Pay the Cost to be the Boss или Европейският изпит по сомнология

Брой № 3 (31) / юни 2015, Имуномодулатори, профилактика и антиоксиданти

Ако ще опитваш, стигни до края. Иначе изобщо не започвай.” Тези слова от безсмъртната поема на Буковски често изплуват в съзнанието ми през последната година. Гледайки „Голямата вълна при Канагава” на японския гений Хокусай в Националния музей на изкуствата в Барселона, усещах как вълната се надига в мен, поглъщайки в масивното си водно тяло всичко, което се озове на пътя ù, и едновременно с това как седя на колене под острите разкривени пръсти на пенестата ù океанска корона в очак­ване на гибелта (фиг. 1). „Краят е важен за всички неща.”[1]

 

Фиг. 1. Гравюрата „Голямата вълна при Канагава” от поредицата „Тридесет и шест изгледа към Фуджи” на японския художник Кацушика Хокусай

 

Специалност „Сомнология” – „нов континент” в медицинската практика

Понастоящем научните достижения в сферата на медицината на съня са достатъчно задълбочени, за да може тя да се обособи като отделна специалност. В Америка това се случва още през 2005 година1,2. През същата година медицината на съня се обособява като субспециалност от Камарата на лекарите в Германия. Опити в това направление се правят и в други страни в Европа1.

 

Европейското дружество за изследване на съня – голямото семейство на сомнолога

Европейското дружество за изследване на съня (European Sleep Research Society – ESRS) е основано през 1972 година с цел „да насърчава изследването на съня и свързаните с него сфери в Европа, да подобрява грижите за пациентите с разстройства на съня и да подпомага разпространението на информация, свързана с изследването на съня.” Основният „инструмент” за постигане на тези цели е Европейският Конгрес на Дружеството, който се провежда веднъж на две години (първият Европейски Конгрес на ESRS се провежда в Базел, Швейцария, през 1972 година). ESRS си колаборира тясно и с Европейското Респираторно Дружество (European Respiratory Society – ERS) за провеждането на международната конференция “Sleep and breathing”, инициатива, започната от Claudio Bassetti и Patrick Levy (първата конференция се провежда през 2011 година в Прага, Чехия)3.

 

Сертифициране в специалността

Сертифицирането на специалистите по медицина на съня в Европа се осъществява под покровителството на Комисията по Медицина на съня на ESRS чрез полагане на изпит. Дружеството изготвя четири вида сертификати: за лекари, психолози, изследователи и технолози. В четирите случая се придобива титлата сомнолог с пояснение по отношение на специфичния тип, съответно: сомнолог – специалист по медицина на съня, сомнолог – специалист по поведенческа медицина на съня, сомнолог – специалисти по изследване на съня, сомнолог – технолог4.

Първият изпит по сомнология се провежда в Париж през 2012 година като част от 21-ия Конгрес на ESRS. Тогава изпита полагат само т.нар. „прародители” на медицината на съня, с над 10 години практика, отдавна доказали себе си в тази област, като Prof. Claudio Bassetti, Prof. Colin Espie, Prof. Thomas Pollmächer, Prof. Dieter Riemann, Dr. Corinne Roth и други. През следващата 2013 година, по време на Втората конференция „Sleep and Breathing” в Берлин, същото правят и друга част от опитните специалисти в Европа, като Dr. Lino Nobili, Prof. Thomas Penzel, Prof. Jean-Louis Pépin и други.

Третият изпит по сомнология на ESRS се провежда като част от 22-ия Конгрес на ESRS в Талин, Естония, през 2014 година и позволява участието на лекари от цяла Европа. В него за първи път вземат участие и българи като със сертификат „Европейски Сомнолог, Специалист по Медицина на съня” са отличени четирима български лекари, между които и двама членове на Българското дружество по белодробни болести – д-р Румен Тихолов и д-р Кирил Терзийски.

 

Кандидатстване

За да кандидатстват за изпита, лекарите и психолозите трябва да бъдат членове на ESRS с платен членски внос за годината, през която се явяват. Освен това трябва да удостоверят, че имат нужните практически и теоретични познания, за да практикуват в сферата на сомнологията. Теоретичните познания на кандидата се удостоверяват с неговото Curriculum vitae, включващо подробно описание на работния му стаж и участието му в специализирани сомнологични курсове и събития. За потвърждаване на практическите умения се изисква одобрително писмо от началника на лабораторията, в която кандидатът е практикувал. То удостоверява неговия опит с различните нозологични единици, които могат да се срещнат в един център по медицина на съня. Кандидатите трябва да заплатят такса, която включва разглеждане на документите им и допускане до изпита. Освен това трябва да предоставят имената на двама арбитри, по възможност чуждестранни, с които комисията, разглеждаща документите им, да се свърже при необходимост от допълнителна информация.

 

Подготовка за изпита

Базисен елемент в Европейското обучение по сомнология заема т.нар. „Каталог на познанията и уменията по медицина на съня” (“Catalogue of Knowledge and Skills for sleep medicine”) на Penzel et al. от 2014 година5. Каталогът разглежда всички необходими познания и умения, отнасящи се до практиката на специалистите по медицина на съня в Европа. Той цели да постави основите и да даде насоките за развитие на адекватни програми за обучение на лекари, сестри, технолози и здравни работници без медицинско образование. Разделена в десет глави, информацията в него обхваща всички аспекти на съня: физиология, патология, диагностика, лечение, социални и организационни проблеми.

Препоръчаната от ESRS литература за подготовка е ръководството „Sleep Medicine Textbook”, което дружеството издава в края на миналата 2014 година. Учебникът съдържа цялата необходима информация за придобиване на базисни и по-задълбочени познания в областта на сомнологията и за справяне с изпитните въпроси. По мое мнение за кандидатите би било полезно да се сдобият също с „International Classification of Sleep Disorders, 3rd edition” и „Principles and Practice of Sleep Medicine, 4th edition”, както и с ръководствата на American Academy of Sleep Medicine, които са достъпни за свободно сваляне в интернет сайта на американското дружество.

 

Четвъртият изпит по сомнология на ESRS от първо лице

Четвъртият изпит по сомнология на ESRS се проведе на 15 Април 2015 г., като част от конференцията “Sleep and Breathing”, организирана от ESRS и ERS. Около 70 кандидати, лекари и психолози от 20 различни държави, бяха допуснати да тестват своите познания по медицина на съня в просторната Зала H1 на каталунския Дворец на конгресите.

На входа на залата всеки от нас получи пакет с написани отгоре имена, кодов номер и инструкции за начина на попълване на теста. Във всеки пакет имаше по два комплекта листи – един с тест-въпроси и един за отбелязване на отговори. Въпросите бяха разделени в 10 групи:

 1. Физиологични основи на съня
 2. Изследване на нарушенията на съня и диагностични процедури
 3. Инсомнии
 4. Нарушения на дишането по време на сън
 5. Хиперсомнии с централен произход
 6. Нарушения на циркадния ритъм
 7. Парасомнии
 8. Двигателни разстройства, свързани със съня
 9. Други състояния и разстройства, свързани със съня
 10. Социални, икономически, организационни и научни аспекти

Във всяка група имаше различен брой въпроси. Най-много бяха в групите „Физиологични основи на съня”, „Изследване на нарушенията на съня и диагностични процедури” и „Нарушения на дишането по време на сън”. Всеки от петдесетте въпроса имаше пореден номер (напр. 01-01, 01-02 и т.н.), с 5 възможни отговора, отбелязани с буквите “A, B, C, D, E”, с по един верен отговор, който се маркира с кръгче върху листа с отговори и 1 час и 15 минути за попълване на теста (табл. 1).

 

Табл. 1. Въпроси от „Четвъртия изпит по сомнология на ESRS” и моите отговори:

 

Кой е основният невромедиатор на базалния прозенцефалон? – ацетилхолин
Кой е невромедиаторът на вентролатералното преоптично ядро? – ГАМК
Секрецията на кои хормони показва подчертана зависимост от циркадния ритъм? – TSH, кортизол, пролактин
Какъв протокол се използва при определянето на относителното влияние на хомеостатичния и циркадния процес върху различни аспекти на здравия организъм? – протокол с форсирано десинхронизиране
Полисомнографията и т.нар. “out-of-center sleep tests” показват най-голямо съответствие в резултатите при оценка на:…? – обструктивните апнеи
Кое не се използва като метод в рутинната диагностика на инсомниите? – полисомнографията
Как се дефинира периодичното движение на крайниците според AASM критериите? – повече от 4 последователни движения с продължителност 0,5 до 10 сек., възникващи през интервали от 5 до 90 сек.
Кое е вярно за резултатите от Wisconsin cohort study? – ОСА с апнеа индекс > 5 бр./час се среща сред 24% от мъжете и 9% от жените?

 

След приключване на теста трябваше да поставим обратно в хартиения плик листите с въпроси и попълнения лист с отговори и да ги предадем на квесторите в залата. Резултатите се очакваха в рамките на 7 работни дни. По регламент участниците, отговорили на над 50% от въпросите, преминават успешно изпита и придобиват титлата „Европейски сомнолог, Специалист по медицина на съня”, сертификатите на „младите” сомнолози се изпращат по електронен път, а списък с имената им се публикува на интернет сайта на ESRS (Фиг. 2).

 

Фиг. 2. Сертификат на ESRS, даващ титлата Европейски сомнолог, Специалист по медицина на съня.

 

За сомнологията и младостта с любов…

По средата на своята разходка в Националния музей на изкуствата в Барселона се озовах лице в лице с един малък портрет. Автор на портрета беше Рамон Касас – един от основоположниците на каталунския модернизъм, а от портрета гледаше млад мъж, около 20 годишен, със сив костюм – панталон, елече, светла риза и сако. Младежът беше прибрал ръце зад гърба си, стискайки дълъг бастун, а на главата му, леко наклонен на една страна, стоеше черен цилиндър с широка периферия. Спрях поглед върху черните му очи. Те сякаш засмукваха пространството пред себе си. Почувствах, че потъвам в тях като в спирала. Потъвайки, чертите и цветът на тялото ми се разтваряха. Галерията и картините в нея също започнаха да се разтварят. Цветовете ни се смесиха и сместа се разля в нови черти и форми. Превръщахме се в картина, която младият мъж наблюдаваше през своята рамка на стената (фиг. 3).

 

Фиг. 3. Рамон Касас – „Портрет на Пабло Пикасо”.

 

Младостта е благороден метал, чиято стойност единствено поскъпва с годините. Тя е градивен елемент на бъдещето, любима муза на природата. Въпрос на време е младата специалност „Сомнология” да си проправи път и да се утвърди в България и другите страни в Европа. Естественият предвестник на триумфа ù са младите лекари. В тях е настоящето и бъдещето на българската медицина и никой не може да ги спре по пътя към познанието и успеха.

 

Литература

 1. Pevernagie D., Stanley N., Berg S. et al. European guidelines for the certification of professionals in sleep medicine: report of the task force of the European Sleep Research Society. J. Sleep Res. (2009) 18, 136–141
 2. Strohl K. Sleep medicine training across the spectrum. CHEST 2011; 139( 5 ): 1221 – 1231
 3. Schulz H., Salzarulo P. General history of the ESRS. In: Bassetti C, Knobl B, Scholz H European Sleep Research Society 1972 – 2012. 40th Anniversary of the ESRS. Regensburg, Bern, 2012
 4. Pevernagie D., Penzel T. Sleep medicine: accreditation and certification. In: Bassetti C, Knobl B., Scholz H. European Sleep Research Society 1972 – 2012. 40th Anniversary of the ESRS. Regensburg, Bern, 2012
 1. Penzel T., Pevernagie D., Dogas Z. et al. Catalogue of knowledge and skills for sleep medicine. J. Sleep Res., 2014, 23:222-238.


[1]Цитат от „Хагакуре”, сборник със записки на самурая Ямамото Цунемото

 


 

Вашият коментар