Клиничен случай: Проследяване резултатите от антифибротично лечение с Nintedanib при пациент с идиопатична белодробна фиброза

Брой № 4 (72) / септември 2023, Идиопатична белодробна фиброза и прогресивна белодробна фиброза

Използвани съкращения:

ИБФ идиопатична белодробна фиброза

АХ – артериална хипертония

ДХП – доброкачествена хиперплазия на простатата

КТ – компютърна томография

ДС – диахателна система

ССС – сърдечносъдова система

РСД – ритмична сърдечна дейност

АН – артериално налягане

СЧ – сърдечна честота

ФВК – форсиран витален капацитет

DLCO – Diffusing Capacity Of The Lungs For Carbon Monoxide

ФЕО1 – форсиран експираторен обем за 1 секунда

ФВК – форсиран витален капацитет

 

 

 

Представеният клиничен случай ще бъде разгледан хронологично от първото амбулаторно посещение до контролните прегледи по време на 12-месечна терапия с Nintedanib 150 mg в доза 2 х 1 капсула дневно. През м. февруари 2022 г. пациентът е насочен за консултация с пулмолог след хоспитализация в кардиологично отделение, където е направена КТ на бял дроб и е обсервирана диагноза белодробна фиброза.

 

 

Анамнеза

 

Касае се за мъж на 72 год. с оплаквания от задух, лесна уморяемост и периодично появяваща се влажна кашлица с оскъдна експекторация на бели храчки. Оплакванията датират от 2 години. Задухът има прогресиращ характер и затруднява ежедневните му дейности. Съобщава за чести респираторни инфекции, лекувани многократно с антибиотици в последните две години. Придружаващи заболявания: АХ-2 ст. (Норваск: 5 мг, 2х1 табл., Фурантрил: 40 мг х 1 табл. два пъти седмично), ДХП (Тамсол: 0,4 мг х 1 табл./ден). Вредни навици: бивш пушач (до 2018 г.) – 30 пакетогодини.

 

Професионални вредности: отрича.

 

Алергия: отрича.

 

 

Физикален статус:

 

Астеничен хабитус. Тенденция за формиране на „барабанни пръсти“.

ДС: Сонорен перкуторен тон. Везикуларно дишане, двустранно с крепитации тип „велкро“ в двете белодробни основи, най-изразени субскапуларно, двустранно симетрично.

ССС: РСД, ясни сърдечни тонове, АН 135/90 mmHg, СЧ 77 уд./мин.

Останалият статус: б.о.

 

 

Инструментални и лабораторни изследвания:

 

КГА (артериална кръв по време на прегледа): pH 7.45, pCO2 4.8 kPa, pO2 6.5 kPa, SatO2 89%.

 

Рентгенография на бял дроб (03.01.2022 г.): петнисто-ивицеста базална фиброза (Фиг. 1)

 

 

Фиг. 1

 

 

КТ на бял дроб (18.01.2022 г.): промени тип „пчелна пита“, разположени субплеврално двустранно, тенденция за формиране на тракционни бронхиектазии. Промените нарастват в кранио-каудална посока. Описаните промени ангажират около 25% от белодробния паренхим (Фиг. 2).

 

 

 

Фиг. 2

 

 

Функционални изследвания на дишането: ФЕО1 51%-1,68 л, ФВК 44%-1,91 л, ФЕО1/ФВК 88%, DLCO 32% (mmol/kPa/min) – рестриктивен вентилаторен дефект.

 

 

Насочващи диагностични маркери:

 • рисков фактор – тютюнопушене;
 • анамнеза за хронични кашлица и задух при физически усилия;
 • физикални данни за крепитации „велкро“ двустранно базално;
 • покриващи диагнозата „обикновена интерстициална пневмония“  промени в КТ на бял дроб;
 • промени във функционалните изследвания на дихателната система;
 • липса на анамнеза за прием на медикамент или друг рисков фактор, водещ до развитие на белодробна фиброза.

 

Приема се диагноза ИБФ и пациентът е насочен към специализирана комисия.

 

Критерии на НЗОК за започване на антифибротична терапия:

 

МКБ J84.1
1 Клинична диагноза ИБФ1• Възраст над 50 г.• Необяснима хронична диспнея при усилие, задълбочаваща се с времето• Непродуктивна кашлица, неповлияваща се от обичайните антитусивни медикаменти• Продължителност на болестта над 3 месеца
2 Физикално изследване1:• Късни инспираторни крепитации тип „velkro“ в белодробните основи• Барабанни пръсти (късен синдром)
3 Рестриктивен синдром на вентилаторна недостатъчност – ФВК между 50 – 80 %1,2
4 Намален дифузен капацитет на белия дроб за въглероден оксид (DLKO): 30 – 79%1,2
5 Рентгенография на бял дроб3
6 HRCT (компютърна томография с висока резолюция)3
7 Степен на диспнея по mMRC скала4
8 Липса на изключващи критерии по т.В5

 

 

Пациентът покрива критериите и специализираната комисия издава протокол за стартиране на терапия с Nintedanib 150 mg 2 х 1 капсула/ден.

 

Контролен преглед – септември 2022 г.

 

Пациентът провежда терапия с Nintedanib от 6 месеца (начало на терапията март 2022 г.) Съобщава за подобрение. Кашлицата се появява рядко, задухът е намалял. Качеството му на живот се е подобрило. Отрича нежелани лекарствени реакции в резултат на прием на Nintedanib.

 

Белодробен статус:

 

Сонорен перкуторен тон. Везикуларно дишане двустранно, персистират крепитации тип „велкро“ в двете белодробни основи, SpO2 92 %.

 

Останалият статус: б.о

 

Функционални изследвания:

ФЕО1 66 % – 2,18 л, ФВК 57 % – 2,47 л, ФЕО1/ФВК 88 %, DLCO 32 % (mmol/kPa/min) – рестриктивен вентилаторен дефект.

 

Контролен КТ на бял дроб (28.07.2022 г.) – в сравнение с предходната КТ се установява стациониране на промените: без промяна в обема на засягане на периферните зони. Ангажиране на белодробния паренхим около 25 % (Фиг. 3).

 

 

Фиг. 3

 

 

Контролен преглед – март 2023 г. 

 

Пациентът провежда терапия с Nintedanib от 12 месеца. Задухът се появява рядко при физически усилия. Чувства се добре, без странични реакции от терапията.

 

Обективно:

 

Редукция на аускултаторната находка – единични крепитации „велкро“ в основите.

 

 

Функционални изследвания:

 

ФЕО1 72 % – 2,38 л, ФВК 63 % – 2,74 л, ФЕО1/ФВК 87 %, DLCO 37 % (mmol/kPa/min).

 

 

Контролен КТ на бял дроб (14.03.2023 г.) – сравнение с КТ от януари и юли 2022: без динамика в обема на засягане на описаните промени. Ангажиране на белодробния паренхим около 25%. Интерстициална белодробна болест, покриваща критериите за ИБФ (Фиг. 4).

 

 

Фиг. 4

 

 

Обобщение от 12-месечната терапия с Nintedanib, при която не са наблюдавани:

 • екзацербации на ИБФ,
 • спад в показателите на изследванията на дишането (ФЕО1 и DLCO) (Фиг. 5),
 • странични реакции към медикамента – добра поносимост.

 

 

Фиг. 5

 

 

Клиничните ни наблюдения се потвърждават от няколко клинични проучвания (IMPULSIS-1, IMPULSIS-2, TOMORROW, INBUILD). Резултатите от тези проучвания показват, че ефектът на Nintedanib по отношение на забавянето на прогресията на ИБФ се запазва над 4 години.

 

 

Послания за клиничната практика:

 

 1. Неспецифичните симптоми на ИБФ са една от причините за забавяне на диагнозата.
 2. При наличие на крепитации тип „велкро“, задух при физическо натоварване и хронична кашлица (˃ 8 седмици), трябва да се мисли и за ИБФ.
 3. Антифибротичната терапия притежава потенциал да забавя спада на белодробната функция и развитието на фиброзата.

 

Вашият коментар