Функционално изследване на дишането – минало, настояще и бъдеще

Брой № 3 (61) / юни 2021, Функционално изследване на дишането
Функционално изследване на дишането

Функционално изследване на дишането

Методите за функционално изследване на дишането (ФИД) са водещо средство за оценка на функционалното състояние на дихателната система. В клиничната практика процесът на интерпретация се основава на експертно мнение и включва разпознаване на определени модели (обструктивен, рестриктивен, смесен и норма), както и степенуване на тежестта съгласно международно приети препоръки.

 

Диагностичната стойност на функционалните изследвания варира в широки граници в зависимост от това дали са избрани подходящата методика и маньовър за подозираното заболяване и възраст на пациента, дали изследването е изпълнено качествено и дали резултатът е интерпретиран адекватно. Точната интерпретация на резултатите от ФИД изисква добро познаване на респираторната физиология, на избраната методика и протокол за провеждане на изследването, правилен подбор на референтно уравнение, както и комплексна оценка на резултатите в контекста на цялостната медицинска информация за пациента.

 

В настоящия брой на INSPIRO ще имате възможност да задълбочите познанията си за фундаментите на респираторната физиология по един систематичен, елегантен и лек за четене и възприемане начин. Благодарение на тази здрава основа по естествен път ще се пренесете в света на функционалните изследвания в съвременната пулмология. Специално място в броя е отредено на спирометрията, несъмнено водещото функционално изследване на дишането с ключова роля в диагнозата и мониторирането на редица белодробни и небелодробни болести. Макар и широко застъпена в клиничната практика, някои основни правила за оценка, контрол на качеството и интерпретация остават недостатъчно добре познати и пренебрегвани. Други акценти в настоящия брой са изследването на дифузионен капацитет, както и алтернативните на спирометрията методи за оценка на функционалното състояние на дихателните пътища. Не на последно място се обръща необходимото внимание и на новите правила за провеждане на функционални диагностични тестове в условията на Ковид-19 пандемия. Ще се запознаете както с ограниченията и противоепидемичните мерки, които пандемичната реалност наложи, така и с новите хоризонти, които разкри бурният тласък в развитието на нови технологии в медицината.

 

В наскоро публикувано мултицентрово проучване, проведено в 16 болници от 5 европейски държави, се сравнява диагнозата, поставена от 120 пулмолози и от специално разработен за целта AI софтуер (ΑΙ – artificial intelligence, изкуствен интелект)*. Както човешкият, така и изкуственият интелект разполагат с ограничени данни от клиничната анамнеза и пълните резултати от ФИД (спирометрия, плетизмография, дифузионен капацитет). При налични пълни резултати от ФИД, но ограничена клинична информация за пациента, клиницистите изпитват значими затруднения при дефиниране на правилната диагностична категория (точност в 44,6% при значима вариабилност – kappa 0,35). От друга страна, AI софтуерът за автоматична клинична интерпретация на ФИД показва 100% точност при интерпретацията на ФИД и 82% точност при посочване на правилната диагностична категория. Според направеното от авторите заключение, изкуственият интелект превъзхожда пулмолозите и в двете задачи с 34% и 84% респективно. Този резултат демонстрира затрудненията, които изпитват клиницистите при улавяне, интерпретиране и анализиране на информацията, получена от ФИД. А какво ни очаква в бъдещето и дали развитието и приложението на изкуствен интелект при интерпретацията на различни диагностични тестове и поставянето на коректна клинична диагноза ще надмине капацитета на човешкия ум и интелект, тепърва предстои да разберем.

 

 


*Topalovic M, Das N, Burgel PR et al. Pulmonary Function Study Investigators; Pulmonary Function Study Investigators:.Artificial intelligence outperforms pulmonologists in the interpretation of pulmonary function tests. Eur Respir J. 2019 Apr 11;53(4):1801660. doi: 10.1183/13993003.01660-2018. PMID: 30765505.


 

Вашият коментар