Приложение на ПЕТ/КТ при белодробни тумори

Брой № 1 (25) / март 2014, Новости в белодробните болести - 2013

Белодробният карцином (БК) е най-честата причина за свързана с рак смъртност. В света възникват около 3 милиона нови случаи годишно. Изборът на терапевтична стратегия при БК и прогнозата се определят от коректното стадиране на тумора. ПЕТ/КТ (позитронно-емисионната томография/компютърна томография) е мултимодална техника, която комбинира позитронно-емисионна томография (ПЕТ) с нискодозова компютърна томография (КТ). ПЕТ сканирането се провежда след инжектиране на пациента с глюкозния аналог 2-18F-флуоро-2-деокси-D-глюкоза (FDG), който се натрупва в туморните клетки. Известно е, че основният източник на енергия за повечето туморни клетки е глюкозата. Метаболизмът на 18F-FDG в клетките протича по същия начин, както този на глюкозата, но след форфорилирането с помощ­та на ензима хексокиназа, 18F-FDG бива метаболитно блокиран и се акумулира интрацелуларно. Благодарение на възможността за комбиниране на метаболитната активност и анатомичния субстрат в един образ, ПЕТ/КТ има по-висока чувствителност, специфичност и точност, сравнен с останалите неинвазивни образни методи.

ПЕТ/КТ се наложи като съвременен и ефективен метод при стадиране на БК, характеризиране на солитарно белодробно огнище, оценка и проследяване на съмнителни от други образни изследвания лезии, планиране на мишенни обеми при лъчелечение, оценка на ефект от лечение и характеризиране на суспектни за рецидив находки от други образни изследвания.

В настоящия материал е представен преглед на литературата за приложението на ПЕТ/КТ и неговите възможности в цялостния подход при пациентите с БК.

Роля на ПЕТ/КТ за характеризирането на солитарен белодробен нодул

Солитарен белодробен нодул (СБН, SPN) се дефинира като единично, окръглено и ограничено (с резки или нерезки граници) засенчване с размер ≤ 3 cm в диаметър, което на образно изследване е изцяло обградено от нормално аериран белодробен паренхим, без други абнормности (уголемени лимфни възли, ателектаза или плеврален излив) (Фиг. 1)1. С увеличаването на възможностите на КТ по отношение на пространствена резолюция, става възможно установяването на малки солитарни белодробни огнища, които изискват специфичен подход и регулярно проследяване. До сега не е известен патогнономичен морфологичен белег, чрез който на КТ да може да бъде отдиференцирано бенигнено от малигнено солитарно белодробно огнище. Възможностите на ПЕТ/КТ за оценка на неопределими белодробни лезии са интензивно проучвани.  Gould et al. провеждат метаанализ върху 40 проучвания, като установените чувствителност и специфичност са съответно 96.8% и 77.8 при 1474 фокални лезии над 10 mm2. Японски учени провели метаанализ върху стойността на ПЕТ/КТ в диференциалната диаг­ноза на доброкачествени от малигнени солитарни белодробни огнища3. Те получават средни стойности на чувствителност на метода 95%, специфичност 77%.

 

Фиг. 1. Пациент с карцином на ректум и СБН периферно в ляв бял дроб, SUVmax 3.8

 

Въпреки високата себестойност на ПЕТ/КТ, днес има доказателства, че включването й при характеризиранe на СБН води до значително намаляване на себестойността на лечението, спестявайки на пациента и здравната система излишни диагностични и лечебни процедури4.

Роля на ПЕТ/КТ при стадиране на белодробни тумори

Значително нарасна доказателствената литература за значимостта на ПЕТ/КТ за претерапевтично стадиране (две рандомизирани проучвания доказват значителната ефективност пред конвенционални образни методики)5,6. Ето защо днес ПЕТ/КТ се препоръчва при претерапевтично стадиране както при недребноклетъчния БК (НДКБК) във всички стадии, така и при дребноклетъчен БК (ДКБК) в ранен стадий (Т1-2 N0)7.

Т-стадиране

ПЕТ/КТ има ограничена способност за прецизна анатомична локализация, особено по отношение на ангажиране на околните структури. Обхватът на първичния тумор (Т-стадиране) обикновено се оценява чрез диагностична КТ на торакс, понякога допълнена от магнитно-резонансна томография (МРТ). Благодарение на анатомичната им детайлност КТ и МРТ са отличен метод за оценка на отношението на тумора към околните структури. ПЕТ/КТ е полезен при отдиференцирането на туморна маса от участък на ателектаза на белия дроб. Друго приложение са оценка на инвазията на медиастинум и гръдната стена8.

ПET/KT може да бъде по-полезен в оценката на плеврални изливи и подозрителни плеврални маси.

Ограничения на ПЕТ/КТ, произлизащи от първичния тумор или при характеризиране на СБН

Фалшиво негативни резултати:

  • добре диференцирани тумори (G1), невроендокринни тумори (типичен карциноид), минимално инвазивен аденокарцином (нар. преди бронхиолоалвеоларен карцином);
  • малък размер на първичния тумор <8-10 mm.

Фалшиво негативни резултати при СБН:

  • при малък размер на СБН (под два пъти резолюцията на ПЕТ/КТ, т.е под 8 mm) се губи част от активността. Това е така наречения partial volume effect;
  • при тумори с нисък глюкозен метаболизъм – карциноиди, минимално инвазивен карцином (наричан преди бронхиолоалвеоларен), тумори с висока диференциация – G1.

Фалшиво позитивни резултати при първичен тумор или СБН - активни инфекциозни и възпалителни болести като туберкулоза, саркоидоза, радиационен пневмонит, пневмофиброза.

N-стадиране (нодален статус)

Хилусни лимфни възли (N1)

Прецизното стадиране на хилусите може да има значение при планиране на радикално лечене, когато първичният тумор е отдалечен от хилуса. В тези случаи ПЕТ/КТ е по-точен от конвенционалните методики и може да има роля при определяне на N1 стадия.

Медиастинални лимфни възли (N2-3)

В продължение на много години КТ е била стандартен метод за неинвазивно стадиране на медиастинум. КТ обаче има известни ограничения за оценка на ангажираните лимфни възли при БК.. Оценката за малигнени лимфни възли се базира главно на уголемения им размер. Лимфните възли могат да бъдат уголемени поради инфекция или възпалителни причини, а малките по размери лимфни възли могат да съдържат метастатични депозити.

За оценка на нодалeн статус на медиастинум са проведени две мултицентрови рандомизирани контролирани проучвания  и систематичен обзор при пациенти, подходящи за възможност за фалшиво позитивни резултати и опасност от пропуск да се назначи радикална хирургия, позитивната ПЕТ/КТ на медиастинум трябва да бъде последвана от хистологично верифициране в медиастинални лимфни възли. Особено при пациенти с голям централен тумор или съществена хилусна лимфаденопатия.

Възниква въпросът дали ПЕТ/КТ може да замени медиастиноскопията при негативен ПЕТ/КТ на медиастинум. При сравнение на ПЕТ/КТ и медиастиноскопията проучванията показват, че при пациенти, стадирани с ПЕТ/КТ, намалява броят на ненужните торакотомии. Авторите обобщават, че ПЕТ/КТ има NPV (negative predictive value) 98% и точност 93%, които са близки до медиастиноскопията (NPV 96% и точност 97%). Ето защо последната може да бъде пропусната при негативен ПЕТ/КТ на медиaстинум12,13.

Съществуват проучвания, сравняващи всички методи за стадиране на медиастинум: КТ, медиастиноскопия, МРТ, ПЕТ и EUS-FNA13,14. Резултатите показват, че ПЕТ/КТ е най-акуратна за установяване на нодално ангажиране в медиастинум. Има много висока негативна предсказваща стойност. От друга страна PPV(positive predictive value) е само 0.74, което изисква хистологично потвърждение на установените с ПЕТ/КТ позитивни медиастинални лимфни възли13.

Ограничения при определяне на нодалния статус

Фалшиво негативни резултатинодални микромета­стази, лимфни възли под 8 mm.

Фалшиво позитивни резултативажна особеност на 18F-FDG е, че не е тумор специфичен агент. Радио­фар­ма­цев­тикът се натрупва не само в туморните клетки, които използват като източник на енергия основно глюкоза, но и в активирани макрофаги и левкоцити – участници в имунния отговор при активно възпаление. Ето защо при ПЕТ/КТ сканирането са възможни фалшиво позитивни резултати при реактивни лимфни възли, туберкулоза, саркоидоза, антракоза. От друга страна, способността на ПЕТ/КТ, като методика на функционално изобразяване, е да открива скрити огнища на възпаление (Фиг. 2, Фиг. 3).

 

Фиг. 2. Пациент с туберкулоза. В медиастинума се визуализират множество метаболитно активни лимфни възли, белег за активно възпаление

 

Фиг. 3. Пациент със саркоидоза – двустранна хилусна и медиастинална лимфаденомегалия, представена от метаболитно активни лимфни възли

 

Роля на ПЕТ/КТ при екстраторакално стадиране

Алгоритъмът за пациенти с далечни метастази при НДКБК (IV стадий) зависи от локализацията на мета­стазите и техния обхват. Четиридесет процента от пациентите с НДКБК имат далечни метастази при диагностициране на заболяването, най-често в надбъбречни жлези, кости, черен дроб и мозък9. Диагнозата им е подпомагана от медиастиноскопия, бронхоскопия, ПЕТ/КТ и МРТ на мозък. Високата чувствителност на ПЕТ/КТ, сравнена с останалите изобразяващи методики, може да установи неподозирани метастази, както и да предотврати излишни инвазивни процедури за пациента. При установяването на единична фокална зона на повишено или на зона с гранично натрупване, е необходимо хистологично потвърждение преди промяна в лечебния план.

Високи са чувствителността (100%) и специфичността (80%-100%) при установяване на метастази в надбъб­речни жлези10. Това води до намаление на броя ненужни адренални биопсии, които не са без риск, а не винаги са диагностични.

Фалшиво негативни резултати - за малките лезии под 10 mm е необходима внимателна интерпретация на ПЕТ/КТ.

Фалшиво-позитивни резултати – аденоми на надбъбречните жлези. При планиране на радикално лечение е необходимо патоанатомично потвърждение на находката в надбъбрека.

Костни метастази

При установяване на остеолитични лезии, ПЕТ/КТ се приема за по-добър от костната сцинтиграфия11. Ограничено е приложението на ПЕТ/КТ в случаи на остеобластни костни метастази. (Фиг. 4)

 

Фиг. 4. Пациент с невроендокринен тумор и остеобластни костни метастази в сакрума и лявата илиачна кост, които не демонстрират патологичен метаболизъм. Фалшиво негативен ПЕТ/КТ образ

 

Чернодробни метастази

За откриване чернодробни метастази стандартни методи са ехографията (УЗ) или контрастно усилена КТ. Получени са несигнификантни разлики в чувствителността, специфичността и акуратността на КТ и ПЕТ/КТ, а именно 93% срещу 97%, 75% срещу 88%, 85% срещу 92%, респективно12. ПЕТ/КТ предоставя само допълнение към диагностичната информация, обикновено при трудна диференциация на чернодробните лезии, които са неопределими при конвенционалните изследвания.

Мозъчни метастази

FDG-PET не е подходящ за диагностициране на мозъчни метастази. Чувствителността е ниска (около 60%) и се дължи на високото глюкозно натрупване в нормалните околни мозъчни тъкани. ПЕТ/КТ изследването идва в съображение главно при съмнение за рецидив на хирургично третирани мозъчни метастази.

Основни клинични ползи от претерапветичното стадиране с ПЕТ/КТ

Възможностите на ПЕТ/КТ, описани по-горе, го правят много атрактивно средство за стадиране. Използването на ПЕТ/КТ за клинично стадиране дава различен стадий от определения с конвенционалните методи при 27%-62% от пациентите с НДКБК13. По-често в тези случаи е преминаването към по-късен стадий (up-staging), свързано с установяването на неподозирани далечни метастази. В различни проучвания е показана промяна в терапевтичния подход при 25%-52% от пациентите19. Промяна е настъпила предимно за сметка на намерението за лечебен подход срещу палиативен. В едно от проучванията е докладвана промяна в лечебния подход при 26% от пациентите. Промяната на подхода (химио- срещу лъчетерапия, дефинитивно лъчелечение срещу операция) се е наложило съответно при 9% и 15% от случаите19.

При планиране на лъчелечение съществуват доказателства за значително подобрение на точността при използване на ПЕТ/КТ, сравнена с КТ, с цел определяне на мишенни обеми при НДКБК и ДКБК, избягване на излишно облъчване, по-малко рецидиви и тенденция за подобрена преживяемост14,15. Методът е особено полезен в случаи на значителна ателектазаили при противопоказание за провеждане на контрастна КТ16.

Роля на ПЕТ/КТ при рестадиране на пациентите

Оценка на терапевтичния отговор след химио- и лъчетерапия

Рестадиране след завършване на неоадювантна химиотерапия повлиява терапевтичните решения при пациенти в стадий III. Методът има роля и при пациенти в стадий IV или при солитарна далечна метастаза, когато след хирургическото й резециране трябва да се потвърди отсъствие на болест.

Не се препоръчва рутинно провеждане на ПЕТ/КТ за рестадиране и проследяване на пациенти в стадий I и II след радикално лечение, освен в случай на суспектна за прогресия лезия от друго образно изследване7.

Два систематични обзора показват ролята на ранно рестадиране с ПЕТ/КТ при пациенти с НДКБК в стадий III-N2 след индукционна химиотерапия (с оглед възможност за последващо радикално хирургично лечение)17,18. Извършва се 2-3 месеца след неоадювантна терапия (Фиг. 5, Фиг. 6).

 

Фиг. 5. Пациент след неоадювантна химиотерапия – пълен метаболитен отговор.

 

Фиг. 6. Пациент преди и след неоадювантна химиотерапия – частичен терапевтичен ефект

 

В последните години ПЕТ/КТ се е доказал като полезен метод за рестадиране на пациентите след адювантна терапия.Интерес предизвиква съвременно проспективно проучване, в което метаболитният отговор е измерен след един цикъл химиотерапия с платинови препарати19. Метаболитният отговор корелира добре с последващо намаление в размера на тумора, оценено чрез стандартните критерии за отговор към терапията. При пациенти с добър метаболитен отговор едногодишната преживяемост е била значително по-добра, отколкото при пациенти без отговор. Следователно ПET/КТ може да доведе до значително по-добро използване на химиотерапията при пациенти с напреднал НДКБК. При пациенти, неотговарящи на лечението, терапевтичният режим може да бъде променен към втора линия химиотерапия. Така значително намалява морбидността и цената, при по-голяма ефективност на терапията.

Роля на ПЕТ/КТ за установяване на рецидив

Въпреки няколко съобщения за по-добра чувствителност, специфичност и точност, ПЕТ/КТ не се препоръчва рутинно за ранна диагноза на локален рецидив; основна причина е отсъствие на връзка между ранно откриване на рецидив и установена полза върху преживяемостта, поради което интензивното проследяване се оказва икономически неизгодно20. Основна полза на ПЕТ/КТ в тази посока е разграничаването на посттерапевтична фиброза от остатъчна туморна формация или рецидив (Фиг. 7).

 

Фиг. 7. Пациент с хемоптое от няколко дни и КТ данни за съмнителна за редицив лезия в дясно парамедиастинално. ПЕТ/КТ образът демонстрира отсъствие на патологичен метаболизъм. Касае се за посттерапевтична фиброза

 

Фалшиво позитивни резултати могат да се наблюдават, ако ПЕТ/КТ е проведен рано след лъчетерапията или операцията.

Роля на ПЕТ/КТ при дребноклетъчен белодробен карцином (ДКБК)

Дребноклетъчният карцином се характеризира с висока пролиферативна активност и бърза прогресия. Съществуват проучвания, които показват, че провеждането на ПЕТ/КТ е полезно по отношение на подобряване на терапевтичния подход21. Установено е, че при 43% от пациентите се променя терапевтичният план. Сравнявани са и ролята на ПЕТ/КТ и КТ при стадирането на ДКБК27. Често първичният тумор е разположен перибронхиално, много малък или неразличим на фона на уголемените хилусни лимфни възли, честата некроза, ателектази и пневмонит. ПЕТ/КТ може да се използва и за определяне на потенциални за биопсиране места. Изключително важна е ролята на методиката при планиране на дефинитивно, модулирано по интензитет лъчелечение21.

При пациенти с ДКБК в ранен стадий, преди дефинитивно лечение, се провежда ПЕТ/КТ с оглед за търсене на метастатична костна болест и за медиастинално стадиране7.

След дефинитивно лечение на пациенти с ДКБК в (I и II кл. стадий – Т1-2N0) не се препоръчва рутинно проследяване с ПЕТ/КТ7.

Основни акценти за клиничната практика

1. ПЕТ/КТ се използва за характеризиране и проследяване на солидни и полусолидни СБН, при размери на лезиите над 8-10 мм.

2. ПЕТ/КТ е важен инструмент при стадирането на всички пациенти с НДКБК, както и на тези с ДКБК, подходящи за радикално лечение, с оглед изключване на далечни метастази. Установени чрез ПЕТ/КТ единични далечни лезии изискват хистологична верификация.

3. При негативен ПЕТ/КТ на медиастинум може да бъде пропусната медиастиноскопията. Ако ПЕТ/КТ разкрива позитивни лимфни възли в медиастинум, статусът на лимфните възли изисква хистологично потвър­ждение. Невъзможно е отграничаването на активен грануломатозен процес (туберкулоза, саркоидоза) от активни метастатични лимфни възли.

4. ПЕТ/КТ не е подходящ за установяване на мозъчни метастази.

5. ПЕТ/КТ при планиране и оценка на ефекта от лечението е показан за:

оценка на отговора по време и след химиотерапия (сравнение с претерапевтично сканиране);

рестадиране след неоадювантна терапия с оглед последващо хирургично лечение;

планиране на лъчетерапия, особено при случаи със значителна ателектаза или при контраиндикации за прилагане на интравенозен контраст и провеждане на диагностична КТ;

ПЕТ/КТ не се препоръчва за рутинно проследяване и ранно установяване на рецидив при пациенти с БК след радикално лечение, освен в случаите със суспекция от други образни изследвания.

6. Ограничено е приложението на ПЕТ/КТ при минимално инвазивен аденокарцином, типичен карциноид и за характеризиране на малки лезии (под 8 mm).

 

Литература

1   Gasparini G. Diagnosis management of solitary pulmonary nodule. In Eur Respir Mon 2010; 48: 90-108

2   Gould MK, Maclean CC, Kuschner WG et al. Accuracy of positron emission tomography for diagnosis of pulmonary nodules and mass lesions: a meta-analysis. JAMA 2001; 285:914-924

3   Huo SF, Shu BX, Yang SY, DU J, Lin XL, Shang WL, Bu LN, Nan YD, Tian YX, Liu HT, Liu YF. [The value of (18)F-FDG PET/CT in differential diagnosis of benign and malignant pulmonary lesions: a Meta-analysis.] Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi. 2009 Nov; 32(11):825-9

4   Cao JQ, et al. Systematic review of the cost-effectiveness of positron-emission tomography in staging of non–small-cell lung cancer and management of solitary pulmonary nodules. Clinical Lung Cancer 2012; 13(3): 161-170

5   Maziak DE, et al. Positron emission tomography in staging early lung cancer: a randomized trial. Ann Intern Med 2009; 151: 221-228

6   Fischer B, et al. Preoperative staging of lung cancer with combined PET-CT. N Engl J Med. 2009; 361 (1): 32-9

7   NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology, v2.2013, Non-small-cell Lung Cancer

8   Lardinois D, Weder W, Hany TF, et al. Staging of non–small cell lung cancer with integrated positron-emission tomography and computed tomography. N Engl J Med 2003; 348(25): 2500–2507

9   Quint LE, Tummala S, Brisson LJ et al. Distribution of distant metastases from newly diagnosed non-small cell lung cancer. Ann Thorac Surg 1996; 62:246-250

10  Erasmus JJ, Patz EF, McAdams HP et al. Evaluation of adrenal masses in patients with bronchogenic carcinoma using 18 F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography. AJR Am J Roentgenol 1997; 168:1357-1360

11  Cook GJ, Houston S, Rubens R et al. Detection of bone metastases in breast cancer by 18FDG PET: differing metabolic activity in osteoblastic and osteolytic lesions. J Clin Oncol 1998; 16:3375-3379

12  Hustinx R, Paulus P, Jacquet N et al. Clinical evaluation of whole-body 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography in the detection of liver metastases. Ann Oncol 1998; 9:397-401

13  Hicks RJ, Kalff V, MacManus MP et al. 18F-FDG PET provides high-impact and powerful prognostic stratification in staging newly diagnosed non-small cell lung cancer. J Nucl Med 2001; 42:1596-1604

14  Ung YC, et al. An Ontario Clinical Oncology Group (OCOG) randomized trial (PET START) of FDG PET/CT in patients with stage 3 non-small cell lung cancer (NSCLC): impact of PET on radiation treatment volumes [Abstract]. J Thorac Oncol 2011; 6: S428

15  Shirvani SM, et al. Positron emission tomography/computed tomography-guided intensity-modulated radiotherapy for limited-stage small-cell lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2012; 82 (1): e91-7

16  Yin LJ, et al. Utilization of PET-CT in target volume delineation for three-dimensional conformal radiotherapy in patients with non-small cell lung cancer and atelectasis. Multidiscip Respir Med. 2013; 8 (1): 21

17  Aukema TS, et al. NEL Study Group. Is 18F-FDG PET/CT useful for the early prediction of histopathologic response to neoadjuvant erlotinib in patients with non-small cell lung cancer? J Nucl Med. 2010; 51 (9): 1344-8

18  Novello S, et al. Early response to chemotherapy in patients with non-small-cell lung cancer assessed by [18F]-fluoro-deoxy-d-glucose positron emission tomography and computed tomography. Clin Lung Cancer. 2012; 28. pii: S1525-7304

19  Weber WA, Petersen V, Schmidt B et al. Positron emission tomography in non-small cell lung cancer: prediction of response to chemotherapy by quantitative assessment of glucose use. J Clin Oncol 2003; 21:2651-2657

20  CrinoІ L, et al. ESMO Guidelines Working Group. Early stage and locally advanced (non-metastatic) non-small-cell lung cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2010; 21 Suppl 5: v103-15

21  Brink I, Schumacher T, Mix M, et al. Impact of [18F] FDG-PET on the primary staging of small-cell lungcancer. EurJNuclMed MolImaging 2004; 31(12): 1614–1620

 

Влезте или се регистрирайте безплатно, за да получите достъп до пълното съдържание и статиите на списанието в PDF формат.
 

Вашият коментар