Лилия Гочева

Саркопенията като прогностичен и предиктивен фактор при пациенти с метастатичен NSCLC, получаващи втора линия имунотерапия с PEMBROLIZUMAB

Използвани съкращения КТ – компютърна томография ХТ – химиотерапия ЯМР – ядрено магнитен резонанс ASM – appendicular skeletal muscle mass AUC – area under the curve BMI – body mass index CBR – clinical benefit rate CI – confidential interval ECOG PS – Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status EGFR – epidermal growth factor receptor / прочети повече