Ефективна алтернатива за лечение на остър бронхит при деца и възрастни

Брой № 3(11) / септември 2010, Интервенционална пулмология

Острият бронхит е едно от най­честите заболявания, за които па­циентите търсят консултация с лекар. Според разширени проучвания негрипните вирусни респираторни инфекции представляват по-голя­мо икономическо бреме за здравната система от много други заболявания. Експертите вярват, че антибиотич­ната терапия при остър бронхит е по-скоро неефективна, тъй като етиологията му е най-често вирусна.

Ето защо има нужда от ефективна неантибиотична терапия, особено за по-младите пациенти.

В този контекст, приложението на Umckalor® като тера­певтична алтернатива в лечението на остър бронхит при деца (над 1 година) и възрастни е особено подходящо.

Специалният екстракт от Pelargonium sidoides Eps 761® (Umckalor®) е широко използван в Германия, САЩ, Турция, Прибалтийските страни, Бразилия и Мексико за лечение на инфекции на дихателната система. За екстракта са доказани in vitro умерен антибактериален ефект и отчетлив имуномо­дулиращ ефект. Имуномодулиращите ефекти са медиирани основно посредством освобождаване на TNF-α и азотен оксид, както и потенциране активността на NK клетките.1,2,3,4 In vitro е доказано стимулиране на фагоцитозата, окислителния стрес и интрацелуларната лиза в периферните фагоцити.5

Ефективността и сигурността на Umckalor® в лечението на остър бронхит е демонстрирана в 3 рандомизирани клинич­ни проучвания с възрастни и деца над 1 година.6,7 Много добри резултати са отчетени в клинично наблюдение.8 както и в няколко маркетингови проучвания с възрастни и деца.9,10,11 Във всички клинични проучвания Umckalor® се доказва като ефек­тивна и без опасна терапия на остър бронхит при възрастни и деца над 1 година извън стриктните индикации за прием на антибиотик. Пациентите, приемащи Umckalor®, имат по-бла­гоприятен ход на заболяването, а поносимостта е съизмерима с плацебо.

Литература:

1                      Kayser O, Kolodziej H, Kiderlen AF. Immuno-modulatory prin ci ples of Pelargonium sidoides. Phytother Res. 2001; 15: 122-126.

2                      Kolodziej H. Fascinating metabolic pools of Pelar gonium sidoides and Pelargonium reniforme, traditional and phytomedicinal sources of the herbalmedicine Umckaloabo®. Phytomedicine. 2007; 14(Suppl VI): 9-17.

3                      Kolodziej H, Kayser O, Radtke OA, Kiderlen AF.Phar macologi cal profile of extracts of Pelargoniumsidoides and their con stit u ents. Phytomedicine. 2003; 10 (Suppl VI): 18-24.

4                      Kolodziej H, Kiderlen AF. In vi tro eval u a tion ofan ti bac te rial and immunomodulatory ac tiv i ties ofPelargonium reniforme, Pelargonium sidoidesand the re lated herbal drug prep a ra tion EPs® 7630. Phytomedicine. 2007; 14 (Suppl VI): 18-26.

5                      Conrad A, Hansmann C, Engels I et al. Ex tract ofPelargonium sidoides (EPs® 7630) im proves phago -cytosis, ox i da tive burst, and intracellular kill ing ofhu man pe riph eral blood phagocytes in vi tro. Phytomedicine. 2007; 14 (Suppl VI): 46-51.

6                      Chuchalin AG, Berman B, Lehmacher W. Treat -ment of acute bron chi tis in adults with a Pelar -gonium sidoides prep a ra tion (EPs® 7630): a ran -dom ized, dou ble-blind, pla cebo-con trolled trial. Ex plore. 2005; 1: 437-445.

7                      Matthys H, Heger M. Treat ment of acute bron chi tiswith a liq uid herbal drug prep a ra tion from Pelargo -nium sidoides (EPs 7630): a ran dom ized, doubleblind,placebo-controlled, multicentre study. CurrMed Res Opin. 2007; 23: 323-331.

8                      Matthys H, Heger M. EPs® 7630-so lu tion – an ef -fective therapeutic option in acute and exacerbat -ing bron chi tis. Phytomedicine. 2007; 14 (SupplVI): 65-68.

9                      Matthys H, Kamin W, Funk P, Heger M. Pelargoniumsidoides prep a ra tion (EPs® 7630) in the treat mentof acute bron chi tis in adults and chil dren. Phyto -medicine. 2007; 14 (Suppl VI): 69-73.

10                    Dome L, Schuster R. Umckaloabo – eine phyto -therapeutische Alternative bei akuter Bron chi tisim Kindesalter? Ärztezeitschr Naturheilverfahren.1996; 37: 216-222.

11                    Haidvogl M, Heger M. Treat ment ef fect and safetyof EPs® 7630-so lu tion in acute bron chi tis in child -hood: Re port of a multicentre ob ser va tional study.Phytomedicine. 2007; 14 (Suppl VI): 60-64.

 


 

Вашият коментар