Вазоактивната терапия може да увеличи разстоянието с 6-минутно ходене при пациенти с пулмонална хипертония и фиброзни интерстициални белодробни болести

Брой № 1(5) / март 2009, Атипични белодробни инфексии

Vaso-active therapy can improve 6-min walk distance in patients with pulmonary hypertension and fibrotic interstitial lung disease

 

Автори: Omar Minai, D. Sahoo, J. Chapman, A Mehta

Департамент по белодробна, алергична и интензивна медицина, Клиника Кливланд, САЩ

Публикация в Respiratory Medicine 2008; 102: 1015-1020

 

Диспнеята и функционалното ограничение при интерстициални белодробни болести (ИББ) не винаги се обясняват адекватно само от степента на компрометиране на белодробната функция. Счита се, че основно пулмоналната хипертония (ПХ) допринася за морбидността и смъртността при тези пациенти. Не е ясно дали лечението с новите вазоактивни средства има полза при пациентите с ПХ при умерена до тежка ИББ. В настоящото проучване е използвана медицинска документация на пациенти с умерена до тежка фиброзна ИББ и ПХ между юли 2001 и юни 2005 г. Събрани са данни, касаещи демографски, хемодинамични и клинични характеристики в началото и при проследяването. Открити са 19 пациенти, които отговарят на включващите критерии и при които е започнато вазоактивно лечение (epoprostenol (n = 10), bosentan (n = 9). Повечето пациенти (15/19 (79%) показват начален позитивен отговор към лечението и извървяното от тях разстояние за 6 минути нараства до 450 m („респондери”), а 12/15 (80%) се подобряват поне с един функционален клас по СЗО. За едногодишно проследяване 7 от 15 (47%) „респондери” са се влошили сигнификантно. Няма починали пациенти по време на едногодишния период на проследяване. Според авторите еpoprostenol и bosentan продуцират краткосрочна функционална полза при пациенти с ПХ и умерена до тежка ИББ. За обобщаване и заключения по проблема са нужни резултати от широки проспективни, рандомизирани проучвания при такива пациенти.


 

Вашият коментар