Предварителни резултати от проучването SERVE-HF на компанията ResMed

 

На 13 Май 2015 година ResMed обяви предварителните резултати от проучването SERVE-HF, което компанията стартира на 14 Февруари 2008 година. Причина за това предварително съобщение са важните заключения, до които то достига. Но какво е SERVE-HF? SERVE-HF е мултинационално, мултицентрово, рандомизирано контролирано проучване, предназначено да оцени дългосрочните ефекти и икономическата ефективност на адаптивната серво-вентилация (АСВ) по отношение на смъртността и заболеваемостта при пациентите на оптимално медикаментозно лечение за стабилна сърдечна недостатъчност (СН), с левокамерна систолна дисфункция, и нарушение на дишането по време на сън (НДПС), с предимно-централна сънна апнея. С включените 1325 пациенти проучването е най-мащабното, разглеждащо проблема. Две са тестваните устройства: в Европа – AutoSet CS 2, в САЩ – VPAP Adapt SV.

 

Пациентите в SERVE-HF са на възраст над 22 години с тежка ХСН III-IV клас по NYHA или такива с NYHA клас II и поне една хоспитализация поради СН през последните 24 месеца. Други критерии за включване са:

 

 • наличието на левокамерна фракция на изтласкване (ФИ) ≤45%, изчислена ехокардиографски, чрез радионуклидна вентрикулография или с магнитен резонанс на сърце
 • наличие на НДПС (AHI >15/час) с централни апнеи ≥50% и централен апнея индекс >10/час
 • назначена медикаментозна терапия според общоприетите ръководства (European Society of Cardiology – ESC; American College of Cardiology/American Heart Association – ACC/AHA).
 • без промяна в лечението през последния месец
 • без хоспитализации през последния месец

 

Рандомизираните пациенти се проследяват за минимален срок от 24 месеца и максимален такъв – 70 месеца. Към изключващите критерии спадат:

 

 • сигнификантна ХОББ с ФЕО1 < 50% през последните 4 седмици
 • кислородна сатурация през деня ≤ 90%
 • налична PAP терапия
 • продължителност на живота < 1 година поради болест, различна от СН
 • сърдечна хирургия, перкутанна коронарна интервенция, ОМИ или НАП през последните 6 месеца
 • имплантиран дефибрилатор през последните 6 месеца
 • преходни исхемични атаки или инсулт през последните 3 месеца
 • налична некоригирана хемодинамично сигнификантна клапна недостатъчност
 • остър миокардит/перикардит през последните 6 месеца
 • нелекуван или терапевтично рефрактерен синдром на неспокойните крака
 • бременност

 

Първичните резултати за измерване са:

 

 1. Смъртност, без значение от причината или непланова хоспитализация поради влошаване на СН
 2. Сърдечно-съдова смъртност или непланова хоспитализция поради влошаване на СН
 3. Смърт, без значение от причината, или хоспитализация, без значение от причината
SERVE-HF включва и голям брой вторични резултати. На базата на събраната информация и предварителния анализ ResMed изнася три основни предварителни съобщения, изписани с големи букви в интернет сайта на компанията:

 

 1. Проучването не достига първоначалната си цел
 2. Сигнал за безопасност – повишена сърдечно-съдова смъртност се установява при лечение с АСВ на пациенти с предимно-централна сънна апнея и симптоматична ХСН
 3. Резултатите и сигналът за безопасност са валидни само за конкретната проучвана популация

 

Предварителният анализ установява статистически значимо покачване от 2.5% на сърдечно-съдовата смъртност при пациентите, получаващи АСВ в сравнение с контролната група. При първите тя е 10%, докато при контролите е 7.5%. На базата на това ResMed публикува следното:

 

„Безопасността на пациентите е от първостепенно значение за нашата компания. Предупредили сме и работим със световните регулаторни органи относно сигнала за безопасност, установен в проучването. Той е валиден само при пациентите с ЦСА и симптоматична ХСН с ниска ФИ, при които се прилага АСВ. Провеждаме допълнителни анализи, за да разберем каква е причината за този неочакван резултат.”

 

Проучването не включва пациенти с ЦСА без СН и такива с предимно-обструктивна сънна апнея, както и пациенти, на лечение с други модалности на вентилация като CPAP и APAP. В резултат на SERVE-HF ResMed добавя в своите препоръки като контраиндикация за използване на АСВ симптоматичната ХСН с левокамерна ФИ ≤45%.

 

Цитиран източник: http://www.resmed.com/us/en/serve-hf.html

 

Д-р Петър Чипев
Контакти: petyr.chipev@abv.bg

 

 


 

Вашият коментар