Образната диагностика – задължителна в диагностичния алгоритъм

Брой № 4(12) / декември 2010, Образна диагноза на белия дроб

Скъпи колеги и приятели,

С голямо удоволствие и немалка доза чувство за отговорност приех любезната покана да гостуваме в списание InSpiro с нашата позиция на рентгенолози. В продължение на много години работим заедно и сме доказали ползата от съвместното сътрудничество. Много преди мултидисциплинарният подход да стане моден, с някои от Вас ние го доказахме с добри резултати не само за нашите пациенти, но и с познатото чувство на удовлетворение от общуването между професионалисти.

Образните методи на изследване са част от ежедневието на пулмолога и гръдния хирург още от преди 115 години, когато В. К. Рентген открива възможността чрез пролъчване на човешкото тяло да получи изображение на отделни органи и тъкани. За 115 години, от мъглявия образ на костите на неговата съпруга до молекулярното изобразяване, тази специалност измина сложно развитие. Нашето познание растеше успоредно с напредъка на технологиите и от хора, анализиращи конвенционален рентгенов образ, сега „пораснахме” до специалисти, получаващи функционални изображения на базата на различни физични принципи. С напредъка на техниката разделителната способност на апаратите нарастна и достигна 0,3 мм. Мултипланарните реконструкции позволиха изграждането на изотропни образи във всички равнини и получаването на 3-измерни изображения. Мултидетекторните компютъртомографски апарати и бързите секвенции при магнитния резонанс достигнаха темпорална разделителна способност от 80 мсек, разрешаващи анализа на близки до реалното време динамични образи. От статичния рентгенов образ, през образа в реално време на ехографските уредби, до функционалните дифузионни и трактографски техники при магнитния резонанс, образната диагностика е част от ежедневната практика и експерименталните разработки.

Комплексността и детайлният образ, с който разполага модерната рентгенология, поставят и нови изисквания. Все повече се налага субспециализацията на тези, които интерпретират образите, за да отговорят на високите изисквания на клиницистите. Рентгенологът вече е част от мултидисциплинарния екип с активно присъствие и познание. За тази цел се изисква задълбочено разбиране както на анатомията, патологията и патофизиологията, така и на физиката на получаване на отделния образ. Това участие е динамично, то се променя както с нарастване на степента на познание за патологичните процеси в отделните нозологични единици, така и с развитие на технологиите и методите на постпроцесинг. 

Всички тези особености промениха и мястото на образните методи в диагностичния алгоритъм при различните социално значими болести. Първоначално възможностите на всяка една техника на изследване се разглеждаше сама по себе си като основен фактор за правилно диагностициране и като достатъчен фактор за намаляване на заболеваемостта и смъртността при отделните нозологични единици. Съвременният подход разглежда диагностичният тест само като предпоставка за промяна на поведението при пациентите с установено заболяване, без сам по себе си да води до намаляване на смъртността. Сега се приема, че диагностичният тест е само база, метод за ранно установяване на болестта, а крайният изход зависи от добре дефиниран път на диагноза и лечение. Т.е. образната диагностика израства като един задължителен елемент на цялостния диагностичен алгоритъм, стоейки същевременно в основата на диагностичната пирамида и определяща в голяма степен крайния терапевтичен резултат.

В Смисъл на броя на списание InSpiro представяме образната диагностика с нейните разновидности. От анатомичните и чисто дескриптивни възможности в обзора на Весела Стойнова до бъдещето и възможностите за функционална оценка на белодробната перфузия в материална на Бранимир Пенев. Мултимодалният подход и мястото на рентгенологията са застъпени в обобщения материал, посветен на седма ревизия на стадирането на белодробния карцином, а възможностите на интервенционалната рентгенология са представени в материала на Боян Балев. Трудно е в малко обем да се представи всичко, което образната диагностика предоставя в процеса на скрининг, диагноза, стадиране, проследяване и интервенция при болестите на гръдния кош.  Надявам се, че това ще е първото ни, но не и последно гостуване в списание InSpiro, форум за обмяна на опит, професионална и интелектуална информация между хора, работещи заедно, макар и в отделни специалности.


 

Вашият коментар