Малария и бял дроб или Треска в събота вечер*

Брой № 3 (27) / септември 2014, Двойна бронходилатация при ХОББ

„След като флорентинците превзели тази крепост и след като поставили добра охрана на нея, те започнали да обсъждат как да продължат. За някои от тях най-полезно и необходимо изглеждало намаляването на армията, най-вече защото била изключително угнетена от заболявания и лош въздух, и поради продължителните и мъчителни лагери в нездравословни места през есенния сезон.” 1

 

Макар връзката между белия дроб и маларията да ни изглежда на пръв поглед чудновата за нашето време и географско разположение, горният текст от Historia Florentina (1,444 СХ) на италианския историк и канцлер на Флоренция Леонардо Бруни показва, че лекарите в миналото не са намирали нищо по-логично от връзката между „лошия въздух” или malaria (от средновековен итл. „mala” – лош, и „aria” – въздух) и белия дроб1.Това схващане има своите дълбоки корени в миазмалната теория на Хипократ, според която редица заболявания се предават чрез опасни пари, отделящи се от земята, и е валидно за маларията чак до 1893 година, когато френският военен лекар Шарл Леврон първи наблюдава маларийните паразити в кръвта, наричайки ги Oscillaria malariae, а по-късно – Plasmodium 1,2,3. Хипотезата за тяхното предаване чрез ухапване от комар пръв изказва британският военен хирург Роналд Рос през 1897 г., а впоследствие през 1898 г. редица италиански учени доказват това на практика2.И въпреки че Шарл Леврон заменя термина „малария” като ненаучен и вулгарен с термина „палудизъм” (лат. “palus” – блато), „малария” продължава да се използва и в наши дни1.

 Dial M for Malaria[1]възникване и разпространение на маларията

Пет вида маларийни паразити от род Plasmodium могат да причинят малария при хората: P. falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae и P. knowlesi4. Зоонозата P. knowlesi, преобладаваща в Югоизточна Азия, причинява малария при маймуните макак, но може да причини  тежки инфекции и при хората5. P. vivax е най-често срещан и обикновено причинява леки и много рядко фатални форми на малария. P. falciparum е причина за тежки и често фатални инфекции, които дават милиони жертви в световен мащаб.

P. ovale предизвиква леки инфекции, а P. malariae – малария, протичаща с високи температури, които рядко са животозастрашаващи, но може да протича и хронично с отдалечени с десетки години едно от друго обостряния.

Маларията, предизвикана от P. malariae, се нарича „квартана”, което означава, че треската и другите симптоми се появяват на всеки четвърти ден. Всички други форми на малария се наричат „терциана”, т.е. симптомите се появяват на всеки трети ден6.Инкубационният период на различните видове плазмодии варира, но най-общо е между 7 и 16 дена7.

През 2013 са регистрирани 97 страни и територии, в които маларията се разпространява, и 7 страни, в които се провежда превенция на повторната поява на малария, или общо 104 страни и територии, в които маларията се смята за ендемична. В световен мащаб 3.4 милиарда хора са в риск от заболяване. СЗО изчислява, че 207 милиона случая на малария са възникнали през 2012 г. Най-много случаи на малария (80%) и на смърт от малария (90%) се наблюдават в Африка4. През 1965 година България е вписана в официалния регистър на СЗО на страните, в които маларията се смята за напълно ликвидирана. Ежегодно регистрираните случаи в страната ни са резултат от внесена отвън малария. Общият брой на регистрираните случаи от 1965 г. до 2011 г. възлиза на 2978, без значение вида на плазмодиите и географския им произход. В България има висока степен на възрпиемчивост към малария и благоприятни условия за развитие на анофелийните комари основно в Благоевградска, Бургаска и Софийска област8.

Класова борба

Има различни класификации на маларията. За целите на клиничната практика и научните проучвания тя се разделя на остра и неусложнена и тежка и усложнена. Доброкачествените маларии се описват просто като остра – vivax малария. Тежката и усложнена малария е сериозна системна болест, която протича с мултиорганна недостатъчност. Белите дробове не са изключение от повсеместната дисфункция на жизнено важни органи9. Стари класификации от началото на миналия век разделят клинично белодробната малария на: бронхитна, пневмонична и бронхо-пневмонична10,11. Appelbaum и Shrager разграничават три категории на белодробно ангажиране: самоограничаващ се, атипичен, вирусен пневмонит с лош отговор към антималарийни препарати; бактериална пневмония; и малариен пневмонит с добър отговор към антималарийни препарати12.

Белодробни промени при малария – „Quella villa accanto al cimitero”[2]

Белодробното ангажиране при малария е установено преди повече от 200 години. Все още познанията ни за неговата патогенеза и лечение са ограничени7.

Белодробен оток

Нехидростатичният/некардиогенен белодробен оток е най-значимата белодробна изява на маларията. Рискът за развитието му варира от 0.1 до 23 %9. Белодробен оток развиват най-често имунокомпрометираните пациенти с Pl. falciparum инфекция като част от тежко системно заболяване или като основен белег на остра малария7. По-често се среща в дебюта на болестта, но може да се появи и до 4 дни от започване на противомаларийната терапия13. Pl. vivax и Pl. ovale рядко са причина за белодробен оток. При тях ходът на болестта е по-благоприятен, отколкото при Pl. falciparum7.

Белодробният оток е свързан с церебрална малария, високи нива на паразитемия, остра бъбречна недостатъчност, хипогликемии, метаболитна ацидоза, дисеминирана  интравазална коагулация и бактериален сепсис. Важни ятрогенни фактори, водещи до белодробен оток, включват късно започване на противомаларийна терапия, претоварване с интравенозни течности и късно откриване на бактериален сепсис9.

Остра белодробна увреда и остър респираторен дистрес синдром

Острата белодробна увреда (ОБУ) е функционална диагноза, която обхваща всички причини за директна (напр. аспирация, инхалация) и индиректна (напр. сепсис, множествена травма) белодробна увреда с повишена алвеоларна пропускливост. Острият респираторен дистрес синдром (ОРДС) е най-тежката изява на белодробна увреда9. ОБУ/ОРДС имат добре дефинирани критерии за диагноза. Те включват редуцирано отношение PaO2/FiO2, двустранни инфилтрати на рентгенографията и липса на хипертония на лявото предсърдие (Табл. 1)10,11.

 

Табл. 1 Критерии за дефиниция на ОБУ и ОРДС 10,11

 

Начало

Оксигенация

Фасова рентгенография

Белодробно артериално оклузивно налягане

ОБУ с остро начало PaO2/FiO2 ≤ 300 mmHg a Билатерални инфилтрати ≤18 mmHg или липса на клинични доказателства за хипертензия на ляво предсърдие
ОРДС с остро начало PaO2/FiO2 ≤ 200 mmHg a Билатерални инфилтрати ≤18 mmHg или липса на клинични доказателства за хипертензия на ляво предсърдие

 

ОБУ/ОРДС се наблюдават най-често като изява на тежката falciparum малария, но се срещат, макар и по-рядко, и при другите видове плазмодии. При vivax малария ОРДС често е единствения клиничен белег, но е описан и в контекста на мултиорганно засягане. Документирани са случаи на ОРДС при Pl. ovale и Pl. malariae14,15. Висока честота на тази тежка белодробна изява на маларията се регистрира при инфекции с Pl. knowlesi13. ОБУ/ОРДС могат да възникнат няколко дни след започване на противомаларийната терапия, когато паразитемията започва да спада, а пациентът да се подобрява клинично7.

Overlap между малария и пневмония

Припокриването на малария и пневмония в клинична среда е описано в проучване на деца от Гамбия, хоспитализирани с клинични данни за пневмония (кашлица, тахипнея и затруднено дишане), в периоди с ниска и висока трансмисия на малария. По време на сезоните с висока трансмисия (влажни периоди) 33% от децата имали радиологични белези на пневмония (20% изолирана пневмония и 13% пневмония в съчетание с малария). През сухите сезони този процент бил 48% (43% имали изолирана пневмония, а 5% – пневмония в съчетание с малария). Макар че някои обективни белези (напр. наблюдавана кашлица, аускултаторни белези за консолидация) са по-чести при рентгенологично потвърдена пневмония, няма такива, които да изключат със сигурност малария, особено през влажните сезони16.

Тъй като респираторните симптоми могат да се дължат на малария, една банална пневмония може да убегне на клиницистите в диференциалната диагноза на респираторния дистрес. В условия, в които двете заболявания са чести, те могат да се развиват едновременно в до 13% от случаите. Ясно е, че и двете болестни единици трябва да се търсят при фебрилни пациенти с респираторен дистрес в маларийно-ендемични условия.Честа е и постконвулсивната аспирационна пневмония при церебрална малария13.

Респираторен арест

Респираторният арест често е терминалното събитие при тежка малария. Той се предшества от промени в дишането, които се дължат на дизфункция на мозъчния ствол (Чейн-Стоуксово дишане, фазова хипервентилация, дихателни паузи). Патологичните основи на респираторния арест при малария не са напълно изяснени9.

Патофизиология на белодробните увреди при малария

Макар че е постигнат напредък в установяването на патофизиологията на маларията, причината за ОБУ/ОРДС, свързани с малария, все още не са изяснени (Фиг. 1)9. Вирулентността на P. falciparum се дължи на способността му да продуцира високи паразитни нива и дa секвестрира заразените червени кръвни клетки в микроваскуларното русло на жизнено важни органи чрез цитоадхезия към съдовия ендотел. Повишеното отделяне на цитокини води до повишена експресия на някои съдови лиганди от съдовия ендотел (напр. интрацелуларни адхезионни молекули) и цитоадхезия на заразените еритроцити във венулите на жизнено важни органи. Цитоадхезията и секвестрацията заемат централно място в патофизиологията на falciparum маларията и са причина за микроваскуларна обструкция, локална тъканна хипоксия и лактатна ацидоза. Те са най-изразени в бялото мозъчно вещество, по-слаби в кожата и умерени в белите дробове9.

 

 *ОДН – остра дихателна недостатъчност

Фиг. 1 Схематично обобщение на вероятните патофизиологични стъпки на свързаните с малария ОБУ и ОРДС9

 

Освен цитоадхезията и секвестрацията на заразени еритроцити в микроциркулаторното русло на белите дробове за развитието на ОБУ/ОРДС при малария играят роля и други фактори, като: сложен, локализиран в белите дробове и системен, възпалителен отговор на хазяина, включващ про- и анти-инфламаторни цитокини; активация на неутрофили и макрофаги; понижаване на азотния оксид с исхемичната хипоксия. В резултат на тях пермеабилитетът на алвеоло-капилярната мембрана се повишава и в белите дробове нахлува течност, богата на протеини (ексудативна фаза). Белодробната функция е компрометирана поради възникването на вентилационно-перфузионно несъответствие, откъдето кръвта циркулира през колабиралите алвеоли и едематозните бели дробове, но не участва в газообмена. ОБУ/ОРДС може да възникне след намаляване на нивото на паразитемията и общо клинично подобрение на пациента. Това вероятно се дължи на балансиране на цитокините, което води до засилване на възпалението в белите дробове7.

Другите маларийни плазмодии рядко паразитират в повече от 2% от еритроцитите и не водят до секвестрация9. Pl. vivax засяга само ретикулоцити и млади еритроцити, генерира по-ниски паразитни нива (<2% от еритроцитната популация е заразена) и не води до секвестрация. Pl. knowlesi има 24 часов еритроцитен жизнен цикъл. Той може да предизвика високо ниво на паразитемия и тежко заболяване (в 7% от случаите) с респираторен дистрес13.

 

Белодробна хистопатология при малария

Белите дробове са често тежки и едематозни със серозни плеврални и перикардиални изливи.  Микроскопски се откриват: секвестрирани червени кръвни клетки в алвеоларните капиляри с конгестия в белодробното капилярно легло; голямо количество моноцити и неутрофили, често съдържащи фагоцитирани маларийни пигменти; задебелени алвеоларни септи; интраалвеоларни хеморагии; и оформени хиалинни мембрани. Отворената белодробна биопсия показва напреднал фиброзиращ алвеолит, облитерация на алвеоларните пространства, разпръснати мононуклеарни инфилтрати и белодробна фиброза7,13.

 

Малария и бременност

При жените във втори и трети триместър на бременноста белодробният оток, свързан с малария, е особен проблем с висок леталитет. Той може да възникне, както преди раждането на плацентата, така и след него, особено ако жената е с анемия или с водно-солево претоварване7,9. Заболяваемостта варира между 2.9% и 29%, а смъртността между 0 и 8-33%13. Повишаването на дихателната честота е лош белег и изисква внимателна клинична оценка. Трябва да се проверява нивото на глюкозата в кръвта, тъй като бременните с малария са предразположени към хипогликемии, които често са безсимптомни и протичат атипично9. Дали бременността е независим рисков фактор за развитие на малария, не е ясно.

 

Caché[3] белодробните симптоми при малария

СЗО дефинира тежката и усложнена Pl. falciparum малария при възрастни (табл. 2)7. Сухата кашлица е налице в 20 до 50% от пациентите с малария13. Задухът и кашлицата са основните симптоми на малария-индуцираната белодробна болест. Някои пациенти съобщават за стягане в гърдите. Диспнеята и тахипнеята са най-често първите белези на белодробния оток и предшестват другите клинични (напр. инспираторни крепитации) или рентгенологични белези. Малария-индуцираният белодробен оток може да бъде единствена изява на иначе незначително фебрилно състояние7,9.

 

Табл. 2. Клинични и лабораторни черти на тежка и усложнена falciparum малария при възрастни7,9

Клинични черти
Кома (непробудна кома определя церебралната малария)Нарушено съзнание

Прострация/екстремна слабост

Множествени конвулсии

Белодробен оток

Остра бъбречна недостатъчност

Спонтанно кървене

Шок

Лабораторни белези
Хипербилирубинемия (общ билирубин ≥51 µmol/l)Тежка анемия (при възрастни: хемоглобин <70 g/l или хематокрит <0.20 l/l)

Остра вътресъдова хемолиза с хемоглобинурия

Хипогликемия (кръвна захар <2.2 mmol/l)

Ацидемия/ацидоза (pH < 7.35/плазмен бикарбонат <15 mmol/l)

Хиперлактатемия (плазмен лактат >5 mmol/l)

Паразитемия ≥4% до ≥20% (зависи от придобитата имунна недостатъчност при малария, напр. ≥4% при неимунни индивиди)

 

Физикалната находка отговаря на тежестта на подлежащото белодробно ангажиране и включва: затруднено дишане („глад за въздух”); тахипнея; периферна и централна цианоза; инспираторни крепитации; експираторни свиркащи хрипове. При пациентите с тежка хипоксия може да са налице объркване и възбуда, но те могат да се дължат и на церебрална малария7,9.

При неусложнени falciparum и vivax маларии белодробните функционални тестове показват обструкция на малките дихателни пътища и намаляване на дифузионния капацитет. Пониженият дифузионен капацитет се дължи на редукция на белодробната капилярна компонента на газовия трансфер. Тази компонента на газообмена се понижава прогресивно след лечението на маларията успоредно с развитието на белодробен интерстициален и алвеоларен оток13.

Обикновено диференциалната диагноза на белодробните болести при малария се прави с банални пневмонии, при които има отклонения от страна на гръдния кош, и метаболитна ацидоза, при която няма отклонения от страна на гръдния кош, освен шумно затруднено дишане. Лошият отговор на диуретична терапия и кислородолечение (рефрактерна хипоксемия) при белодробния оток, свързан с малария, е в контраст с добрия отговор при кардиогенния белодробен оток. Освен това възстановяването е пълно при пациентите, които оцелеят7,9.

 

„Såsom i en spegel“[4]- рентгенови промени при малария

Рентгенографията на гръден кош се назначава при малария за отдиференциране на метаболитна ацидоза от пневмония и белодробен оток. Рентгеновите белези на белодробен оток включват генерализирано повишаване на интерстициалните засенчвания, последвано от разширяване на  зоните с петнисти засенчвания (фиг. 2). Кардиоторакалното отношение обикновено е нормално, освен ако пациентът не е с тежка анемия и няма белези на повишено налягане в лявото предсърдие. Рентгеновите промени се появяват на 6-ия до 24-тия час от началото на диспнеята. По-рядко се наблюдават изолирани интерстициални инфилтрати и задебелени интерлобуларни септални линии. Плевралните изливи също са редки. Рентгенографиите на гръдния кош могат да открият усложнения на вентилацията (напр. пневмоторакс, пневмомедиастинум)9.

 

Фиг. 2. Рентгенография на мъж, вентилиран по случай малария-индуцирана дихателна недостатъчност. Виждат се билатерални засенчвания в средните и долни белодробни полета7

 

 

„Cet obscur objet du désir“[5] – поставяне на диагнозата и проследяване на ефекта от лечението

Рутинни лабораторни тестове при малария са:

кръвна картина, биохимия, изследване на бикарбонати, кръвна захар, плазмен лактат;

три кръвни култури и други културелни изследвания, ако има показания;

кръвно-газов анализ

Кръвната натривка е „златен стандарт” в диагностиката на маларията. Две натривки трябва да се изследват рутинно. Натривката с „дебела капка” има висока чувствителност за откриване на паразитемия, докато нормалната натривка („тънка капка”) е по-добра за отдиференциране на различните видове плазмодии7. Белези за тежест от кръвната натривка са паразитемия, надвишаваща 20% или видим малариен пигмент в повече от 5% от неутрофилите. Изчисляването на асексуалните паразитни форми е неточен метод за установяване на общата паразитна биомаса9. Отрицателната натривка трябва да се повтаря през 12 часа за 48 часов период, преди да се изключи маларията от диферен­циал­ната диагноза7.

Широко разпоространени са бързите диагностични тестове за малария. Те са алтернатива на микроскоп­ски­те методи и се използват, когато директната микроскопия не е възможна. Положителният серологичен тест при негативна микроскопия и пациент с изявена клинична картина трябва да се смята за малария, особено ако пациентът дава анамнестични данни за прием на противомаларийни препарати. Изолираният негативен резултат от бърз диагностичен тест не изключва малария7.

 

Santa sangre[6] - лечение на маларията

При тежка малария трябва да се използват па­рен­те­рални противомаларийни препарати. Арте­ми­зинин-базираните деривати са най-силните анти­ма­ларийни препарати и действат активно, убивайки значителен брой паразити. Artesunate е препаратът на първи избор при възрастни, бременни и деца. Той се прилага i.v. или i.m. в доза 2.4 мг/кг при започване на лечението, на 12 ч. и на 24 ч., а след това по 2.4 мг/кг дневно. Толерира се много добре и няма сигнификантна сърдечно-съдова токсичност. Artemether може да се дава само i.m. Дозата е 3.2 мг/кг през първите 24 ч., след което 1.6 мг/кг дневно.  Quinine трябва да се използва само когато artesunate не е в наличност или когато в резултат на него възниква анафилаксия. Той също трябва да се прилага i.v. или i.m., никога bolus, тъй като може да доведе до внезапна смърт от хипотония и вентрикуларни аритмии. Чести са и хипогликемиите. Дозата на quinine е 20 мг/кг еднократно, последвана от 10 мг/кг на всеки 8 часа. Пациентите са на инфузия за 4 часа с почивка 4 часа и повторна инфузия за 4 часа.

Инфузията с парентерални препарати трябва да продължи докато пациентът е готов да се храни и да приема течности нормално. Пероралният artesunate (2 мг/кг/ден) може да се дава за довършване на 7-дневния курс. Алтернативи на пероралния artesunate са artemether/lumefantrine (6 дози за 48 часа) и doxycycline (100 мг на всеки 12 часа за 7 дена). Clindamycin (5 мг/кг всеки 8 часа за 7 дена) може да се използва при бременни7.

Принципите за лечение на усложненията на мала­рия­та като белодробен оток, остра бъбречна недо­ста­тъч­ност, анемия, хипогликемия, бактериемия следват общоприетите стандарти за лечение на немалариините варианти на тези болести7.

В практиката, ако диагнозите малария или пневмония не могат да бъдат изключени със сигурност, трябва да се провежда лечение и за двете болести9. Клиницистите трябва да внимават за появата на бактериемия при тежко болните пациенти и да не се бавят с включването на широкоспектърни антибиотици, особено ако са налице ОБУ/ОРДС и/или шок7.

 

Препоръки за клиничната практика – „Shichinin no Samurai“[7]

Когато маларията се изяви като остро фебрилно състояние, отдиференцирането на различните видове плаз­модии е клинично невъзможно и много други болести, протичащи с неясен фебрилитет, влизат в диференциалната диагноза. Клиницистите могат да използват следните препоръки в своята практика7,9,13:

 • Малария трябва да се подозира винаги при пациенти с висока температура, които са пътували или пребивавали в тропически райони и ендемични за маларията страни.
 • В местата, където маларията и белодробните болести са чести, диагностичните грешки също са чести, тъй като и двете състояния са свързани с респираторен дистрес, а и двете могат да възникнат едновременно в един и същ пациент (клиницистите трябва да са наясно, че белодробните оплаквания при малария не винаги се дължат на белодробна болест).
 • Тежката малария, причинена от Pl. falciparum, тряб­ва да се лекува агресивно с ефективни парентерални про­тивомаларийни препарати.
 • Пациентите с тежка малария трябва да се лекуват в интензивно отделение;
 • Бактериалният сепсис е налице при малък брой бол­ни с тежка малария, може да не е клинично изявен и трябва да се лекува емпирично, ако се подозира кли­нично.
 • Ако диагнозите малария или пневмония не могат да бъдат изключени със сигурност, трябва да се провежда лечение и за двете болести.
 • Бременните жени с малария по-често развиват белодробен оток и хипогликемии.

 

Литература:

 1. Hempelmann E, Krafts K Bad air, amulets and mosquitoes: 2,000 years of changing perspectives on malaria. Malaria Journal 2013, 12:232
 2. Cox, Francis EG History of the discovery of the malaria parasites and their vectors. Parasites & Vectors (2010) 3 (1): 5.
 3. Haas, L F Charles Louis Alphonse Laveran (1845-1922). Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry (1999) 67 (4): 520–520.
 4. World Health Organization: World Malaria Report 2013. Geneva, Switzerland: World Health Organization, 2013
 5. Collins WE Plasmodium knowlesi: A Malaria Parasite of Monkeys and Humans Annu. Rev. Entomol. 2012. 57:107–21
 6. Marcus BA Deadly Diseases and Epidemics: Malaria, Second Edition. Infobase Publishing, United States of America, 2009
 7. Taylor WRJ, Canon V,  White NJ  Pulmonary manifestations of malaria. Recognition and management. Treat Respir Med 2006; 5 (6): 419-428
 8. Боева-Бангьозова В Завръща ли се маларията в България? ФОРУМ МЕДИКУС, 2012
 9. Taylor WRJ, White NJ Malaria and the lung. Clin Chest Med 23 (2002) 457– 468
 10. Manson-Bahr P. Malaria in the Egyptian expeditionary force. Lancet 1920;1:79– 85.
 11. Falconer AW, Anderson AQ. Clinical types of subtertian malaria. Lancet 1917;1:607–10.
 12. Appelbaum IL, Shrager J. Pneumonitis associated with malaria. Arch Intern Med 1944;74:155–62.
 13. Taylor WRJ, Hanson J, Turner GDH et al. Respiratory manifestations of malaria. Chest 2012; 142(2):492–505
 14. Lee EY , Maguire JH. Acute pulmonary edema complicating ovale malaria . Clin Infect Dis . 1999 ; 29 ( 3 ): 697 – 698 .
 15. Descheemaeker PN, Mira JP , Bruneel F , et al. Near-fatal multiple organ dysfunction syndrome induced by Plasmodium malariae . Emerg Infect Dis . 2009; 15( 5): 832- 834.
 16. O’Dempsey TJ, McArdle TF, Laurence BE, Lamont AC, Todd JE, Greenwood BM. Overlap in the clinical features of pneumonia and malaria in African children. Trans R Soc Trop Med Hyg 1993;87:662– 5.


* Популярен музикален филм с  участието на Джон Траволта

[1] Перифраза на името на американския криминален трилър на Алфред Хичкок „Dial M for Murder”

[2] „Къщата до гробищата” – италиански хорър филм на режисьора Лучио Фулчи

[3] * „Скрито” – трилър, написан и режисиран от австрийския режисьор Майкъл Ханеке

[4] „Смътно като в огледало” – шведски филм, написан и режисиран от Ингмар Бергман

[5] „Този неясен обект на желанието” – последният филм на френския режисьор Лиус Бунюел

[6] „Свещена кръв” – филм на чилийския режисьор Алехандро Ходоровски

[7] „Седемте самураи” – филм на японския режисьор Акира Куросава

 

Влезте или се регистрирайте безплатно, за да получите достъп до пълното съдържание и статиите на списанието в PDF формат.

 

Един коментар към “Малария и бял дроб или Треска в събота вечер*”

Отговори
 1. Димитър Димитров казва:

  Здравейте,
  Имаше един американски лекар от български произход, за съжаление почина през 2003 г. , който е известен в САЩ не само като пионер в изследване на Коензим Q 10, но и като активно участвал в борбата срещу маларията. Става дума за д-р Емил Г. Близнаков

Вашият коментар