Сублобарна резекция при белодробен карцином

Брой № 1(5) / март 2009, Атипични белодробни инфексии

Sublobar resection for lung cancer

 

Автори: R. Rami-Porta и M. Tsuboi

Клиника по торакална хирургия, Болница Mutua de Terrassa, Университет на Барселона, Испания; Отделение по торакална хирургия, Медицински университет Токио, Япония

Публикация в Eur Respir J 2009; 33: 426–435

 

Сублобарната резекция при малък белодробен карцином е често обсъждан и все още противоречив проблем. Единственото рандомизирано проучване, сравняващо лобектомия със сублобарна резекция, открива сигнификантно по-висока честота на рецидиви след втория метод, но не успява да покаже сигнификантни разлики в преживяемостта, въпреки че преживяемостта след лобектомия е по-голяма. Един мета-анализ и няколко нерандомизирани сравнения потвърждават тези резултати.

Като цяло, лобектомията и сублобарната резекция имат сходна 5-годишна преживяемост. Локалният рецидив след клиновидна резекция е по-чест, отколкото след сегментектомия. Същевременно за пациенти над 71 години лобектомията и клиновидната резекция се асоциират със сходна преживяемост. За тумори ≤ 2 sm сегментектомията и лобектомията са с еквиалентни резултати, но преживяемостта след сегментектомия е по-лоша, ако се прилага за по-големи тумори. И при двете – сегментектомия и клиноведна резекция – резекционните граници трябва да са ≥1 cm, за да се избегне рецидив. При сигурен бронхиолоалвеоларен карцином ≤ 2 cm, диагностициран интраоперативно, сублобарната резекция е еквивалентна на лобектомия и тъй като в този случай няма въвличане на лимфни възли, системната лимфна дисекция не е необходима. В случаи на колебание лобектомия със системна дисекция на лимфни възли биха осигурили пълна резекция и адекватно стадиране. Нужни са повече рандомизирани проучвания за потвърждаване на тези изводи.


 

Вашият коментар