Ефикасност на tiotropium, приложен чрез Respimat® Soft MistTM или HandiHaler® при пациенти с ХОББ

Брой № 1(5) / март 2009, Атипични белодробни инфексии

The efficacy of tiotropium administered via Respimat® Soft MistTM Inhaler or andiHaler® in COPD patients

 

Автори: J van Noord, P Cornelissen, J-L Aumann, J. Platz, A. Mueller, C. Fogarty

Atrium Medisch Centrum, Хеерлен, Холандия; Boehringer Ingelheim, Алкмаар, Холандия; Virga Jesse Ziekenhuis, Хаселт, Белгия; Spartanburg Clinical Research, Спартанбург, САЩ

Публикация в Respiratory Medicine 2009;  103: 22-29

 

Tiotropium, инхалаторен антихолинергетик с еднократно приложение, освобождаван чрез устройство HandiHaler®, осигурява бронходилатация за повече от 24 часа и подобрява крайните спирометрични параметри. Respimat® Soft MistTM Inhaler (SMI), нов инхалер, свободен от пропелант, е разработен като алтернативно устройство за ползване на tiotropium. Авторите представят сборен анализ на две 30-седмични двойно слепи кръстосани проучвания с 207 пациента с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ). Пациентите са рандомизирани да получават еднократно дневно tiotropium 5 mg или 10 mg (воден разтвор, освобождаван чрез Respimat® SMI), tiotropium 18 mg (чрез прахов инхалатор HandiHaler®) или плацебо. Основна крайна цел е отговор, отчетен чрез форсирания експираторен обем за 1 секунда (ФЕО1). Изследват се също форсираният витален капацитет (ФВК), върховият експираторен дебит (ВЕД), употребата на медикаменти „при нужда”, безопасността и фармакокинетиката (подгрупа от пациенти). И двете дозировки tiotropium, особождавани чрез Respimat® SMI, сигнификантно превъзхождат плацебо и имат не по-малка ефективност от tiotropium 18 mg HandiHaler® по отношение на основната крайна цел (р < 0.0001). Всички активни медикаменти сигнификантно превъзхождат плацебо (р < 0.0001), а двете дозировки tiotropium Respimat® SMI са не по-малко ефективни от tiotropium 18 mg HandiHaler® при измерване на вторични спирометрични променливи и употреба на медикамент „при нужда”. Системната експозиция е сходна между tiotropium 5 mg Respimat® SMI и tiotropium 18 mg HandiHaler®, но е по-висока за tiotropium 10 mg Respimat® SMI. Всички активни медикаменти се толерират добре.


 

Вашият коментар