Unasyn® – антибиотик в ренесанс

Брой № 1(9) / март 2010, 2010 - Година на белия дроб

Случаи от световната лечебна практика

Антибиотик, познат и непознат, полунавлязъл в практиката в миналото, но от друга страна със съхранен огромен терапевтичен потенциал. В години на социално-икономически сътресения, отразяващи се във всички сфери на живота, този медикамент не можа да заеме своето достойно място в лечебната медицина, поради много високата му цена при появата му в края на 80-те години. Но… ”добрата стока се продава сама”. Настъпи ренесансово време за антибиотика, като достъпът до него се улесни максимално – чрез оптимизиране на всеки етап от дистрибуцията му и предоставяне на нова по-достъпна цена от фирмата производител Pfizer. Своевременно доставен в болнична и доболнична аптечна мрежа, дори и в настоящия кризисен момент, се превърна в антибиотик на първи избор при лечение на възпалителните заболявания. Наличието на парентерална и перорална форма дава възможност за вариации на терапевничния процес в оптимални дози и продължителност. Секвенциалното приложение във всички сфери на практическата медицина позволява оптимизиране на фармако-икономическите показатели. Сравнително ограниченото използване в близкото минало в България съхрани максималната му ефективност срещу бактериалните причинители в сравнение с реципрочни препарати. По-неизползваният като компонент на комбинирани антибиотици бета-лактамазен инхибитор сулбактам притежава собствена антибактериална активност и способност необратимо да инхибира ß-лактамазите. По този начин се предотвратява рискът от развитие на бактериална резистентност, което прави антибактериалното лечение по-сигурно, кратко и ефикасно.

И в този ред на мисли реших да споделя моя, вече немалък опит с Unasyn®, както и да го сравня със световния опит във водещи медицински издания, представен от известни специалисти, но… “ когато фактите говорят и боговете мълчат”:

 

Community-Acquired Pneumonia: The U.S. Perspective

Michael S. Niederman, M.D.

Болшинството от приетите пациенти с кардио-пулмонални проблеми и риск за резистентна пневмококова пневмония, понякога и с участието на грам негативна флора, трябва да бъде лекувано с ß-лактам (cefotaxime, ceftriaxone, ampicillin/sulbactam, или ertapenem), комбиниран с макролид или doxycycline. Като алтернативна монотерапия може да се приложи интравенозен, антипневмококов хинолон (levofloxacin или moxifloxacin).

Respir Crit Care Med. 2009;30(2):179-188. 

Ventilator-associated pneumonia due to colistin susceptible-only microorganisms

F. G. Rios, C. M. Luna, B. Maskin, A. Saenz. Valiente, M. Lloria, S. Gando, C. Sosa, S. Baquero, C. Llerena, C. Petrati, and C. Apezteguia

Между 20 карбапенем-чувсвителни щама на Acinetobacter spp., девет са чувствителни на ampcillin-sulbactam,  три на piperacillin/tazobactam, два на levofloxacinи един на amikacin.

Eur. Respir. J., Aug 2007; 30: 307 – 313.

 

Hematogenous Anaerobic Osteomyelitis

Maqsood A. Bhatti, M.D.

Тежка анаеробна инфекция, хематогенно десиминирана от абсцес със зъбен произход, предизвикала фузобактериален остеомиелит на фемурална кост. Провеждано лечение с ampicillin/sulbactam в продължение на осем седмици след оперативната интервенция.

N Engl J Med 346:1060, April 4, 2002

 

A Hypotensive 22-Year-Old Man With Chest Pain, Cough, and an Abnormal Chest Radiograph

Nikolaos Anatoliotakis, MD*, Sian Chisholm, MD, Latonia Moncur, MD, Arpitha Ketty, MD and James Cury, MD

Индуцирана храчка за киселинно-устойчиви бактерии дава положитeлeн резултат за M. tuberculosis, което кореспондира с находката при бронхоскопското изследване – грануломатоза. На петия ден от хоспитализацията е включена четворна туберкулостатична терапия, като ampicillin/sulbactam продължава. По време на хоспитализацията пациентът е лекуван три седмици интравенозно с ampicillin/sulbactam и три седмици amoxicillin/clavunate през устата.

Chest January 2009 135:228-232; doi:10.1378/chest.08-0752

 

Cutaneous Anthrax Infection

Kevin Joseph Roche, M.D. Mary Wu Chang, M.D. Herbert Lazarus, M.D.

Кожна форма на антраксна инфекция на ръка, на седем месечно бебе след антраксните атентати след събарянето на Световния търговски център в Ню Йорк. Проведено лечение с комбинация на clyndamycin и ampicillin/sulbactam с благоприятен изход.

N Engl J Med 345:1611, November 29, 2001

 

Nontraditional Dosing of Ampicillin-Sulbactam for Multidrug-Resistant Acinetobacter baumannii Meningitis

Michael J. Cawley, Pharm.D., Caroline Suh, Pharm.D., Susanne Lee, Pharm.D., Bruce H. Ackerman, Pharm.D.

Ampicillin 2 g-sulbactam 1 g на всеки 3 часа е назначен в случая, базирано на клиничния опит и на провалите при традиционната дозировка. Контролата на културелното изследване на церебро-спиналната течност след 12 дни на ampicillin-sulbactam лечение е негативно.След 35 дни, при пациента с A. baumannii инфекция е напълно овладяна. Пациентът няма нежелани ефекти и токсичност от високодозовия режим.

Pharmacotherapy. 2002;22(4) 

Necrotizing Fasciitis Caused by Erysipelothrix rhusiopathiae

Ramona Simionescu, MD, Sandeep Grover, MD, Raja Shekar, Burton C. West, MD

Абсцесът е инцизиран и дрениран по спешност. Натривката по Грам показва рядко левкоцити, Gram позитивни коки по двойки и на гроздове, много Gram-позитивни и Gram-негативни бацили, като се има предвид, че резултатите от културелното изследване закъсняват 7 дни, е назначена интравенозна терапия с ampicillin/sulbactam (1.5 g на всеки 6 ч) и tobramycin (140 mg).

South Med J. 2003;96(6) 

Epidemiology, Resistance, and Outcomes of Acinetobacter baumannii Bacteremia Treated with Imipenem-Cilastatin or Ampicillin-Sulbactam

Tara K. Jellison, Pharm.D., Peggy S. McKinnon, Pharm.D., Michael J. Rybak,

При лечение на инфекции, причинени от Acinetobacter baumannii, Ampicillin-sulbactam би могъл да се използва като алтернатива на imipenem-cilastatin, базирано на клиничния отговор на 2-ия и 7-ия ден и в края на лечението.

Pharmacotherapy. 2001;21(1) 

The Current and Evolving Treatment of Colonic Diverticular Disease

A.Tursi; S. Papagrigoriadis

В колоректалната хирургия, втора генерация цефалоспорини (27%) и ampicillin/sulbactam (16%) са едни от най-често изписваните антибиотици при пациентите.

Alimentary Pharmacology & Therapeutics. 2009;30(6):532-546. 

Aspiration Pneumonias: Under-Diagnosed and Under-Treated

Hidenobu Shigemitsu; Kamyar Afshar

Седемдесет пациента с аспирационни пневмонии и първичен белодробен абсцес получават следната терапия съдържаща ampicillin-sulbactam (SBT/ABPC) или clindamycin, със или без цефалоспорин, в продължителност на 7-14 дни, като SBT/ABPC е еднакво ефективна от алтернативната с  clindamycin, като клиничен отговор.

Curr Opin Pulm Med. 2007;13(3):192-198. 

Common Ophthalmic Emergencies

G. D. Khare; R. C. Andrew Symons; D. V. Do

При този случай са изписани широкоспектърни антибиотици, ampicillin/sulbactam или ceftriaxone плюс vancomycin, в интравенозна инфузия, за първите 72 часа и перорално за една седмица след това. Metronidazole покрива анаеробната флора и трябва да се има предвид. За пациенти, алергични към penicillins/cephalosporins, vancomycin плюс gentamicin или clindamycin плюс gentamicin са добър избор.След начално подобрение, amoxicillin/clavulanate или cefaclor могат да бъдат преписани амбулаторно на пациента за 14 дни.

Int J Clin Pract. 2008;62(11):1776-1784. 

 

Ampicillin/sulbactam compared with polymyxins for the treatment of infections caused by carbapenem-resistant Acinetobacter spp.

Olivera MS, Prado GV, Costa SF, Grinbaum RS, Levin AS

Това е първото сравнително проучване при инфекция с карбапенем-резистентни шамове Acinetobacter. Най-важният извод от това изследване е, че комбинацията ampicillin/sulbactam се явява по-ефикасна от полимиксините, което е един независим фактор , свързан със смъртността по време на лечение.

J Antimicrob Chemother. 2008 Jun;61(6):1369-75

Moxifloxacin vs ampicillin/sulbactam in aspiration pneumonia and primary lung abscess.

Ott SR, Allewelt M, Lorenz J, Reimnitz P, Lode H; German Lung Abscess Study Group

В лечението на аспирационно-асоциираните пулмонални инфекции, аспирационна пневмония и първичен белодробен абсцес, моксифлоксацина клинично е толкова ефикасен и безопасен, колкото и ampicillin/sulbactam.

Infection. 2008 Feb;36(1):23-30.

В горепосочените проучвания се постарах да представя Unasyn® и приложението му в терапията на различни инфекциозни заболявания.

Едно от приложенията на Unasyn® е в областта на профилактиката при хирургични интервенции в доза 1.5-3.0 г при въвеждане в анестезия, като дозата може да се повтори на 6-8 часа.

Наличието на парентерална и перорална форма прави възможно провеждането на удобната секвенциална терапия.

Пероралната дозировка при възрастни е 375 -750 мг (1-2 табл.) два пъти дневно. Интравенозно при възрастни се прилага в дозов режим, вариращ от 1.5 – 3 г на 6 до 8 ч. Възможна е комбинираната терапия с хинолони, макролиди, аминогликозиди или гликопептиди.

 

Табл.1 Доказана клинична ефективност с Unasyn® при лечението на 8308 пациента

 

Инфекции  

Възрастни

Клиничен успех

% (patients)

Бактериологичен успех

% (isolates)

Инфекции на долните дихат. път.

84.9 (558)

79.3 (222)

Инфекции на горния респ. тракт

92.4 (317)

94.5 (219)

Otitis media/sinusitis

75.0 (188)

77.0 (174)

Инфекции на кожата и меките тъкани

89.4 (482)

89.5 (493)

Инфекции на пикочните пътища

86.3 (614)

83.9 (597)

Pitts NE et al. APMIS Suppl 1989;5:23–34.

 

Много удачна е комбинацията със Zmax® (Azithromycin 2 г) в еднократен прием перорално – комбинирана терапия с облекчаващ режим на прием при максимално широк антибактериален спектър и нисък риск от резистентност. Удачно е използуването му за овладяване на неспецифичната компонента или придружаващ възпалителен процес при лечението на туберкулоза с всякаква локализация, комбинирайки се с поликомпонентна туберкулостатична терапия. Предимство при лечението е и оскъдните нежелани, странични ефекти

Гореизложеното, както и моят личен опит с препарата Unasyn® (ampicillin/sulbactam), подкрепят твърдението за “Ефикасното решение с уникалната комбинация”.

Желая Ви успех в лечението!


 

Вашият коментар