Минищипкова биопсия, насочена чрез ендобронхиална ултрасонография, за биопсия на субкаринални маси при пациенти с ниска вероятност за недребноклетъчен белодробен карцином

Брой № 3 (3) / септември 2008, Интерстициални белодробни болести и Саркоидоза

Endobronchial ultrasound-guided miniforceps biopsy in the biopsy of subcarinal masses in patients with low likelihood of non-small cell lung cancer

 

Автори: Felix Herth, Ross Morgan, Ralf Eberhardt, Armin Ernst

Департамент по пулмология и интензивна медицина, Тораксклиник, Университет в Хайделберг, Германия; Интервенционална пулмология, Beth Israel Deaconess Medical Center, Медицинско училище на Харвард, Бостът, Масачузетс, САЩ

Публикация в Ann Thorac Surg 2008; 85: 1874-9

 

Трансбронхиалната иглена аспирационна биопсия (ТБИАБ) се използва за вземане на материали от медиастинални маси, но стойността й понякога е ограничена от малкия размер на пробата. При бенигнени и хематологични малигнени болести размерът на пробата от ТБИАБ често се отчита като недостатъчен за диагноза. Авторите на настоящото проучване оценяват безопасността и ефикасността при получаване на хистологични проби от субкаринални маси, използвайки 1.15 mm минищипка, водена от ендобронхиален ултразвук, и сравняват диагностичната стойност със самостоятелно взета ТБИАБ. Включени са пациенти със субкаринални лезии, достигащи 2.5 cm (по късата ос) и с неизвестен или суспектен недребноклетъчен карцином. Осъществена е бронхоскопия с иглена аспирационна биопсия, насочена чрез ендобронхиална ултрасонография (ЕБУС), на лезиите първо с игла 22 g, последвано от игла 19 g. След това минищипката минава през дихателните пътища в лезията, водена от ЕБУС в реално време (real-time). Получени са три биопсични проби. Проучването включва 75 пациента (41 мъже, средна възраст 51.5 години). Пробите са добити от всеки пациент, прилагайки и трите техники, които са обработени поотделно. Специфична диагноза е постигната при 36% от пациентите с игла 22 g, 49% с игла 19 g и 88% с минищипка. Нарастването на диагностичната стойност чрез минищипка е най-сигнификантна при пациенти със саркоидоза (88% срещу 36% за ТБИАБ, р = 0.001) или лимфом (81% срещу 35%, р = 0.038). Няма отчетени усложнения.

Биопсията с минищипка, водена от ЕБУС в реално време, може да се използва за получаване на тъканни биопсии от субкаринални маси в близост до дихателните пътища. Диагностичната стойност при лимфом и саркоидоза е по-висока от тази, получена чрез самостоятелна ТБИАБ. Процедурата изглежда безопасна.


 

Вашият коментар