Основна терапия за ХОББ с тиотропиум

Брой № 2(10) / юли 2010, Най-доброто от III Конгрес на БДББ

Наскоро в Chest (бр.137, 2010) бе публикуван анализ на потвърдени данни от плацебо-контролирани проучвания с тиотропиум (Tiotropium), обхващащи 19545 пациента с ХОББ, които показват сърдечно-съдовата толерантност на дългодействащото антихолинергично лекарство. В сравнение с плацебо-групата, общата смъртност при пациентите с ХОББ, лекувани с Tiotropium е била намалена на 12%.

Системният анализ на потвърдени данни за одобрени медикаменти, разпространени на пазара за лечението на хронични болести, може да наведе към допълнителни заключения и задълбочен поглед върху очакваните и неочакваните странични ефекти, тъй като основните проучвания често обхващат твърде малко на брой пациенти, за да позволят достоверни заключения върху страничните ефекти, свързани с изпитваните лекарства.

Анализът на потвърдени данни за дългодействащия антихолинергик Tiotropium*, наскоро публикуван в Chest от Celli и сътр. предоставя преглед на над 30 проучвания, обхващащи 19545 пациента, от които 10846, лекувани с Tiotropium и 8699 – с плацебо1.

Резултатите от този преглед не само добавят информация към базата данни за сърдечно-съдовата безопасност на Tiotropium, но и предполагат наличието на полза за пациентите с ХОББ, лекувани с Tiotropium по отношение на преживяемостта. В този анализ Tiotropium е бил свързан с ниска обща смъртност, намалена сърдечно-съдова смъртност и по-ниска честота на сърдечно-съдовите инциденти.

От 2002 г. Tiotropium се използва успешно за лечението на ХОББ. Настоящите ръководства на Австрийското дружество по пневмология (ÖGP) препоръчват използването на Tiotropium като медикамент на първи избор за поддържаща терапия на ХОББ от II стадий по GOLD2. Препоръката се основава на разширена клинична изследователска програма за Tiotropium, сигурно показваща, че този дългодействащ антихолинергик, даван в доза 18 µg еднократно дневно, подобрява белодробната функция, толеранса към физическите усилия, намалява екзацерба­ции­те и подобрява свързаното със здравето качество на живот.

Четиригодишното дългосрочно проучване UPLIFT (Understanding Potential Long-Term Impacts on Function with Tiotropium) вече показа намаление на общата смъртност при лечението с Tiotropium, както и намаление на сърдечната и белодробната заболеваемост3.

Сега толерантността на Tiotropium се потвърждава от най-големия анализ на потвърдени данни, провеждан до момента. За разлика от UPLIFT, тази оценка включва също 29 други двойно-слепи, плацебо-контролирани проучвания с продължителност поне 4 седмици. 4-годишното проучване UPLIFT е било изследването с най-дългата продължителност.

Намаление на общата смъртност

Общата смъртност по време на лечението с Tiotropium е с 12 % по-ниска от тази в плацебо-групата (р<0,05). Честотата на фаталните инциденти е 4,10 на 100 пациенто-години при плацебо-групата и само 3,44 на 100 пациенто-години при групата с Tiotropium.

Общо 1655 пациента са получили поне един сърдечен инцидент. Подробният анализ включва сложна комбинация от всички сърдечни нарушения, както и избрани, като коронарната болест на сърцето, миокардния инфаркт и сърдечната аритмия. Tiotropium не е показал клинично значим ефект върху честотата на кое да е от тези сърдечни събития и като бройка честотата им е по-ниска при групата с Tiotropium, в сравнение с плацебо-групата. Честотата на сърдечната недостатъчност при групата с Tiotropium е дори 18% под тази на плацебо-групата (р<0,05). Значителна полза от Tiotropium е видяна също и в броя на големите сърдечно-съдови инциденти, които са намалели със значителните 17% срещу плацебо. Фаталните сърдечно-съдови инциденти са намалени с 23% спрямо плацебо-групата, което представлява статистически значима разлика.

Полза за преживяемостта

Все още не е изяснена причината за по-ниската смъртност, наблюдавана при проучванията с Tiotropium. Изглежда ползата за преживяемостта е свързана с намаления брой дихателни инциденти, защото Tiotropium води до значително намаление на случаите с дихателна недостатъчност и свързани с екзацербации хоспитализации. Рискът от сериозни или фатални дихателни инциденти също е бил намален, включително и честотата на дихателната недостатъчност, свързана с повишен риск за смъртност. В проучването UPLIFT Tiotropium е намалил честотата на дихателната недостатъчност с 33% и броя на свързаните с екзацербации хоспитализации с 14%.

Резултатите от това изследване потвърждават тези от мета-анализ на 19 клинични проучвания, също публикувани в Chest, съобщаващи за числено намаление на риска от фатални сърдечно–съдови инциденти4.

Заключение: а полза от основната антихолинергична терапия с Tiotropium и подкрепят положителната му толерантност при дълготрайна клинична употреба.

 

Литература:

* Spiriva®

1. B.Celli et al., Chest 2010; 137(1): 20-30

2. L.H.Block et al., Wien Klin Wochenschr 2004; 116(7-8): 268-278

3. D.P.Tashkin et al., New Engl J Med 2008; 359: 1543-54

4. S.Kesten et al., Chest 2006; 130(6) 1695-1703


 

Вашият коментар