Ефективност на индакатерол при ХОББ

Брой № 3(15) / септември 2011, Кистична фиброза (муковисцидоза)

ХОББ е прогресивна, животозастрашаваща болест, която според данни на СЗО засяга 210 милиона души по света и се очаква през 2020 г. да бъде третата водеща причина за смърт1,2. ХОББ се характеризира с възпалителни промени в малките дихателни пътища (ДП) (с диаметър под 2 мм), водещи до прогресивна и непълно обратима обструкция на въздушния поток. Водеща причина за възпалителни промени в ДП е вдишването на вредни газове и частици, основно тютюнев дим, дим от изгаряне на биомаса за отопление, промишлени замърсители на въздуха.

Основното оплакване на болните от ХОББ, водещо ги при лекаря, е задухът, който първоначално се явява при по-леки физически усилия, но впоследствие с прогресирането на болестта той става по-изразен до невъзможност болният да извършва ежедневните си дейности, свързани с неговото обслужване и функционирането му в обществото. Към този симптом се прибавят и други, като мускулна слабост и лесна умора, намален физически капацитет, кашлица с експекторация, отслабване на телесна маса, чести екзацербации на болестта.

Според класификацията на GOLD при болестта се различават 4 стадия (таблица 1)2. Понастоящем е възприет стъпаловидният подход в лечението на ХОББ, съобразен със стадирането на болестта (таблица 1)2. Използват се медикаменти от различни лекарствени групи (β2-агонисти, антихолинергици, метилксантини, фосфодиестеразни инхибитори, кортикостероиди), с които се цели въздействие върху различни етапи от патогенезата на болестта. Така например кортико­стероидите въздействат върху отока и възпалението на бронхиалната мукоза, а антихолинергиците и β2-агонистите въздействат върху гладката мускулатура на ДП и предизвикват бронходилатация. Голямата концентрация на β2-адренорецептори в малките ДП, които са основното място на ограничението на въздушния поток при ХОББ, е една от причините да се разработват нови медикаменти за лечение на болестта от групата на β2-агонистите3.

СТЕПЕНИ НА ХОББ
ЛЕКА УМЕРЕНА ТЕЖКА МНОГО ТЕЖКА
ФЕО1/ФВК < 0,70 ФЕО1/ФВК < 0,70 ФЕО1/ФВК < 0,70 ФЕО1/ФВК < 0,70
 ФЕО1 ≥ 80% 50% ≤ ФЕО1 <80% 30% ≤ ФЕО1 < 50% ФЕО1 < 30% ИЛИ
ФЕО1 < 50% + ХДН
намаление на рисковите фактори, ваксинация за грип
краткодействащ бронходилататор при нужда
добави постоянно лечение с един или повече
дългодействащ бронходилататор (при нужда);
рехабилитация
добави инхалаторни
глюкокортикостероиди при чести
екзацербации
добави дългосрочна
кислородо- терапия
при ХДН;
хирургично
лечение?

Понастоящем за лечение на ХОББ се прилагат два вида β2-агонисти – с бързо начало и кратко действие (бързодействащи β2-агонисти агонисти, БДБА) – (салбутамол) и с бавно начало, но дълго действие (дългодействащи β2-агонисти, ДДБА) (салметерол, формотерол)2. Според стандартите на GOLD, БДБА се включват в лечението на болестта още на първи стадий, а ДДБА – от втори стадий на болестта2. Краткото действие на БДБА изискват неколкоратното приемане на медикамента4. От друга страна, предимство на ДДБА е, че ефектът на действие продължава 12 часа след инхалацията, което позволява само двукратен прием през денонощието4. Намаляването на броя и честотата на приемите на един медикамент е начин да се повиши комплайънса на пациентите към терапията4. Въведеният за лечение на ХОББ тиотропиум бромид (инхалаторен мускаринов антагонист), прилаган веднъж дневно и разработването на инхалаторни кортикостероиди с 24 часова продължителност на действие като циклезонид за лечение на астма, предполагат терапевтичната възможност да се разработи нов инхалаторен ДДБА с продължителност на действието, сравнимо с еднократното му прилагане4. Такъв медикамент е индакатерол. Препаратът е одобрен през 2009 г. в Европейския съюз за продължително бронходилататорно лечение на пациенти с ХОББ5 и това одобрение е възприето в повече от 40 страни, като в 12 от тях е стартирана употребата му в практиката5.

Индакатерол е β2-адреноцепторен агонист с бързо начало на действие и продължителен 24-часов ефект, което позволява еднократен прием4. Медикаментът е частичен, селективен агонист на β2-адреноцепторите с двукратно по-висока вътрешна активност, сравнен със салбутамола и салметерола 4. Същевременно, индакатеролът притежава силно изразени липофилни свойства, което означава, че концентрацията на свободното лекарство се поддържа продължително във времето чрез отделянето му на място от липидните съставки дълго време след като първоначалната инхалирана свободна фракция е била елиминирана. На това се дължи продължителността на действието на индакатерола. В условията на физиологично рН индакатеролът е представен предимно като биполярно йонно съединение. Биполярните липофилни йонни съставки на мадикамента дифундират по-бързо през тъканите, отколкото катионите и анионите. С това може да се обясни бързото начало на действието на индакатерола6. Бързото начало и 24-часовата продължителност на действие на медикамента го правят удобен за ползване от пациентите, страдащи от ХОББ. Според критериите на GOLD неговото място в терапията е при умерена и тежка степен на ХОББ. (таблица 2).

Таблица 2. – мястото на индакатерол в лечението на ХОББ.

Mястото на индакатерол в лечението на ХОББ.

 

Преди регистрацията на медикамента са проведени клинични изпитвания с индакатерол при пациенти с ХОББ с умерена и тежка степен – INVOLVE (Indecaterol value in COPD pulmonary disease: longer-term validation of efficacy and safety) и INHANCE (Indacaterol vs tiotropium to help achieve new COPD treatment excellence)7,8. Обобщено резултатите са доказали 24-часовия продължителен бронходилататорен ефект на медикамента, по-бързото начало на действието му, както и подобрението в качеството на живот на болните, изразяващо се в повече нощи без събуждания, повече дни без дневни симптоми, повече дни, в които са били способни на физическа активност, повече дни без употреба на спасяващи медикамнети7-9. По време на клиничните изпитвания медикаментът е показал добър профил на безопасност. В проучването INVOLVE индакатерол е показал профил на поносимост и безопасност, сходен с плацебо и формотерол при 52-седмично лечение10.

Проведените от Chapman et al., и Kornmann et al. клинични проучвания с индакатерол при болни с умерена и тежка степен на ХОББ доказаха следните клинични характериситки на медикамента11,12:

  • сходна честота на страничните ефекти при групите, лекувани с индакатерол и с плацебо, както и при групите пациенти, лекувани с дози от 150 и 300 μg индакатерол ;
  • регистрираните странични ефекти са били минимални и типични за β2–агонистите – мускулни спазми, артралгии, леки отклонения в нивото на кръвната захар, хипокалиемия не е била наблюдавана;
  • добра сърдечна безопасност на медикамента – само при средно под 1% от пациентите е наблюдавано значително (над 60 милисекунди) удължаване на коригирания QT – интервал ;

И при двете цитирани изследвания се съобщава за кашлица, появяваща се непосредствено след инахалацията на медикамента, която не е тревожила пациентите и не е била причина за спиране на терапията им11,12.

Дългосрочната безопасност на един нов медикамент е важен фактор, особено при пациентите с умерена и тежка ХОББ, които често са възрастни хора с изразена коморбидност. Изложените от Chapman et . и Kornmann et al. данни показват добра толерантност и безопасност на индакатерол, приложен еднократно дневно в дози 150 и 300 μg11,12.

В цитираните проучвания е отчетено значително подобрение в спирометричните показатели при лекуваните с индакатерол пациенти. Chapman et al. съобщават, че на края на 52 седмица стойностите на ФЕО1 при групите, лекувани с индакатерол, са били значително по-високи, сравнено с плацебо-групата – 170 и 180 mL съответно за лекуваните със 150 и 300 μg. Данните от проучването показват значително ниво на бронходилатация, поддържано постоянно през цялото време на проучването. При другите ДДБА, прилагани двукратно дневно, ефективността на бронходилатацията намалява с времето, което не се наблюдава при индакатерол. Освен това еднократният прием на медикамента повишава комплайънса на пациентите11.

В проучването на Kornmann et al. е отчетено повишение на ФЕО1 при групата с индакатерол, сравнено с групата със салметерол на 12-та и 26-та седмица (съответно с 60 и 70 mL). Не е била отчетена промяна в бронходилататорния ефект на индакатерола през времетраенето на проучването12.

Честата употреба на БДБА е показател за нивото на контрол на болестта. Chapman et al. констатират на края на 52-рата седмица, че употребата на БДБА е спаднала значително в сравнение с изходното ниво при лекуваните с индакатерол пациенти. Регистрирано е било значително подобрение в качеството на живот, оценено според SGRQ (St George’s Respiratory Questionnaire)11.

Kornmann et al. също регистрират подобрение в качеството на живот, оценено със SGRQ. Разликата между индакатерол и салметерол е статистически значима (p<0.05) още на 12-тата седмица. Подобрение е отчетено в нивото на контрол на болестта. Сравнено със салметерол, лекуваните с индакатерол пациенти са използвали по-рядко БДБА и са имали по-висок сутрешен ВЕД. Болните са съобщили за повече дни, в които могат да си вършат свободно обичайните дейности12.

През май 2011г. в European Respiratory Journal Express бяха оповестени резултатите от проведено от Buhl et al. проучване, сравняващо ефекта на индакатерол еднократно дневно с този на тиотропиум еднократно дневно при пациенти с умерена и тежка степен на ХОББ.

Това проучване показва сходна ефективност на индакатерол и тиотропиум спрямо ФЕО1 след 12 седмично лечение13. В проучването е показано, че индакатерол има значимо по-голям бронходилататорен ефект от тиотропиум през първия час след инхалиране на дозата. На 5-тата минута след приема на дозата на ден 1, отчетеното ФЕО1 при индакатерол е било със 70 mL по-високо от това при тиотропиум. На 30-тата минута и на 1-ия час тази разлика е била съответно 30 и 20 mL13. Тези данни са лесно обясними, като се има предвид липофилността на медикамента и биполярната му йонна структура6.

Наблюдавани са статистически значими по-добри резултати на индакатерол спрямо тиотропиум по отношение намаляването на диспнеята (оценена според TDI, transition dyspnoea index), употребата на БДБА при нужда и подобрение на общото здравословно състояние, оценено според SGRQ. Вследствие на което индакатерол може да осигури повече ползи по отношение контрола на симптомите в сравнение с тиотропиум13.

Според Buhl et al. двата сравнявани медикамента имат различен механизъм на действие (потискане на мускариновите М3 рецептори от тиотропиум и стимулиране на β2-рецепторите от индакатерол). И при двата медикамента е регистрирана максимална степен на бронходилатация. Тези данни, заедно с добрата им безопасност, дават предпоставката дори да се мисли за комбинирането на тези два различни терапевтични подхода в едно устройство за лечение на умерена и тежка ХОББ13.

Индакатерол е нов медикамент, въведен в практиката за лечение на умерена и тежка степен на ХОББ. Бързото начало и 24-часовата продължителност на действието му, както и добрият профил на безопасност са най-важ­ните му положителни характеристики. С медикамента се постига значително подобряване в качеството на живот на болните с умерена и тежка степен на ХОББ, които най-често са възрастни хора с изразена коморбидност. Еднократният прием на индакатерол го прави удобен за ползване и повишава комплайънса на пациентите – желана цел от всички практикуващи лекари. По този начин можем да определим индакатерол като бърз, ефективен и удобен медикамент за лечение на ХОББ – умерена и тежка степен.

Статията се публикува с подкрепата на Новартис

Литература:

1. WHO. Factsheet No 315: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD), Available at: www.who.int/mediacentre/factsheets/fs315/en/index.html.

2. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Updated 2009. Available at: http://www.goldcopd.com/Guidelineitem.asp?l1=2&l2=1&intId=2003

3. Pharamcological Characterization of Indacaterol, a Novel Once Daily Inhaled β2 Adrenoreceptor agonist, on Small airways in Human and Rat Precisoin-Cut Lung Slices, Sturton R.G et al., J Phаrm Exp Ther 2008; 324: 270-275

4. In Vitro and in Vivo pharmacological Characterization of 5-[(R)-2-(5,6-Diethyl-indan-2-ylamino)-1-hydroxy-ethyl]-8-hydroxy-1H-quinolin-2-one (Indacaterol), a Novel Inhaled β2-Agonist with a 24-h Duration of Action, Battram C. et al., J Pharm Exp Ther 2006; 317:762-770

5. http://www.novartis.com/newsroom/media-releases/en/2010/1458359.shtml

6. Lipid membrane interactions of indacaterol and salmeterol: Do they influence their pharmacological properties? Lombardi D., Cuenod B., Kr?mer S.D. Eur J Pharm Sci 2009; 38: 533-547

7. Bronchodilator therapy with indacaterol once-daily in COPD: a 52 week comparison with formoterol, Dahl R, et al E-communication no.E4350 ERS Conference, 12-16 September 2009, Vienna, Austria

8. Indacaterol once-daily provides effective 24-h bronchodilation in COPD patients: a 26-week evaluation versus placebo and tiotropium, Fogarty C, et al Poster no.P2025 ERS Conference, 12-16 September 2009, Vienna, Austria

9. Indacaterol once-daily improves day and night-time symptom control in COPD patients: a 26-week study versus placebo and tiotropium, Lötvall J. et al ERS Conference, 12-16 September 2009, Vienna, Austria

10. Chung K.F, et al., Safety and Tolerability of Indacaterol over 52 Weeks of Treatment in COPD Abstract number 954026 ATS Congress San Diego 2009

11. Chapman K.R., et al., Long-term Safety and Efficacy of Indacaterol, a Long-Acting β2–Agonist, in Subjects With COPD: A Randomized, Placebo-Controlled Study Chest 2011;140;68-75

12. Kornmann O., et al. Once-daily indacaterol versus twice-daily salmeterol for COPD: a placebo-controlled comparison Eur Respir J 2011; 37: 273–279

13. Buhl R., et al. Blinded 12 week comparison of once daily indacaterol and tiotropium in COPD ERJ Express. Published on May 26, 2011, http://erj.ersjournals.com/content/early/2011/05/26/09031936.00191810.full.pdf+html
 
Влезте или се регистрирайте безплатно, за да получите достъп до пълното съдържание и статиите на списанието в PDF формат.


 

Вашият коментар