Безопасност на дългодействащите β-агонисти при стабилна ХОББ: системен обзор

Брой № 2 (2) / юни 2008, Пулмонална хипертония

Safety of long-acting β-agonists in stable COPD

 

Автори: Gustavo Rodrigo, Luis Nannini, Roberto Rodriguez-Roisin

Спешно отделение, Централна болница, Монтевидео, Уругвай; Неврологично отделение, Университетска болница Г. Баигориа, Санта Фе, Аржентина; Пулмологична клиника, Институт по биомедицински изследвания, Университет на Барселона, Барселона, Испания

Публикация в Chest 2008; 133:1079-1087

 

Някои проучвания подсказват, че употребата на дългодействащи β2-агонисти (ДДБА) водят до повишен риск за странични действия при пациенти със стабилна ХОББ. Целта на този обзор е да оцени безопасността и ефикасността на ДДБА.

Авторите проследяват 27 мета-анализи на системни обзори и рандомизирани клинични проучвания (с продължителност над един месец), които сравняват ДДБА с плацебо или антихолинергетици при лечение стабилна ХОББ (нереверзибилна или реверзибилна). Използвани са данни от MEDLINE, EMBASE, CINAHL и Cochrane ControlledTrials Register. Анализът показва, че ДДБА достоверно редуцират тежките екзацербации в сравнение с плацебо, но липсват сигнификантни разлики по отношение на респираторната смърт. Употребата на комбинация от ДДБА и инхалаторни кортикостероиди намалява риска от респираторна смърт в сравнение със самостоятелен прием на ДДБА. Пациенти, получаващи ДДБА, показват сигнификантно подобрение в ограничението на дихателния поток, свързаното със здраве качество на живот и употребата на спасителни медикаменти. Употребата на iiotropium достоверно снижава честотата на тежка екзацербация на ХОББ в сравнение с ДДБА. Този обзор доказва терапевтичните ефекти от приложение на ДДБА при пациенти със стабилна тежка ХОББ, но не потвърждава данните за нарастващ риск от респираторна смърт.

 


 

Вашият коментар