ROS1 – прицелване към 1% от белодробните карциноми

Брой 1 (29) / февруари 2015, Новости в респираторната медицина

ROS1 — Targeting the One Percent in Lung Cancer

Gold AK.  

N Engl J Med 2014; 371:2030-2031

 

Белодробният карцином (БК) е водеща причина за смъртност в целия свят. При пациентите с недребноклетъчен БК (НДБК) таргетната молекулна терапия преобрази представите за терапевтични възможности. При болните с НДБК и наличие на EGFR-мутация или ALK–пренареждане (anaplastic lymphoma kinase) таргетната терапия представлява стандартен подход с подобрени ефективност и поносимост в сравнение със стандартната цитотоксична химиотерапия. Тези две генетични мутации са често срещани и са с честота 15% и 5% при пациентите с НДБК. След многобройни усилия и труд в областта е открито ново генетично пренареждане при 1% от случаите с НДБК, включващ гена, кодиращ ROS1 – прото-онкоген рецептор за тирозинкиназа. Малко се знае за немутантния ROS1, който има структурна прилика с инсулин-рецепторното семейство, както и ALK. Хромозомното пренареждане води до сливане на ROS1 с различни партньори, в резултат на което се създава активна киназа, която активира MAP киназа, STAT3 и фосфоинозитид 3 пътища, които водят до клетъчна трансформация.

При НДБК ROS1 мутацията е по-вероятно да се открие сред млади пациенти-непушачи с аденокарцином. Откритието на ROS1 молекулата предполага нови терапевтични възможности. Установено е че Crizotinib, представляващ малка лекарствена молекула тирозин-киназен инхибитор, е с активност срещу ALK, ROS1 и MET. До момента препаратът е с доказана ефективност при пациенти с НДБК и ALK-мутация.

В този брой на The New England Journal of Medicine са представени обобщени резултати от фазa1 на клинично проучване, изучаващо Crizotinib при пациенти с НДБК и ROS1 мутация. Подбрани са 50 пациенти с НДБК и ROS1 мутация и е стартиран ежедневен перорален прием на Crizotinib в доза 250 мг два пъти дневно. Установено е, че медикаментът е бил високоефективен сред тези пациенти с цялостен отговор 72%. За сравнение, отговорът при стандартна цитотоксична химиотерапия е 10%. Една година след стартиране на терапията 85% са все още живи, а 60% от тях са били на терапия при крайната дата. Установени нежелани лекарствени реакции са нарушение в зрението, с честота 82%, диария – 44%, гадене – 40%  и оток – 40%.

Това ново откритие показва, че вече не съществува само една нозологична единица НДБК, а се разделя на набор от молекулно дефинирани тумори с различна клинична характеристика и разнообразни терапевтични опции. Пациентите с ROS1 мутация са само 1% от тези с НДБК, но отнесени спрямо общия брой БК, откривани годишно (1,5 млн.), 15 000 от тях може би имат ROS1 мутация. Ето защо трябва да се взима под внимание и новата терапевтична опция с Crizotinib, обещаваща добри резултати при приложението му.


 

Вашият коментар