Мултирезистентната туберкулоза в България – генни мутации, асоциирани с нея

Брой № 4 (37) / септември 2016, Микробиологична резистентност и антибиотици

Резюме

Целта ни бе да проучим най-често срещаните мутации, асоциирани с мултирезистентната туберкулоза (MDR-TB) в България, като по този начин подпомогнем определянето на индивидуалните терапевтични режими на MDR-TB пациентите  в страната. В Националната референтна лаборатория по туберкулоза на Националния център по заразни и паразитни болести  (НРЛ ТБ, НЦЗПБ) с молекулярно генетични тестове бяха проучени 222 MDR-TB щама, изолирани от цялата страна, за осемгодишен период – от 2007 до 2014г.

Най-често срещаната мутация в rpoB гена, определяща резистентност към Рифампицин, бе S531L в 86,49%. Характерна особеност на проучените български щамове за резистентност към Изониазид бе, че преобладаваше мутацията С15Т (48,65%) в inhA гена, следвана от S315T1 (26,13%) в katG гена. Най-честата мутация в gyrA гена при резистентните към флуорохинолони беше А90V (11,76%), а за резистентните към аминогликозиди и циклични пептиди мутацията –  А1401G в  rrs гена беше открита в 100% от случаите.

Ключови думи: MDR-TB, LPA, мутация

 

Abstract

The aim of our study was to identify and describe the most common mutations, associated with multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) in Bulgaria and this way to help defining the individual therapeutic regiments for MDR-TB patient in the country. In TB National Reference Laboratory, National Center of Infectious and Parasitic Diseases (TB NRL, NCIPD) a total number of 222 MDR-TB strains from all over the country were tested, for eight-year period 2007 to 2014.

The most common mutation in rpoB gene, associated with resistance to Rifampicin, was S531L (86.49%). A characteristic feature of examined Bulgarian MDR-TB strains was the prevalence of С15Т (48.65%) in inhA gene, followed by S315T1 (26.13%) in katG gene. The most common gyrA mutation in MDR-TB strains with Fluoroquinolone resistance was A90V – 11.76% and 100% of the Aminoglycosides/Cyclic peptides resistant strains harbor the A1401G mutation in rrs gene.

Кey words: MDR-TB, LPA, mutation

 

Резюме

Целта ни бе да проучим най-често срещаните мутации, асоциирани с мултирезистентната туберкулоза (MDR-TB) в България, като по този начин подпомогнем определянето на индивидуалните терапевтични режими на MDR-TB пациентите  в страната. В Националната референтна лаборатория по туберкулоза на Националния център по заразни и паразитни болести  (НРЛ ТБ, НЦЗПБ) с молекулярно генетични тестове бяха проучени 222 MDR-TB щама, изолирани от цялата страна, за осемгодишен период – от 2007 до 2014г.

Най-често срещаната мутация в rpoB гена, определяща резистентност към Рифампицин, бе S531L в 86,49%. Характерна особеност на проучените български щамове за резистентност към Изониазид бе, че преобладаваше мутацията С15Т (48,65%) в inhA гена, следвана от S315T1 (26,13%) в katG гена. Най-честата мутация в gyrA гена при резистентните към флуорохинолони беше А90V (11,76%), а за резистентните към аминогликозиди и циклични пептиди мутацията –  А1401G в  rrs гена беше открита в 100% от случаите.

Ключови думи: MDR-TB, LPA, мутация

Abstract

The aim of our study was to identify and describe the most common mutations, associated with multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) in Bulgaria and this way to help defining the individual therapeutic regiments for MDR-TB patient in the country. In TB National Reference Laboratory, National Center of Infectious and Parasitic Diseases (TB NRL, NCIPD) a total number of 222 MDR-TB strains from all over the country were tested, for eight-year period 2007 to 2014.

The most common mutation in rpoB gene, associated with resistance to Rifampicin, was S531L (86.49%). A characteristic feature of examined Bulgarian MDR-TB strains was the prevalence of С15Т (48.65%) in inhA gene, followed by S315T1 (26.13%) in katG gene. The most common gyrA mutation in MDR-TB strains with Fluoroquinolone resistance was A90V – 11.76% and 100% of the Aminoglycosides/Cyclic peptides resistant strains harbor the A1401G mutation in rrs gene.

Кey words: MDR-TB, LPA, mutation

Контролът на туберкулозата в световен мащаб продължава да е предизвикателство, особено след появата на MDR-TB в края на 20-и век и на екстензивнорезистентната туберкулоза (XDR-TB)  в началото на 21-и век.1 Повече от 50 години след въвеждането на първото противотуберкулозно лекарство в практиката, туберкулозата остава водеща причина за смъртта и е животозастрашаващо заболяване в страните с нисък и среден доход, въпреки предприетите активни действия2,3. От 27-те страни в списъка на СЗО с високо бреме на MDR-TB, 15 се намират в Европейския регион на СЗО и България е сред тях от 2009 г. до 2015 г.2, 4.

MDR/XDR-TB като понятия бяха въведени в практиката от СЗО със следните определения: „MDR-TB се дефинира като туберкулоза, причинена от щам M. tuberculosis complex с доказана in vitro резистентност към Изониазид и Рифампицин едновременно, с или без наличие на резистентност към други противотуберкулозни лекарства от първи ред” и „(XDR-TB) се дефинира като туберкулоза, причинена от MDR-TB щам, с доказана in vitro резистентност към който и да е представител от групата на флуорохинолоните и към един или повече от следните инжекционни препарати: Канамицин, Амикацин и Капреомицин”5.

Резистентността на M. tuberculosis към противотуберкулозни лекарства в редки случаи се обуславя от наличието на механизми на вродена резистентност или се дължи на спонтанно възникнали хромозомни мутации. Факторите, водещи до резистеност, са следствие от грешки в режима на лечение: неадекватен, неправилно предписан или неспазван и т.н.6, 7Проучването на конкретните мутации, асоциирани с MDR-TB, е от особена важност за терапевта, тъй като при откриване напр. на мутация в inhA гена, обикновено е налице ниско ниво на резистентност към Изониазид, т.е. щамът е чувствителност към по-високи дози Изониазид, както и кръстосана резистентност с Етионамид и Протионамид8.

Целта на настоящото микробиологично проучване бе да открием и опишем най-често срещаните мутации, асоциирани с мултирезистентната туберкулоза в България, сред фенотипно потвърдените MDR-TB щамове от цялата страна за осемгодишен период от време (от 2007 г. до 2014 г.), с което да подпомогнем определянето на индивидуалните терапевтични режими на MDR-TB пациентите.

Настоящото проучване беше осъществено в НРЛ ТБ, НЦЗПБ и обхваща 222 MDR-TB проби (щамове и клинични респираторни материали) от пациенти, суспектни за туберкулоза, от цялата страна. Те бяха изследвани и сравнени чрез два основни съвременни метода, официално препоръчани от СЗО за определяне на лекарствената чувствителност на M. tuberculosis complex: чрез автоматизирана система с течни хранителни среди за фенотипно отчитане и чрез молекулярно-генетични PCR базирани методи (линейно хибридизационни методи)9. На всички изолати беше осъществена видова идентификация за принадлежност към M. tuberculosis complex чрез имунохрамотографски тест (BD MGIT TBc Identification Test, BD, USA).

Използваният от нас фенотипен метод бе с автоматизираната система BАСТЕС®MGIT 960 System (Becton Dikensоn, USA) – с течна хранителна среда MGIT и стандартизиран комерсиален кит (SIRE kit) към четирите основни лекарства: Стрептомицин 1,0µg/ml, Изониазид 0,1µg/ml, Рифампицин 1,0µg/ml и Етамбутол 5,0µg/ml. Критични концентрации на противотуберкулозните лекарства от втори ред бяха: Офлоксацин 2,0µg/ml, Амикацин 1,0µg/ml, Канамицин 5,0µg/ml и Капреомицин 2,5µg/ml.

Използваният от нас молекулярно-генетичен метод бе линейно хибридизационен (LPA): GenoType®MTBDRplus (HAIN, Lifescience, Germany) – за определяне на резистентност към Рифампицин и Изониазид и GenoType®MTBDRsl (HAIN, Lifescience, Germany) – за определяне на резистентност към флуорохинолони и аминогликозиди/циклични пептиди. С тях бяха тествани ДНК, изолирани от MDR-TB щамовете или директно от респираторните клинични материали, положителни на микроскопско изследване за киселинно устойчиви бактерии. Определянето на резистентността към Рифампицин се базира на отчитане на най-важните мутации в rpoB гена, кодиращ β-субединицата на РНК полимеразата. Отчитане на резистентността към Изониазид се базира на мутации в два гена: katG, кодиращ ензима каталаза пероксидаза, който активира Изониазида в микобактериалната клетка; и промоторът на региона на inhA, кодиращ NADH-зависима еноил-ACP редуктаза. Определянето на резистентността към флуорохинолони се основава на откриване мутации в gyrA гена, кодиращ ензима ДНК-гираза. Определянето на резистентността към аминогликозиди и циклични пептиди, се основава на мутации в  гена за 16S рРНК (rrs).

Резултати и обсъждане

Генетично проучените 222 проби с GenoType® MTBDRplus представляват 72,07% от фенотипно потвърдените 308 MDR-TB щама в НРЛ по туберкулоза през периода от 2007г. до 2014г. По-голямата част от тези 222 линейнохибридизационни теста са изработени с щамове  M. tuberculosis complex – 82,88% (n=184), а по-малка – директно от белодробни материали (спутум и бронхоалвеоларни лаважи), съответно 17,12% (n=38). От проучените по двата метода 222 изолата: 97,75% (n=217) бяха от спутум и 2,25% (n=5) от БАЛ.

За определяне на Рифампициновата резистентност, използваният от нас тест GenoType® MTBDRplus обхващаща т. нар. гореща точка, кодони от 507 до 533 в активен участък, обозначаван като RRDR – „Rifampicin Resistance Determining Region”, от 81 bp на rpoB гена. На Таблица 1 са представени откритите от нас мутациите в rpoB гена, определени чрез генетичния тест  МTBDRplus, сравнен с фенотипния тест BACTEC MGIT.

 

Табл. 1. Сравнение на резултатите за Рифам­пи­ци­но­вата резистентност, получени чрез генетичен тест МTBDRplus, с тези чрез фенотипен тест BACTEC MGIT

 

Наличие/ отсъствие на делеция

Кодон

Мутация

Вид

на мутацията

Брой

%

MTBDR

plus

Интерпре-

тация

BACTEC MGIT

 

Интерпре-

тация

ΔWT 8

530-533

MUT 3

S531L

192

86,49

R

R

ΔWT 8

530-533

-

*S531P/ S531Q/ S531W/ L533P

7

3,15

R

R

ΔWT 7

526-529

MUT 2B

H 526 D

5

2,26

R

R

ΔWT 7

526-529

 -

* Н526

4

1,80

R

R

ΔWT 3,4

513-519

MUT 1

D516V

3

1,35

R

R

ΔWT 2,3

510-517

-

*Q513L/ Q513P/

del514-516

3

1,35

R

R

WT

507-533

-

 

3

1,35

S

R

ΔWT 7

526-529

MUT 2A

H 526 Y

2

0,90

R

R

ΔWT 2

510-513

-

*L511P

1

0,45

R

R

ΔWT 3

513-517

 -

*Q513L Q513P

del514-516

1

0,45%

R

R

ΔWT 2,3,4

510-519

 -

*D516Y

del515

1

0,45%

R

R

Общо

222

100,00%

219 R

222 R

 

Δ делеция; WT див тип; MUT мутация; R резистентен; S чувствителен

*Възможни мутации, точно разграничими чрез секвениране

 

 

В направеното от нас проучване на 222 MDR-TB щама с генетичния тест МTBDRplus установихме, че в 98,65% (n=219) има пълнo съвпадение между фенотипната резистентност на дадения изолат към Рифампицин (конвенционален BACTEC метод, обозначаван като „златен стандарт”), и тази от молекулярно-генетичния тест.

При отчитане на Рифампициновата резистентност на стрипa на MTBDRplus се интерпретират 8 сонди (WT1 до WT8), разпознаващи дивите мутации, и 4 сонди (rpoB MUT S531L, rpoB MUT H526Y, rpoB MUT H526D и rpoB MUT D516V), кореспондиращи с най-честите мутации: S531L, H526Y, H526D и D516V на rpoB. Според проучванията на Hillemann et al. през 2007г., при 96,8 до 98,7% от Рифампицин резистентни щамове са били свързани с мутации в rpoB гена10.

В нашето проучване само в 3 щама (1,38%) не се откриха мутации в RRDR региона на rpoB гена (Табл. 1). По литературни данни, по-малко от 5% от фенотипно резистентните щамове не показват мутация в тествания регион на rpoB гена10,11.  Рядко мутации в локуси извън региона на горещата точка на rpoB са свързани с фенотипна резистентност. Мутациите, детерминиращи Рифампициновата резистентност в настоящото проучване, са с най-висока честота в кодон 531 и кодон 526 на rpoB гена, съответно 89,64% (n=199), и 4,96% (n=11). Останалите 12 Рифампицин резистентни щама бяха с други мутации с ниска честота – от 0,45% до 1,35%.

Други наши проучвания, публикувани през 2008 г. и 2013 г., макар и изследващи по-малък брой MDR-TB щамове от България, подкрепят получените резултати от изследваните 222 MDR-TB щама в настоящото проучване12-14.По литературни данни, повече от 95% от Рифампицин резистентните М. tuberculosis имат мутация в специфичната зона RRDR15, 16. Като най-често срещани се цитират мутации, засягащи кодони 531 и 526 (в 81% от случаите). Те обикновено водят до високо ниво на фенотипна резистентност, както и кръстосана резистентност с други рифамицини17. Мутациите в кодони 511, 516, 518 и 522 причиняват ниски нива на резистентност към Рифампицин, както и известна чувствителност към рифабутин според Zhang Y, et al., 200515.

Определяне резистентността към Изониазид, чрез генетичния тест МTBDRplus е по-сложна от тази към Рифампицин, тъй като мутациите могат да бъдат локализирани в повече гени и региони. Чрез тестa се визуализират най-значимите и често срещани мутации, обуславящи резистентността към Изониазид, съответно в гените katG и inhA.

Резултатите от проучването на 222 доказани фенотипно MDR-TB изолата са представени в Табл. 2.

 

Табл. 2. Сравнение на резултатите за Изониазидовата резистентност, получени чрез генетичен тест МTBDRplus, с тези чрез фенотипен тест BACTEC MGIT

 

Резултат за katG

Вид мутация

Резултат за

inhA

Вид мутация

Брой

%

MTBDR
plus

Интерпре

тация

BACTEC

 

Интерпре

тация

WT

-

ΔWT1, MUT1

C15T

108

48,65

R

R

ΔWT, MUT1

S 315T1

WT

-

58

26,13

R

R

WT

 -

WT

 -

44

19,82

S

R

ΔWT

-

WT

-

8

3,60

R

R

ΔWT, MUT1

S 315T1

ΔWT1, MUT1

C15T

4

1,80

R

R

Общо

222

100,00

178 R

222 R

 

Δ делеция; WT див тип; MUT мутация; R резистентен; S чувствителен

 

 

Най-често наблюдаваната мутация в проучените от нас 222 щамa, асоциирана с резистентност към Изониазид, е тази само в inhA гена – 48,65% (n=108), следвана от мутация само в katG гена – 29,73% (n=66) и четири щама с мутации и в двата гена едновременно – 1,80%.

Съвпадението на резултатите от генетичния и фенотипния тест за определяне резистентността при Изониазид бе 80,18% (n=178). В 19,82% (n=44) от проучените 222 MDR-TB щама не бяха установени мутации в двата гена, най-често асоциирани с резистентност към Изониазид. Вероятно се касае за мутации в други гени, различни от тези, обхванати с използвания тест. Предходни наши публикации през 2008 г. и 2013 г, макар и изследващи по-малък брой MDR-TB щамове от България, подкрепят получените резултати от изследваните 222 MDR-TB щама в настоящото проучване12-14. По данни на различни автори: от 50% до 95% от Изониазид резистентните щамове имат мутация в кодон 315 на katG гена; от 20 до 35% – в регулаторния регион на inhA гена и от 10 до 15% в ahpC-oxyR междугенен регион, често във връзка с мутация в katG гена, извън кодон 31510, 18.

Ограниченията на използвания комерсиален молекулярен тест МTBDRplus произтичат от невъзможността да се обхванат всички възможни мутации, свързани с Изониазидовата резистентност, като са визирани най-честите мутации в katG гена и регулаторния регион на inhA гена.

Обобщените резултати за резистентност едновременно към Изониазид и Рифампицин на проучваните 222 фенотипно определени като MDR-TB изолата с представяне на всички установени от нас мутации или липсата им са показани в Табл. 3.

 

Табл. 3. Резултати за резистентността към Рифампицин и Изониазид от генетичен тест МTBDRplus и фенотипния тест BACTEC MGIT

 

 

rpoB

katG

inhA

Брой

%

MTBDRplus

BACTEC

ΔWT 8, MUT 3

WT

ΔWT1, MUT1

104

46,85

MDR

MDR

ΔWT 8, MUT 3

ΔWT, MUT1

WT

53

23,87

MDR

MDR

ΔWT 8, MUT 3

WT

WT

28

12,61

RMPr

MDR

ΔWT 8, MUT 3

ΔWT1, MUT1

ΔWT1, MUT1

4

1,81

MDR

MDR

ΔWT 7

WT

WT

4

1,81

RMPr

MDR

ΔWT 8, MUT 3

ΔWT

WT

3

1,35

MDR

MDR

ΔWT 8

ΔWT, MUT1

WT

3

1,35

MDR

MDR

ΔWT 8

WT

WT

3

1,35

RMPr

MDR

ΔWT 3,4, MUT 1

WT

WT

3

1,35

RMPr

MDR

ΔWT 7, MUT 2B

ΔWT, MUT1

WT

2

0,90

MDR

MDR

ΔWT 2,3

WT

WT

2

0,90

RMPr

MDR

WT

WT

WT

2

0,90

S

MDR

WT

WT

ΔWT1, MUT1

1

0,45

INHr

MDR

ΔWT 7, MUT 2A

WT

ΔWT1, MUT1

1

0,45

MDR

MDR

ΔWT 7, MUT 2A

ΔWT

WT

1

0,45

MDR

MDR

ΔWT 7, MUT 2B

ΔWT

WT

1

0,45

MDR

MDR

ΔWT 7, MUT 2B

WT

ΔWT1, MUT1

1

0,45

MDR

MDR

ΔWT 7, MUT 2В

WT

WT

1

0,45

RMPr

MDR

ΔWT 2

ΔWT

WT

1

0,45

MDR

MDR

ΔWT 2,3

WT

ΔWT1, MUT1

1

0,45

MDR

MDR

ΔWT 3

WT

WT

1

0,45

RMPr

MDR

ΔWT 2,3,4

ΔWT

WT

1

0,45

MDR

MDR

ΔWT 8

ΔWT

WT

1

0,45

MDR

MDR

Общо

222

100,00

177 MDR

222 MDR

 

Δ делеция; WT див тип; MUT мутация; INHr Изониазид резистентен; RMPr Рифампицин резистентен; S чувствителен

 

 

При генетичното изследване на 222 фенотипно определени като MDR-TB щама прави впечатление, че 44 от тях, според генетичния тест, са Изониазид чувствителни – 19,82%, т.е. са без мутации в katG и/или inhA едновременно или по отделно. От тези 44 Изониазид чувствителни, но фенотипно определении като MDR-TB щама, 2 освен чувствителни към Изониазид са чувствителни и към Рифампицин (0,90%) т.е. са без наличие на мутации в rpoB и katG и inhA едновременно. Те могат да бъдат предмет на по-нататъшни проучвания, чрез секвениране на генома им, с цел точното локализиране на мутациите, асоциирани с MDR-TB.

Получените от нас резултати при сравнение на генетични и фенотипни методи, представени по-горе: за Рифампицин 98,65% съвпадение и за Изониазид 80,18%, са напълно съпоставими с публикуваните мета-анализи за GenoType®MTBDRplus и BACTEC MGIT на MDR-TB, представени обобщено на Табл. 4 (по Ling D.I., et al. 2008)19.

 

Табл. 4. Съпоставяне на резултатите за резистентност към Рифампицин и Изониазид чрез GenoType®MTBDRplus и BACTEC MGIT от международни проучвания и получените от нас резултати.

 

Резистентност

към противо ТБ лекарство

Съвпадение на резултати,

метаанализи, Ling D.I., et al. 2008

Съвпадение на резултати

от MDR-TB щамовете,

2007-2014

%

Доверителен

интервал

%

Рифампицин

98,1%

95% CI (95,9- 99,1)

98,65%

Изониазид

84,3%

95% CI (76,6-89,8)

80,18%

 

 

На 136 от щамовете бе направен и MTBDRsl, определящ връзката на резистентността към втори ред противотуберкулозни лекарства със съответни генни мутации. Тези лекарства са с решаващо значение при определяне на конкретните терапевтични режими на MDR-TB пациентите, а именно: за перорално приложение – групата на флуорохинолоните (Офлоксацин и Моксифлоксацин) и за парентерално приложение – групата на цикличните пептиди (Капреомицин) и/или аминогликозидите (Канамицин и Амикацин).

В 71,32% (n = 97) не бяха открити мутации в gyr A и rrs т.е. MDR-TB щамовете са чувствителни към флуорохинолони и аминогликозиди/циклични пептиди, което в 100% съвпада с фенотипната характеристика на тези щамове (Таблица 5).

 

Табл. 5. Резултати за резистентността към флуорохинолони и аминогликозиди/циклични пептиди чрез генетичен тест МTBDRsl и фенотипен тест BACTEC MGIT

 

gyr A

rrs

Брой

%

MTBDRsl

Bactec MGIT

WT

Мутация

WT

Мутация

FQ

CP/AG

OFX

AMK

KAN

WT

-

WT

-

97

71,32

S

S

S

S

S

WT

-

ΔWT 1, MUT1

A1401G

6

4,41

6 S*

R

5 S* +1R

R

R

ΔWT 2, MUT1

A90V

WT

-

13

9,56

R

S

R

S

S

ΔWT 3, MUT3A

D94A

WT

-

3

2,21

R

S

R

S

S

ΔWT1

C88S /A88T

WT

-

1

0,74

R

S

R

S

S

ΔWT 2, MUT1

A90V

ΔWT 1, MUT1

A1401G

3

2,21

R

R

R

R

R

ΔWT 3, MUT3A

D94A

ΔWT 1, MUT1

A1401G

2

1,47

R

R

R

R

R

ΔWT 3, MUT3C

D94G

ΔWT 1, MUT1

A1401G

9

6,62

R

R

R

R

R

ΔWT 2, MUT2

S91P

ΔWT 1, MUT1

A1401G

1

0,74

R

R

R

R

R

ΔWT 2, MUT2

S91P

WT

-

1

0,74

R

S

R

S

S

 

 

Δ делеция; WT див тип; MUT мутация; R резистентен; S чувствителен

FQ Флурохинолони; AG/CP Аминогликозиди/циклични пептиди; 

AMK  Амикацин; KAN Канамицин; CAP Капрeомицин;

*От 6-те щама, които са показали LPA чувствителност към Флуорохинолони, на фенотипния тест – 1 от тези щамове е бил Офлоксацин  резистентен, а останалите 5 са били чувствителни.

 

 

В останалите 28,67% (n=39) от изследваните MDR-TB щамове са отчетени следните 3 комбинации от мутации в двата гена едновременно или поотделно, асоциирани със съответната резистентност:

Група: FQ-R и AG/CP-S: резистентността е асоциирана с наличие на мутации само в gyr A гена, без мутации в rrs, т.е. в 13,25% (n=18). В тази група най-често срещаната мутация е A90V– 9,56% (n =13), следвана от D94A – 2,21% (n=3).

Група: FQ-S и AG/CP- R: резистентността е асоциирана с наличие на мутации само в  rrs гена, без мутации в gyr A гена, т.е. в 4,41% (n=6). В тази група единствената мутация е A1401G.

Група: FQ-R и AG/CP- R: резистентността е асоциирана с наличие на мутации едновременно в двата гена gyr A и rrs гена, т.е. в 11,04% (n=15). В тази група най-често срещаната комбинация от мутации е D94G и A1401G – 6,62% (n=9), следвана от  A90V и A1401G – 2,21% (n=3).

Представените два молекулярно-генетични теста за линейна хибридизация, чрез които бяха проучени генните мутациите на 222, респ. на 136 MDR-TB щама в България в рамките на 2 дни, могат да дадат точна и ясна представа за противотуберкулозните лекарства, които да се включат в индивидуалните режими на MDR-TB пациентите. Последвалите фенотипни антибиограми, за които е необходимо около 2 седмици, могат да внесат извести допълнения и корекции в терапията, ако това се налага. За първи път в България, през 2011 г., НРЛ ТБ въведе тестове за лекарствена чувствителност за втори ред противотуберкулозни лекарства и е единствената лаборатория у нас, сертифицирана от международни организации (INSTAND e.V. и WHO SRL TB) за осъществяването на фенотипните и генетични тестове за лекарствена чувствителност за първи и втори ред противотуберкулозни лекарства20.

Заключение

От проучените 222 MDR-TB щама в НРЛ ТБ, НЦЗПБ, изолирани от пациенти, суспектни за туберкулоза, за осемгодишен период от време, от 2007 г. до 2014 г., на територията на цялата страна бяха открити и описани най-честите генни мутации, асоциирани с резистентността на M. tuberculosis complex към първи ред противотуберкулозни лекарства. Най-често срещаната мутация в rpoB гена, определяща резистентност към Рифампицин бе S531L в  86,49%. Характерна особеност за проучените български щамове е, че за Изониазид преобладава мутацията С15Т (48,65%) в inhA гена, асоциирана с ниско ниво на резистентност към Изониазид, следвана от katG гена – S315T1 (26,13%).

От проучените общо 136 MDR-TB щама за наличие на ген­ни мутации, асоциирани с резистентността на M. tuberculosis complex към втори ред противотуберкулозни лекарства, в 71,32% не бяха открити мутации в gyr A и rrs. Най-честата мутация в gyrA гена при резистентните към флуорохинолони бе А90V (11,76%), а за резистентните към аминогликозиди и циклични пептиди мутацията А1401G в  rrs гена открихме в 100% от случаите.

 

 

Направените изследвания бяха извършени благодарение на безвъзмездно предоставените консумативи, реактиви и тестове, по програми, финансирани от Глобалния Фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария: BUL-607-G02-T, BUL-809-G03-T

 

Литература

 1. Gandhi NR, Moll A, Sturm AW, et al.. Extensively drug-resistant tuberculosis as a cause of death in patients co-infected with tuberculosis and HIV in a rural area of South Africa. www.thelancet.com Published online October 26, 2006 DOI: 10.1016/S0140-6736 (06) 69573-1.
 2. World Health Organization. Global tuberculosis report 2015. WHO/HTM/TB/2015.22. Geneva, Switzerland.
 3. European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe. Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2016. Stockholm.
 4. А Ministerial Meeting of High M/XDR-TB countries, Meeting Report, Beijing, 2009, http://whqlibdoc.who.int/hq/2009/WHO_HTM_TB_2009.415_eng.pdf.
 5. Manissero D, Fernandez de la Hoz K. Surveillance methods and case definition for extensively drug resistant TB (XDR-TB) and relevance to Europe: summary update. Euro Surveill. 2006;11(44):pii=3070.
 6. Османлиев Д, Стефанова Д, Минчев П, и съавт. Методическо указание за терапевтично поведение при резистентна туберкулоза, МЗ, Програма „Подобряване на устойчивостта на националната програма по туберкулоза”, 2016, 1-102.
 7. WHO. Guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuberculosis, Geneva, 2008, 237 p.
 8. The PIH Guide to the Medical Management of Multidrug-resistant Tuberculosis, 2nd Edition. Partners in Health. Boston, USA. USAID TB CARE II. 2013, 16-33.
 9. Османлиев Д, Стефанова Д, Минчев П, и съавт., Методическо указание за микробиологична диагностика на туберкулозата, МЗ, Програма „Подобряване на устойчивостта на националната програма по туберкулоза”, 2016, 1-122.
 10. Hillemann D, Rusch-Gerdes S, and Richter E. 2007. Evaluation of the GenoType MTBDRplus assay for rifampin and isoniazid susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis strains and clinical specimens. J Clin Microbiol 45:2635-2640.
 11. Mani C, Selvakumar N, Narayanan S, et al., 2001. Mutations in the rpoB gene of multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosis clinical isolates from India. J Clin Microbiol 39:2987-2990.
 12. Miotto P, Cuna Z, Dembele S, et al. Frequency of mutations among MDT/XDR-TB strains in different geographical settings, 29 congress of ESM, Plovdiv, Bulgaria, 06.- 09.07.2008. OP-16.
 13. Бачийска Е, Йорданова С, Атанасова Ю, и съавт., Фенотипна и генетична характеристика на туберкулозните щамове, причинители на мултирезистентната туберкулоза в България през 2011г., In Spiro, бр. 1, март 2013, 38-41.
 14. Yordanova S, Bachiyska E, Atanasova Y, et al. Multidrug resistant tuberculosis in Bulgaria-microbiological aspects, Probl. Inf. Paras. Dis., Vol. 41, Num. 1/2013, 5- 8.
 15. Zhang Y and Jacobs W, 2005. Mechanisms of Drug Resistance in Mycobaterium tuberculosis. Tuberculosis and the Tubercle Bacillus. ASM Press, Washington, D.C., 115-140.
 16. Telenti, A, Imboden P, Marchesi F, et al., 1993. Detection of rifampicin-resistance mutations in Mycobacterium tuberculosis. Lancet 341:647-650.
 17. Riska, P. F., Jacobs W. R., and Alland D. 2000. Molecular determinants of drug resistance in tuberculosis. Int J Tuberc Lung Dis 4:S4-10.
 18. Mokrousov, I, Narvskaya O, Otten T, et al., 2002. High prevalence of KatG Ser315Thr substitution among isoniazid-resistant Mycobacterium tuberculosis clinical isolates from northwestern Russia, 1996 to 2001. Antimicrob Agents Chemother 46:1417-1424.
 19. Ling DI, Zwerling AA and Pai M. Geno Type MTBDR assays for the diagnosis of multidrug-resistant tuberculosis: a meta-analysis, Eur respire J 2008,9,32,1165-1174.
 20. Yordanova S, Bachiyska E, Atanasova et al. MDR-TB with additional fluoroquinolone resistance in Bulgaria, Probl. Inf. Paras. Dis., Vol. 43, Num. 2/2015, 8-11.
Влезте или се регистрирайте безплатно, за да получите достъп до пълното съдържание и статиите на списанието в PDF формат.

 

Вашият коментар