Проф. Георги Момеков

Фармакологични мишени и фармакотерапевтични стратегии при интерстициална белодробна болест, асоциирана със системна склероза

Използвани съкращения ИББ – интерстициална белодробна болест СС – системна склероза   Системната склероза (СС) е мултиорганна болест на съединителната тъкан, характеризираща се с микроангиопатии, имунна дисрегулация и фиброзни промени, засягащи кожата и вътрешните органи1,2. При субпопулация от пациентите със СС се развива интерстициална белодробна болест (ИББ), характеризираща се с възпаление, фиброза и прогресивно ремоделиране / прочети повече

Фиг. 1

Преглед на фармакологичния арсенал при COVID-19 Терапевтични мишени, лекарства, подходи за рационална фармакотерапия

Георги Момеков Коста Костов   Световната COVID-19 пандемия се превърна в стигма на 2020 г. Безпрецедентната ситуация промени и света на клиничната медицина, като ръководствата за терапевтично поведение се формулират нерядко на основата на противоречиви доказателства, блогове, непубликувани и нерецензирани ръкописи, достъпни в сървърирепозиториуми и пр., които никой експерт не би прочел преди една година. / прочети повече