Системни прояви и коморбидност при ХОББ

Брой № 3(7) / септември 2009, Бял дроб и бъбреци

Systemic manifestations and comorbidities of COPD

 

Обзор на P. Barnes и B. Celli

Публикация в Eur Respir J 2009; 33: 1165–1185

 

Постоянно нарастващи данни показват, че хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е комплексно състояние, включващо и системни промени освен ограничение на въздушния поток. Последното има значими ефекти върху сърдечните функции и промяната в кръвните газове със системни последствия. „Изливането” на медиатори на възпалението в циркулацията резултира във важни системни прояви на болест­та, като скелетно-мускулна загуба и кахексия. Системното възпаление може да инициира или да влоши придружаващите болести, като исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност, остеопороза, нормоцитна анемия, белодробен карцином, депресия и диабет. Придружаващите болести потенцират заболеваемостта от ХОББ, което води до по-чести хоспитализации, повишена смъртност и повишени здравни разходи. Коморбидностите усложняват поведението при ХОББ и трябва да се оценяват внимателно. Съпътстващото лечение със статини и агонисти на пероксизом-пролифератор-активираните рецептори могат да окажат неочаквано благоприятен ефект при пациенти с ХОББ. Лечението на свързаното с ХОББ възпаление би могло да повлияе и системното възпаление, както и придружаващите болести. Новите широкоспектърни противовъзпалителни агенти, като инхибитори на фосфодиестераза тип-4, имат значителни странични ефекти, поради което е нужно създаване на нови инхалаторни медикаменти. Друг подход е преодоляване на кортикостероидната резистентност, например с ефективни антиоксиданти. Необходими са бъдещи проучвания за адекватна и точна оценка на коморбидността при ХОББ и нейното лечение.


 

Вашият коментар