Самородни

tab 1 45

Етиологична структура и in vitro чувствителност към антимикробни средства на бактериални изолати от ДДП в клиники за интензивно лечение в МБАЛ София, ВМА, 2016-2017 г.

И. Гергова, Х. Манолов, В. Димов, Е. Кържин, Н. Петров, Е. Одисеева   И.Гергова, Х. Манолов – Катедра Военна епидемиология и хигиена – ВМА, София   В. Димов, Е. Кържин, Н. Петров, Е. Одисеева – Катедра Анестезиология, реанимация и интензивно лечение – ВМА, София   Кореспонденция: Доц. д-р Иванка Гергова, д.м., Ръководител на лаборатория „Микробиология”, / прочети повече

anicvete 3 a

Актуални проблеми при диспансеризираните деца с бронхиална астма

Аницвете Ничева, д.м. Втора МБАЛ, Детска клиника, гр. София Детски пневмологичен кабинет, МДЦ „Кристал”, гр. София   Осъществи се проучване с цел да се установят проблеми при диспансеризираните деца с бронхиална астма.  Установи се недостатъчен къмплайнс от страна на родители и деца за провеждане на контролиращо лечение, неправилно изпълнение на инхалаторните техники при част от / прочети повече

Fig. 1 2, 2017

Да потънцуваме в кръг – Следи по паважа

Ачибадем-Сити Клиник, Токуда Болница Татяна Ненкина, лекар-ординатор, Клиника по образна диагностика Галина Кирова, проф., дм, началник Клиника по образна диагностика Цветан Минчев, лекар-ординатор, началник на отделение Гръдна хирургия Наталия Стоева, доц., дм, началник Клиника по пулмология Антон Пенев, лекар-ординатор, Клиника по пулмология Мария Начева, лекар-ординатор, Клиника по пулмология Йордан Кючуков, лекар-ординатор, отделение Клинична патология Кореспонденция: / прочети повече

Мултирезистентната туберкулоза в България – генни мутации, асоциирани с нея

Резюме Целта ни бе да проучим най-често срещаните мутации, асоциирани с мултирезистентната туберкулоза (MDR-TB) в България, като по този начин подпомогнем определянето на индивидуалните терапевтични режими на MDR-TB пациентите  в страната. В Националната референтна лаборатория по туберкулоза на Националния център по заразни и паразитни болести  (НРЛ ТБ, НЦЗПБ) с молекулярно генетични тестове бяха проучени 222 / прочети повече

samorodni-fig1

Ендобронхиалната дисплазия при бронхоскопирани пациенти

Резюме Ендобронхиалната дисплазия е проблемно състояние в бронхология­та погледнато най-малко от две страни. Първата е, че не е съвсем ясно развитието  на тези изменения във времето, а втората – че няма единен подход към дисплазиите също във времето. Цел. В рамките на проучване на извършените автофлуоресцентни бронхоскопии в клиника по пулмология да се определи  подхода / прочети повече

Sam-fig1

Терапия с постоянно положително налягане (СРАР) при пациенти с хронична сърдечна недостатъчност (описание на два клинични случая)

Резюме Чейн-Стоуксовото дишане (ЧСД) е вид централна сънна апнея (ЦСА), която се среща при 30-50% от пациентите с хронична сърдечна недостатъчност (ХСН) и се асоциира с неблагоприятна прогноза и намалена преживяемост. Терапията с постоянно положително налягане (СРАР) води до подобрение на сърдечната функция и качеството на съня. Поради липсата на единни критерии за оценка на / прочети повече

Отражение на затлъстяването върху контрола на бронхиалната астма в детската възраст (клинични случаи)

Резюме Бронхиалната астма (БА) и затлъстяването са значими социални проблеми, които засягат все повече деца с всяка изминала година. Наднорменото тегло и затлъстяването при децата вероятно значително допринасят за „астма епидемията“, наблюдавана през последните години в развитите страни. Вероятните механизми за връзката между затлъстяването и астмата включват възпаление на дихателните пътища (ДП), механични промени, свързани / прочети повече

Хирургическо лечение на коагулирал травматичен хемоторакс

РЕЗЮМЕ   Плевралните изливи са често усложнение на изолираните закрити гръдни травми. При 20% от болните рутинно прилаганото лечение – плеврално дрениране, не води до пълно евакуиране на излива. Коагулиралият хемоторакс е нерядко усложнение на закритата гръдна травма. Материал и метод: За периода октомври 2005 г. – септември 2014 г. в Клиниката по гръдна хирургия / прочети повече

pic1

Клиничен случай на саркоидоза след лечение с интерферон-бета за мултиплена склероза

Представяне на клиничен случай и литературен обзор   Саркоидозата (СД) е хронична системна болест, характеризираща се с образуването на неказеифициращи грануломи, която по правило засяга предимно белия дроб, но може да доведе до нарушена функция на всички органи и системи. Етиологията ѝ засега остава неизвестна. В основата на патогенезата на болестта стои усилен имунен отговор / прочети повече

Техника за трайна плевродеза посредством аргонкоагулация на париеталната плевра

Резюме Диспнеята и общата слабост са водещи в оплакванията на болните с малигнени плеврални изливи. Плевралните пункции имат само краткотраен положителен ефект върху състоянието на болните. Поставянето на тръбен дрен в плевралната кухина е с нетраен резултат в 90% от случаите. Торакоскопската плевродеза предлага алтернатива както на сляпото аплициране на средства в плевралната кухина, така / прочети повече