Моксифлоксацин – защо… ДА!

Брой № 1(13) / март 2011, Белодробен тромбемболизъм

(преглед на профила на безопасност)

През последните години респираторните флуорохинолони (ФХ) се наложиха като средство за лечение на инфекциите на дихателните пътища (ДП), което се обяснява с широкия им антибактериален спектър, ниската резистентност на микроорганизмите към тях и сравнително редките странични реакции. Целта на настоящата статия е да представи кратък обзор на наблюдаваните нежелани странични реакции при приложението на моксифлоксацин (М) и да съпостави профила на безопасност на този антибиотик с другите антибактериални средства.

Моксифлоксацин и другите антибиотици

ФХ са антибактериални средства с бактерициден ефект, широко използвани за лечение на инфекции на ДП. Те са гиразни инхибитори, потискащи протеиновата субединица А на топоизомераза II (ДНК гираза), отговорна за свръхспирилизацията на третичната структура на ДНК. Те блокират и топоизомераза IV и на това се дължи широкият им противомикробен спектър, защото при Грам-положителните бактерии таргет на ФХ е топоизомераза II, а при Грам-отрицателните – топоизомераза IV. Бактерицидният им ефект е най-силен по време на деление и растеж на микроорганизмите.1

При хинолоните са наблюдавани нежелани странични реакции, някои от които са общи за всички антибиотици (стомашно-чревни смущения, обриви, чернодробни нарушения), а други са специфични за този клас антибактериални средства – сърдечно-съдови нежелани реакции на базата на удължаване на QT-интервала, фотосенсибилизация, тендинити.1 Развитието на свръхрастеж на C. difficile и свързаните с него болести на дебелото черво (псевдомембранозен колит, диария) е наблюдавано при всички широкоспектърни антибиотици, включително и при ФХ.

Моксифлоксацин е бактерициден респираторен хинолон, чийто механизъм на антибактериално действие, подобно на останалите хинолони, се свързва с потискане на тип II топоизомераза (ДНК гираза и топоизомераза IV) на бактериите, необходими за репликацията, транс­крип­цията и възстановяването на бактериалната ДНК. Присъствието на С8-метоксигрупа допринася за усилване на активността на медикамента. Моксифлоксацин потиска еднакво топоизомерази II и IV при някои Грам-положителни бактерии, поради което те могат да са резизтентни към други хинолони, но чувствителни към него.2

Спектърът на действие на медикамента обхваща Грам-положителни аероби (MS-Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes), Грам-отрицателни аероби (Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Moraxella catarrhalis), анаероби (Bacteroides fragilis), вътреклетъчно паразитиращи микроорганизми, т.нар. “атипични” (Chlamydophila pneumoniae, Coxiella burneti, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae). При някои Грам-положителни аероби (Enterococcus faecalis, MR Staphylococcus aureus) и Грам-отрицателни аероби (Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Proteus mirabilis) е наблюдавана значителна придобита резистентност. Pseudomonas aeruginosa (Грам-отрицателен аероб) е с наследствена резистентност към моксифлоксацин.2

Според данни на редица автори моксифлоксацин има добър профил на безопасност, както при интравенозно, така и при перорално приложение.3-6 Медикаментът е изпитван при над 6000 пациенти в клинични проучвания. Честотата на страничните ефекти е била подобна на тази на другите антибиотици, с които е бил сравняван (макролиди, β-лактами, други хинолони). Профилът му на безопасност е бил сравним с този на левофлоксацин (Л) при високорисковата група възрастни пациенти с пневмонии, придобити в обществото. Сравнен с моксифлоксацин, левофлоксацин се свързва с повече и по-сериозни странични ефекти.3,7,8

Тендинит, фототоксичност, псевдомембранозен колит

При всички класове ФХ се наблюдава тендинит, като е най-чест при левофлоксацин, по-рядък при ципрофлоксацин (Ц) и най-рядък при моксифлоксацин.3 Фототоксичността е рядък страничен ефект на ФХ.3 Структурата на моксифлоксацин е причина фототок­сичността при него да е много рядка.10 Известно е, че хинолоните оказват влияние на кръвнозахарния метаболизъм. Моксифлоксацин причинява по-малко дисгликемии, сравнено с левофлоксацин.3 Приложението на антибиотици силно повлиява нормалната чревна флора, като съществува риск от развитие на псевдомембранозен колит (свръх растеж на C. difficile, C. difficile – заболяване). При употребата на моксифлоксацин този риск е нулев.11

Ball et al. представят обощение на данните за профила на безопасност на моксифлоксацин от фаза 3 на две проучвания с пациенти, лекувани секвенционално с 400 мг моксифлоксацин от пневмония, придобита в обществото (ППО) в продължение на 7 до 14 дни. Антибиотикът е сравнен с други антимикробни агенти, вкл. левофлоксацин. Честотата на страничните ефекти при моксифлоксацин и другите медикаменти е сходна, както се вижда от табл. 1.4

 

Таблица 1

 

Събитие

Пациенти (%)

Моксифлоксацин

(N=550)

Други †† (N=579)

Начално IV

IV + PO

Начално IV

IV + PO

Странични ефекти

53

68

57

73

Странични лекарствени ефекти

23

33

21

31

Сериозни странични лекарствени ефекти

2

4

1

3

Прекъсване на лечението поради странични лекарствени ефекти

4

6

4

5

Смъртни случаи

<1

4

1

5

 

† моксифлоксацин 400 мг интравенозно за над 3 дни, последван от 400 мг перорално

†† тровафлоксацин, левофлоксацин, амоксицилин/клавуланова киселина ± кларитромицин

Най-честите лекарствени странични ефекти, регистрирани при над 1% от пациентите в анализа на Ball et al., са били диария, нарушения в чернодробните ензими и гадене. (табл. 2)

 

Таблица 2

 

 

Пациенти (%)

Странични лекарствени ефекти
(>1%
от пациентите)

Моксифлоксацин † (N=550)

Други †† (N=579)

Диария

6.2

5.4

Чернодробни ензимни нарушения

5.1

3.6

Гадене

3.1

2.8

Реакция на мястото на инжектиране

2.4

3.1

Повръщане

1.6

2.4

Главоболие

1.1

2.2

Флебит

0.7

2.4

 

† моксифлоксацин 400 мг интравенозно за над 3 дни, последван от 400 мг перорално

†† тровафлоксацин, левофлоксацин, амоксицилин/клавуланова киселина ± кларитромицин

 

Същите автори, анализирайки данните за безопасност на моксифлоксацин, получени от 30 сравнителни проучвания във фаза II/III (7368 пациенти, лекувани с моксифлоксацин и 5687 – с друг антибиотик), 1 проучване във фаза IV (18374 пациенти, лекувани с моксифлоксацин) и 4 постмаркетингови наблюдения (27756 пациенти, лекувани с моксифлоксацин) установяват, че при фаза II/III на сравнителните проучвания най-чести са били гастроинтестиналните странични реакции (гадене, диария). Авторите на анализа не са намерили доказателства, че моксифлоксацин нарушава глюкозния метаболизъм при пациенти с/без захарен диабет или се свързва с повишен риск от сърдечно-съдови странични ефекти. Не е необходимо да се променят дозите на медикамента при възрастни пациетни, при такива с нарушения в бъбречната функция, както и при болни с умерени чернодробни нарушения. Изводът, който се налага въз основа на данните от над 7000 пациенти от клиничните проучвания и над 46 000 пациенти от постмаркетинговите проучвания, лекувани с моксифлоксацин, е, че медикаментът е добре толериран от болните и е подходящ за диабетици и хора с бъбречни увреждания.4

Choudhri et al. са обобщили данните от шест прочвания с i.v./p.o. приложение на моксифлосацин при пациенти, хоспитализирани с ППО. 1480 пациенти са получили моксифлоксацин, а 1508 – друг антибиотик. В началото, на 1-и и на 3-ти ден, са били правени ЕКГ. Всички пациенти, които са били рандомизирани и са получили поне една доза от изследвания медикамент, са били включени в базата данни. Сравнени са били:

 • цефтриаксон + еритромицин;
 • амоксицилин/клавуланова киселина ± кларитромицин;
 • тровафлоксацин/левофлоксацин;
 • левофлоксацин;
 • цефтриаксон ± азитромицин ± метронидазол;
 • цефтриаксон + левофкосацин.

Изводът на авторите е, че моксифлоксацин има добър профил на клинична сърдечна безопасност при пневмонии, придобити в обществото, който е сходен с този на сравняваните медикаменти. Сърдечни странични ефекти са съобщени при групата с моксифлоксацин и групата с друг антибиотик съответно при 189 (12.8%) и 223 (14.8%) пациента. Свързаните с медикамента сърдечни странични ефекти са били съответно 17 (1.1%) и 24 (1.6%), сериозните сърдечни ефекти са били съответно 72 (4.9%) и 76 (5.0%). Сериозните, свързани с медикамента, сърдечни странични ефекти са били съответно 4 (0.3%) и 8 (0.5%). При 22 (1.5%), съответно 21 (1.4%) пациента са били констатирани странични ефекти, за които се счита, че може да са клиничен резултат от удължения QTc–интервал.12

Сърдечна безопасност

Удължаването на QT-интервала е наблюдавано при няколко антимикробни препарата – макролиди (кларитромицин, еритромицин), кетолиди (телитромицин) и ФХ (Ц, Л, М, офлоксацин, спарфлоксацин).13,12 Удължаването на QT-интервала е често срещано при употребата на ФХ.13,14 Моксифлоксацин причинява незначително предсказуемо и възпроизводимо удължаване на QTc.12-14 Приложен перорално моксифлоксацин предизвиква увеличение на QTc с 6 ± 26 милисек в стабилно състояние (на 3-ти ден след дозата).12 По тази причина моксифлоксацин е противопоказан при пациенти с вродено или придобито удължаване на QT-интервала и трябва да се изпозлва с внимание при пациенти с предразполагащи фактори за torsades de pointes (рядка и потенциално фатална сърдечна аритмия). Наблюдаваното удължение на QT-интервала при моксифлоксацин е подобно на това при други антибиотици като макролидите.3

Левофлоксацин се свързва с по-нисък риск от удължаване на QT-интервала, сравнен с моксифлоксацин13, но той също трябва да се избягва при пациенти с удължен QT-интервал.15 Frothingham изследва пациенти от САЩ, приемали моксифлоксацин, ципрофлоксацин и левофлоксацин през периода 1.1.1996 г. – 2.5.2001 г. и установява, че при Л има най-висок риск за развитие на torsades de pointes.16

От ФХ Ц има нисък риск за удължаване на QT-интервала и най-нисък за възникване на torsades de pointes.13

Изследвания на Choudhri et al., Van Bambeke & Tulkens, Morganroth et al., Frothingham сочат, че моксифлоксацин е с подобен и даже по-добър профил на безопасност по отношение на клинично значимите сърдечни странични ефекти, сравнен с други антибиотици.3,4,6,12,16 Според същите автори не е установена разлика в честотата на сърдечните странични ефекти между М и Л. Честотата на torsades de pointes е по-ниска при мокси­флоксацин, отколкото при левофлоксацин. При високорисковите възрастни пациенти с ППО моксифлоксацин не повишава риска от клинично значими сърдечни странични ефекти спрямо левофлоксацин (проучването CAPRIE). Сърдечната заболеваемост/смъртност при моксифлоксацин е подобна с тази при другите антибиотици, с които той е бил сравняван.3,4,6,12,16

Choudhri et al. въз основа на следните данни показват, че не съществуват доказателства, че удължаването на QTc-интервала при пероралното приложение на мокси­флоксацин повишава риска от клинично значими сърдечни странични ефекти, не повишава сърдечна заболеваемост или смъртност:

над 10 000 пациенти, лекувани с медикамента в контролирани клинични проучвания;

над 70 000 пациенти, лекувани с медикамента в пост-маркетингови проучвания;

над 55 милиона пациенти, подложени на действието на моксифлоксацин.12

От табл. 3 се вижда, че в изследването на Choudhri et al. са наблюдавани сходни нива на сърдечна смъртност при моксифлоксацин и другите сравнявани антибиотици.12

 

Таблица 3.

 

моксифлоксацин(IV/PO)
(N=1480)

n (%)

други (IV/PO)
 (N=1508)

n (%)

Обща смъртност

78 (5.3)

69 (4.6)

Смъртност при първоначална IV терапия

10 (0.67)

10 (0.66)

Смъртност при пациенти с един или повече сърдечни странични ефекти

38 (2.6)

39 (2.6)

Смъртност при пациенти с един или повече сърдечни странични ефекти, свързани с медикамента

1 (0.07)

2 (0.13)

Смъртност при пациенти с един или повече сърдечни странични ефекти, считани за евентуален резултат от удължението на QTc – интервала

9 (0.61)

9 (0.60)

Смъртност при пациенти с един или повече сърдечни странични ефекти, свързани с медикамента, за които са счита, че са  евентуален резултат от удължението на QTc – интервала

1 (0.07)

1 (0.07)

 

На графика 1 нагледно е представен добрият профил на сърдечна безопасност на моксифлоксацин, дори при сериозно болни от пневмония, придобита в обществото, лекувани в интензивно отделение.12

 

Графика 1.

 

 

Моксифлоксацин и бъбречна недостатъчност

Моксифлоксацин се екскретира през бъбреците и жлъчката като непроменено лекарство и под формата на микробиологично неактивни метаболити (серно съединение и глюкорунид). Бъбречният клирънс на медикамента е около 24–35 ml/min, което предполага частична тубуларна реабсорбция на лекарството. Фармакокинетичните му свойства не са значимо различни при пациенти с бъбречно увреждане (вкл. креатининов клирънс над 20 ml/min/1,73 m2).2

При пациенти с бъбречна недостатъчност (тежка, умерено-тежка) не е необходимо да се променя дозата на моксифлоксацин. Намаление на дозата е необходимо при Л и Ц, като дори съществува риск от неправилно дозиране на Л при пациенти с бъбречна недостатъчност.14,15,17-19

Моксифлоксацин и възрастните пациенти

Моксифлокацин има добър профил на толерантност при възрастните пациенти. Профилът на страничните ефекти на препарата при тази група пациенти е подобен на този на другите сравнявани с него антибиотици.5 Данни от фаза II и фаза III на 27 проспективни рандомизирани клинични проучвания с перорален моксифлокацин, проведени между юни 1996 г. и декември 2001 г., анализирани от Andriole et al., показват, че няма значими разлики между моксифлокацин и сравняваните антибиотици по отношение на страничните ефекти, наблюдавани при възрастни пациенти. Авторите са анализирали 12231 пациенти, от тях 6270 са били лекувани с М, а 5961 – с други антибиотици. (табл. 4)

 

Таблица 4

 

 

Пациенти (%)

 

Моксифлоксацин

400 mg PO

Други* PO

65–74 години

≥75 години

65–74 години

≥75 години

(N=842)

(N=489)

(N=794)

(N=435)

Завършили лечението

92.2

91.0

92.2

91.0

Предварително прекъснали лечението

8.3

8.9

7.8

9.0

Лекувани по спешност заради стр.ефекти

45.4

45.2

44.2

44.6

Лекарствени стр.ефекти

21.7

22.7

21.3

21.4

Сериозни лекарствени стр.ефекти

0.6

1.0

0.6

0.9

Смъртни случаи

<1

1.8

<1

1.4

 

* включват кларитромицин, цефуроксим, амоксицилин/клавуланова киселина, цефиксим, левофлоксацин, азитромицин, цефалексин, триметоприм/сулфаметоксазол, офлоксацин, метронидазол, доксициклин, ципрофлоксацин

 

При възрастни пациенти с ППО моксифлокацин има профил на безопасност, сравним с този на левофлоксацин.18 В табл. 5 е представено прoучването CAPRIE – проспективно, двойно сляпо, рандомизирано контролирано проучване, проведено при хоспитализирани възрастни пациенти (над 65 години) с ППО, изискващи първоначално венозно лечение.18 Преди рандомизирането пациентите са били групирани според тежестта на пневмонията и в зависимост от това е започнато лечение или с мокси­флокацин 400 мг венозно/перорално, или с 500 мг левофлоксацин венозно/перороално за 7 – 14 дни. Представените данни отразяват страничните ефекти, регистрирани при над 1,5% от пациентите. Резултатите показват, че:

 • няма разлика между двете групи по отношение на сърдечната безопасност;
 • лекарствените странични ефекти са с еднаква честота при двете групи (26% за М и 23% за Л);
 • двата най-чести странични ефекта са били диарията (5,6% за М и 5,0% за Л) и оралната кандидоза (3,6% за М и 3,5% за Л). Разликите не са оценени статистически;
 • честотите на другите странични ефекти са били еднакви при двете групи;
 • не са регистрирани клинично значими разлики между двете групи по отношение на резултатите от лабораторните изследвания или други жизнени показатели;
 • и при двете групи не е била регистрирана предизвикана от медикамента хипогликемия, което е важен за отбелязване факт при възрастното население.

 

Таблица 5.

Събитие

Моксифлоксацин

(N=195)

n (%)

Левофлоксацин

(N=199)

n (%)

Стр. ефекти, появили се при лечението

164 (84.1)

146 (73.4)

Лекарствени стр.ефекти

51 (26.2)

45 (22.6)

Лекарствени стр.ефекти при >1.5% от популацията

 

 

    Диария

11 (5.6)

10 (5.0)

    Орална кандидоза

7 (3.6)

7 (3.5)

    Гадене

3 (1.5)

4 (2)

    C. difficile – колит

1 (0.5)

6 (3)

    Сърдечни стр. ефекти

2 (1.0)

7 (3.5)

 

В табл. 6 са представени резултати от проучването CAPRIE, показващи сходните профили на безопасност на М и Л по отношение на ритъмните нарушения при възрастни пациенти.

Единственият случай на сърдечен арест, наблюдаван при моксифлокацин, е бил при пациент с ХОББ, който е починал от дихателна недостатъчност.6

 

Таблица 6.

 

Моксифлоксацин (N=192)

n (%)

Левофлоксацин
(N=195)

n (%)

Общ брой събития

16 (8.3)

10 (5.1)

Продължителна камерна тахикардия (> 30 секунди)

1 (0.5)

0

Непродължителна камерна тахикардия (≥10 удара, ≤30 секунди)

14 (7.3)

10 (5.1)

Мономорфни

13 (6.8)

9 (4.6)

Множествени полиморфни камерни тахикардии

1 (0.5)

0

Torsades de pointes

0

1 (0.5)

Сърдечен арест

1 (0.5%)

0

 

Анализирайки данните от проучването CAPRIE Morganroth et al. установяват, че сърдечните странични ефекти, оценени чрез Holter–мониториране са били 8,3% за групата с М и 5,1% за групата с Л. При 9,7% от лекуваните с М са преживели наблюдаван от изследователя сърдечен страничен ефект, сравнено с 14,6% при лекуваните с Л. При 1% от пациентите с М спрямо 3,5% от тези с Л са имали свързан с медикамента и наблюдаван от изследователя сърдечен страничен ефект. Сърдечните ефекти са включвали камерна тахикардия (по двама пациенти във всяка група), torsade de pointes (1 пациента от групата с Л), остър миокарден инфаркт или миокарден инфаркт (1 пациент от групата с М и 4 от групата с Л). Заключението на авторите е, че при пациенти с ППО промените в сърдечния ритъм не водят до клинично значими сърдечни странични ефекти както при М, така и при Л.6

Моксифлоксацин и диабет

ФХ могат да променят секретирането на инсулина от β-клетките на панкреаса, с което причиняват хипо- или хипергликемия. По-често дисгликемии се наблюдават при употребата на гатифлоксацин. Л също причинява хипогликемия, но по-рядко от гатифлоксацина. При М хипрегликемичните ефекти са рядкост.

В популационно-базирано проучване, обхващащо пациенти, лекувани амбулаторно с макролиди, второ поколение цефалоспорини или респираторен хинолон (гатифлоксацин, Л, М или Ц) Park-Wyllie et al. установяват, че при М вероятността за развитие на хипо- или хипергликемия е съответно 0,8 и 1,7. Приблизителни са стойностите за Ц – съответно 0,9 и 1,1., най-висока е при гатифлоксацина – 4,3 и 16,7.20 Л със стойности съответно 1,5 и 1,3 заема средна позиция. Можем да обобщим, че М и Л рядко причиняват дисгликемия.3,10,36 При пациенти с диабет дисгликемията се среща при употреба на Л, но не и при М.3,7 Анализ на данни от фази II/III на клинични проучвания и постмаркетингови изследвания с мок­си­фло­кацин показва, че приложението му няма клинично значим ефект върху хемостазата на кръвната глюкоза.3,10,36

Моксифлоксацин и чернодробни нарушения

Хинолоните като цяло рядко причиняват чернодробни нарушения. Публикуваните данни за чернодробната токсичност на М, Л и Ц показват, че моксифлокацин води до минимална честота на чернодробна увреда, защото:

 • не е установена чернодробна увреда, свързана с М при проведените клинични проучвания и пост-маркетингови наблюдения21;
 • има единични случайни съобщения за хепатоцелуларна увреда, включващи осем смъртни случая от чернодробна недостатъчност, най-вероятно свързана с М (от 85 милиона пациенти, лекувани с М в световен мащаб).22

Ц има много нисък риск за развитие на чернодробна токсичност – съобщени са два фатално завършили случая от остра чернодробна недостатъчност при възрастни мъже.21,23,24

При Л има ниска честота на страничните чернодробни ефекти, въпреки че е по-висока от тази при М.21

 • данни от клинични проучвания показват, че нарушена чернодробна функция е констатирана при под 1% от пациентите25;
 • постмаркетинговите наблюдения са установили ниво на тежка чернодробна увреда под 1 на 5 милиона прескрибции26;
 • съобщени са единични спорадични случаи на чернодробна недостатъчност.21

Според данни на редица автори хепатотоксичността на различни антибиотици (М, Ц, Л, пеницилини, макролиди) нараства в посока от М (най-ниска) към телитромицин и тровафлоксацин (най-висока), както е показано на графика 221,27-35:

Сравнен с другите антибиотици, М причинява по-малко чернодробни странични ефекти, като комбинацията амоксицилин/клавуланова киселина е най-често обвинявана за чернодробни странични ефекти с честота около 20/100 000 спрямо 2/100 000 за еритромицин и по-малко от 1/100 000 за флуорохинолните като цяло и 0,1/100 000 за М.3 Van Bambeke & Tulkens са анализирали честотата на остра чернодробна увреда при пациенти, лекувани с М, други ФХ, еритромицин, амоксицилин/клавуланова киселина в периода 1982 – 2005 г. Както се вижда от табл. 7, тя е много ниска при лекуваните с М и други ФХ и най-висока при комбинацията амоксицилин/клавуланова киселина.3

 

Таблица 7.

 

 

Честота

на 100 000 лекувани

на 100 000

прескрибции

 Моксифлоксацин Извънболнични пациенти, Швеция (1995–2005) 0.08 (0.0–0.5) Няма данни
Флуорохинолони (без моксифлоксацин) Извънболнични пациенти, Швеция (1995–2005) 0.7 (0.5–1.1) Няма данни
Еритромицин Саскачеуан, Канада (1982–1986) 2.0 (0.7–5.9) 14.0 (4.8–41.2)
Амоксицилин/клавуланова киселина Данни на ОПЛ, Обединено кралство (1991–1992) 22.5 (14.7–34.4) 17.4 (11.4–26.5)

 

Van Bambeke & Tulkens са анализирали и честотата на острата чернодробна недостатъчност според данните на FDA, получени от съобщенията за странични ефекти. Острата чернодробна недостатъчност е дефинирана като остра или тежка чернодробна увреда, протичаща с енцефалопатия, чернодробна трансплантация след остро заболяване, смърт след остра чернодробна увреда (хоспитализиран пациент с повишени трансаминази или хипербилирубинемия, или клинично изявена жълтеница). Данните, отчетени на 100 000 прескрибции сочат честота 0,066, 0,021 и 0,1 съответно за М, Л и амоксицилин/клавуланова киселина. Можем да заключим, че острата чернодробна недостатъчност е рядка при М и Л.3

Моксифлоксацин и тендинит

Тендинитът е добре известен страничен ефект на ФХ. Общата честота сред ФХ варира от 0,14 до 0,4%. По-често за тендинит се съобщава при употребата на Л и по-рядко при Ц и норфлоксацин. За М са съобщени само няколко изолирани случая.3 Според публикувани от Tillotson & Ball данни на FDA на съобщените през периода 1997 – 2001г. честотата на тендинопатиите, причинени от М, Ц и Л, са съответно 24, 73 и 236 на 100 000 пре­скрип­ции 36.

Причинената от хинолоните руптура на сухожилията най-често засяга ахилесовото сухожилие. Механизмът на възникване на руптурите е неясен, като се подозират следните механизми:

 • директен токсичен ефект върху колагеновите влакна и образуване на реактивни кислородни радикали;
 • повишение експресията на матрикс­ните ме­талопроте­ази;
 • образуване на комплекси от магнезиеви йони в ставите и хрущялите.

Рисковите фактори за развитие на руптури на сухожилията включват напредналата възраст, употребата на кортикостероиди, бъбречната недостатъчност, захарния диабет, подаграта, хиперпаратироидизма, периферните съдови заболявания, спортните натоварвания, ревматичната болест. При пациентите с ХОББ, които често получават ФХ за екзацербациите на болестта си, за руптурата на сухожилията се обвиняват възрастта и употребата на кортикостероиди.3

Моксифлоксацин и фототоксичност

Фототоксичността е характерен за ФХ страничен ефект. Вероятността за развитие на фототксичност при хинолоните е: ломефлоксацин > флероксацин > еноксацин > пефлоксацин > ципрофлоксацин > грепафлоксацин > гемифлоксацин > левофлоксацин > норфлоксацин > офлоксацин > моксифлокацин.3,10 Честотата на фототоксичността при Ц е < 1%, при Л – < 0,1% при липса на прекомерно излагане на светлина, а при М – < 0,1% при липса на прекомерно излагане на светлина.3,15

Наличието на флуорен атом на 6-а позиция в молекулата на хинолоните благоприятства развитието на фототоксичния страничен ефект.3 Допълнителният халогенен заместител (хлор или флуор) на 8-а позиция допълнително усилва ефекта (напр. спарфлоксацин, BAY y 3118).3

При моксифлокацин хлорният атом е заместен от метокси-група, поради което има намален риск от реакции на фоточувствителност (фиг. 1).37

 

Вероятната причина за развитието на фототоксичност е образуване на реактивни кислородни радикали при излагане на светлина 3.

Моксифлоксацин и C. difficile–заболяване

C. difficile е грам-положителен спорообразуващ анаеробен микроорганизъм, отговорен за развитието на широк спектър болести – от умерена диария до фулминантно развиващ се колит и смърт.38 Всички широкоспектърни антибиотици (пеницилини, макролиди, цефалоспорини и ФХ) имат потенциала да причинят C. difficile–заболяване.3,39 Честотата (при липса на клонален взрив) е 4,96 на 100 000 пациенто-дни (4-6% според Weiss).39,40

Предполага се, че новите широкоспектърни ФХ с анаеробна активност (напр. М) по-вероятно биха причинили C. difficile–заболяване в сравнение с по-тесноспектърните ФХ (напр. Л).11

За М вероятността за причиняване на причинили C. difficile–заболяване не е по-голяма от тази за Л. Dhalla et al. в голямо популационно-базирано 3-годишно (2002-2005 г.) проучване, обхващащо 1,6 милиона пациенти от провинция Онтарио, Канада, амбулаторно лекувани с ФХ и хоспитализирани с диагноза
C. difficile–заболяване в рамките на 30 дни от приема на хинолон установяват, че ФХ имат сходен нисък риск да причинят C. difficile–заболяване (диария). Броят на хоспитализираните с C. difficile–заболяване са били 28, 44 и 16, съответно за Л, Ц и М. Авторите на проучването заключават, че вероятността моксифлокацин да причини C. difficile–заболяване не е по-голяма от тази за Л и Ц.11

 

Графика 2

 

 

 

Заключение

Респираторните хинолони, към които се отнася моксифлокацин, са предпочитани антимикробни средства, широко използвани в практиката за лечение на инфекции на дихателните пътища. В британския и европейския консенсус за лечение на пневмониите хинолоните са медикамент на втори избор след β-лактамите и макролидите, а в американския консенсус са дори на първо място, заедно с макролидите.41-43 Широкият спектър и минималните странични ефекти на респираторните хинолони, в частност моксифлокацин, са причина за голямата популярност на тези медикаменти. Положителните резултати от натрупания до момента опит с моксифлокацин го поставя на предни позиции в семейството на хинолоните. Ето защо можем убедено да кажем ДА! на избора на моксифлокацин за лечение на инфекции на ДП.

Под редакцията на доц. Коста Костов, FCCP

 

 restrict userlevel=“subscriber“]Изтеглете статията в PDF.[/restrict]

 

Литература:

 1. Крушков И., Ламбев И. Фармакотерапевтичен справочник, 6то преработено издание, Медицинско издателство “АРСО”, София, 2007г., стр.535,536
 2. АВЕЛОКС® (moxifloxacin) 400 mg/250 ml инфузионен разтвор, Кратка характеристика на продукта, 08.2008г., Bayer Schering Pharma AG, 13342 Berlin, Германия, www.bda.bg
 3. Van Bambeke et al. Drug Saf 2009; 32: 359–78
 4. Ball et al. Clin Ther 2004; 26: 940–50
 5. Andriole et al. Drug Saf 2005; 28: 443–52
 6. Morganroth et al. CHEST 2005; 128: 3398–406
 7. Tulkens & Van Bambeke, 5th RTI Forum, 2009, oral presentation
 8. Tulkens & Van Bambeke. http://www.facm.ucl.ac.be/conferences/2008/Berlin-06-10-08/TULKENS-Berlin-06-10-08-public-version.pdf accessed 24 August 2010
 9. Iannini. Drug Benefit Trends 2004; Suppl: 34–41
 10. Owens & Ambrose. Clin Infect Dis 2005; 41(Suppl 2): S144–S157
 11. Dhalla et al. Antimicrob Agents Chemother  2006; 50: 3216–19
 12. Choudhri et al. ICAAC 2006; Abstract and Oral Presentation L-1079
 13. Falagas et al. Int J Antimicrob Agents 2007; 29: 374–79
 14. AVELOX® (moxifloxacin) 400 mg tablets SmPC. Bayer Schering Pharma; October 2008
 15. LEVAQUIN® (levofloxacin) tablets, oral solution, injection [prescribing information]. Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc.; April 2007
 16. Frothingham. Pharmacother 2001; 21: 1468–72
 17. CIPRO® I.V. (ciprofloxacin) for intravenous infusion. US SmPC, Bayer HealthCare Pharmaceuticals, September 2009
 18. Anzueto et al. Clin Infect Dis 2006; 42: 73–82
 19. Albertson et al. Int J Clin Pract 2010; 64: 378–88
 20. Park-Wyllie et al. N Engl J Med 2006; 354: 1352–61
 21. Andrade & Tulkens. Submitted to Ann Intern Med 2010
 22. Lode & Schmidt-Ioanas. Expert Rev Resp Med 2008; 2: 443–53
 23. Grassmick et al. Ann Pharmacother 1992; 26: 636–9
 24. Fuchs et al. Lancet 1994; 343: 738–9
 25. Croom & Goa. Drugs 2003; 63: 2769–802
 26. Carbon. Therapie 2001; 56: 35–40
 27. Brinker et al.Hepatology 2009; 49: 250–7
 28. Derby et al. Med J Aust 1993; 158: 600–2
 29. Fontana et al. Dig Dis Sci 2005; 50: 1785–90
 30. Garcia-Rodriguez et al. Arch Intern Med 1996; 156: 1327–32
 31. Health Canada. Canadian Adverse Reaction Newsletter 2007; 17: 1
 32. Hussaini et al. Eur J Gastroenterol Hepatol 2007; 19: 15–20
 33. de Abajo et al. Br J Clin Pharmacol 2004; 58: 71–80
 34. Pérez Gutthann et al. Epidemiology 1993; 4: 496–501
 35. Simmons. Hosp Pharmacy 2002; 37: 326–30
 36. Tillotson & Ball. Today’s Therapeutic Trends 2003; Princeton Junction NJ: Communications Media for Education, Inc.
 37. AVELOX® (moxifloxacin) 400 mg tablets SmPC. Bayer Schering Pharma October 2009
 38. Poutanen, S. M., and A. E. Simor. 2004. Clostridium difficile-associated diarrhea in adults. Can. Med. Assoc. J. 171:51–58
 39. Weiss. Int J Antimicrob Agents 2009; 33(Suppl 1): S29–S32
 40. Knight et al. Am J Infect Control 2010; 38: 523–28
 41. British Thoracic Society guidelines for the management of community acquired pneumonia in adults: update 2009 Thorax 2009;64(Suppl III):iii1–iii55, http://www.brit-thoracic.org.uk
 42. Infectious Diseases Society of America/American Thoracic Society Consensus Guidelines on the Management of Community-Acquired Pneumonia in Adults CID 2007:44 (Suppl 2), http://www.thoracic.org
 1. M. Woodhead et al. Guidelines for the management of adult lower respiratory tract infections Eur Respir J 2005; 26: 1138–1180, http://eri.ersjournals.com

 

Един коментар към “Моксифлоксацин – защо… ДА!”

Отговори
 1. Катя казва:

  Много изчерпателна и полезна статия! Благодаря!

Вашият коментар