Диференциална диагноза и поведение при фокални лезии тип матово стъкло

Брой № 3(7) / септември 2009, Бял дроб и бъбреци

Differential diagnosis and management on focal ground-glass opacities

 

Автори: M. Infante, R. Lutman, S. Imparato

Публикация в Eur Respir J 2009; 33: 821–827

 

Фокалните белодробни промени тип матово стъкло могат да се асоциират с бронхиолоалвеоларен карцином. Настоящото ретроспективно проучване има за цел да тества валидността на многостъпков подход при различаване на малигнени от бенигнени локализирани (фокални) лезии тип матово стъкло, да определи полезните диагностични характеристики от компютърната томография (КТ) и подсказва нуждата от съответни ръководства за поведение.

Стъпковият подход включва орални антибиотици, проследяване чрез високоразделителна КТ (HRCT) след 40-60 дни и биопсия под КТ-контрол. Авторите разглеждат всички случаи с локализирани лезии тип матово стъкло, установени през последните осем години. Компютър-томографските характеристики са описани според структурна схема. Обобщени са 40 пациенти. От тях при 11 пациенти са диагностицирани бенигнени лезии, 19 пациенти имат белодробен карцином и 10 са неопределени. Неполигонална форма, видим радиален растеж и ясно очертани ръбове се асоциират с малигнена хистология. Специфичността на КТ-данни е ниска. Диагностичната стойност нараства след орални антибиотици, последваща HRCT и перкутанна биопсия. Осемнадесет пациенти са подложени на хирургична резекция за белодробен карцином.

В заключение, малигнените лезии тип матово стъкло имат типично изобразяване, но някои бенигнени лезии успешно ги имитират. Стъпковият подход, адаптиран в настоящото проучване, увеличава диагностичната специфичност и намалява времето до точна окончателна диагноза. Сегментектомията може да бъде идеалния резекционен обем за тези тумори.


 

Вашият коментар