Отвъд консенсусите – без отрицание

Брой № 2(14) / юни 2011, ХОББ и астма

На теория теорията и практиката са едно и също нещо. На практика, обаче, не са.”

Jogi Berra

 

 

Скъпи колеги,

 

Най-напред искам да благодаря за честта, оказана ми от главния редактор да редактирам настоящия брой на InSpiro.

За слоган на броя съм избрал една мисъл на Jogi Berra (р. 1925 г.), американски бейзболист, известен с остроумните си сентенции, наричани „йогизми”. Въпреки че Jogi Berra е далеч от академичните среди, неговият „йогизъм” много добре описва състоянието на нещата в съвременната медицина и в частност в пулмологията. Възприетият в последните години подход „медицина, базирана на доказателствата” и поведение в клиничната практика въз основа на непрекъснато усъвършенствани „ръководства”, „насоки”, „гайдлайни”, „инициативи” и др. доведе до несъмнен напредък в медицината, но в същото време стесни нашия поглед върху клиничната практика. Според Travers по-малко от един от десет пациента с астма и ХОББ отговаря на критериите за включване в големите клинични изпитвания, върху които се базират GINA и GOLD. Следователно въз основа на резултатите от един пациент, ние искаме да лекуваме останалите девет. Това не всеки път е възможно.

В настоящия брой авторите са се постарали да хвърлят поглед «отвъд консенсусите», без отрицание.

В статията «Фeнотипизиране на астма и ХОББ посредством кластерен анализ” е проследена промяната в мисленето по отношение на астма и ХОББ от относително хомогенни болести към хетерогенни болести (състоящи се от различни фенотипи).

В статията „АСТМА и ХОББ overlap. Континиум или конвергенция?” се разглежда „припокриването” между астма и ХОББ в различните му аспекти (физиологичен, възпалителен, патоанатомичен) и се проследява сблъсъкът между „холандци” и „британци”, т.е. между привърженици и противници на „Холандската хипотеза.

Явор Иванов и сътр. („Функционално обективизиране на обструкцията. Фиксирано съотношение или долна граница на нормата?”) и Благой Маринов и сътр. („Бронходилататорен отговор и неговата многолика природа при ХОББ и астма”) анализират критично «функционалните догми» при диагностиката на обструкцията. Авторският колектив на К .Терзийски, А. Христова, С. Костянев и Д. Илучев разглеждат още един важен «overlap» („Overlap syndrome” – ХОББ плюс обструктивна съннна апнея – две е повече от две). За съжаление това е една от последните статии на проф. д-р Димитър Илучев д.м.н., който ни напусна съвсем скоро. В негово лице патофизиологията и пулмологията в България загубиха една от най-ярките си личности. Освен като блестящ учен, проф. Илучев ще бъде запомнен с т.нар. „Илучизми”, един от които гласи: „Няма незаменими хора, има неповторими хора.”


 

Вашият коментар