Нови изследвания в патогенезата и терапията при бронхиална астма

Брой № 5 (38) / декември 2016, Новости при бронхообструктивните болести

Бронхиалната астма (БА) е често срещано и потенциално сериозно хронично заболяване, предизвикващо значителна тежест на пациентите, техните семейства и общността. БА предизвиква респираторни симптоми, намалена активност и обостряния, които понякога изискват спешна медицинска помощ и могат да бъдат фатални1.

БA се проявява със свирене, затруднено дишане, стягане в гърдите и кашлица, които варират в тяхната поява, честота и интензитет. Те са асоциирани с ограничение на експираторния въздушен поток, т. е затруднено издишване, дължащо се на бронхоконстрикция, ремоделиране на бронхите и увеличено отделяне на мукус. Някои вариации на ограничение на въздушния поток могат да се наблюдават при хора без БА, но прерастват в астма1.

БА е сериозен здравен проблем, засягащ всички възрастови групи, с нарастващо превалиране в много развити страни. БА се среща при 5-10% от Европейската популация или 23.4 милиона души, от които 7 милиона деца. В САЩ това заболяване засяга приблизително 26 милиона души. БА засяга приблизително 300 милиона души в световен мащаб. Астмата и е най често срещаното заболяване в детска възраст2.

За щастие, БА може да бъде ефективно лекувана и повечето пациенти могат да постигнат добър контрол на болестта1.

Патогенеза

Патогенезата на болестта е комплексна и включва възпаление на дихателните пътища (ДП), интермитентна обструкция и бронхиална хиперреактивност (БХР). Механизмът на възпаление при БА може да бъде остър, подостър и хроничен, а развитието на отток и мукусна секреция допринасят за обструкцията и БХР. Налице е инфилтрация на бронхите с различни видове мононуклеарни клетки, еозинофили (ЕО), мукусна хиперсекреция, десквамация на епитела, гладкомускулна хиперплазия и ремоделиране на ДП.

БХР при астма е в отговор на многобройни екзогенни и ендогенни стимули. Механизмите включват директна стимулация на гладката мускулатура от медиатори и индиректна стимулация от немиелинизирани сензорни неврони. Степента на БХР обикновено корелира с клиничната тежест на астмата2.

Някои от главните клетки, идентифицирани във възпалението, са: мастоцити, еозинофили, макрофаги, активирани Т-лимфоцити и епителни клетки. Възпалението при астма може да бъде представено като загуба на нормален баланс между две противоположно действащи популации Т-лимфоцити: Тh1 и Th2 (CD4+). Th1 клетките продуцират провъзпалителни цитокини като и IL‑2, INF-g и др. В контраст Th2 клетките генерират IL-4, IL-3, IL-5, IL-9, IL-13, които могат да медиират алергично възпаление. Ключови медиатори са също еотаксин, NO, левкотриени. Проучване на Gauvreau et al. намира, че IL‑13 има роля в алерген-индуцирания отговор3.

Левкотриените (ЛТ, LT) имат централна роля в патогенезата на астмата. Аеробните упражнения с нисък или умерен интензитет намаляват възпалението при астмата в условията на клинични проучвания и експериментални модели. Проведено е проучване сред мишки, което показа, че аеробните физически упражнения водят до намаление на ЕО, неутрофилите, лимфоцитите и макрофагите в БАЛ, както и ЕО, лимфоцитите и макрофагите в стените на ДП. При мишките с астма, които извършват физически аеробни упражнения, се наблюдава намаление на нивата на IL-5, IL-13, CysLT (цистеинил-левкотриен) и LTB4 в БАЛ. Установена е по-ниска експресия на молекулите от левкотриеновата каскада, ензима LTC4 синтаза и рецептор 2 на LTB4 (LTB2) от перибронхиалните левкоцити и епитела на ДП4.

Роля на мастната тъкан и адипокините при бронхиална астма

Напоследък на мастната тъкан се отдава все по голямо значение в патогенезата на БА5. Има доказателства, че затлъстяването е рисков фактор за развитието на БА, задълбочава тежестта на болестта и променя ефикасността на стандартната лекарствена терапия при астматични пациенти5,6.

През последните две десетилетия са натрупани неопровержими данни, че мастната тъкан не е инертен орган, който служи само за натрупване и съхранение на енергийни резерви под формата на триглицериди, но е имунологично активна и има и функция на ендокринна жлеза. Доказано е, че тя секретира над 50 вида вещества, наречени адипокини7,8. Тези съединения действат по ендокринен и паракринен мeханизъм. Мастната тъкан секретира адипокини, стероидни хормони, простагландини, мастни киселини, NO. Те контролират различни биологични функции – възпаление, имунитет, липиден и въглехидратен метаболизъм, кръвосъсирване, артериален тонус, репродукция, апетит, настроение, памет. Адипокините са „добри“ и „лоши“ протеинови молекули – дисбалансът на тяхната секреция има важна роля в патогенетичните механизми на редица заболявания, асоциирани със затлъстяване, като диабет тип 2, стеатозен хепатит, атеросклероза и разнообразие от сърдечно-съдови заболявания, хипертензия7,9.

Едни от най-изучаваните адипокини са лептин, адипонектин, резистин (стимулира инсулинова резистентност), адипсин (активиращ фактор в системата на комплемента), висфатин (инсулиномиметик, антидиабетогенен фатор). Известно е, че лептин и резистин имат проинфламаторен ефект, а адипонектин – антиинфламаторен7.

Лептинът е протеин с големина 16Kda, и е изграден от 167 аминокиселини. Кодира се от ob гена, който при човек е локализиран в хромозома 710. Протеинът се синтезира и секретира главно от клетките на бялата мастна тъкан пропорционално на складираното коли­чество мазнини. Лептинът се секретира в минимални количества и от други тъкани като плацента, мукозата на стомашния фундус и от панкреаса5.

Доказано е, че продукцията на лептин главно се регулира от приема на храна: в периодите между хранения­та нивата на лептин са понижени, докато приемът на храна се свързва с преходно повишаване експресията на ob гена и на концентрацията на лептин. Фактически, нивата на лептин се повлияват от фактори като инсулин и глюкокортикоиди, които стимулират лептиновата секреция. Лептиновите нива също са повишени при инфекции и сепсис, което е в съответствие с наблюдаваните ефекти на проинфламоторните цитокини TNF-α, IL-1 и левкемия инхибиращия фактор, които водят до повишена експресия на адипокина5. Лептиновата експресия се инхибира от катехоламини и от тестостерон и се активира от естрогени, което е в съответствие със силно изразения полов диморфизъм (лептинът е значително по-висок при жени, отколкото при мъже)5.

Основната функия на лептина е метаболитна: лептинът се смята за основен анорексичен фактор, който потиска апетита, като намалява приема на храна и увеличава разхода на енергия11. Тези ефекти лептинът осъществява благодарение на способността да преминава кръвно-мозъчната бариера посредством рецептор-медииран процес и да служи като аферентен сигнал, произлизащ от мастната тъкан, ангажирайки конкретни хипоталамични ефекторни пътища. Но при човек тези механизми са значително по-сложни: затлъстяването се асоциира с повишени нива на циркулиращия лептин и развитието на т.н. „лептинова резистентност5,12.

Освен метаболитните функции, лептинът е въвлечен и в множество други физиологични процеси като имунен отговор с ефекти както върху вродения, така и върху придобития имунитет: лептинът повишава екпресията на някои провъзпалителни цитокини (TNF-α, IL-6, и IL-12), синтезата на ейкозаноиди (левкотриени), повишава хемотаксиса и функциите на NK-клетките, стимулира Тh1 отговора и подтиска Th2 имунните пътища, като оказва директен ефект върху пролиферацията на CD4+ лимфоцитите и на моноцитите и върху макрофагеалната фагоцитоза5,13.

Адипонектинът е адипокин със значителен противовъзпалителен, инсулин-сенситизиращ и антиатерогенен ефект. Антивъзпалителените свойства се дължат на способността му да инхибира провъзпалителните цитокини (TNF-α, IL-6 и ядрения фактор – kB, NFkB), да инхибира ефектите им върху ендотелните и друг тип клетки и да индуцира антивъзпалителни цитокини (IL‑10 и IL-1 рецепторния антагонист, IL-1RA)8,9. При някои условия обаче адипонектинът може да прояви провъзпалителни ефекти8,14. Въпреки че основният източник на адипонектин са висцералните адипоцити, серумните нива на адипонектин са намалени при затлъстяване. Този факт се обяснява с вероятността от загиване на адипоцити чрез некроза поради свързаната със за­тлъстяването хипоксия. Некротичните адипоцити привличат макрофаги, които биват стимулирани и водят до продукция на TNF-α и IL-6, които на свой ред потискат продукцията на адипонектин по паракринен механизъм15. През последните години са натрупани доказателства, че адипокините, в частност лептин и адипонектин, играят роля и при възпалителните белодробни болести като БА и ХОББ5,8.

Резултатите от значителен брой изследвания с животински модели, доказващи ролята на лептина при БА, се потвърждават от поредица клинични изследвания: децата астматици с наднормено тегло имат почти два пъти по-високи нива на лептин от тези без астма и със същия индекс на телесната маса (ИТМ)5. Аналогично, редица експериментални изследвания с животински модели на астма доказват връзка между понижени нива на адипонектин и развитието на астма9. Има някои нови доказателства от последната година, които показват, че високите нива на серумен лептин и ниските нива на серумен адипонектин са асоциирани с диагнозата БА16.

Установено е също, че плазменият резистин и резистин/адипонектин съотношението са по-високи при астматици, сравнено с контроли и по-високи при пациенти с тежка астма и лека към умерена астма. Плазмените концентрации на резистин са предиктор на риск за БА. Резистин/адипонектин съотношението е негативен предиктор на ФЕО1 при астма. Изследването на тези адипокини може да допринесе за по-точното описание на фенотипа БА-обезитас и дава основание за търсене на нови терапевтични възможности при тези пациенти17.

Новости в диагностиката и терапията на бронхиална астма

Освен намалението на възпалението чрез широкодействащи имуносупресанти или продукти, прицелно насочени към Th2-веригата, като например към имуноглобулин Е (IgE), усилията, насочени към таргетиране на проксималните тип 2 цитокини като IL-4, IL-5 и IL-13, представляват обещаващи стратегии за постигане на терапевтичен успех при широк кръг от заболявания. След някои първоначални и разочароващи клинични резултати от терапевтични агенти, таргетиращи IL-4, IL-5 или IL-13 при пациенти с астма, прилагането на персонализиран подход води до терапевтичен резултат при онзи подтип астма, който отразява „алергичния“ фенотип. По-скорошни резултати показват ефективност и при по-широка популация пациенти с астма. Ако могат да бъдат блокирани адекватно отключващите фактори на възпалението, това дава основание да се счита, че възпаление тип 2 е широко застъпено сред пациенти с тежка астма. Нещо повече, едновременното инхибиране на IL-4 и на IL-13 показва значима клинична ефективност при заболявания, които често възникват заедно с астмата – атопичен дерматит и хроничен синузит с назални полипи. Това наблюдение е в подкрепа на хипотезата, че таргетирането на водещите патогенетични молекули би могло да повлияе много алергични заболявания4.

Поведение и превенция

Глобалната инициатива за астма (GINA) периодично публикува обновление на документа за глобално поведение и превенция на астмата. През 2014 г. бе публикувана основна редакция, а допълнителна актуализация – през 2015 г18. През 2016 г. бе направена отново актуализация на документа1. При сравняване на последните две издания на GINA се вижда ясно, че в GINA 2016 при пациенти с тежка астма и екзацербации (ЕКЦ), стъпка 5, тиотропиум е изместен в графата на предпочитан контролиращ медикамент преди ОКС (орални кортикостероиди). Освен това пациентите на стъпка 5 могат да бъдат лекувани с ново моноклонално антитяло срещу IL-5, Mepolizumab (NUCALA). Той е изследван за лечение на тежка еозинофилна астма, атопичен дерматит, хипереозинофилен синдром, назални полипи, еозинофилна грануломатоза с полиангит и ХОББ19. Mepolizumab е одобрен от US FDA за лечение на тежка астма при пациенти на и над 12-годишна възраст с еозинофилен фенотип в комбинация с други медикаменти за астма. Европейската комисия дава маркетингова оторизация през 2015 г.20. В Европа Mepolizumab (NUCALA) е индициран за тежка еозинофилна астма при възрастни пациенти1,21.

В допълнение, в таблицата на досега познатите ИКС в съответни ниски, средни и високи дневни дози е включен и Fluticasone furoate (DPI)1.

При пациентите с тежка астма свързаните с КС-лечение нежелани ефекти са чести. Новите терапевтични възможности, които намаляват използването на ОКС, може да намалят честотата на тези състояния, което следва да бъде отчитано при анализите на съотношението цена-ефективност за новите типове лечение на тежката астма22.

Най често срещаните фенотипи при астма са: алергична, неалергична, астма с фиксирано ограничение на въздушния поток, астма и затлъстяване. Съвременните терапевтични схеми, базирани на инхалаторен кортикостероид (ИКС) и дългодействащи бета-агонисти (ДДБА), остават ефективни при голяма част от пациентите с астма. Приблизително 10% от пациентите (считани за такива с „тежка астма“) не отговорят на това лечение, дори когато е прилагано във високи дози или едновременно с ОКС. Един тежък фенотип на астмата е този с преобладащо еозинофилно възпаление, с късно начало на заболяването, риносинузит, със съпътстваща чувствителност към ацетилсалицилова киселина и ЕКЦ. Еозинофилията в кръвта и слюнката са маркери, използвани за разграничаване на пациентите с преобладаващо Th2 възпаление и прогнозиране на терапевтичния отговор спрямо прицелно лечение срещу Th2-свързаните цитокини23. Новите терапевтични средства, под формата на хуманизирани антитела срещу Th2 таргети, като например анти-lgE, анти-IL4Rα, анти-IL-5 и анти-IL-13 антитела, показват окуражаващи резултати от гледна точка на намаляване на ЕКЦ и подобряване на въздушния поток при пациенти с профил на Th2-висока експресия и еозинофилия в кръвта23.

Изследователските усилия понастоящем са съсредоточени върху изясняване на онези фенотипове, които се характеризират с профил на ниска или невисока Th2-експресия. Те представляват около половината от тежките случаи на астмата. Налице е нарастваща необходимост от нови биомаркери, които да могат да определят онази група пациенти, които биха отговорили на специфична таргетна терапия. Използването на по-добри инструменти за оценка на активността на заболяването, прецизното дефиниране на тежката астма, както и по-доброто определяне на пътищата на възпалението с новите аналитични и изчислителни методи на протеомика и геномика ще доведе до по-точно определяне на фенотиповете, подходящи за специфичните терапии23.

БА, диагностицирана при пациенти в напреднала възраст, се приема като отделен фенотип и се свързва с възрастови промени в ДП, промени в белодробната функция и имунния отговор. Астмата при възрастни хора е трудна за диагностициране поради остаряването на организма и свързаните с това промени, както и наличието на съпътстващи заболявания, и припокриването с фиксирана обструкция на ДП (при ХОББ). Необходими са нови подходи за диференциране на астмата в старческа възраст и ХОББ. Комплексният подход, който включ­ва снемане на анамнезата, клиничния ход, наличието на тютюнопушене, наличието на атопия, показателите на белодробната функция, е задължителен за отдиференциране на БА от ХОББ. Левкотриенови антагонисти (ЛТА) могат да помогнат за контрола на астмата при възрастни пациенти. Добавянето на ЛТА към монотерапията с ИКС или към комбинирана терапия на ИКС с ДДБА подобрява симптомите при пациенти в старчес­ка възраст. ЛТА са с добър профил на безопасност и са от полза за пациентите, които не могат да използват инхалаторните устройства по правилния начин или имат допълнителни придружаващи заболявания. Ето защо са необходими допълнителни проучвания за установяване на най-подходящата терапевтична стратегия при тази специфична популация пациенти с астма в напреднала възраст24.

Високата обратимост на обструкцията на ДП при възрастни с астма, появила се в по-млада възраст, е свързана с определени клинични характеристики на болестта. Тези пациенти обикновено са с по-дълга история на болестта, висока обратимост след прилагане на бронходилататор, неутрофили в храчката, повишена перорална употреба на КС и по-високи здравни разходи. Ретроспективен анализ, използващ данните от две завършени клинични проучвания със сходен дизайн, сравнява белодробната функция (БФ), биомаркерите и контрола на заболяването при пациенти с астма, които показват висока обратимост (HR) или ниска обратимост (LR) след приложение на бронходилататор25. Като HR се дефинира промяната в постбронходилататорния ФЕО1≥20%. Изследвани са ЕО в кръвта, серумното ниво на IgE и концентрацията на фракционирания ексхалиран NO, както и показатели, които често се прилагат, за да разделят пациентите според T-хелперен отговор на Th2-висок и Th2-нисък фенотип. Всичките тези параметри са проследявани при пациенти с лош контрол на астмата (1. 5 ≥ ACQ ≤ 2. 143) и много лош контрол (ACQ>2.143)25. Общо 237 пациенти (38%) в комбинираната кохорта покриват критериите за HR. В сравнение с тези с LR (n = 385), пациентите са били по-млади, по-често с атопия, с по-нисък ИТМ, по-ниска изходна БФ, по-високи средни стойности на издишания NO и IgE, както и по-високи резултати от теста за контрол ACQ7. Повечето пациенти в групите LR са имали доминиращ Th2-нисък фенотип и много лош контрол на болестта. HR по-често се свърза с Th2-висок профил (40. 1% спрямо 29. 4%, p = 0. 006), с по-лоша функционална характеристика на дишането (ФЕО1, 63. 5 ± 7. 7% от предвидения спрямо 67.9 ± 8.4%; p< 0.001) и с атопия (93.7% спрямо 86.5%, p = 0.005). Високата обратимост е физиологичен индикатор за намалена БФ и по-често се свързва с повишение на Th2 биомаркерите, в сравнение с LR при умерена към тежка астма. Трябва да се отбележи обаче, че повечето пациенти с HR и LR в този анализ са имали Th2-нисък фенотип. Нещо повече, Th2-висок фенотипът не е свързан с влошаване контрола на болестта25.

Напоследък имуноглобулин G4 (IgG4) е обект на сериозен интерес по отношение на човешката патология. В литературата обаче липсват данни относно характеристиките на пациентите с астма, при които се установяват повишени серумни нива на IgG4. Пациентите с астма, чиито нива на серумен IgG4 са високи, имат значимо по-висок брой на ЕО и по-висока концентрация на общите IgЕ и FeNO. При тях се наблюдават също алергична бронхопулмонална аспергилоза и еозинофилна грануломатоза с полиангиит26.

Много често тежките ЕКЦ на астмата се предвиждат трудно и съответно трудно могат да бъдат избегнати. Пациентите с множество ЕКЦ за една година се определят като чести екзацербатори или като пациенти, склонни към обостряне. Именно тези пациенти представляват особен проблем, не само поради въздействието им върху пациента и прогнозата на заболяването, но също и поради тежестта, която оказват върху здравните и осигурителните системи. Поради това са нужни маркери, с които би могло да се предвиди обостряне при пациентите в първичната помощ. Концентрация на ЕО над 400/µL се свързва с 1.4 пъти по-висок риск за 2 или повече ЕКЦ в рамките на една година. Фактори, които допълнително повишават честотата на ЕКЦ, са повишена възраст, женски пол, затлъстяване, настоящо тютюнопушене, пациенти с депресия, диабет, екзема, гастроезофагиална рефлуксна болест, ринит и прием на ацетаминофен и НСПВС. Използването в кратки курсове на ОКС повишава многократно риска от бъдещи ЕКЦ. Изглежда, че ЕО в кръвта и някои други показатели, които рутинно се използват в клиничната прак­тика, могат да бъдат използвани като предиктори за чести ЕКЦ на БА27.

По отношение безопасността при добавяне на ДДБА към ИКС в терапията за астма при пациенти с умерена към тежка БА, лекувани с Будезонид/Формотерол, е установен по-нисък риск за ЕКЦ спрямо Будезонид28.

В по-ранни проучвания е установен леко завишен риск на смъртност, асоцииран със салметерол при пациенти с астма. В три големи рандомизирани проучвания, включващи 30 000 деца и възрастни, е доказано, че няма повишен риск от астма-свързани нежелани събития или смърт сред пациенти, които са използвали комбинирани инхалатори със Салметерол или Формотерол с ИКС спрямо монотерапия с ИКС28-30.

Сублингвалната имунотерапия (SLIT) e по-безопасна от алергенната имунотерапия с доказана ефикасност при алергични риноконюнктивити, но проучвания при пациенти с алергична астма са лимитирани. Необходимо е да се установи ефективността на SLIT при пациенти с алергична астма. Тези медикаменти са налични в Австралия, Япония и някой Европейски страни18.

Омализумаб е рекомбинантно моноклонално анти-IgE антитяло, което демонстрира ефикасност в клинични проучвания,проведени при пациенти с умерена до тежка и тежка персистираща алергична (IgE-медиирана) астма и води до намаляване на риска от ЕКЦ, намаление на хоспитализациите и посещенията в спешно отделение. Данните показват, че пациентите, които се лекуват с омализумаб за период от 4 месеца, е по-вероятно да оптимизират употребата на останалите медикаменти за астма, както и по-рядко да имат ЕКЦ, по-рядко да посещават спешно отделение или да бъдат хоспитализирани в периода след приключване на терапията. Данните сочат, че омализумаб е ефикасен в подобряването на хода на болестта при пациенти с умерена до тежка, предимно хронична, зависима от ОКС астма в реалната клинична практика31.

В проучване, публикувано в ноемврийския брой на 2016 на Eurapian Respiratory Jounal (U-BIOPRED), при три групи възрастни пациенти, лекувани със стероиди, разделени на непушачи, пушачи или бивши пушачи с лека към умерена астма, сравнени със здрави контроли, имунохистохимичните анализи на бронхоскопските биопсии показват много повече мастоцити в субмукозата на контролната група спрямо двете групи с тежка астма и групата с лека към умерена астма. Авторите правят заключение, че при пациентите пушачи и непушачи, лекувани със стероиди, тежката астма съществува въпреки потиснатото тъканно възпаление в рамките на проксималните ДП32.

Послания за клиничната практика

Според GINA 2016 при пациенти с тежка астма и ЕКЦ се препоръчва в стъпка 5 да бъде предпочетен тиотропиум като опция за друг контролиращ медикамент, преди включването на ОКС.

Като нови опция на стъпка 5 се явява лечението с ново моноклонално антитяло срещу IL-5, Mepolizumab (NUCALA).

В допълнение, в таблицата на досега познатите ИКС в съответни ниски, средни и високи дневни дози е включен и Fluticasone furoate (DPI).

 

Литература:

1.  GINA. The Global Strategy for Asthma Management and Prevention 2016.

2.  Morris MJ,DJ Pearson. Asthma. Madscape (http://emedicine.medscape.com/article/296301-overview) 2016.

3.  Gauvreau GM, LP Boulet, DW Cockcroft, et al. Effects of interleukin-13 blockade on allergen-induced airway responses in mild atopic asthma. Am J Respir Crit Care Med, 2011; 183:1007-1014.

4.  Alberca-Custodio RW, FR Greiffo, B MacKenzie, et al. Aerobic Exercise Reduces Asthma Phenotype by Modulation of the Leukotriene Pathway. Front Immunol, 2016; 7:2016.

5.  Malli F, AI Papaioannou, KI Gourgoulianis, et al. The role of leptin in the respiratory system: an overview. Respir Res, 2010; 11:1465-9921.

6.  Peters-Golden M, A Swern, SS Bird, et al. Influence of body mass index on the response to asthma controller agents. Eur Respir J, 2006; 27:495-503.

7.  Trayhurn P,IS Wood. Adipokines: inflammation and the pleiotropic role of white adipose tissue. Br J Nutr, 2004; 92:347-355.

8.  Ali Assad N,A Sood. Leptin, adiponectin and pulmonary diseases. Biochimie, 2012; 94:2180-2189.

9.  Sood A,SA Shore. Adiponectin, Leptin, and Resistin in Asthma: Basic Mechanisms through Population Studies. J Allergy, 2013; 2013:30.

10. Zhang Y, R Proenca, M Maffei, et al. Positional cloning of the mouse obese gene and its human homologue. Nature, 1994; 372:425-432.

11. Rajala MW,PE Scherer. Minireview: The adipocyte–at the crossroads of energy homeostasis, inflammation, and atherosclerosis. Endocrinology, 2003; 144:3765-3773.

12. Ahima RS. Central actions of adipocyte hormones. Trends Endocrinol Metab, 2005; 16:307-313.

13. Coffey MJ, B Torretti,P Mancuso. Adipokines and Cysteinyl Leukotrienes in the Pathogenesis of Asthma. J Allergy, 2015; 2015:6.

14. Sood A, E Dominic, C Qualls, et al. Serum Adiponectin is Associated with Adverse Outcomes of Asthma in Men but Not in Women. Front Pharmacol, 2011; 2:2011.

15. Bruun JM, AS Lihn, C Verdich, et al. Regulation of adiponectin by adipose tissue-derived cytokines: in vivo and in vitro investigations in humans. Am J Physiol Endocrinol Metab, 2003; 285:7.

16. Zhang L, Y Yin, H Zhang, et al. Association of asthma diagnosis with leptin and adiponectin: a systematic review and meta-analysis. J Investig Med, 2016; 2016:2016-000127.

17. Ballantyne D, H Scott, L MacDonald-Wicks, et al. Resistin is a predictor of asthma risk and resistin:adiponectin ratio is a negative predictor of lung function in asthma. Clin Exp Allergy, 2016; 46:1056-1065.

18. GINA. The Global Strategy for Asthma Management and Prevention 2015.

19. Deeks ED. Mepolizumab: A Review in Eosinophilic Asthma. BioDrugs, 2016; 30:361-370.

20. Fala L. Nucala (Mepolizumab): First IL-5 Antagonist Monoclonal Antibody FDA Approved for Maintenance Treatment of Patients with Severe Asthma. Am Health Drug Benefits, 2016; 9:106-110.

21. Reichert JM. Antibodies to watch in 2015. MAbs, 2015; 7:1-8.

22. Sweeney J, CC Patterson, A Menzies-Gow, et al. Comorbidity in severe asthma requiring systemic corticosteroid therapy: cross-sectional data from the Optimum Patient Care Research Database and the British Thoracic Difficult Asthma Registry. Thorax, 2016; 71:339-346.

23. Chung KF. Asthma phenotyping: a necessity for improved therapeutic precision and new targeted therapies. J Intern Med, 2016; 279:192-204.

24. Trinh HK, GY Ban, JH Lee, et al. Leukotriene Receptor Antagonists for the Treatment of Asthma in Elderly Patients. Drugs Aging, 2016; 33:699-710.

25. Busse WW, ST Holgate, SW Wenzel, et al. Biomarker Profiles in Asthma With High vs Low Airway Reversibility and Poor Disease Control. Chest, 2015; 148:1489-1496.

26. Flament T, S Marchand-Adam, P Gatault, et al. What are the characteristics of asthma patients with elevated serum IgG4 levels? Respir Med, 2016; 112:39-44.

27. Price D, AM Wilson, A Chisholm, et al. Predicting frequent asthma exacerbations using blood eosinophil count and other patient data routinely available in clinical practice. J Asthma Allergy, 2016; 9:1-12.

28. Peters SP, ER Bleecker, GW Canonica, et al. Serious Asthma Events with Budesonide plus Formoterol vs. Budesonide Alone. N Engl J Med, 2016; 375:850-860.

29. Stempel DA, IH Raphiou, KM Kral, et al. Serious Asthma Events with Fluticasone plus Salmeterol versus Fluticasone Alone. N Engl J Med, 2016; 374:1822-1830.

30. Stempel DA, SJ Szefler, S Pedersen, et al. Safety of Adding Salmeterol to Fluticasone Propionate in Children with Asthma. N Engl J Med, 2016; 375:840-849.

31. Chen HC, CD Huang, E Chang, et al. Efficacy of omalizumab (Xolair(R)) in patients with moderate to severe predominately chronic oral steroid dependent asthma in Taiwan: a retrospective, population-based database cohort study. BMC Pulm Med, 2016; 16:015-0156.

32. Wilson SJ, JA Ward, AR Sousa, et al. Severe asthma exists despite suppressed tissue inflammation: findings of the U-BIOPRED study. Eur Respir J, 2016; 48:1307-1319.

 

Влезте или се регистрирайте безплатно, за да получите достъп до пълното съдържание и статиите на списанието в PDF формат.
 

Вашият коментар