Пулмолози от цялата страна разискваха важни аспекти на Хроничната обструктивна белодробна болест

Данни на Европейската агенция за околната среда сочат, че четири от петте най-замърсени града в Европа са български, което води до повишаване на броя пациенти, засегнати от ХОББ

 

Пулмолози от страната се събраха на експертен форум, организиран от Българското Дружество по Белодробни Болести и фармацевтична компания БьорингерИнгелхайм България. Целта на срещата беше да се дискутират различни проблеми, свързани със заболяването ХОББ (Хронична обструктивна белодробна болест) и да се представят последните новости в лечението му. Експертният форум се състоя в гр. Несебър в средата на месец април (12.04.214 г.). Важни акценти в научната програма бяха Синдромът на припокриване на ХОББ и астма, превенцията на екзацербациите на ХОББ и актуализираната версия на документа GOLD.

 

Срещата откри председателят на  Българското  Дружество по Белодробни Болести – доц. д-р Явор Иванов. Той сподели тревожния факт, че според последната оповестена класация от Европейската агенция за околната среда, от петте най-замърсени града в Европа, четири са български.Замърсяването на въздуха и тютюнопушенето са пряко свързани със заболяването ХОББ.

Гост-лектор по време на срещата бе проф. д-р МатиасФлезар от Словения. Презентацията му бе свързана с актуалната тема – Синдром на припокриване на ХОББ и астма. Проф. Флезар обърна внимание на методите за диагностика и отдиференциране на астма и ХОББ, като акцентира, че бронходиалататорният тест не е достатъчно информативен, а спирометрията показва сходни резултати при двете заболявания. Гост-лекторът сподели, че при избора на лечение на пациентите със Синдром на припокриване на ХОББ и астма е изключително важнa превенцията на екзацербациите.

Друга основна тема на форума бяха фенотиповете при ХОББ, на които специално внимание обърна доц. д-р Коста Костов – член на специализирания екип, изработил последната редакция на националните препоръки за диагноза и лечение на ХОББ. „Проблемът „фенотип“ все повече концентрира вниманието на пулмолозите по света, а също и у нас. Фенотиповете имат отношение към прогнозата и изхода от болестта. Всеки клиничен фенотип трябва да има различен, специфичен тип терапия“, обясни доц. Костов. Тази концепция е в подкрепа на становището, че ХОББ е комплексно заболяване и всеки пациент се нуждае от индивидуален подход в лечението. „За лечение според фенотипа на ХОББ, обаче, трябва да имаме ясни критерии“, заяви доц. Костов и посочи примери за множество фенотипове, цитирани в литературата, сред които и този на „честите екзацербатори“.

Именно „Екзацербациите на ХОББ и специфичният пациентски фенотип“, бе темата на лекцията на доц. д-р Йордан Радков (Ръководител клиника по „Пневмология и фтизиатрия“ при МБАЛ „Св. Марина“, Варна). Той посочи, че в етиологията на обострянията на заболяването само 20% се дължат на неинфекциозни причини. Специалистът постави въпроса: „Възможно ли е прогнозирането на екзацербациите на ХОББ?“ и представи примери за клинични и лабораторни маркери за разпознаване на „честите екзацербатори“. В продължение на темата за екзацербациите доц. д-р Денчо Османлиев (Национален консултант по пневмология и фтизиатрия, СБАЛББ „Св. София“, гр. София) представи клиничните доказателства в полза на ефикасността на дългодействащия антихолиноергик tiotropium в превенцията на обострянията на ХОББ.

Предотвратяването на екзацербациите е един от ключовите фактори за понижение на риска, свързан с ХОББ. Над 17 000 пациенти с ХОББ са проследени за ефекта на tiotropium върху обострянията в целенасочени, контролирани проучвания от фаза III.2,3,4,5 Tiotropium понижава риска от екзацербации на ХОББ и следователно може да намали употребата на здравни ресурси, свързани с болестта, при пациенти с умерено тежка до тежка форма на ХОББ.2

В дългосрочното клинично изпитване UPLIFT® (UnderstandingPotentialLong-TermImpactsonFunctionwithTiotropium) за оценка на риска от екзацербации при популация с ХОББ, включваща пациенти от стадий II до IV по GOLD, е установено, че tiotropiumHandiHaler® 18 µg значимо удължава времето до първата екзацербация на ХОББ с 4,2 месеца и също значимо понижава риска от обостряния на ХОББ за 4-годишния период на проучването.3

В друго клинично изпитване: POET-COPD® (Prevention Of  Exacerbations with Tiotropiumin COPD) – пряко сравнително проучване за директно сравнение на ефектите на tiotropiumHandiHaler® 18 µg и salmeterol върху риска от умерено тежки и тежки екзацербации за период от 1 година, се доказа, че, tiotropium намалява риска за умерени до тежки екзацербации със 17% повече спрямо salmeterol, а риска за тежки екзацербации на ХОББ – с 28% повече в сравнение с контролата.4

Какви са обаче доказателствата за tiotropiumRespimat®5 µgв тази насока? Отговор на този въпрос дават две клинични изпитвания: 205.372 на BoehringerIngelheim и TIOSPIR®. Резултатите от проучването 205.372 показват, че при 1-годишно проследяване, лечението с tiotropiumRespimat® 5µg постига основната крайна цел на изпитването – значимо удължаване на времето до първа екзацербация с 31% в сравнение с плацебо.5 В клиничното изпитване TIOSPIR® (The Tiotropium Safety and Performance iRespimat Trial) се доказа, че няма разлика между сравняваните терапевтични групи във времето до първата екзацербация на ХОББ  (2 години) за tiotropiumRespimat 5 µg и за tiotropium HandiHaler® 18 µg.6

Основните предимства на единствения по рода си инхалаторRespimat®SMI (SoftMistTMInhaler – инхалатор тип „фина мъгла“) бяха представени от проф. д-р Димитър Попов. Освен високата фракция фини частици7 и доброто отлагане на доставяния медикамент в прицелното място – малките дихателни пътища8, Respimat® SMI осигурява и продължително състояние под формата на аерозол (1,5 секунди)9, което улеснява инхалацията.

В рамките на Форума, доц. д-р Владимир Ходжев (началник на Клиника по пулмология в УМБАЛ “Св. Георги”, Пловдив) представи исторически преглед на промените в документа GOLD (Global Strategy for Diagnosis and Management of COPD – глобална стратегия за диагноза и контрол на ХОББ) от създаването му през 2001 г. до последната му актуализация от началото на 2014 г. Именно в последната версия на GOLD, за дълго действащия антихолиноергик tiotropium, е записано, че „няма разлика по отношение на смъртността и честотата на екзацербациите, когато се сравняват tiotropium, доставян чрез инхалатор за сух прах, и tiotropium, доставян чрез RespimatSMI”.10 Доц. Ходжев постави въпроса „дали категоризирането на пациентите в групите A, B, C и D по GOLD е в помощ в ежедневната лекарска практика на пулмолозите при определяне на терапевтичните стратегии при ХОББ?“. Той подчерта, че „GOLD е процес – система в развитие и на редица въпроси, свързани със заболяването, все още се търсят отговори“.

Като модератор в срещата, проф. д-р Огнян Георгиев (Началник на Белодробно отделение на КПВБ на УМБАЛ „Александровска“), прикани присъстващите да споделят и дискутират проблемите, с които се срещат в ежедневна си борба с ХОББ.

Тревожен е фактът, че честотата на ХОББ нараства в световен мащаб, основно поради тютюнопушене и излагане на вредни емисии, отделяни при използването на горива с органичен произход. Заболяването е сред водещите причини за смърт в много държави. През 1990 г. ХОББ е била шестата по честота причина за смърт, но прогнозата за бъдещето е ХОББ да заеме третото място в тази класация, след сърдечните заболявания и инсулта.10 Лечението може да облекчи оплакванията, свързани с ХОББ, така че пациентите да могат да извършват своите ежедневни дейности и да бъдат предпазени от влошаващите прогнозата екзацербации. Наред с лечението, обаче, е необходима и цялостна промяна в поведението и начина на живот.10 Борбата с ХОББ остава отворена за дискусии тема, която не бива да бъде подценявана, за да не бъдат обременени следващите поколения с тежкото наследство на последиците от социално значимото заболяване.

 

Източници:

 1. EuropeanEnvironmentAgency, Airpollutionreport 2011, http://www.eea.europa.eu/themes/air/air-pollution-country-fact-sheets
 2. Niewoehner DE, etal. Prevention of exacerbations of chronicobstructivepulmonarydiseasewithtiotropium, a once-dailyinhaledanticholinergicbronchodilator. Ann internMed. 2005,143;317-326.
 3. Tashkin D, etal. A 4-year trial of tiotropiuminchronicobstructivepulmonarydisease. N Engl J Med. 2008;359:1543-1554.
 4. Vogelmeier C, etal. Tiotropiumversussalmeterolfortheprevention of exacerbations of COPD. N Engl J Med. 2011;364:1093-1103.
 5. Bateman ED, etal. A one-yeartrial of tiotropiumRespimatplususualtherapyin COPD patients. RespirMed. 2010;104(10):1460-1472.
 6. Wise RA, et al. Tiotropium Respimat Inhaler and the Risk of Death in COPD. N Engl J Med. 2013. DOI:10.1056/NEJMoa1303342.
 7. Ziegler, J. andWachtel, H. Particlesizemeasurementtechniquesforpharmaceuticaldevicedevelopment. In: Drug Delivery to theLungs – XII. AerosolSociety, London, UK, 2001, 54–57.
 8. Hochrainer D, Hölz H, Kreher C, Scaffidi L, Spallek M, Wachtel H. Comparison of theaerosolvelocityandsprayduration of Respimat® SoftMist™ Inhalerandpressurizedmetereddoseinhalers. J AerosolMed. 2005;18:273–282.
 9. Dalby R, Spallek M, Voshaar T. A review of the development of Respimat Soft Mist Inhaler. Int J Pharm 2004 Sep 28; 283 (1-2): 1-9.
 10. Global initiative for Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Global Strategy  for Diagnosis and Management of COPD  (GOLD)2014.

 

Един коментар към “Пулмолози от цялата страна разискваха важни аспекти на Хроничната обструктивна белодробна болест”

Отговори
 1. Димитър Димитров казва:

  Здравейте,
  От 4 години съм диагностициран с ХОББ по рентгенова снимка и спирометрия. При преглед при пулмолог в чужбина се оказа че нямам ХОББ, а рефлукс. Казаха ми че от 10 години диагностицирането на ХОББ не се прави по рентгенова снимка, а със скенер. Скенерът при мен показа, че нямам ХОББ. Моля за коментар

Вашият коментар