Seretide® значително забавя снижението на белодробната функция при пациенти с ХОББ

Брой № 3 (3) / септември 2008, Интерстициални белодробни болести и Саркоидоза

ХОББ е предотвратимо и лечимо заболяване, най-често свързано с тютюнопушене, което се характеризира с ограничаване във въздушния поток, което не е напълно обратимо. ХОББ може да се определи и като “глобален убиец”, причиняващ смъртта на повече от три милиона души годишно – повече от рака на белия дроб и рака на гърдата, взети заедно. 6,7

Вече е ясно, че възпалението, стоящо в основата на ХОББ, причинява прогресия на заболяванетои се наблюдава във всички стадии на болестта9. ХОББ е многокомпонентно заболяване, което включва структурни промени, мукоцилиарна дисфункция и възпаление на дихателните пътища, водещи до ограничаване на въздушния поток и причиняващи съществен системен ефект или така наречения системен компонент на ХОББ.10,11,12

Клинично компонентите на ХОББ водят до прогресиращи промени в белодробната функция, симптоми и екзацербации (дефинирани като влошаване на симптоматиката), които значимо повлияват качеството на живот на пациентите и тяхната преживяемост.13

Резултатите от проучването TOwards a Revolution in COPD Health (TORCH), проведено сред над 6000 пациенти, публикувани в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.1демонстрираха, че лечението със seretide (salmeterol/fluticasone propionate 50/500mcg)* може да намали прогресията на хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) чрез значимо забавяне на снижението на белодробната функция на пациентите в сравнение с плацебо.

Това е първото проспективно проучване, в което се доказа че лекарствена терапия забавя снижението на белодробната функция и повлиява прогресията на това сериозно белодробно заболяване, което в световен мащаб причинява смъртта на над три милиона човека годишно. 2

Резултатите показват, че терапията може да намали с повече от 50% ускореното снижение на белодробната функция (измерена чрез ФЕО1), което се наблюдава при пациенти с ХОББ, показвайки значително забавяне на прогресията на заболяването.

При пациентите, приемали salmeterol/fluticasone propionate, се наблюдават цели 16 мл/година по-малък спад в белодробната функция в сравнение с тези, приемали плацебо** (39 ml срещу 55 ml на година, p<0.001)*** 1

Данните от този анализ показват също, че salmeterol и fluticasone propionate, приемани поотделно, също значително намаляват спада в белодробната функция, макар и в по-ниска степен, в сравнение с тяхната комбинация (42 ml срещу 55 ml на година в сравнение с плацебо, p=0.003).1

Според проф. Bartolome Celli от Pulmonary and Critical Care division на Caritas-St Elizabeth’s Medical Centre в Boston, САЩ, водещ автор на TORCH “тези данни разширяват обхвата на вече доказаната полза от терапията със salmeterol/fluticasone propionate. ХОББ предполага лоша прогноза за пациентите и наличието на лечение, което може да забави прогресията на болестта, е значим напредък”.15

“Добрата новина за пациентите е, че за първи път се демонстрира как лечението със Seretide подпомага забавяне на прогресията на заболяването, като едновременно с това подобрява белодробната функция и намалява екзацербациите,”1,3 коментира Дарел Бейкър, ръководител на развойния център за респираторни медикаменти в GSK. “Дългосрочни проучвания, като TORCH, предлагат на лекари и изследователи важни изводи за лечението и механизмите на развитието на ХОББ. GSK ще продължава да бъде компания всецяло ангажирана с изследвания за разширяване на познанията за ХОББ и неговото лечение”.

ФЕОе важен индикатор за прогресията на ХОББ и е най-точният клиничен показател за белодробната функция.До този момент отказът от тютюнопушене беше единственият подход за промяна в скоростта на снижение на ФЕО1.14

Първоначалните резултати от TORCH сочат, че лечението със salmeterol/fluticasone propionate показва промяна в посока намаляване на смъртността от всички причини, въпреки че разликата в смъртността не достига статистическа значимост. Освен това, проучването потвърждава, че лечението със salmeterol/fluticasone propionate осигурява подобрение на белодробната функция за срок над три години и намалява нивото на екзацербации, дори при пациенти с ХОББ без предходни екзацербации. 3

Seretide бе одобрен в Европейския съюз през 2003 година за симптоматично лечение на тежка ХОББ, при пациенти с ФЕО1<50% от предвидената стойност, история на повтарящи се екзацербации и изразена симптоматика на фона на редовна терапия с бронходилататор.4

На база на резултатите от проучването TORCH, разрешението за употреба бе разширено и за пациентите с умерена ХОББ: ФЕО1<60% от предвидената стойност (предбронходилататорно) и история на повтарящи се екзацербации и ясно изразена симптоматика на фона на редовна терапия с бронходилататор. 4

Изследването TORCH е първото многоцентрово, рандомизирано, двойно-сляпо, паралелно-групово, плацебоконтролирано проучване, което проспективно сравнява ефекта от salmeterolсамостоятелно, fluticasone propionate самостоятелно, фиксирана дозова комбинация от salmeterol и fluticasone propionate и плацебо, върху смъртността при пациенти с умерена до тежка форма на ХОББ. То е проведено в 42 страни при над 6000 души, като проведеният post hoc анализ е на базата на данните при 5343 пациенти (26 539 спирометрични изследвания, извършени през 24 седмици за период от три години).3

Изводи за клиничната практика:

• Спадът на ФЕО е ключов индикатор за прогресия на ХОББ. До настоящия момент, преустановяването на тютюнопушенето бе единствената интервенция с доказана ефективност да забавя този процес.14

• Проучването TORCH показа, че фармакотерапия с комбинацията salmeterol 50mcg и fluticasone propionate 500 mcg (и в по-малка степен двата компонента поотделно) забавя значително снижаването на ФЕОпри пациенти с умерена до тежка форма на ХОББ и ФЕО1<60%, като по този начин забавя прогресията на болестта.1

* http://ctr.gsk.co,uk/Summary/fluticasone_salmeterol/studylist.asp

** На пациентите в плацебо рамото са били позволени: кратко-действащи антихолинергици, кратко-действащи бета2-агонисти, лечение за спиране на тютюнопушенето, теофилини, кратки курсове със системни кортикостероиди (например 10 дни) и краткосрочна кислородотерапия. На всички пациенти е прилаган salbutamol за облекчаване на острите симптоми.

*** Нормата за снижение на белодробната функция при здрави пациенти е приблизително 30 ml/годишно (James A. et al., 2005. Lange P. et al., 1998)

Използвани източници:
 1. Celli BR, et al. Effect of Pharmacotherapy on Rate of Decline of Lung Function in COPD: Results from the TORCH Study. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2008:2007121869OC.
 2. WHO. Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD): Fact Sheet No. 315. In: WHO, editor. COPD, 2008.
 3. Calverley PMA, et al. Salmeterol and Fluticasone Propionate and Survival in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. N Engl J Med 2007;356(8):775-789.
 4. КХП от 03/12/2007
 5. Celli BR, et al. Standards for the diagnosis and treatment of patients with COPD: a summary of the ATS/ERS position paper. Eur Respir J 2004;23(6):932-946.
 6. WHO. The World Health Report 2002. Reducing risks, promoting healthy life. Geneva: World Health Organization, 2002.
 7. Ferlay J. Cancer Incidence, mortality and prevalence worldwide. IARC CancerBase No.5. Lyon: IARC Press, 2004.
 8. Halpin DM, Miravitlles M. Chronic obstructive pulmonary disease: the disease and its burden to society. Proc Am Thorac Soc 2006;3(7):619-23.
 9. Hogg JC, et al. The nature of small-airway obstruction in chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med 2004;350(26):2645-53.
 10. Agusti AG, et al. Systemic effects of chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J 2003;21(2):347-60.
 11. Agusti AG. COPD, a multicomponent disease: implications for management. Respir Med 2005;99(6):670-82
 12. Wouters EF, et al. Systemic effects in COPD. Chest 2002;121(5 Suppl):127S-130S.
 13. Global Strategy for the diagnosis, Management and prevention of COPD: Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), 2007.
 14. Anthonisen NR, Connett JE, Murray RP. Smoking and lung function of Lung Health Study participants after 11 years. Am J Respir Crit Care Med 2002;166:675–679.
 15. http://www.finchannel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=18113& Itemid=62

 

Вашият коментар