Компютъртомографски промени при обикновена интерстициална пневмония и отношението им към преживяемостта

Брой № 1 (1) / април 2008, Туберкулоза

Computed tomography findings in pathological usual interstitial pneumonia relationship to survival

 

Автори: H. Sumikawa, T. Johkoh, T. Colby, K. Ichikado, M. Suga, H. Taniguchi, Y. Kondoh, T. Ogura, H. Arakawa, K. Fujimoto, A. Inoue, N. Mihara, O. Honda, N. Tomiyama, H. Nakamura, N. Muller

Клиника по радиология и медицинска физика, Медицински университет, Осака, Япония; Клиника по патология, Клиника Мейо, Аризона; Клиника па белодробни болести, Болница Саисеикаи Кумамото, Япония; Клиника по радиология, Университет на Британска Колумбия; Общинска болница, Ванкувър, Канада.

Публикация в Am J Respir Crit Care Med 2008; 177: 433-439

 

При пациенти с клинико-патологична диагноза за идиопатична белодробна фиброза (ИБФ) се установяват компютъртомографски (КТ) промени, типични за обикновена интерстициална пневмония (ОИП), или неспецифични или атипични изменения, срещани при неспецифична интерстициална пневмония (НИП).

Цел на проучването е да ревизира промените на високоразделителна КТ при ИБФ и да изясни корелацията между тях и смъртността. Включени са 98 пациента с хистологична диагноза за ОИП и клинична диагноза за ИБФ. Двама специалисти независимо един от друг оценяват КТ-промени и класифицират всеки случай в една от следните категории: (1) дефинитивна ОИП, (2) съвместими с ОИП или (3) суспектни за алтернативна диагноза. Корелациите между КТ-категориите и смъртността се оценяват чрез метода на Kaplan-Meier и регресионните модели на Cox.

Тридесет и три от 98 КТ-изследвания са класифицирани като ОИП, 36 – като съвместими с ОИП, 29 – като суспектни за алтернативна диагноза. Средната преживяемост е респективно 45.7, 57.9 и 76.9 месеца. Налице е сигнификантна разлика между преживяемостта сред трите категории (р < 0.005). Тракционните бронхиектазии и стойностите от скалата за фиброза са сигнификантни предиктори за изхода. Авторите заключават, че при пациенти с ИБФ и ОИП пробите от биопсиите и абнормностите, установени с високоразделителна КТ (независимо дали са с характеристика на ОИП или са суспектни за алтернативна диагноза), не повлияват прогнозата. Последната корелира с наличието на тракционни бронхиектазии и с величината на скалата за фиброза.


 

Вашият коментар