Контролирано проучване за шестседмично лечение с нов инхалаторен фосфодиестеразен тип-4 инхибитор при ХОББ

Брой № 3(7) / септември 2009, Бял дроб и бъбреци

A controlled trial of 6-weeks’ treatment with a novel inhaled phosphodiesterase type-4 inhibitor in COPD

 

Автори: J. Vestbo, L. Tan, G. Atkinson, J. Ward

Публикация в: Eur Respir J 2009; 33: 1039–1044

 

Противовъзпалителните медикаменти при хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) са недостатъчни, а инхибиторите на ензима фосфодиестераза тип-4 (ФДЕ4) са интересен клас, повлияващ възпалението при ХОББ. Авторите представят резултати от фаза ІІ на проучване за нов инхалаторен ФДЕ4 инхибитор.

Проведено е двойно сляпо, плацебо-контролирано, шестседмично проучване при 209 пациенти с умерена до тежка ХОББ, в което са тествани три дози – 0.1, 0.4 и 1.0 mg, давани два пъти дневно (проучвано съединение UK-500,001). Първият и най-важен краен параметър за оценка на ефикасност е форсираният експираторен обем за 1 секунда (ФЕО1) след шестседмично лечение, а вторичните крайни параметри за оценка са останалите показатели на белодробната функция и клинични точкови системи, оценявани на двуседмични интервали. Представеното проучване е спряно, следвайки предварително планирания анализ за недостатъчна полза от медикамента. При измерванията на ФЕО1 не се отчита ефект; промените на белодробните функции или клиничните (вкл. симптоми) точкови системи са отбелязвани при всяка доза на UK-500,001 след шестседмично лечение. След първите две седмици е наблюдавано подобрение при малък брой от крайните параметри в групата, прилагала 1.0 mg два пъти дневно, в сравнение с плацебо. Лекарството е добре толерирано, въпреки наблюдаваните ФДЕ4-инхибитор-свързани странични явления, особено в групата с най-висока дозировка.

Данните от това проучване поставят под въпрос ролята на инхалаторните ФДЕ4-инхибитори при ХОББ.


 

Вашият коментар