Prospan (eкстракт от бръшлян) – една рационална фитотерапия

Брой № 3 (23) / септември 2013, Фенотипи при ХОББ и астма

Екстрактът от бръшлян притежава изразени бронхоспазмолитични и секретолитични свойства. Терапевтичният ефект при кашлица и бронхиални заболявания е доказан многократно в клинични изследвания. Освен това обширни данни  потвърждават безопасността, особено при приложение при деца.

Приложението на бръшлян като лечебно средство при заболявания на дихателните пътища има дългогодишна традиция. Бръшлянът се отнася към групата на добре изследваните фитофармацевтични продукти, чиято ефективност е доказана в изследвания, отговарящи на изисквания научен стандарт. Екстрактът от листата на бръшлян (Hedera helix) притежава подчертан секретолитичен и бронхоспазмолитичен ефект, благодарение на високото съдържание на тритерпенсапонини.

Екстрактът от листа на бръшлян е с индикация за приложение при бронхиални заболявания със симптома “продуктивна кашлица”. Към тях се отнасят:

кашлица при простудни заболявания,

остри и хронични бронхити,

обструктивни заболявания на дихателните пътища (ХОББ и бронхиална астма).

Ефективността и поносимостта при тези индикации са доказани. Растителното активно вещество (сух екстракт от листа на бръшлян) доказва в контролирани клинични изследвания не само своето предимство пред плацебо, но ефектът му се потвърждава и при сравнение с конвенционални секретолитични препарати.

Клинично доказан ефект и ефикасност

При редица наблюдения за приложението на Проспан е доказана ефективността му при различни форми на приложение и е документирана отличната му поносимост – както при възрастни, така и при деца. В наскоро проведено постмаркетингово изследване на S. Fazio и сътр. (2009) общо 9 657 пациенти (между тях 5 181 деца), страдащи от остър или хроничен бронхит, са получили сух екстракт от листа на бръшлян под формата на сироп (DEV 5 – 7,5 : 1, алкохолен извлек 30%), при дозировка съответна за възрастовата група. След седем дни лечение при 95% от пациентите се наблюдава значително подобрение на симптоматиката или отпадане на оплакванията. Ефективността на терапията, при оплаквания от само 2,1%, се оказа изключително висока.

Авторите освен това установяват, че съпътстващата терапия с антибиотици не носи допълнителна полза по отношение на терапевтичния ефект, но тя повишава относителния риск от настъпване на нежелани странични ефекти с около 26%.  

В друго наблюдение (2002), обхванало общо 1350 пациента (възрастни и деца над 4 годишна възраст) с хроничен бронхит, е приложен сух екстракт от листа на бръшлян (Prospan®) в амбулаторни условия. При съответна за възрастта доза лечението с Проспан постига до края на четириседмичния срок на наблюдението значително подобрение на симптоматиката или даже отсъствие на оплаквания, при това за водещите симптоми:

  • кашлица в 92,2% от всички случаи,
  • експекторация при 94,2%,
  • задух при 83,1% и
  • респираторна болка при 86,9%.

Делът на пациентите без оплаквания (за всичките четири симптома) е 38 %. И при това изследване екстрактът се оказа с много добра поносимост, само в 0,2% от случаите са настъпили леки нежелани странични ефекти.

 

Добрата поносимост определя приложението в детска възраст

Поносимостта на екстракта от бръшлян в детска възраст е проучена задълбочено в наблюденията на K. Kraft. Поради липсата на изследвания за поносимостта при кърмачета и малки деца целта на авторката е да наблюдава тази възрастова група.

В изследването се обработват ретроспективно данните от общо 52 478 деца, които поради заболявания на дихателните пътища са били лекувани с Prospan® сироп. 51% от децата са на възраст между 1 и 5 години, а 15% са под 1 годишна възраст.  Дозировката е съответна за възрастта на децата. Общият брой на нежелани ефекти е 0,22%. Следователно екстрактът се определя като изключително добре поносим. Страничните действия са от лек тип, при което основната част с 0,17% е за сметка на гастроинтестинални смущения.

Изследването потвърди документираната в предходни изследвания безопасност на растителното лекарство и подчертава добрата поносимост в детска възраст.

Молекулярният механизъм на действие е декодиран

Досега се приемаше, че секретолитичният ефект на екстракта от бръшлян действа чрез рефлекторно парасимпатиково дразнене на лигавицата на стомаха и на бронхите. Тази хипотеза днес се счита за остаряла. Както беше установено във фармакологични модели, молекулярният механизъм на действие на екстракта се основава на β2-адренергични ефекти, които се дължат на съдържащите се в бръшляновите листа сапонини, а именно

  • α-Hederin и
  • Hederacosid C (който се метаболизира като про-лекарство в организма до α-Hederin).

 

Към качеството на екстракта от бръшлянови листа се предявяват същите изисквания, както и към химически-синтетичните лекарствени средства. В европейската фармакопея, както и в монографията за екстракта от листа на бръшлян (Hederea folium)-ESCOP, е описано и определено кои части от растението могат да бъдат използвани като лекарство, как трябва да бъдат съхранявани и как да се проверява качеството, т.е. идентичността, чистотата и съдържанието. Поради все по-строгите изисквания към качеството на растителни лекарствени препарати усилено се контролира получаването на растителния изходен материал, чийто произход трябва коректно да бъде документиран, а неговото отглеждане и прибиране трябва, чрез стандартизиране, да гарантира фармацевтичната възпроизводимост на качеството. За оценката на едно растително лекарствено средство, наред с качеството на изходната дрога, решаваща роля играе и използвания за получаването на екстракта метод. Наред с указването на съотношението дрога: екстракт (DEV) трябва да бъдат отчетени вида и концентрацията на екстракционното средство. Дори екстракти, получени с 20% или с 90% етанол, могат значително да се различават по своя състав.

 

Трябва да се подчертае, че не става дума за директно взаимодействие с β2-рецептор, а за индиректни механизми, които в крайна сметка водят до повишена продукция на повърхностния фактор сърфактант в белодробните алвеоли. Това води до втечняване на секрета – ефект, който се усеща като намаляващ дразненето от кашлицата. Бронхоспазмолитичното действие може също да се обясни чрез индиректното въздействие на съдържащите се в бръшляна вещества върху β2-адреноцепторите. Те се намират и в мускулните клетки на гладката бронхиална мускулатура. Повишената концентрация на сАМР води до намаляване на интрацелуларната концентрация на Са2+, а с това до релаксация на бронхиалната мускулатура.

Тези молекулярни механизми на въздействие ясно обясняват установените при клиничните изследвания секретолитични и бронхоспазмолитични свойства на сухия екстракт от бръшлянови листа. Може да се обобщи, че сухият екстракт от бръшлянови листа представлява клинично и фармакологично добре изследван лекарствен фитопрепарат. Обширни изследователски данни потвърждават ефективността и поносимостта на екстракта от бръшлянови листа (Prospan®), особено при приложение в детска възраст. Следователно при заболявания на дихателните пътища, изискващи секретолитично и бронхоспазмолитично лечение, е на разположение една наистина ефикасна и надеждна терапия.

 


 

Вашият коментар

Информацията в тази страница е предназначена само за лекари или фармацевти.
Като потвърждавате, че сте медицинско лице, Вие поемате цялата отговорност за анализирането и използването й.

Медицински специалист ли сте?

Да     Не