Екстракт от най-доброто…

Брой № 2(10) / юли 2010, Най-доброто от III Конгрес на БДББ

Предлагаме ви екстракт от лекциите, изнесени по време на конгресните симпозиуми

 

Симпозиум “Туберкулозата днес и утре”

Модератори: Питър Дейвис, Донка Стефанова

 

Как трябва да използваме IGRA тестовете?

Dr. Manish Pareek, Clinical Research Fellow, Imperial College London

Изводи:

Вече са достъпни 2 IGRA теста.

Повечето насоки препоръчват IGRA тестовете за:

-    потвърждаване на положителен туберкулинов тест;

-    при болни, чийто туберкулинов тест не е достоверен.

В бъдеще – приложение за мониториране на лечението и диференциране на активна от латентна туберкулоза.

 

Лечение на туберкулоза с множествена резистентност на национално ниво

Prof. Peter Davies, Director, Tuberculosis Research and Resources Unit, Honorary Professor to Liverpool University

Предложение за лечение на туберкулоза с лекарствена резистентност (MDRTB)

Всички MDRTB да се потвърдят от референтна лаборатория

Лекуващият лекар да бъде уведомен от началника на лабораторията

Лекуващият лекар:

да бъде уведомен за MDRTB системата;

да влезе в контакт с MDRTB системата.

Вкарване на детайлите в MDRTB системата.

Електронен комитет, информиран за новия случай на сайт с ограничен достъп.

Вкарване на препоръки на сайт и информиране на лекаря чрез електронната поща.

Информация на три месеца от лекаря към координатора.

Редовни срещи, организирани от водещия клиничния екип.

Заплахата от XDR-TB

Prof. Giovanni Battista Migliori, Director, World Health Organization Collaborating Centre for TB and Lung Diseases, President, International Union against Tuberculosis and Lung Disease, Europe Region

Изводи: Заплаха ли е XDR-TB?

Да.

В Западна Европа:

Има данни за неправилно лечение.

Все още проблеми с програмата.

Малък успех (50 %).

Неуспех и смъртен изход – високи.

Ниско ниво на обезбациляване.

Все още проблеми с диагнозата, лечението и хоспитализацията.

В Източна Европа, Африка и Азия:

Клинични и програмни проблеми – по-изразени.

Подобни клинични резултати.

По-голям брой.

Висока честота на HIV.

Проблеми с контрола на инфекцията.

Симпозиум „От кашлица към катастрофа: спектър на придобитите в обществото инфекции на долните дихателни пътища при възрастни”

Модератори:  Марк Удхед, Явор Иванов

 

Можем ли да предотвратим смъртта от пневмония, придобита в обществото?

Dr Mark Woodhead BSc DM FRCP, Honorary Senior Lecturer, University of Manchester, Consultant in General & Respiratory Medicine, Department of Respiratory Medicine, Manchester Royal Infirmary

Можем да предотвратим смъртта от ППО:

Превенция:

- Спиране на тютюнопушенето.

- Лекарства.

- Ваксинация.

Лечение:

- Оценка на тежестта.

- Антибиотици – време и вид.

- Използване на насоки.

 

Бактерии, антибиотици и екзацербации на ХОББ

Marc Miravitlles – Fundació Cnic (IDIBAPS). Hospital Clínic. Barcelona

Периодично ритмично прилагане на moxifloxacin за предотвратяване на екзацербациите при хронична обструктивна белодробна болест: рандомизирано контролирано проучване (Pulsed moxifloxacin for the prevention of exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: a randomized controlled trial (http://respiratory-research.com/content/11/1/10)

Периодичната импулсна терапия с moxifloxacin намалява екзацербациите с 20% при наблюдаваната група пациенти, с 25% при включените в изследването пациенти и с 45% при пациентите с гнойна мукопуролентна слюнка в началото.

Симпозиум: „ХОББ – най-новото“

Модератори: Уилям МакНий, Денчо Османлиев

 

ХОББ: системни ефекти и коморбидност

Professor William MacNee E.L.E.G.I. / Colt Laboratories, MRC Centre for Inflammation Research, University of Edinburgh and the Royal Infirmary of Edinburgh, Scotland, UK

Изводи:

Извънбелодробните ефекти са с голяма честота при ХОББ и са свързани с лош клиничен изход.

Коморбидността може би е свързана със системното възпаление.

Лечение на ХОББ: за интегриран подход при определяне, идентифициране и лечение на многоорганното ангажиране при този комплексен синдром.

 

Най-новото от клиничните проучвания

Professor Peter Calverley, School of Clinical Sciences, University of Liverpool, UK

Изводи:

Многоизмерните класификации са обещаващи, но не позволяват все още обобщаване.

Бронходилататорите и ИКС, особено когато са комбинирани, подобряват клиничния резултат и вероятно променят прогресията на болестта и риска от смърт.

Болните, които са GOLD 2 и имат оплаквания имат полза от това лечение.

Инхибирането на PDEIV намалява екзацербациите при внимателно подбрани групи болни.

Рехабилитацията дава резултат и амбулаторно, намаляването на обема и даването на антибиотици намаляват екзацербациите.

Лечението на ХОББ се подобрява, но все още предстои много работа.

 

Рехабилитация при ХОББ

Thierry Troosters, associate professor, Research Centre for Cardiovascular and Respiratory Rehabilitation, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium

Изводи:

Белодробната рехабилитация е интервенция с големи възможности за болните с ХОББ

Рехабилитацията е индивидуализирана и интегрирана интервенция

Програмите с физическо натоварване трябва да се индивидуализират за постигане на голяма интензивност на тренировката

Болните, прекарали екзацербации, трябва да се включат на белодробна рехабилитация веднага след или дори по време на екзацербацията.

Взаимодействието ген – околна среда при астма

Почетна лекция

Prof. Nikos SiafakasM.D., PhD., FRCPq Department of Thoracic Medicine &Molecular Pulmonology Researchq LabMedical School, University of Crete, Greece

Изводи:

Налице е комплексно взаимодействие между различните генетични и от околната среда фактори при астма

Разбирането на това взаимодействие би улеснило прогнозирането на риска, би подобрило стратегии­те за превенция и би довело до прицелни интервенции при хора с астма.

Симпозиум „Бронхиална астма – поглед напред“

Модератори: Мартин Партридж, Явор Иванов

 

Лечение на тежка астма – най-важното

Elisabeth Bel – Dept. Respiratory Medicine Academic Medical Centre, University of Amsterdam

Насоки за бъдещето:

Разработване на устройства за откриване на типа на възпаление (лесни, бързи, евтини).

Разработване на нови лекарства, които да заменят оралните кортикостероиди.

 

Изследване на издишвания въздух с “електронен нос”

 

 

Насочено към пациента лечение на астмата

Martyn R Partridge, Professor of Respiratory Medicine, NHLI at Charing Cross Hospital London

Изводи:

Насочените към пациента грижи може би звучат банално.

В действителност става дума да лекуваме болните по начина, по който бихме искали да бъдем лекувани.

Болестите могат да станат досадни, но взаимодействието с болния е важно.

Необходимо е да чуем проблемите на болните с астма, да разберем техните очаквания и след това да ги подкрепим в процеса на лечение

Лекарите, които слушат, са толкова важни, колкото и рецептите.

ХОББ: нови механизми и последствия за бъдещата терапия

Почетна лекция

Peter Barnes – National Heart & Lung Institute, Imperial College, London, UKI

Изводи:

•   Усилване на инфламаторния отговор към дразнители при ХОББ

     – клетки, цитокини, възпалителни медиатори, протеази

•   Алвеоларния макрофаг като диригент на хроничното възпаление

     – ↑хемотаксис на моноцити, ↑инфламаторен отговор

•   Нарушена фагоцитоза от макрофагите на бактерии

     – ↑колонизиране, ↑възпаление, ↓тубуларно ацетилиране

•   Резистентност към кортикостероиди при ХОББ ↓HDAC2

     – чрез оксидативен стрес: Tyr нитриране (пероксинитрит) и PI3Kδ-инхибиране

     – обратима от theophylline, nortriptyline, PI3Kδ инхибитори, Nrf2 активатори

•   Ускорено стареене при ХОББ

     – ↓SIRT1 при ХОББ поради оксидативен стрес →↑ MMP-9;

     – активатори на sirtuin като потенциална терапия

     – вероятно свързан с коморбидитета

•   Нови механизми – нови цели за терапия при ХОББ

Симпозиум “Интерстициални белодробни болести – новото”

Модератори: Улрих Костабел, Стоян Иванов

 

Идиопатична белодробна фиброза: новото становище на ATS/ERS

Ulrich Costabel, MD Department of Pneumology/Allergy Ruhrlandklinik – Essen, Germany

 

Диагноза на ИБФ

Диагнозата на ИБФ изисква:

Изключване на други известни причини за интерстициална болест (домашна и професионална експозиция, с.т. болест, медикаменти).

Наличието на изменения тип обикновена интерстициална пневмония на КАТ с висока разделителна способност (HRCT) при болни, които не са подложени на хирургична биопсия.

Комбинация от HRCT и положителен резултат от хирургична биопсия.

Наградени постери (по 150 лв. на авторски колектив):

Епидемиологична и микробиологична характеристика на случаите с мултирезистентна туберкулоза в Република България, регистрирани и съобщени за периода 2007-2009 г.

В.М. Миланов*, М.И. Замфирова*, Т.И. Върлева*, Е.В. Бачийска**, Д.И. Стефанова***, А.Г. Колева****, А.Г. Янева*****

*Дирекция „Управление на специализирани донорски програми”/Министерство на здравеопазването, **Национална референтна лаборатория по туберкулоза/Национален център по заразни и паразитни заболявания, ***Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести „Света София” ЕАД, София, ****„Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Габрово” ЕООД, Габрово, *****Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”/Министерство на здравеопазването

Ключови думи: туберкулоза, мултирезистентна туберкулоза, епидемиология

Въведение: Направено е ретроспективно проучване на всички пациенти с мултирезистентна туберкулоза (MDR-TB), регистрирани и съобщени в България за периода 2007-2009 г.

Цел: Да се направи епидемиологична и микробиологична характеристика на всички културелно потвърдени пациенти с MDR-TB, регистрирани и съобщени в страната за горепосочения период.

Материал: Прегледани са индивидуалните данни за всички пациенти с туберкулоза, регистрирани и съобщени за периода 2007-2009 г. от областните лечебни заведения за туберкулоза, данните, изпратени от микробиологичните лаборатории за диагностика на туберкулозата, и регистрите на НРЛ по туберкулоза към НЦЗПБ.

Резултати: Според индивидуалните данни за периода 2007-2009 г. са регистрирани и съобщени 148 пациенти с MDR-TB на възраст между 8 и 96 години, които представляват 6% от всички изследвани за лекарствена чувствителност. От общия брой болни, 106 пациенти (72%) са мъже. Новооткрити с MDR-TB са 62 пациенти (42%), на повторно лечение са 86 болни (58%). От всички регистрирани 88% са потвърдени от НРЛ по туберкулоза. От 2009 г. 45 пациенти са започнали лечение с противотуберкулозни лекарства от втори ред, осигурени от GLC.

Заключение: Регистрите по индивидуални данни дават точна клинична, микробиологична и епидемиологична информация и не се допуска дублиране на случаи през отчетната година. Въпреки по-малката честота на разпространение сред новите случаи с MDR-TB е необходимо активно проучване и потвърждаване на резистентността от НРЛ по туберкулоза с цел своевременно започване на лечение на доказаните случаи.

 

Множествени макронодуларни изменения
при болни с белодробни грануломатози

С. Иванов, Д. Маринова, А. Гочева, С. Ангелова, Я. Славова, Д. Костадинов

СБАЛББ “Св. София”

Ключови думи: белодробна грануломатоза, макро­но­ду­ларни лезии

Въведение: Мултипленните нодуларни кръгли сенки в белите дробове включват както нодули по хода на въздушните пътища, така и интерстициални нодули, като и двата типа промени дават картината на мултипленни кръгли сенки в различен диаметър над 3мм.

Цел: да се характеризират макронодуларните множествени изменения при най-честите белодробни грануломатози и да се посочат някои техни особености.

Материал и методи: проучени са 23-ма болни с картина на макронодуларни множествени изменения от стандартната рентгенограма, компютърна томография с висока резолюция (high resolution computed tomography – HRCT), и хистологични прояви на белодробна грануломатоза.

Резултати: с картината на Саркоидоза са 5 болни, Вегенерова грануломатоза – 8, белодробна Лангерханс клетъчна грануломатоза – 4, синдром на Churg – Strauss – 2, некротизираща саркоидална грануломатоза – 2, хиперсензитивен пневмонит – 2. Болните със саркоидоза и некротизираща саркоидална грануломатоза бяха с картината на перилимфатични нодуларни изменения. Предимно центрилобуларни бяха измененията при белодробна Лангерханс клетъчна грануломатоза и хиперсензитивния пневмонит. Дифузни, но случайно разпръснати нодуларни сенки се наблюдаваха при вегенерова грануломатоза и синдром на Churg – Strauss.

Заключение: множествените макронодуларни сенки в белите дробове са диагностично предизвикателство. Най-често се мисли за белодробен карцином, но и грануломатозите с белодробно участие могат да дадат подобна картина.

Наградени устни презентации (по 250 лв. на авторски колектив):

Сексуалност при пациенти с дихателни нарушения по време на сън (ДНВС)

Д. Петкова, Б. Банова, Й. Йотов, Н. Ушева

Клиника по белодробни болести, МБАЛ “Св. Марина” Варна, МУ – Варна

 

Ключови думи: сексуалност, дихателни нарушения по време на сън, лечение с СРАР

Известно е,че ДНВС оказват въздействие върху сексуалността. Цели на проучването: (1) Изучаване на сексуалността при пациенти с ДНВС, (2) изучаване ефектите на лечението с СРАР върху сексуалността при пациенти с ДНВС. В проучването са включени 71 пациенти с тежка ОSAS, на средна възраст 51.31 ± 10.1 години. Сексуалността се изследва преди поставяне на диагнозата и 12 месеца след започване на лечение с СРАР. Всички участници отговарят на въпроси относно сексуалния интерес, сексуалната активност и сексуалната удовлетвореност. Установихме статистически достоверна отрицателна корелационна зависимост между размяната на нежности – р = 0.001, честотата на осъществяване на полов акт – р =  0.033, удовлетвореността от сексуалния живот – р = 0.003, желанието за полов акт – р = 0.002, и размяна на нежности – р = 0.022 и сатурацията на кислорода по време на сън и позитивна корелационна зависимост между средната сатурация на кислорода по време на сън и честотата на полов акт при изследваните пациенти. Липсва корелационна зависимост между различните домейни на сексуалността и АНІ. След проведеното лечение статистически значимо се повишават сексуалният интерес, сексуалната активност и удовлетвореността от сексуалния живот при проследените пациенти. Сигнификантно се понижи процентът на неудовлетворените от сексуалния си живот мъже и жени.

В заключение: Данните от нашето проучване показват, че нарушенията в сексуалността корелират сигнификантно с вариабилните, характеризиращи кислородната сатурация по време на сън. Лечението с СРАР повлиява благоприятно сексуалността.

 

Изобразяване на вибрационната енергия в дихателните пътища (VRI) – нов метод за функционална диагностика на белодробните заболявания

Б. Маринов1, А. Чапкънов2, Г. Паскалев2, С. Костянев1

1Катедра по Патофизиология, 2Клиника по гръдна и коремна хирургия,  Медицински Университет – Пловдив

Ключови думи: функционална диагностика, акустичен мапинг

В диагностиката на белодробните заболявания съществува исторически дисонанс – образните изследвания (Rö, CAT) не показват функцията, а функционалните изследвания – не дават локализацията. Изобразяването на вибрационната енергия в дихателните пътища (Vibration Response Imaging – VRI) е нов метод за акустично визуализиране на белодробната функция, притежаващ много предимства:

Динамично представяне на вентилаторната функция, с възможност за оценка на инспираторната и експираторната фаза на дихателния цикъл.

Висока чувствителност – валидизационни проуч­вания показват, че количественото определяне на белодробната функция посредством VRI, директно корелира с резултатите от вентилационно-перфузионното сканиране.

Практически безвреден – без радиация и необходимост от прилагането на контрастна материя.

Областите на приложение на VRI се простират от консервативната пулмология до гръдната хирургия. С помощта на динамичното изобразяване на вибрационната енергия в дихателните пътища пулмолозите се сдобиват с ценни данни за разпределението на вентилацията, еволюция на плевралните изливи, миграция на бронхиални стентове и ефекта от лечение. Стратификацията на пациентите, подлежащи на гръдни операции, се извършва с много по-голяма точност поради възможността за прецизно определяне на постоперативната функция.

Добавянето на VRI към арсенала от функционално-диагностични методики ще разшири хоризонтите на респираторната патофизиология и ще оптимизира поведението и лечението на отделните дихателни заболявания.

Наградите на сп. InSpiro

Главният редактор на списание InSpiro доц. Коста Костов отличи верни сътрудници на списанието – автори и читатели, с наградите на InSpiro – ваучери за нощувки за двама в Парк Хотел „Пирин“ – гр. Сандански:

1. Д-р Диана Петкова, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, за цялостен принос към сп. InSpiro.

2. Доц. Явор Иванов, Клиника по пневмология и фтизиа­трия, Медицински университет – Плевен, за цялостен принос за научната програма и организацията на III конгрес на БДББ – 2010 г.

3. Доц. Стоян Иванов, СБАЛББ „Св. София“ – за представения на III конгрес на БДББ постер „Лекарствено-индуцирани дифузни интерстициални белодробни болести.

4. Д-р Наталия Стоева, Токуда болница – София, за постера „Алгоритъм за диагностика и лечение на белодробната емболия“, представен на III конгрес на БДББ..


 

Вашият коментар