плеврална течност

 

 

2.1. Култура

7

100

2.2. ADA ≥ 50 IU/l

95

89

2.3. L:N ≥ 0,75

88

56

2.4 ADA ≥ 50 IU/l и L:N ≥ 0,75

89

100

3. Иглена биопсия с игла наAbrams

 

 

3.1. Хистология и оцветяване за КУБ

67

100

3.2. Култура

48

100

3.3. Общо

79

100

4. Торакоскопия

 

 

4.1. Хистология и оцветяване за КУБ

100

100

4.1. Култура

76

100

4.3. Общо

100

100

5. Комбинация от иглена биопсия, ADA ≥ 50 IU/l и L:N ≥ 0,75

93

100

 

Комплексен диагностичен подход при суспектни туберкулозни плеврити

При всички пациенти с позитивен кожен туберкулинов тест, лимфоцитарен излив и мезотелно съдържание под 5% туберкулозната етиология е вероятна. Диагнозата на туберкулозните плеврити най-сигурно се поставя с плеврална биопсия, ако цитологията на плеврална течност, АДА и микробиологичното изследване не са довели до диагностичен резултат. Безспорно най-точна е видеоасистираната торакоскопска хирургия (93 %), но рутинното й прилагане е ограничено само в големите центрове поради инфраструктурни и финансови причини. Сляпата перкутанна иглена биопсия доказва туберкулозния характер на процеса в 45,5 % от болните. Затова най-подходящ е комплексният диагностичен подход, при който различните методи взаимно подобряват своите диагностични параметри (виж Табл. 6). Така например комбинираното използване на сляпа пепкутанна биопсия, изследване на плеврална АДА и на индекса плеврални лимфоцити/неутрофили притежава изключително висока сензитивност (93 %) и специфичност (100 %)1.

Туберкулозен емпием. 

При него е налице разпространена казеозна некроза на плеврата и набиране на казеозно-некротичен материал в плевралната кухина. Клиничната картина в повечето случаи се характеризира с тежък интоксикационен синдром: висока температура до 39°С, нощни изпотявания, слабост, тахикардия. Постепенно се развива задух, болка в гръдния кош и суха кашлица. Лабораторните показатели визират ускорена СУЕ (до 40-60 mm), лимфопения, умерена до висока левкоцитоза и неутрофилно олевяване. Туберкулозният емпием може да протече и без изразен интоксикационен синдром (т.нар. „хладно протичане”), но тогава болният се представя със задух, цианоза и тахикардия. Диагнозата се осигурява чрез торакоцентеза със своевременно евакуиране на гноейния ексудат, за да се предотврати образуването на бронхо-плеврални или торакални фистули.

Бронхо-плевралните фистули по правило се манифестират с туберкулозен пиопневмоторакс, дължащ се на навлизане на въздух в плевралната кухина. Характерният рентгенологичен образ съчетава хоризонтално ниво на течност с частичен или пълен колапс на белия дроб. При наличие на разпространени плеврални сраствания газовият мехур има малки размери и рентгенологично често е невидим. Клиничният признак на появила се бронхоплеврална фистула е отделяне при кашлица на плеврален ексудат през устата, понякога с примес на кръв. Ако в плевралната кухина се въведе ароматично или багрилно вещество, болният съответно го усеща в устата си или отхрачва оцветен ексудат. При наличие на бронхо-плеврална фистула и подходяща поза на болния (постурален дренаж) целият обем плеврален ексудат може постепенно да бъде евакуиран чрез кашлица през устата. Възможна е вторична инфекция на плевралното съдържимо, което допълнително усложнява клиничния ход.

Туберкулозен емпием може да се развие и след пробив на каверна в плевралната кухина и образуване на бронхо-плеврална фистула. В тези случаи болестта протича като спонтанен пневмоторакс с прояви на остра дихателна недостатъчност. Симптоматиката на гноен туберкулозен плеврит, усложнен с бронхо-плеврална фистула, се развива едва няколко дни след пробива. При забавена евакуация на гной от плевралната кухина възпалителният процес може да предизвика флегмон на торакалните тъкани и образуване на торакална фистула. При болни с хроничен туберкулозен емпием, особено ако е усложнен с фистули, трябва да се търсят прояви и на системна органна амилоидоза. При пациентите с казеозен туберкулозен плеврит или емпием почти винаги се развива разгънат калцифициращ фиброторакс (pleuritis calcarea).

Съществуват данни, че в част от случаите при преболедували плеврална туберкулоза, се развиват неспецифични белодробни болести (ХОББ, бронхиектазии), късни туберкулозни рецидиви или различни по характер фистули. Описани са дори и казуистични случаи на неходжкинов лимфом от дълготраен туберкулозен инкапсулат.

Лечението на плевралния емпием е хирургичен проблем и изисква намесата на опитен гръден хирург6,7,8.

 
Литература

1. Костов К., Д. Калев. Плеврата. Текстове за клинична и научна практика. Изд. ”АНКОС”, София, 2005

2. Light R.W. Parapneumonic Effusions and Empyema. Proc Am Thorac Soc, 2006, Vol 3: 75-80

3. Fein A., R. Grossman, D. Ost, et al. Diagnosis and management of pneumonia and other respiratory infections. Professional Communications, Inc., 2000; 225: 225-244

4. Bouros D., H. Hamm. Infectious pleural effusions. In: Loddenkemper R. and V. Antony (eds). Pleural disease. European respiratory monograph, 2002; 22: 204-218

5. Diacon A., Van de Wal, C. Wyser, et al. Diagnostic tools in tuberculous pleurisy: a direct comparative study. Eur Respir J, 2003; 22: 589-591

6. Neff C.C, E. van Sonnenberg, D.W. Lawson, A.S. Patton. CT follow-up of empyemas: pleural peels resolve after percutaneous catheter drainage. Radiology, 1990; 176: 195-197

7. Rzyman W., J. Skokowski, G. Romanowicz, et al. Decortication in chronic pleural empyema: effect on lung function. Eur J Cardiothorac Surg, 2002; 21: 502-507

8. Light R.W. Pleural diseases (fifth edition). Lippincort , Williams&Wilkins, 2007

Влезте или се регистрирайте безплатно, за да получите достъп до пълното съдържание и статиите на списанието в PDF формат.


Автор: Доц. Коста Костов, научен ръководител на медицински център InSpiro, главен редактор на списание InSpiro.


 

Вашият коментар