Особености на резистентността към антибиотици при основните респираторни патогени, придобити в обществото

Брой № 5 (33) / декември 2015, Придържане към терапията при ХОББ и астма

Едни от най-честите бактериални респираторни патогени, придобити в обществото, са Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae и Moraxella catarrhalis. Тези микроорганизми колонизират назофаринкса още от най-ранна детска възраст. Средната възраст на първата колонизация със S. pneumoniae/ H. influenzae/M. catarrhalis е 6 месеца. На 6-месечна възраст 26% от децата са колонизирани с M. catarrhalis, 24% – с S. pneumoniae, и 9% – с H.  influenzae. На 1 година процентите са съответно 72%, 54% и 33%! До навършване на 3 години 90% от децата са били колонизирани със  S. pneumoniae, 78% – с M. catarrhalis и 44% – с H. influenzae1.

Повишаването на нивото на резистентност към антибиотици при тези патогени поставя предизвикателство пред клинициста при терапията на инфекциите, причинени от тях. От гледна точка на микробио­лога тези микроорганизми са по-специални, тъй като са взискателни и изискват сложни среди за култивиране и антибиограма. Също така, коректното определяне на чувствителността към някои ключови антибиотици изисква недисково-дифузионен метод, а по-скъпи и трудоемки методи за изследване на минимална инхибираща концентрация (MИК), които често не са налични в рутинните микробиологични лаборатории2.

S. pneumoniae

Основен проблем при пневмококите е пеницилиновата резистентност. Тя се дължи на промени в пеницилин-свързващите протеини (penicillin-binding proteins, PBP), които са таргет на действие на бета-лактамните антибиотици, като променените PBP са с нисък афинитет на свързване с антибиотика. Тези щамове най-често са резистентни и на други бета-лактами, в зависимост от това кои PBP са променени3.

Според възприетия в България стандарт за тестуване на чувствителност към антибиотици EUCAST, пеницилин-нечувствителните S. pneumoniae (PNSP) се разделят на пеницилин-интермедиерни (с минимална потискаща концентрация (МПК) 0.06-1 mg/l) и същински пеницилин-резистентни S. pneumoniae (PRSP)(МПК≥ 2 mg/l) (за всички инфекции освен менингит)2. Според дан­ните за България за 2010 около 14% от пневмококите от храчки са пеницилин-нечувствителни4.

Определянето на точната чувствителност към пеницилин е проблем за много микробиологични лаборатории в страната, тъй като изисква по-скъпи методи, като серийни разреждания в бульон/агар или градиентни стрипове, които са нерентабилни за много, особено извънболнични, лаборатории. Най-често се използва скринингов метод с диск oxacillin, който определя надеждно пеницилин-чувствителните щамове, но при резистентност на този тест стандартът изисква определяне на МИК на бета-лактамите2.

PRSP са резистентни на пеницилин, аминопеницилини + бета-лактамазен инхибитор, цефалоспорини I и II генерация, но най-често са чувствителни на парентерални цефалоспорини III генерация (ceftriaxone, cefotaxime)2.

Пеницилин-интермедиерните пневмококи могат да бъдат успешно повлияни от по-висока доза на използвания бета-лактам, тъй като се предполага, че по-голямото количество антибиотик се свързва с PBP, въпреки намаления афинитет. Пример за подобен подход при пневмония е използването на benzylpenicilin 9,6-14,4g/24ч или ampicillin 12g/24ч2,3. При липсата на тези препарати на българския пазар и по-удобното дозиране, на преден план за терапия на PNSP излизат III-то генерационните цефалосприни ceftriaxone и cefotaxime. Резистентността към тях е все още ниска (<5%)5.

Респираторните хинолони (levofloxacin, moxifloxacin) са високоактивни и срещу пеницилин-резистентните щамове и се отличават с ниска резистентност (<1%). Ciprofloxacin е нискоактивен срещу пневмококи и не би трябвало да се използва в терапията им2-4.

В редките случаи на полирезистентни пневмококи, нечувствителни на III-то генерационни цефалоспорини и респираторни хинолони, в съображение влизат гликопептиди (vancomycin, teicoplanin), linezolid, ceftaroline (нов цефалоспорин, активен и срещу MRSA)3. Тези средства би трябвало да се пазят като резервни за тежки случаи, при които няма други алтернативи.

Високите дози са често използвани при перорална терапия, например при amoxicillin, който е най-активният перорален бета-лактамен антибиотик срещу пневмококи. Високата доза аmoxicillin (90 mg/kg/24 ч при деца и 4g/24 ч при възрастни) е препоръчвана за перорална емпирична терапия на инфекции, при които се предполага участие на PNSP1,3.

Често в амбулаторната практика се прави погрешната аналогия, че след като парентералните третогенерационни цефалоспорини са високо активни срещу пневмококи, такива са и пероралните. Пероралните цефалоспорини III-та генерация cefixime и ceftibuten са по-ниско активни срещу S. pneumoniae, в сравнение с цефалоспорините II-ра генерация и неактивни срещу пеницилин-нечувствителните щамове. За разлика от тях, друг перорален цефалоспорин III-та генерация – cefpodoxime, е по-активен срещу пневмококи, може да бъде активен и срещу пеницилин-нечувствителни щамове, но тестуването за чувствителност изисква методи за определяне на МИК, а не дисково-дифузионен тест1,2.

Честата употреба на макролиди в амбулаторната практика доведе до увеличаване нивото на резистентност към тази антибиотична група. Данните за България от 2010 г. сочат около 18% резистентност към макролиди при пневмококите от дихателните пътища. Подобно е нивото на резистентността към clindamycin, като често се наблюдава кръстосана резистентност към макролиди и clindamycin. Trimethoprim/Sulfamethoxazole притежава добра активност срещу S. pneumoniae, но резистентността към него в България е около 40%, което го прави неподходящ за емпирична терапия4.

H. influenzae

Нетипизиреумите (безкапсулни) щамове на H. influenzae са основните причинители на респираторни инфекции. Те не се влияят от ваксинацията срещу H. influenzae тип b. Основният механизъм на резистентност към бета-лактами при H. influenzae е продукцията на бета-лактамаза. Данните от България показват, че около 20% от изолатите от ГДП продуцират бета-лактамаза и са резистентни на ampicillin/amoxicillin и цефалоспорини I-ва генерация4. Комбинациите бета-лактам-бета-лактамазен инхибитор и цефалоспорини III генерация (cefixime, ceftibuten, ceftriaxone, cefotaxime) обикновено са активни срещу бета-лактамаза продуциращите щамове1,3.

В последните години се увеличи разпространението на бета-лактамаза отрицателни щамове хемофилус с друг механизъм на резистентност – промени в пеницилин-свързващите протеини. Тези щамове са наречени бета-лактамаза негативни, ампицилин-резистентни (BLNAR). Също така, има щамове, притежаващи и двата механизма на резистентност – продукция на бета-лактамази и промени в PBP. В проучване на Setchanova et al. , включващо 259 български изолата хемофилус, тези щамове са около 8%6. Те се отличават с по-висока резистентност, вкючваща всички пеницилини, включително комбинациите с бета-лактамазен инхибитор и цефалоспорините I и II генерация. Цефалоспорините от III-та генерация (перорални и парентерални) могат да са активни към BLNAR щамове, но за да се докаже това, стандартът изисква изследване на МПК2.

H. influenzae има вроден механизъм на активен ефлукс, обуславящ резистентност към макролиди (erythromycin, clarithromycin, azithromycin), което ги прави сравнително нискоактивни срещу тази бактерия2. Според фармакокинетични и фармакодинамични показатели, по-малко от 3% от щамовете H. influenzae са чувствителни на erythromycin, clarithromycin, and azithromycin1,7.

Хинолоните са високоактивни срещу H. influenzae, като резистентност е наблюдавана много рядко (<1%). Trimethoprim/Sulfamethoxazole има добра активност срещу H. influenzae, но данните от България сочат около 30% резистентност2,4.

M. catarrhalis

Основният механизъм на резистентност при M. catarrhalis е продукцията на бета-лактамаза. Около 70% от изолатите в България продуцират бета-лактамаза4. Комбинациите aминопеницилин с бета-лактамазен инхибитор и цефалоспорини III-та генерация са най-активни срещу бета-лактамаза продуциращи M. catarrhalis. Тя е различна от бета-лактамазите при H. influenzae, поради което пероралните цефалоспорини II-ра генерация, като cefuroxime, cefprozil и cefaclor, са по-слабо активни срещу бета-лактамаза продуциращите щамове. Макролидите и хинолоните (вкл. ciprofloxacin) са високоактивни срещу M. catarrhalis1,3,7.

 

Литература

  1. Brook, I. Microbiology and Principles of Antimicrobial Therapy for Head and Neck Infections, Infect Dis Clin N Am,  2007, 21:355–391
  2. The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing – EUCAST.  Clinical breakpoints – bacteria (v 5.0) ; 2015 (www.eucast.org/clinical_breakpoints/)
  3. Gilbert, D, Moellering, R; Eliopolus, G; Sande, M. Eds. Sanford Guide to antimicrobial therapy 2015 (latest digital content update Nov 24, 2015)
  4. Велинов Ц, Петров М. BulSTAR 2010 – данни на Националната Референтна Лаборатория за Контрол и Мониториране на Антибиотичната Резистентност, НЦЗПБ (http://www.bam-bg.net/index.php?file=index.htm#)
  5. Setchanova LP, Ouzounova-Raykova V, Zhelezova GZ еt al. Prevalence and macrolide resistance phenotypes and genotypes among clinical isolates of Streptococcus pneumoniae collected in Sofia, Bulgaria from 2001 to 2005. J Chemother. 2007;19(3):256-62.
  6. Setchanova LP, Kostyanev T, Markovska R et al. Serotypes, antimicrobial susceptibility, and beta-lactam resistance mechanisms of clinical Haemophilus influenzae isolates from Bulgaria in a pre-vaccination period. Scand J Infect Dis. 2013 ;45(2):81-7.
  1. Jacobs, M , Felmingham D, Appelbaum PC et al. The Alexander Project 1998–2000: susceptibility of pathogens isolated from community-acquired respiratory tract infection to commonly used antimicrobial agents. J Antimicrob Chemother, 2003,  52:  229–246
Влезте или се регистрирайте безплатно, за да получите достъп до пълното съдържание и статиите на списанието в PDF формат.

 

Вашият коментар