Синдром на Goodpasture

Брой № 3(7) / септември 2009, Бял дроб и бъбреци

Въведение и понятия

Синдромът на Гудпасчър (Goodpasture) (СГ) е епоним, който се използва, за да се опише триадата от дифузен белодробен кръвоизлив, гломерулонефрит и циркулиращи антитела (АТ) срещу гломерулната базална мембрана. През 1919 г. Ернест Гудпасчър за първи път описва случай на белодробен кръвоизлив и гломерулонефрит по време на грипна епидемия.2

Синдромът на Гудпасчър е пулмо-ренален синдром, който се причислява към групата на системните васкулити с образуване на антинеутрофилно-цитоплазмени АТ (ANCA). При СГ се образуват и антибазално-мембранни АТ (anti-GBM)1. Болестта на Гудпасчър (БГ) е термин, който се използва, за да се опише комбинацията от гломерулонефрит и наличието на циркулиращи антибазално-мебранни АТ, без белодробен кръвоизлив. По-добрият термин, който би трябвало да се използва, когато се споменава коя да е от двете клинични изяви на нарушението, е антибазално-мембранна болест (АБМБ)2.

 

Таблица 1. Пулмо-ренални васкулитни синдроми.

 

Заболяване

Диагностичен тест

Микроскопски полиангиит ANCA
Грануломатоза на Wegener ANCA
Синдром на Churg-Strauss ANCA – в 50% от случаите
Пурпура на Schonlein-Henoch IgA депозити в кожата и бъбрека
Болест на Behçet Само клинични прояви
Реваматоиден вескулит Ревматоиден фактор
Терапия с penicilamin Анамнеза за лекарствен прием

 

 

Етиология

Необходимо е първоначално увреждане на белодробното съдово русло, за да станат достъпни алвеоларните капиляри на anti-GBM. Следните фактори могат да се считат като предразполагащи за развитието на болест­та: (1) асоциация с HLA-DR2; (2) експозиция на органични разтворители или въглеводороди; (3) тютюнопушене; (4) инфекциозни болести (напр. грип А2); (5) инхалация на кокаин; (6) експозиция на метални прахове 2.

Епидемиология

Болестта има два пика в протичането си – първият е между 3-то и 6-о десетилетие, а вторият – през 6-о и 7-о десетилетие от живота, по-често срещана е при бялата, отколкото при черната раса. При по-млади пациенти, по-често при мъже и тютюнопушачи протича предимно с белодробни хеморагии, докато при по-възрастни пациенти (предимно жени) преобладават предимно нефритни прояви1. Приблизително 1%-2% от всички случаи на бързо прогресиращ гломерулонефрит са следствие на това нарушение. Понастоящем смъртността е около 10%. Повечето оцелели пациенти развиват крайна степен на бъбречна недостатъчност2.

Патогенеза

Антибазално-мембранната болест е автоимунно нарушение. Автоантителата медиират тъканното увреждане чрез свързването си с реактивните епитопи на базалните мембрани. Това е класически II тип реакция по класификацията на Gell и Coombs. Свързването на АТ може да се визуализира чрез директни имунофлуоресцентни техники, като линеарно отлагане на имуноглобулини по хода на гломерулната базална мембрана и по-рядко – на алвеоларните базални мембрани2.

През 50-е години на ХХ век Krakower и Greenspun идентифицират базалната мембрана като търсения антиген. По-късно Lerner, Glassock и Dixon последователно потвърждават, че АТ, взети от заболели бъбреци, причиняват нефрит при експериментални животни2. Anti-GBM обикновено се откриват в серума на болните от СГ. При някои пациенти тези АТ могат да реагират с алвеоларната базална мембрана и да причинят алвеоларен кръвоизлив. Базалните мембрани са комплексни структури, които поддържат слоевете ендотел и епител. Циркулиращите anti-GBM АТ обикновено реагират с епитоп, съдържащ се в базалните мембрани. Въпреки че базалните мембрани са еднакви навсякъде, само алвеоларната и гломерулната се засягат клинично. Преференциалното свързване към алвеоларната и гломерулната базални мембрани се дължи на по-голямата достъпност на епитопите и по-широкото разпространение на α3-колагеновата единица. Освен това α3-колагеновите вериги на гломерулната и алвеоларната мембрани структурно са интегрирани по такъв начин, че стават по-достъпни за циркулиращите АТ2.

Забавеният тип свръхчувствителност, подобно на клетъчно медиирания имунитет, може би играе роля в патогенезата на антибазално-мембранната болест. Непреодолими експериментални данни предполагат, че Т-клетките могат да играят индиректна роля в улесняването на производството на anti-GBM от В-клетките и че също могат да предизвикат разрушение на гломерулите и алвеолите. Обратно на това CD25+ Т-клетки могат да отслабят гломерулното увреждане7. Някои наблюдения при хора много сериозно предполагат, че Т-клетъчно-медиираните механизми могат да играят подобна роля и при АБМБ при хора. Тези наблюдения показват, че развитието на „самоимунорегулация” и повторното развитие на толеранс във възстановителната фаза на болестта съвпада с появата на регулаторни CD25+ Т-клетки. Освен това намалението на регулаторните CD25+ Т-клетки при възстановяващи се пациенти увеличава броя на Гудпасчър-антиген специсфичните γ-интерферон произвеждащи клетки 5.

Ограниченото засягане на тъканите от антибазално-мембранната болест е резултат на тъканно-специфичното разпределение на α3-веригата на колаген тип IV, специфичността на anti-GBM и достъпността на Гудпасчър-епитопите в гломерулните и алвеоларните капиляри. α3-веригата на колаген тип IV се експресира в базалните мембрани на гломерулите, алвеолите, plexus choroideius, окото, кохлеата и тестисите. Преобладаването на бъбречното засягане при АБМБ може би се дължи на уникалната структура на гломерулните капиляри, които позволяват на циркулиращите антитела да имат достъп до базалната мембрана5. Разпределението помага да се обясни специфичното органно засягане (напр. гломерулонефрит и белодробен кръвоизлив) при болните с антибазалномембранен нефрит. Когато се свържат със специфичните антигени в бъбреците и белите дробове, АТ предизвикват възпалително разрушение на тъканите чрез активация на комплимента и натрупване на провъзпалителни клетки, което води до развитие на бързопрогресиращ гломерулонефрит, често съпътстван с белодробен кръвоизлив4. След като антибазално-мембранните АТ се свържат със специфичния антиген, в базалната мембрана се активира комплимента. Провъзпалителни клетки, CD4+ и CD8+ клетки се натрупват на мястото и последователно се освобождават провъзпалителни цитокини, хемокини и протеолитични ензими. Това води до ендотелна увреда, откъсване на ендотелни клетки от подлежащата базална мембрана и акумулиране на фибрин под разрушените ендотелни клетки. В базалната мембрана се образуват пори, в Баумановото пространство изтичат плазмени протеини и клетки и накрая се развиват полулунния4.

Болестните прояви зависят от степента на образуване на АТ срещу NC1alpha3IV1. При нормални обстоятелства алвеоларният ендотел представлява бариера срещу anti-GBM. При повишена съдова пропускливост в алвеолите се наблюдава свързване на АТ с базалната мембрана. Следователно за отлагането на АТ е необходимо допълнително неспецифично белодробно увреждане, което да увеличава алвеоларно-капилярния пермеабилитет. Такива фактори могат да са повишеното капилярно хидростатично налягане, високи концентрации вдишан кислород, бектериемия, ендотоксинемия, експозиция на летливи въглеводороди, инфекции на горни дихателни пътища, тютюнопушене2.

Генетика

Съществуват силни доказателства, че генетиката играе важна роля при СГ. Пациенти, носители на определини типове специфичен човешки левкоцитен антиген (HLA), са по-поддатливи на болестта и са с по-лоша прогноза. Пациенти с БГ имат повишено носителство на HLA-DR2, сравнено с контролната популация. Асоциацията се причинява от излишък на хаплотип DRw15. При по-тежкия антибазално-мембранен нефрит се среща по-често HLA-DR7, който е и асоцииран с него2.

Сложни имунологични и молекулярни техники са показали, че имунният отговор срещу автоантигена на Гудпасчър и образуването на автоантитела зависят не само от асоциацията на антигена с молекулите на HLA системата, но също и от това как частиците от антигена се обработват от антиген-представящите клетки като В-лимфоцити, моноцити, макрофаги и дендритни клетки. Скорошни съобщения показаха, че представянето на автоантигена на Гудпасчър на CD4 T-лимфоцитите, което е строго асоциирано с HLA-DR15 алоантигена, зависи в много голяма степен от възможността на антиген-антигенните епитопи да бъдат обработени и в по-малка степен от свързващия афинитет към HLA-DR15 молекулата2.

Клинична картина

В клиничната картина на СГ основно място заемат два синдрома – нефритен и белодробно-хеморагичен.

Белодробните хеморагии се срещат по-често от нефритните прояви – средно при две трети от пациентите, по-чести са при пушачи и в ранния стадий на болестта (преди развитие на олигурия) (Фиг. 1). Протичат с диспнея и/или хемоптое, изразено в различна степен, тахикардия, цианоза, при по-тежките случаи – инспираторни хрипове и бронхиално дишане над засегнатите белодробни полета. Кръвно-газовият анализ показва развитие на хипоксемия. В зависимост от степента на кървенето може да се стигне до развитието на желязодефицитна анемия1.

 

Фигура 1. В ляво – нормален бял дроб с много въздушни пространства. В дясно – бял дроб на пациент с белодробен кръвоизлив с еритроцити в алвеолите.

 

Бъбречното засягане е свързано преди всичко с увреждане на гломерулите (филтриращите единици). То се разпознава обикновено, когато има експлозивно ускоряване на болестния процес, в резултат на което бъбречната функция може да се загуби в рамките на няколко дни (бързопрогресиращ гломерулонефрит, известен още като полулунен гломерулонефрит). В урината преминава кръв, намалява количеството отделена урина и в организма се задържат течности, урея и други отпадни продукти. Това е картината на бъбречната недостатъчност. Нейните симптоми се явяват само когато 80% и повече от бъбречната функция е загубена. Първите й симптоми могат да бъдат много неясни – загуба на апетит, водеща до усещане за болест, а при напреднало увреждане на бъбречната функция – задух, високо кръвно налягане, отоци от задръжката на течности3.

Нефритните прояви са свързани с хематурия, нискостепенна протеинурия (< 5g/24 h), промени в седимента на урината – наличие на еритроцитни цилиндри и дисморфни еритроцити в резултат на директно кървене от гломерулите. Внезапното повишаване на стойностите на уреята и креатинина е показател за рязко влошаване на бъбречната функция1.

Общи прояви на болестта: треска се среща при приблизително 25% от пациентите, гадене и повръщане – при 41%, загуба на тегло – при 14%, болки в гърдите – при 40%. Някои пациенти съобщават за артралгии2.

 

Фигура 2. Базални мембрани на гломерул, ярко осветени в жълто от anti-GBM, свързани с нея.

 

Диагноза

Рентгенографията на гръдния кош показва паренхимни консолидации, които са предимно двустранни, симетрични, перихилерни и базални. Върховете и костодиафрагмалните синуси обикновено са незасеганати. При 18% от пациентите може да няма изменения на рентгенографията. Консолидациите се резорбират за около 2-3 дни, като постепенно преминават в картина на интерстициални засенчвания, тъй като пациентите имат повтарящи се епизоди на кръвоизлив (Фиг. 3). Плевралните изливи са редки2.

 

Фигура 3. Рентгенограма на бял дроб при 35-годишен мъж, тютюнопушач, развил масивна хемоптиза; кръвните изследвания са показали наличие на anti-GBM.

 

Изследване на белодробната функция (спирометрия) показва белези на рестрикция. Дифузионният капацитет за въглероден окис (DLCO) е повишен следствие на свързването на въглеродния оксид за интраалвеоларния хемоглобин. Повтарящите се белодробни кръвоизливи могат да се диагностицират по засенчванията на рентгенографиите и по 30% повишение на DLCO2. Пулмоангиографски се виждат петнисти или дифузни инфилтрати в централните белодробни полета, като не винаги промените са симетрични1. Белодробната бипосия показва обширни кръвоизливи с натрупване на хемосидерин-съдържащи макрофаги в алвеоларните пространства. Могат да се видят и неутрофилен капилярит, хиалинни мембрани и дифузно алвеоларно увреждане. Васкулитите на голямо- и среднокалибрените съдове не са характерен белег. Имунофлуоресцентното оцветяване поставя диагнозата, но изпълнението му на белодробна тъкан е технически трудно2. Ехографски бъбреците са с нормални размери и структура1. На бъбречната бипосия светлинната микроскопия показва неспецифични белези на пролиферативен или некротизиращ гломерулонефрит с клетъчни полулуния2. Те се срещат при повече от 90% от пациентите и приблизително 80% имат полулуния, засягащи повече от 50% от гломерулите (Фиг. 4)4.

 

Фигура 4. Светлинна микроскопия на пациент с антигломерулнобазалномембранен нефрит, показваща голямо количество образувани полулуния и колапс на гломерулите.

 

В ранните стадии полулунията са изградени от клетки и са свързани с гломерулна склероза. Те постепенно еволюират във фиброзна гломерулна склероза. Обикновено се наблюдават фокални разкъсвания на базалната мембрана и фибриноидна некроза на гломерулите. При тежките случаи следва разкъсване на Баумановата капсула. Тубуло-интерстициални промени, включващи интерстициален оток, възпаление и тубулно увреждане, се наблюдават обикновено заедно с гломерулното увреждане. Ако в артериите и артериолите се наблюдава некротизиращо възпаление, би трябвало да се обсъди ANCA-асоцииран гломерулонефрит4.

Перкутанната бъбречна биопсия е предпочитаната инвазивна процедура за доказване на диагнозата АБМБ. При пациенти с данни за дифузен алвеоларен кръвоизлив и бъбречно засягане трябва да се обсъди извършването й, за да се идентифицира причината и да се подпомогне терапията. В случаите, когато не може да се извърши бъбречна биопсия, се извършва белодробна трансбронхиална или отворена биопсия2. Имунофлуресцентното оцветяване потвърждава диагнозата, като показва ярки линерани отлагания от IgG по базалните мембрани на гломерулите и алвеолите (Фиг. 5)1, 2. В две трети от случаите се открива и С3 съставката на комплемента. Преобладава подклас IgG-12.

 

Фигура 5. Директна имунофлуоресценция, показваща линерано отлагане по базалната мембрана на IgG.

 

Окончателната диагноза се поставя имунофлуоресцентно чрез доказване на отлагане на IgG по базалната мембрана на гломерулите и алвеолите или чрез доказване на циркулиращи anti-GBM в серума чрез ELISA-методи1. Понякога в хода на болестта при около една трета от пациентите със СГ се наблюдават циркулиращи ANCA в допълнение към anti-GBM, като цитоплазмените (с-ANCA) и перинуклеарните (р-ANCA) ANCA са представени еднакво2.

Диференциална диагноза

При СГ се прави със саркоидоза, бъбречни емболии, инфекциозни заболявания, засягащи бъбреците и белия дроб, карциноми при пациенти с различни видове гломерулонефрити1. Вегенеровата грануломатоза (ВГ) трябва особено да се отдиференцира от изброените болести и най-вече от СГ, тъй като при него някои пациенти могат да имат предоминантно срещащите се при ВГ ANCA2.

Прогноза

Антибазално-мембранната болест е агресивна, с бързо прогресиране. В по-ранни години нивото на смъртност е било изключително високо (90-95%). След въвеждането на имуносупресията и плазмаферезата прогнозата се е подобрила значително, като нивата на преживяемост на пациентите и бъбреците са съответно 85% и 60%. Преживяемостта на бъбреците и пациентите зависи от тежестта на болестта към момента на изявата й. Следните фактори за преживяемост подчертават важността на бързата диагноза и насочват към започване на агресивна имуносупресивна терапия при пациенти със СГ и тежка бъбречна недостатъчност: (1) пациенти с ниво на серумния креатинин < 500 µmol/L имат едногодишна преживяемост на пациента и бъбреците съответно 100% и 95%; (2) пациенти с ниво на серумния креатинин > 500 µmol/L, които се нуждаят от диализа, имат едногодишна преживяемост на пациента и бъбреците съответно 83% и 82%; (3) пациенти със зависима от диализа бъбречна недостатъчност имат едногодишна преживяемост на пациента и бъбреците съответно 65% и 8%4.

Важно е да се отбележи, че пациентите с напреднала бъбречна болест към момента на изявата й (с олигурия или зависими от диализа) обикновено не отговарят на терапия с плазмафереза, methylprednisolon или друга имуносупресивна терапия4. Други лоши прогностични фактори включват образуване на полулуния над 50%, наличие на сигнификантна тубулна  атрофия, интерстициална фиброза или гломерулосклероза, олигурия или анурия и ниво на серумен креатинин над 526 µmol/L. Пациенти, носители на HLA-DRW2 и HLA-B7, имат по-злокачествен ход на болестта4.

Лечение

Трите принципа на терапията са: (1) бързо да премахне циркулиращите АТ, предимно чрез плазмафереза; (2) да спре по-нататъшното образуване на АТ чрез използване на имуносупресиращи медикаменти и (3) да премахне увреждащите агенти, които са причинили образуването на АТ2.

Използват се следните терапевтични протоколи: (1) prednisolon – 1-2 mg/kg/24 h р.о. до максимална доза 80 mg. След това дозата се намалява постепенно ежеседмично до достигане на доза 20 mg и пациентът се оставя на поддържаща терапия за 1-2 години; (2) cyclophosphamid – 2.5 mg/kg/24 h р.о. до максимална доза 150 mg за 4 месеца, като се извършва редовен контрол на броя на левкоцитите; след 4-и месец се преминава на azathioprin за 1-2 години; (3) плазмафереза – ежедневна замяна на 4 L плазма с 4 L 5% разтвор на албумин за 14 дни или селективна имуноабсорбция, която трае докато се откриват anti-GBM1.

 

Литература

  1. Клиника и терапия на вътрешните болести, Медицински университет – Пловдив, I изд., 2006; стр. 96-99
  2. Sharma S, Verrelli M. Goodpasture Syndrome. www.emedicine.com
  3. Turner N. Goodpasture‘s disease. http://renux.dmed.ed.ac.uk/edren/EdRenINFObits/ GoodpastureLong.html
  4. Saxena R. Antiglomerular Basement Membrane Disease. www.emedicine.com
  5. Swiatecka-Urban A, Devarajan P, Williams LM. Anti-GBM Antibody Disease. www.emedicine.com
  6. Zou J, Hannier S, Cairns LS, et al. Healthy individuals have Goodpasture autoantigen-reactive T cells. J Am Soc Nephrol. 2008;19(2): 396-404
  1. Wilson CB, Dixon FJ. Anti-glomerular basement membrane antibody-induced glomerulonephritis. Kidney Int. 1973; 3(2): 74-89
Влезте или се регистрирайте безплатно, за да получите достъп до пълното съдържание и статиите на списанието в PDF формат.

 

Вашият коментар