Препоръки за извършване на тест за „отмиване“ на инертен газ

ERS/ATS CONSENSUS STATEMENT

 

Consensus statement for inert gas washout measurement using multiple- and singlebreath tests

 

Paul D. Robinson, Philipp Latzin, Sylvia Verbanck, Graham L. Hall, Alexander Horsley, Monika Gappa, Cindy Thamrin, Hubertus G.M. Arets, Paul Aurora, Susanne I. Fuchs, Gregory G. King, Sooky Lum, Kenneth Macleod, Manuel Paiva, Jane J. Pillow, Sarah Ranganathan, Felix Ratjen, Florian Singer, Samatha Sonnappa, Janet Stocks, Padmaja Subbarao, Bruce R. Thompson and Per M. Gustafsson

 

Eur Respir J 2013; 41: 507–522

DOI: 10.1183/09031936.00069712

Copyright_ERS 2013

 

Резюме: Тестове за „отмиване“ на инертен газ, извършени с помощта на една или няколко техники, са описани за първи път преди повече от 60 години. Като измерване за нееднородно разпределение на вентилацията, те предлагат допълнителна информация към стандартните тестове на белодробната функция, като спирометрия, а също така дават възможност за изследване в широки възрастови граници и показват подобрена чувствителност при откриването на ранното увреждане на белите дробове. Тези ползи доведоха до възраждане на интереса към тях от производители, клиницисти и изследователи, но все още липсват подробни указания за отмиващите спецификации на оборудването, изпитване в експлоатационни условия и анализи. Този текст дава препоръки по тези аспекти, които са приложими при изследването както на деца, така и на възрастни, като същевременно се очертават най-важните принципи, които са от съществено значение за читателя. Препоръките са изготвени въз основа на доказателства, когато това е било възможно, но на много места представляват експертно становище от работна група с голям колективен опит в обсъжданите техники.

И накрая, осветени са най-важните въпроси, които остават без отговор. С решаването на тези важни въпроси и насочване към тях на бъдещи изследвания има надежда да се улесни включването на тези обещаващи тестове в рутинната клинична практика.

 

ABSTRACT: Inert gas washout tests, performed using the single- or multiple-breath washout technique, were first described over 60 years ago. As measures of ventilation distribution inhomogeneity, they offer complementary information to standard lung function tests, such as spirometry, as well as improved feasibility across wider age ranges and improved sensitivity in the detection of early lung damage. These benefits have led to a resurgence of interest in these techniques from manufacturers, clinicians and researchers, yet detailed guidelines for washout equipment specifications, test performance and analysis are lacking. This manuscript provides recommendations about these aspects, applicable to both the paediatric and adult testing environment, whilst outlining the important principles that are essential for the reader to understand. These recommendations are evidence based, where possible, but in many places represent expert opinion from a working group with a large collective experience in the techniques discussed.

Finally, the important issues that remain unanswered are highlighted. By addressing these important issues and directing future research, the hope is to facilitate the incorporation of these promising tests into routine clinical practice.

 

Виж пълния текст на статията.


 

Вашият коментар